Heves Megyei Hírlap, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

2003. MÁRCIUS 1., SZOMBAT HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft MEGYEI XIV. ÉVFOLYAM 51. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Tavaszi lemosó permetezésekhez ÁGRÓL PLUSZ FUNGURAN-OH Keresse a gazdaboltokban! 1 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG, • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT HÍVJON! Ügyeletes újságíró vasárnap: Négyessy Zita Tel.: (36) 513-623, fax: (36) 513-605 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX Ma műszeres sebességmérés lesz 7-13 óráig Egerben, a Mátyás király úton, továbbá Kerecsenden, a Fő és a Deméndi úton. 6-14 óráig Gyöngyösön, a Kassai és a Püspöki úton, s 7-15 óráig a 3-as főút Hatvan városi sza­kaszán lesztraffipax. Vasárnap 7-13 óráig a 3-as főút 116-os km-szelvénynél, s Kápolnán, a Fö út, vasúti átjárónál, míg 6-14 óráig Gyöngyössoly- mos és Mátrafüred között ér­demes óvatosan vezetni. IDŐJÁRÁS \ I /' Hatvan Heves °C °C A meteorológiai tavasz első napja jelentős változást nem hoz időjárásunkban. Csu­pán annyi történik, hogy fő­ként a nap első felében sok lesz felettünk a felhő, csapa­dék azonban nem valószínű. Mindenütt fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. A 9. játékhéten a következő nyereményeket érhetik el a lottózók: az ötösön a telitalá­lat 125 millió, a hatoson 215 millió, a Joker-játékban pe­dig 20 millió forintot ér. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu www.vllaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu ■n 9*770865^10066 Tisztesség Bármennyire is szomorúnak tűnik a kép, a néző nem áll fel gombóccal a torkában. A meteorológus Németh Lajos munkája a szenvedélye is egyben, szerelemből űzi a szakmáját. Közúttá vált a magántelek A földjét vesztett Nagy Lajos a háza előtt, a szélessé vált utcában. Elpakolni nem hajlandó, pereskedni fog az önkormányzattal. FOTÓ: PERL MÁRTON Eger Nagy Lajos még 1978-ban vásá­rolt egy telket a megyeszékhe­lyen, a Homok utcai téglagyár utáni dűlőben. Később megvette ugyanott a két szomszédos ingat­lant is, de ez most nem annyira lényeges, az már sokkal inkább, hogy a tulajdona időközben „ösz- szement”. Földjének egy részéből 1986-ban, a városi alaptérkép új- rarajzolásakor közterület — konk­rétan út - lett, s azóta is folyama­tosan kapja a felszólításokat az önkormányzattól, hogy pakolja el a holmiját onnan. A dokumentumok, az adásvé­teli szerződések másolatai szerint a 21946-os helyrajzi számú telek­ről van szó, amelynek a területe 3942 négyzetméter, 1085 négy­szögöl volt eredetileg. Mellette hatszáz méter hosszan, négy mé­ter szélességben egy dűlőút hú­zódott, illetve húzódik most is, csak immár jóval szélesebben. Nagy Lajos elmondása szerint 1986-ban, az alaptérkép szerkesz­tésekor az út több mint 2000 négyzetméterrel megnagyobbo­dott, amelyik telek végén nem volt kerítés, ott átrajzolták a határo­kat. Mindez bármiféle jogalap vagy tájékoztatás nélkül történt - tette hozzá. Ő maga ezt úgy tudta meg, hogy a házépítés előtt kitű­zette az eredeti telekhatárt, oda támfalat is épített, kerítést is ter­vezett, de amikor évek múltán hozzálátott volna a megvalósítás­hoz, jöttek a felszólítások a pol­gármesteri hivatalból, hogy bont­son le mindent, máskülönben megbüntetik százezer forintra. Miután utánanézett, mi is történ­hetett, kiderült: összes területe 11 százalékát elveszítette az alaptér­kép átrajzolásakor, 423 négyzet- méterrel megrövidítették. (Folytatás a 6. oldalon) „Összeférhetetlenségi” perek A FAKOOSZ szerint jogbizonytalanságot teremtett a törvény Eddig már két esetben mondta ki bíróság a hely- hatósági választáson mandátumot szerzett, ám az önkormányzattal szerződött vállalkozó házi­orvos összeférhetetlenségét. Az ezt szabályozó törvény passzusa miatt a Falusi Körzeti