Heves Megyei Hírlap, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

2003. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft XIV. ÉVFOLYAM 203. SZÁM HEVES V HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, iJj£ LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA .A. Használt autóink árába Suzuki használt autóját beszámítjuk [0/ kezdő- részlet a Mo/fá skor Iá törött utalványok beszámítása akár 400.000 Ft értékbeti VITAI EGER Eger, Rákóczi út 94. (Tesco mellett) Tel./fax: 36/537-370 Időnként erősen megnö­vekszik a felhőzet, de szá­mottevő csapadék nem vár­ható. Csak elvétve fordul­hat elő futó zápor. Álta­lában sok napsütésben lesz részünk. Helyenként élénk lökések kísérik az észak- nyugati szelet. Mérsékel­ten meleg idő várható. OTOS LOTTO Jókerszám: 142416. HATOS LOTTÓ A Magyar Posta modernizációjának fontos ré­sze a mai napon induló úgynevezett mobil postai program megvalósítása - mondta la­punknak Bokrosné Madácsi Erika, a Miskolci Postaigazgatóság logisztikai igazgatóhelyette­se. Ez először a hatszáz lakosnál kisebb tele­püléseket érinti. Észak-Magyarország Az igazgatóság helyettes vezetője azt is kifej­tette, hogy az északi régió megyéi közül He­vesben jelenleg 14 hatszáz lakosnál kisebb tele­pülés van, amelyek közül négyben nem műkö­dik postahivatal. Ezekben a következő két-há- rom évben alakítják ki a mobil postai rend­szert. Erről a helyi önkormányzati vezetőkkel folytatnak egyeztető tárgyalásokat. Várhatóan az önkormányzati testületek döntenek arról is, hogy a jövőben kívánnak e szerepet vállalni a posták működtetésében és a szolgáltatások teljesítésében. Értesülésünk szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 160 a hatszáz lakost el nem érő telepü­lések száma, amelyek közül csak 78 helyen van posta. Ezért szeptembertől itt már folyamatosan a mobil postai rendszerrel biztosítják a szolgálta­tásokat: a levél-, a csomag-, az utalványfeladást. A jövő év január l-jétől pedig nemcsak a váro­sokban, hanem minden más településen házhoz szállítják a csomagokat is. Az északi régió harmadik megyéjében, Nóg- rádban 39 azoknak a községeknek a száma, ahol nem éri el a hatszázat a lakosok száma. Kö­zülük jelenleg 24-ben működik postahivatal. (Folytatás az 5. oldalon) Atkár Nagy érdeklődés kísérte az Atkán napok programsorozatát, melynek keretében a faluból elszármazottak találkozóját is megrendezték. Berni Bertalan polgármester elmondta, alapos „nyomozómunka” révén si­került tekintélyes mennyiségű meg­hívót szétküldeni az ország minden tájára, s örömükre mintegy ötvenen el is fogadták a szíves invitálást.- A falunak olyan szülöttei is eljöttek, akik már évtizedek óta nem jártak itthon - tette hozzá. - A tartalmas beszélgetésekkel, nagyon sok jó ötlettel és segítő szándékú javaslattal mindenkép­pen gazdagodtunk, túl az együtt töltött idő örömén. A polgármester szerint az el­származottak találkozójával külö­nösebb szándékuk nem volt, de nem kizárt, hogy mégis a telepü­lés baráti körének alapjait teremt­heti meg ez a jól sikerült összejö­vetel. A falunap szórakoztató programokban is bővelkedett, a sportversenyektől a Budapesti Bartók Kórus nagy sikerű templo­mi hangversenyéig igen színes volt a kínálat. Különösen büszkék voltak a helybéli amatőr alkotók kiállítására, miután az 1750 lako­sú településen tíznél is többen mu­tatkoztak be műveikkel. isuhai HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Eger 20 °C Gyöngyös 19 °C Hatvan 19 °C Heves 20 °C Mától iskolába hív a csengetés Több százezer kisdiák indul ma reggel útnak iskolatáskával a vállán, hiszen a reggel 8 órakor megszólaló jelzőcsengő az új tan­év kezdetét jelzi. A hét végén az ország valamennyi iskolájában megtartották a tanévnyitó ünnepségeket. Hevesen, a III. számú általános iskolában az eseményt az intézmény alapításának 75 éves jubileumával és névadó ünnepségével együtt tartották. A felvételünkön látható kis elsősök, akik tanító nénijüktől egy-egy kiadványt kaptak, mostantól az Újtelepi Általános Iskola diák­jai. Részletek a 4. oldalon olvashatók. _________________ fotó; ötvös imre A mikor a mobil postás csönget A programról az önkormányzatokkal egyeztetnek Nőtagozat a fogyatékosokért A hét végén tartotta nyári ese­ményeket lezáró konferenciá­ját a Magyar Szocialista Párt (MSZP) Országos nőtagozata. Mátrafüred Az EU-ban 2003 a fogyatékosok éve. Az MSZP Országos Nőtagozata ezért tartotta fontosnak, hogy az ese­ményen a hazai fogyaté­kosok csatlakozás utáni esélyeiről is szót ejtse­nek. Dr. Gurmai Zita el­nök szerint hazánkban jelenleg több mint 600 ezer fogyatékkal élő em­ber él A szervezet célja, hogy ezen emberek életkörülményein javítsa­nak. Hangsúlyozta: a mozgáskor­látozott személyek számára igény­be vehető gépkocsi-vásárlásra nyújtott vissza nem térítendő álla­mi támogatás összege 300 ezer fo­rint. Szeretnék, ha ezt a közel tíz éve változatlan pénzösszeget olyan szintre emelnék, hogy a rászoru­lók kevesebb ráfordítással juthas­sanak hozzá a megfelelő autókhoz. Az eseményre meghívást ka­pott Farkas Jácint az Esélyegyen­lőség Minisztériumának nemré­giben kinevezett miniszteri meg­bízottja is, aki kifejtette: a fogya­tékkal élők között a nők fokozot­tan hátrányos helyzetben van­nak. A munkaerőpiacon nem­csak azt kell bebizonyítaniuk, hogy betegségükkel együtt is al­kalmasak a feladat el­végzésére, hanem női mivoltukat is el kell fo­gadtatniuk. Elszomorí­tó az a statisztikai adat is, mely szerint a fogya­tékos nők 45 százaléka nem tud eljutni nő­gyógyászhoz, és az or­vosok sincsenek felké­szülve arra, hogy miképpen ke­zeljék e pácienseiket. Szerinte az uniós csatlakozás után több lehe­tőség lesz pályázatok beadására, aminek köszönhetően jelentős támogatásokra lehet majd szert tenni. Azonban először a társada­lommal kell elfogadtatni a fogya­tékosok helyzetét. A miniszteri biztos emellett kiemelte: a fogya­tékkal élőknek nem szánalomra és sajnálatra van szükségük, ha­nem segítségre. ____________________________(LACZHÁZI) H azatalált falubeliek Érmes szürkebarátok A legjobb minőségű borok versenyeztek A Szent István Napok kereté­ben a SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Ka­rán rendezték meg az immár III. szürkebarát borversenyt. Ezen a balatoni régió és a mátraaljai borvidék már díj­nyertes boraival vettek részt. Gyöngyös Mint azt dr. Varga István tanszék- vezető egyetemi docens elmond­ta, a 11 tagú, jeles szakemberek­ből álló zsűri Pásti Györgynek, a Szent István Egyetem borászati tanszéke adjunktusának vezeté­sével bírálta el a nedűket, össze­sen 41-et. A szakemberek jó mi­nőségűnek tartották a borokat és elismerték a termelők hozzáértő, a szürkebarát fajtát tisztelő mun­káját, kiemelve az érlelés és a megfelelő tárolás fontosságát. Hozzátették: a vizsgált borok ver­senyképesek a piacokon. A zsűri döntése szerint végül is 12 arany-, 25 ezüst- és 8 bronzér­met osztottak ki. Heves megyéből érkezett szürkebarát borok szép sikereket értek el: két arany- és egy ezüstérmet kapott az Euronix Kft. Gyöngyöstarjánból. Egy arany- és négy ezüstéremben ré­szesült a nagyrédei Szőlőskert Rt. Két ezüstöt nyert Szőke Mátyás Gyöngyöstarjánból, a Danubiana Bt. Gyöngyösről és a Vinum 93 Kft. Gyöngyöspatáról. Ezüstérmet kapott az egri Gál Tibor és Ludányi András Gyöngyöstarjánból. Bronzérmes lett Kerekes Lajos, valamint a Solybor Kft. Gyöngyössolymasról, a Csemus és Társai Kft. Gyöngyöspatáról, az Agrovitál Kft. Markazról és a Mátra-Tan Kht. Gyöngyösről. _____________m-m Terjes ztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu NOSZVAJON ISMÉT MEGRENDEZTÉK A SZILVA-NAPOT. A gazdaház udvarán kézművesek és hagyo­mányőrzők műsorral fogadták a vendégeket. Az üstben szilvalekvár főtt, a kemencékben buktát és „mocskos" tésztát sütöttek. _______ _____ FOTÓI PERI. MÁRTOM Ü gyeletes újságíró: Szuromi Rita Tel.: (36) 513-623, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Támad Már a második amerikai fehér szövőlepke-generáció támadja a dísz- és a gyümölcsfákat. 5« oldal Érzékenység Az elmúlt 14 év tapasztalatai alapján lenne áttekinteni a választási rendszert. 6.00-14.00: 21. sz. főút 3200m. szelvényben. HÍVJON! Gondoskodnak A Mátrai Erőmű Rt. jövője 2020-ig biz­tosított, a további sorsát az elkövetkező fél évtized fejlesztései határozzák meg. A pótszám: 1. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu IDŐJÁRÁS TRAFFIPAX 15.00- 21.00: 3. sz. főút 116 km szelv., Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 8.00- 14.00: 3. sz. főút Gyöngyös, Pesti út Skoda Szalon előtt. LOTTÓSZÁMOK BEMUTATKOZIK

Next

/
Thumbnails
Contents