Heves Megyei Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

FOTÓ: GÁL GÁBOR 4 . OLDAL MEGYEI 2003. JÚUUS 1., KEDD KORKÉP Pisztrángfesztivál Szilvásvárad Június 28-29-én már harmadszor rendezték meg a tenyésztett piszt­rángokból készített ételek nagyszabá­sú gasztronómiai ételbemutatóját. A Szalajka-völgyben a 3. Piszt­ráng- és Borfesztiválon színes mű­sorok szórakoztatták az érdeklő­dőket, akik különféle népszokás­okkal ismerkedhettek meg. Nagy sikerük volt a vetélkedőknek is: a pincér-futóversenynek, a piszt­rángsülő- és -főzőversenynek, a bortábomok-avatásnak. A rendezvényen mindenekelőtt a szilvásváradi vendéglők, étter­mek, szállodák mutatták be a pisztrángból készülő híres-neves ételeiket, amelyeket a fesztivál résztvevői végigkóstolhattak. A szombat estét nagyszabású utca­bál zárta. ■ A tanév elejétől új középiskola Gál Gábor, a Lovas Étterem vezetője maga is megkóstolta a pisztrángétkeket fotó: pilisy elemér Tegnapról mára Hevesben Megújult a Cifra-istálló ■ PÁRÁD - A település egyik leglátogatottabb műemléke, a Cifra-is­tálló évek óta felújításra szorul. Bartók László telepvezető elmon­dása szerint az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet kezelé­sében lévő épület tetőszerkezete már évek óta beázott, pusztítva az épület belső állagát is. Tavasszal végre hozzáláthattak a tető- szerkezet cseréjéhez. A munkálatokkal végeztek, a műszaki át­adásra a napokban kerül sor. Az országgyűlési képviselő fogad * HEVES MEGYE - Sós Tamás országgyűlési képviselő, a megyei közgyűlés elnöke július 2-án, szerdán körzetében öt településen is fogadóórát tart: 8-9 óráig Egerbaktán, 9 óra 30-tól fél tizenegyig Bátorban, 11-től 13 óráig Tamaleleszen, 14-től 16 óráig Egercsehiben, 16.30-tól fél hatig pedig Mikófalván várja a válasz­tóit. Valamennyi helyen a polgármester jelenlétében a hivatalban lesz a fogadóóra. Évadzáró a Harlekinben ■ EGER - Tegnap járt le a Harlekin Bábszínház igazgatójának, Sziki Károlynak az igazgatói megbí­zatása, így június utolsó napja a Bartók Béla téri művelődési in­tézményben a régi és az új igaz­gató közötti átadás-átvétellel telt. A társulat délután 4 órától évadzáró bankettet tartott a Ba­jor Sorházban, ahol a leköszö­nő direktor értékelte a mögöt­tük hagyott esztendőt. A polgármester várja a lakókat ii EGER - A város polgármestere, dr. Nagy Imre szokásos fogadó­napját július 2-án, szerdán délelőtt 9 órától déli 12 óráig tartja hi­vatalában. Dr. Nagy Imre az előzetesen személyesen, vagy telefo­non bejelentkezetteket tudja fogadni. Képviselői fogadóóra ■ EGER - Farkas Zoltán az Eger Megyei Jogú Város önkormányza­ti képviselője, a gazdálkodási, valamint az ifjúsági és sportbizott­ság tagja július 2-án, szerdán 16 órakor a Városháza 62-es termé­ben tart fogadóórát. Kell a cégér a jó bornak ■ MÁTRAHÁZA - Ahhoz, hogy a magyar bor sikereket érjen el az Európai Unióban, a jelenleginél sokkal hatékonyabb marketingte­vékenységre van szükség - mondta dr. Gál Béla (képünkön), az Eszterházy Károly Főiskola Marketing és Európai Uniós Gazdasági Kapcsolatok tanszékének vezető­je, a bortermelők számára tartott előadásán. Az ese­ményt a' Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, az ITDH Észak-magyarországi képviselete a Mátraaljai Hegyközségi Tanáccsal és a Mátraaljai Borút Egye­sülettel közösen szervezte. A szakmai est előadója kiemelte, hogy a hazai borokhoz kapcsolódó marke­tingstratégia sok kívánnivalót hagy maga után. A különböző sörök és üdítőitalok reklámhadjárata ki­váló példaként szolgálhat a termelőknek és a forgal­mazóknak egyaránt. Dr. Gál Béla hangsúlyozta, hogy az unióban jelenleg túlkínálat van, s ahhoz hogy a magyar nedűk betörjenek er­re a piacra, különleges marketingfogásokra is szükség lesz. Hadkiegészítők napja ■ EGER - Ma délután 1 órakor a hadkiegészítő parancsnokságon (Hatvanasezred u. 3.) a Hadkiegészítők Napja alkalmából ünne­pélyesen felavatják