Orvo­sok Országos Szövetsége (FAKOOSZ) azt terve­zi: akár Strasbourgba, az Európa Parlament Emberjogi Bírósága elé is elviszi az ügyet. Heves megye Amint sejteni lehetett, a még 2000-ben alkotott, ám hatályba csak a tavaly októberi helyhatósá­gi választásokkal lépett, s az összeférhetetlensé­get szabályozó törvény számos helyen értelme­zési problémákat vetett fel. Dr. Illés Endre, a He­ves Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának vezetője és helyette­se, dr. Ungvári Tamás lapunknak elmondták, már eddig is több vitás ügyről tud a hivatal, ám a szám még tovább bővülhet. Bár 2000-es tör­vényről van szó, a választásokig nem okozott gondot, hogy a jogszabály miként szabályozza az összeférhetetlenséget. így - tette hozzá Illés dr. - csak azután derült ki, hogy sokak figyel­mét elkerülték az abban foglaltak. (Az is ide tartozik, hogy az összeférhetetlenségi szabályo­zás az élet több területére is kiterjed, ám a vitás helyzetek túlnyomórészt az orvosoknál jelent­keztek.) Az új képviselő-testületek felálltával sorra jöttek az „ügyek”. (Folytatás az 5. oldalon) Létesítmények Egerben a Séli Kht. helyett az Agria-komplexum Kft. üzemelteti a sportlétesítményeket. rf A megyei közgyűlés nem a parti őrség Heves megye Ha valaki csak a megyei közgyű­lés tegnapi ülésén elhangzottakat veszi alapul, az megnyugodhat: nagy baj nem lehet a megyei ön- kormányzat idei költségvetésé­vel, hiszen a vita során a legtöbb szó egy főtanácsadói állásról, az esetleg időközben elhalálozó képviselők (bizottsági tagok) te­metési költségeinek átvállalásá­ról, a frakciópénz megemelésé­ről, s az egyébként tekintélyes mennyiségű iratcsomókat kivál­tandó laptop bevezetéséről esett. A kép persze nem ily rózsás, hiszen szűkebb pátriánk önkor­mányzatának idén 14,3 milliár­dos főösszeg mellett 395 - az el­lenzék szerint inkább mintegy 700 - milliós hiánnyal is számol­nia kell. De ne rohanjunk előre, a költségvetési vita előtt történt még egy s más.- Botrány, hogy megtörtént, s botrány az is, hogy az európai és a magyar értelmiség, s általában a közgondolkodás nem volt képes feldolgozni a kommunista dikta­túra történéseit - mondotta napi­rend előtti felszólalásában dr. Ta­tár László, a Polgári Frakció (PF) vezetője a kommunista diktatúra áldozataira emlékezve. (Folytatás a 4. oldalon) „Az ostobaság versenye” Eger- A következő választások ered­ményét az dönti majd el, hogy ki követ el addig a versenyben több ostobaságot. Optimista jóslat le­het a szocialisták számára, hogy az ellenfél még náluk is hülyébb- hangsúlyozta tegnap némi éllel Lengyel László politológus azon a konferencián, amelyet a tavalyi országgyűlési és helyhatósági vá­lasztások országos, illetőleg me­gyei tapasztalatairól rendezett a Politikatörténeti Alapítvány és az MSZP Heves Megyei Szövetsége. Az ismert politológus elmondta: a rendszerváltás óta bekövetke­zett gazdasági és társadalmi fo­lyamatok, a szociológiai átrende­ződések komoly hatással vannak a választási eredményekre. Az 1996 után zajló gyors átalakulás, az erős gazdasági növekedés megváltoztatta a regionális rend­szert, a társadalmi rétegződést. Világossá vált, hogy a tőke bete­lepedése nagyban befolyásolja a jövedelemviszonyokat. (Folytatás az 5. oldalon)-----------VASÁRNAPI H EVEST holnapi ajánlata • Irak: kinek érdeke a háború: • A nép ügyvédje • A Himalája • Á ineghétdítétja is iázik 1% • Mennyibe keiül a magyarság? • Sztárcsinálók • Mi történik, ha nemmel szavaz az ország? • Sávolt Attila, a milliomos sportoló • Focirajt: ez volt a holt idény • A Vasas élethalálharca • Sztárok: Huszárik Kata HEVES“*11 HÍRLAP 1 helyi érték VANMAl íOLÓIAP NYERJE MEG ES VIGYE! A HEVES MEGYEI HÍRLAP és az AUTOMOBIL-EGER KFT. VOLKSWAGEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ KÖZÖS AKCIÓJÁNAK FŐDÍJA EGY KÉK SZÍNŰ VW POLO! ft *

Next

/
Thumbnails
Contents