Heves Megyei Hírlap, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

2003. FEBRUÁR 1„ SZOMBAT Ára: 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft XIV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Újságíró vasárnap: Tari Ottó • Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 www. hevesmegyeihirlap. hu Terjesztési ügyelet szombaton 8-11-ig • Tel: 06(30) 415-28-28 MAI SZÁMUNKBÓL ADOTTSÁGOK Ne túl korán, ne túl későn Közösen a termelőkért Gyöngyössolymoson tartotta ki­helyezett ülését a Heves Megyei Közgyűlés Nemzetközi Kapcso­latok és Idegenforgalmi Bizottsá­ga. A tanácskozáson a község idegenforgalmi lehetőségeiről esett szó. Lukács László polgár- mester rámutatott: a település re­mek adottságokkal rendelkezik, mivel a tárázási és természetjárá­si lehetőségek mellett vonzerővel bír a szőlészet-borászat, a mátrai kisvasút és a vadászat is. (4. oldal) DRÁMA Rendhagyó „jogorvoslati” formát választott - a Legfelsőbb Bíróság előtt fekvő felülvizsgálati kére­lem mellett - Pusoma Dénes kártalanítási ügyének jogi képvi­selője, dr. Magyar Elemér. Élethű színpadi drámát írt arról, meny­nyire kiszolgáltatottá válhat a ha­zai jogrendben egy eldugott kis falu átlagosnál jóval kisebb ké­pességekkel megáldott polgára. (7 oldal) CSÁBÍTÁS A láthatatlan ellenséggel szemben ne­héz hadakoz­ni, az egyik helyről kiszo­rított fanati­kusok valahol másutt újjá­szerveződhet­nek. Ez abból adódik, hogy a terrornak táptalajt adó problé­mák zöme belátható időn belül nem oldódik meg, s a reálpoliti­kai vagy annak vélt érdekek alap­ján mindig akadhat olyan állam vagy állami szervezet, amely megpróbálja kihasználni őket. (7. oldal) Lemondott a jegyző Gyöngyös A képviselő-testület - a héten tartott ülés zárt szakaszában - a jegyzővel kapcsolatos személyi ügyben hozott határozatot. En­nek értelmében tudomásul vet­ték dr. Komiéi Károlynak a váro­si jegyzői megbízatásáról július 31-i hatállyal történő lemondá­sát, továbbá döntés született ar­ról, hogy közszolgálati jogviszo­nyát a felek közös megegyezéssel megszüntetik. Az állás augusztus l-jétől va­ló betöltésére az önkormányzat Tavasz közeledtével évről évre felvetődik a kérdés a kisgyer­mekes családokban, hogy be- írassák-e nagycsoportos gyer­meküket az iskolába, vagy vár­janak még egy évet. Nem árt azonban tudni: nem kizárólag a szülők döntésén múlik, hogy a gyermek mikor kezdi meg ta­nulmányait. Eger A Nevelési Tanácsadó Intézet igaz­gatója, Balázsné Csuha Mária sze­rint a törvényi szabályozás rugal­mas, azonban korántsem ad lehe­tőséget a vég nélküli halasztásra. A jogszabály szerint abban az évben íratható be a gyermek az iskolába, amelyik év májusáig betöltötte a hatodik életévét. Ha az életkori ha­tárt elérte, tankötelessé válik a gyermek. Azt, hogy fizikailag és pszichésen alkalmas-e az iskola- kezdésre, a szülő és az óvoda együtt dönti el. Ha mindketten úgy vélik, hogy érdemes várni még egy esztendőt, úgy a kicsi tovább ma­radhat. Ha azonban nézetkülönb­ség van a megítélésben, a nevelési tanácsadó segíthet a döntésben. (Folytatás a 4., jegyzetünk az 5. oldalon) Budapest, Gyöngyös A mezőgazdaságból élőket nem szabad félrevezetni, hanem arra kell törekedni, hogy a vidéken élők az uniós csatlakozás nyer­tesei lehessenek - mondta teg­napi sajtótájékoztatóján dr. Magda Sándor gyöngyösi or­szággyűlési képviselő, a Parla­ment mezőgazdasági bizottsá­gának elnöke. Mint hozzátette: az agrár-ér­dekképviseletekkel közösen ren­deznek fórumokat a települése­ken azért, hogy a termelők meg­ismerjék a követelményeket, s minél jobb kondíciókkal juthas­sanak az unióba. Mint megjegyezte: csaknem egymillió olyan kistermelő van az országban, akik két-három hektáros területen termelnek, s őket segíteni vagy integrálni kell. A képviselő, aki az MSZP ag­rárpolitikai munkacsoportjának is vezetője, úgy fogalmazott: a 2004-es agrárszabályozást az ér­dekképviseleti szervezetekkel kö­zösen, együttműködve kell elké­szíteni, s a támogatásokat nem politikai, hanem szakmai ala­pon kell szétosztani. Egy asszony rejtélyes halála Az ügyész szerint a híres de­tektív, Poirot logikája is szükséges annak az ügynek a megoldásához, amely tavaly június 15-én történt a község­ben. Az elsőfokú tárgyalást a bűnperben a hét közepén tar­tották. Egerbakta- Ártatlan vagyok, tisztelt bíró úr, mint egy hajszál, annyi közöm sincs a gyilkossághoz! - közölte 'A. Mihály vádlott a Heves Megyei Bíróság büntető tanácsa elnöké­nek kérdésére, miszerint bűnös­nek érzi-e magát.