Lenkey János tábornok szobrát, majd a Hely­őrségi Klubban (Kossuth u.) ünnepi állománygyűlést tartanak. Nemzetközi kenyérünnep 1; RÁKÓCZIFALVA - Idén is megrendezi az „Aratófalatok Ünnepe - Magyar Kenyérünnep” nemzetközi rendezvényét a Kuruc Hagyo­mányőrző Egyesület. A programok sorában több, országosan egye­dülálló esemény található. A legnagyobb kuriózum a VI. Országos és Nemzetközi Kenyérsütő Verseny, melyre öt országból jelentkez­tek versenyzők. Az eseményen tartják meg a Kuruc Világtalálkozót, a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulója alkalmából. Ösztöndíj cigány származásúaknak ■ EGER - A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot írt ki cigány származású tanulók részére, melynek adatlapjai a ci­gány kisebbségi önkormányzat irodájában (Kovács Jakab u. 35. sz.) vehetők át munkanapokon 10-től 14 óráig. A 2003/2004-es tanévre kiírt tanulmányi ösztöndíj-pályázatok a következők: álta­lános iskolák felső tagozatai, hat évfolyamos gimnáziumok 1. 2. osztályos, valamint nyolcosztályos gimnáziumok 1-4. osztályos tanulói; gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatos ta­nulói; gimnázium, vagy érettségit adó szakközépiskola esti, vagy levelező oktatási formájában, illetve szakmunkásképzőben, szak­iskolában, technikusképzőben, vagy iskolarendszeren belüli, fel­sőfokú szakképesítést nyújtó képzésben nappali, esti, vagy leve­lező oktatási formában tanulnak. Ugyancsak pályázhatnak az el­ső diplomát szerző főiskolai és egyetemi nappali tagozatos hallga­tók, illetve a főiskolán, vagy egyetemen az első diploma megszer­zéséért esti, levelező, vagy távoktatási formában, valamint má­sod- vagy további diploma megszerzéséért nappali, esti, levelező, vagy távoktatási formában tanulnak. Mi, hol, mikor? ■ EGER - A Megyei Művelődési Ház Magyarnóta Klubja július 6-án 16 órára várja a magyarnóta kedvelőit minden korosztályban. A klub célja amatőr énekesek támogatása, tehetséggondozás és ér­tékteremtés. ■ Költözés A „Kéri" kiköltözik a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Kolozsvári úti tagiskolájából, s a tanév elejéig új tantermeket alakít ki az „Emgé" kollégiumi épületében. Az új intézmény telephelye lesz a mezőgazdasági mai épületegyüttese is. Az augusztus elsejével össze­vont intézmény a 2003/2004-es tanévtől hatvanöt tanulócsoporttal működik majd, a kollégiumi cso­portok száma tizenöt. A jelenlegi két iskolában dolgozó százötven pedagógus el tudja látni az új isko­la nevelési-oktatási feladatait, új tanári állásra nincs szükség. A technikai dolgozók létszáma vi­szont várhatóan hárommal növek­szik. Ugyanakkor a két iskola gaz­dasági szervezeteinél az integrááó után leépítésre lehet számítani, s hasonló a helyzet a mezőgazdasá­gi konyhájánál is, amely a jövőben Pro Sanitate-díj Mailáth Lászlónak Budapest A Semmelweis-nap alkalmából hétfőn a fővárosban az egész­ségügyben tevékenykedő szak­embereknek adtak át magas ki­tüntetéseket. Mindenekelőtt azoknak, akik több évtizedén keresztül végeztek elismerésre méltó, a_^ betegek számára is igen fontos és közmegelége­dést kiváltó munkát. Kimagasló szakmai munkás­ságuk elismeréseként számos egészségügyi intézményt irá­nyító főorvos, továbbá kiemel­kedően dolgozó orvos, gyógy­szerész részesült Batthyány- Strattmann László-díjban. Kiemelkedő szakmai tevé­kenységük elismeréseként ugyancsak többen vehették át a Pro Sanitate-díjat. A rangos megbecsülésben részesült szakemberek között volt dr. Mailáth László, a Heves Me­gyei Önkormányzat egri Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete Szemészeti Osztályának osztályvezető fő­orvosa. ■ Musical-siker a Dobó téren Eger Zalán Tibor és Huzella Péter művét, a tavaly sikerrel játszott Eger kis csillagai című musicalt nyár végéig hétfőnként játsszák a Dobó téren. A zenés darab a gyermekek szemével láttatja az egri vár 1552-es ostromát: arról mesél, hogyan válhatnak ők is a várban harcoló szüleikhez ha­sonló valódi hősökké. A Venczel Valentin és Ivády Erika színművészek rendezte előadásban újraalkotott koreog­ráfia és kiérlelt egyéni alakítások marasztalják a közönséget, akik a nagyszínházból ismert színész- palántákat és a Gárdonyi Géza Színház felnőtt színészeit, Ba­logh Andrást, Horváth Ferencet és Podlovics Lajost egyaránt vi­szontláthatják. A fináléban a Do­bó Istvánt alakító Vikidéi Gyula is feltűnik a színpadon. «sáli Élete egybeforrt a főiskolával Dr. Szűcs László a műszaki tudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, főiskolánk volt főigazgatója vasárnap reggel váratlanul elhunyt. Megrendítő a hír. Az utóbbi hetekig felépülésében reményked­tünk. Most döbbenten vesszük tudomásul, hogy szeretett kollégánk 72. életévében végleg távozott körünkből. Gyászoljuk a főis­kola professzori karának jeles szemé­lyiségét, aki élete fél évszázadát szen­telte a főiskolának. Élete kora ifjúságától összekapcsoló­dott az egri főiskolával. Már hallgató ko­rában kitűnt közéleti érdeklődése. 1952- ben friss diplomásként lett az intéz­mény ifjúsági szervezetének vezetője. Innen a Tanulmányi Osztályra vezetett az útja, majd fiatal tanársegédként a Kémia Tanszékre került. 1960-tól nyugdíjba vonu­lásáig a tanszék vezetőjeként irányította az okta­tói és kutatói munkát. Oktató, nevelő munkáját jól megalapozott fel- készültséggel, nagy precizitással végezte. Hallga­tói tisztelték szakmai tudását, nagyra becsülték emberi tulajdonságait: segítőkészségét, embersze- retetét, szigorú követelményrendszerét. Magas színvonalú tudományos tevékenységet végzett, kutatási eredményeit szakmai és pedagógiai fo­lyóiratokban publikálta. 1969-től huszonhárom éven át, mint az intéz­mény vezetője sokat tett a főiskola fejlesztéséért. Nevéhez fűződik a gyakorlóiskolák beállítása, bá­zisiskolák kialakítása a vidéki tanítási gyakorla­tokhoz. A főiskola új oktatási épületekkel és kollé­giumokkal gazdagodott. Budapesten kihelyezett tagozatot alapított. Külföldi felsőoktatá­si intézményekkel szoros és eredményes szakmai kapcsolatot épített ki. Színvonalas oktatói, tudományos és vezetői munkája elismeréseként számos kitüntetést kapott. Hetvenéves korában életművéért a Magyar Köztársasági Ér­demrend tisztikeresztjét kapta meg. Az elmúlt évben vette át fél évszázados munkájának elismeréseként a főiskola Arany díszoklevelét. Halála nagy veszteség főiskolánknak. Önma­gával és munkatársaival szemben mindig igényes kollégánkat veszítettük el, aki szakmai, tudomá­nyos és vezetői tevékenységében egyaránt fárad­hatatlan és következetes volt. Köszönjük a példa- mutatását. Fájó szívvel veszünk búcsút tőle. Hiá­nyozni fognak biztató szavai, tanácsai. Alkotását és emlékét őrizzük: kollégái, volt tanítványai, az Eszterházy Károly Főiskola társadalma. Eger A város önkormányzata tavasszal döntött arról, hogy az Egri Mező- gazdasági Szakközép-, Szakképző Vendéglátóipari Szakközép-, Szak­képző Iskola és Kollégiumba. A na­pokban a közgyűlés határozott ar­ról is, hogy az új, közös intézmény neve Egri Kereskedelmi, Mezőgaz­Iskola és Kollégium jogutódlással megszűnik, vagyis gyakorlatilag integrálódik a Kereskedelmi, dasági, Vendéglátóipari Szakkö­zép-, Szakképző Iskola és Kollégi­um lesz. Az idén is nagy tetszést aratott az Eger kis csillagai című musical a Dobó téren _________ fotós gál gábor n em főzőkonyhaként, csupán me­legítőkonyhaként funkcionál. Ösz- szességében a mezőgazdasági kö­zépiskola nem pedagógus dolgo­zóinak száma tíz fővel, a kereske­delmié három fővel csökken. Min­dent számba véve, az új intéz­ményben összesen 228 közalkal­mazott fog dolgozni. A jogutód is­kola igazgatója a kereskedelmi je­lenlegi vezetője, Németh László lesz, a mezőgazdasági megbízott igazgatójának, Hevesi Lászlóménak a megbízatása július 31-én lejár. _________________________________________(RÉMES)

Next

/
Thumbnails
Contents