- Akkor ki ölte meg a feleségét? - érdeklődött tovább a bíró.- Ő magát ölte meg. Mondo­gatta is, hogy elpusztítja magát. Elpusztítja, így mondta.- Miért azt a napot választotta az öngyilkosságra1- Nem tudom. Én akkor ővele nem beszéltem. A párbeszéd azok után hang­zott el a tárgyalóteremben, hogy az ügyész ismertette a Heves Me­gyei Főügyészség vádiratát. E sze­rint mindkettejüknek a második házassága volt, miután megözve­gyültek. Még 1977-ben keltek egybe, s a '90-es évek közepéig harmonikusan éltek, ám azután megromlott a kapcsolatuk. Az asszony a családi ház földszinti nyári konyhájában, míg a férj az épület felső traktusában lakott. Rendszeresen nyúltak az italospohárhoz, a vádlott a szak­értői vélemények szerint alkoho­listának tekinthető. (Folytatás az 5. oldalon) Nulladik típusú büdzsé __________Gyöngyös__________ G yáva, sodródó és tehetetlen: ez a véleményünk a város idei költség- vetésének tervezetéről. Bár egyes változatként terjesztették elő a tes­tületi ülésen, sokkal inkább a nul­la-változat elnevezés illik rá, s a csődhelyzetet vetíti élőié - mond­ta tegnapi sajtótájékoztatóján dr. Székács György, a Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Mint hozzátette: a civil szervezet rossznak tartja azt a sorrendet, miszerint a pol­gármesteri hivatalban létszámfej­lesztést hajtottak végre, aminek éves szinten mintegy 30 millió fo­rintos kihatása van, majd eztán bíztak meg egy céget - ötmillió fo­rintért - a városháza és az intéz­mények átvilágításával. (Folytatás az 5. oldalon) HEVES "a HÍRLAP ^ énék ■ VASÁRNAPI HEVEST holnapi ajánlata • Készül-e a kormányfő egyes miniszterek leváltására? • Az orvosnő akupunktúrával • A Big Brother-c a valóságszál elszakad • A kirúgott kispap könyve • Színlelni boldog vállalkozót • Macsók, a kemény legényei • Összedőlt futballpiac: becsődölt klubok • Imola-Hírlap-kupa: az első • Sztankay István és Garas IMOLA-HÍRLAP-KUPA Terem­labdarúgótorna Belépődíjak: szombaton 500forint, vasárnap 400forint, a 14 éven aluliak és a 70 éven felüliek részére ingyenes. További részletek lapunk sportoldalán olvashatók. / IMOLA CÉGCSOPORT /7K ééyfm imcola- m iiiiiTt.ii Nikolett, Gergő és Evelin még ovisok. Hamarosan eldől, hogy szeptembertől beülnek-e az iskolapadba fotó: perl marton Őrségváltás a Harlekin élén A feszített víztükör alatt kavargó indulatok fe-. szülnek - összegezte az egri Harlekin Báb­színház igazgatói állására kiírt pályázat kap­csán kirobbant, s maratoni hosszúságúra nyúlt vitát Herman István (Polgári Frakció). A megyei közgyűlés tegnapi ülésén a csaknem két és fél órát felemésztő személyi kérdés vé­geztével a testület többsége Lengyel Pálnak szavazott bizalmat. Heves megye, Eger Noha a megyei közgyűlés idei első ülésén szá­mos fontos téma is terítékre került (egyebek mellett az önkormányzati hivatal és az illeték- hivatal tavalyi tevékenysége, a megye nemzet­közi kapcsolatai, vagy éppen a Vásár Agriában rendezvényből való kivonulás), a fókuszba mégis az a kérdés került, hogy ki töltheti be az egri Harlekin Bábszínház igazgatói állását az elkövetkező öt esztendőben. Az erre kiírt pályázatra öt érvényes jelentke­ző volt: az eddigi igazgató, Sziki Károly, illetve Kovács Géza, Lengyel Pál, Székely Andrea, vala­mint az utóbb visszalépő Szentirmai László. A téma kapcsán Sós Tamás (MSZP) közgyűlési el­nök ismertetett egy levelet, melyben a bábszín­ház 18 tagja nehezményezte, hogy a pályázatok elbírálása kapcsán az ő véleményüket nem kér­dezték meg. Aggodalmuknak adtak hangot amiatt is, hogy amennyiben Lengyel Pál lesz az igazgató, úgy elbocsátások várhatók, egyben je­lezték: a posztra Sziki Károlyt tartják a legalkal­masabbnak. Sós Tamás hozzátette: dr. Vass Gé­za megyei főjegyző válaszlevelében arról tájé­koztatta az érintetteket, hogy a pályáztatás sza­bályos körülmények között zajlott. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents