Heves Megyei Hírlap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

2003. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK 1 Ára: 72 Ft- Előfizetve: 51,30 Ft | 0 XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM HEVES T HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA Ügyeletes újságíró: Suha Péter • Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 www.hevesmegyeihirlap.hu Hirdetés tel.: (36) 513-628, fax: (36) 513-630 • Terjesztés tel.: (80) 513-646 MAI SZÁMUNKBÓL JÉG HÁTÁN Ilyen átmeneti volt az egész múlt év, fagytunk és olvadtunk egyszerre, csúsztunk és kapasz­kodtunk, végletes, elszánt ha­ragba borultunk, harcoltunk és öltünk volna az igazunkért, és nagyon, nagyon lassan száll­tunk vissza a földre, nagyon ne­hezen oldódott a görcs sokáig ökölbe szorított kezünkből. (5. oldal) A ZÁRJEGYRŐL A borászokat, illetve a borásza­tokat érintő legfontosabb kérdés napjainkban az, hogy a hordós borokra alkalmazott hivatalos zárat meddig lehet használni. Cikkünk választ ad a kérdésekre. (5. oldal) PÁLYAKEZDŐK A Grassalkovich Művelődési Központban tíz éve működik a Pályakezdők Szakiskolája. Az intézmény egyik fő feladatának tekinti a felzárkóztatást, hiszen olyan fiatalok is diákjai a szakis­kolának, akik más oktatási in­tézményből különböző okokból kimaradtak. (5. oldal) Ismét elköszöntünk egy évtől. Mint mindig, ezúttal is pezsgővel, tűzijátékkal (és olykor petárdádurrogtatással) vettünk búcsút az óesztendőtől. A szilveszterezés egyébként csendes körülmények között telt: nem volt különösebb dolga a mentőknek sem, csak a „hagyományos” panaszok miatt hívták őket, részeget pedig egyáltalán nem kellett szállítaniuk a kijózanítóba. Képünkön a megyeszékhelyen ünnepelnek a Dobó téren ösz- szegyűlt fiatalok. Összeállításunk a 4. oldalon, GS3; további fotók az Interneten, a www.hevesmegyeihirlap.hu címen a képgalériában láthatók. ______________________________ _fotó. pilisy elemér E ZT MONDTAK Geszti Péter: - Ha együtt vagyok a szerelmemmel, ha emberek vesznek kö­rül abban a tér­ben, ahol va­gyok, akkor érzem igazán, hogy otthon vagyok. Úgy vélem, mások is úgy viszo­nyulnak eh­hez a kérdés­hez, hogy az ember nem­csak egyszerű­en lakik vala­hol, hanem él is ott. (8. oldal) 9 v70865 910042 03001 Halálos ítélet a Dalira? Hatvan A Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Otthon, azaz Dali azon kevés kulturális intézmények közé tar­tozik, amelyek „túlélték” a rendszerváltozást, s a mai napig igényes programokat kínálnak. Itt ta­lálható a település egyetlen olyan fedett nézőtere, amely színpaddal és technikával is rendelkezik. „Természetesen” az anyagi nehézségek őket is utolérték: a kiadásaikhoz szükséges összeget a mostanság csöppet sem szokaüan módon pró­bálják előteremtem. Kéregetnek, ahonnan tud­nak, s nem ritkák az alkalmi bútor-, ruha-, könyvvásárok sem. A hatalmas létesítmény egy része - a hátsó traktus - korábban sem kultúrházként műkö­dött. Volt már itt diszkó és rockkocsma is, míg­nem egy cipőkészítő üzem lelt benne otthonra. A cég, túl azon, hogy huszonhat embernek nyújt megélhetést, hozzájárul a Dali működéséhez is azzal, hogy az általa lerótt bérleti díj fedezi a ki­adások 70 százalékát. Mindez nem kis összeg, ha figyelembe vesszük, hogy a kultúrház éves költségvetése 7,6 millió forint. (Ehhez az önkor­mányzat évi 300 ezer forinttal járul hozzá, ami szép teljesítmény, tekintve, hogy a Dali tulajdo­nosa az állam, fenntartója a MÁV Rt., üzemelte­tője pedig a Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete, a VOKE.) A gondok akkor kezdődtek, amikor a polgár- mesteri hivatalban felfedezték, hogy egy régi rendelet - amely szerint közintézményben nem végezhető ipari tevékenység - kizárja a cipőüze­met a bérlők közül, s ez utóbbi, ráadásul téve­sen, nem telephely-, hanem működési engedélyt kapott. Felszólították a kft. vezetőjét, hogy köl­tözzön el. Kiss Zsolt, a művelődési otthon igazgatója szerint a határozat végrehajtása egyben a műve­lődési ház halálos ítélete is, mivel tartalékaik csak három hónapra elegendőek. Ismertette a problémát dr. Fehér Oszkár alpolgármesterrel, aki - mint az igazgató tájékoztatott - megígérte, hogy megpróbálják megmenteni a patinás intéz­ményt, s ennek érdekében január 7-ére bekérte az összes dokumentumot. ró) Késik az otthon építése Meg kell ismételni a közbeszerzési eljárást A idősotthon építése csak jö­vő tavasszal kezdődhet meg, mivel egy építkezési vállalko­zó fellebbezése nyomán meg kell ismételni a közbeszerzé­si eljárást. Rózsaszentmárton A mátraaljai település központi részében épül meg az idősott­hon. Az új épülettömbben tizen­hat kétszemélyes, bebútorozott lakás kialakítását tervezik. A harmincöt négyzetméteres lakré­szek minden kényelmet biztosít­hatnak a lakóknak. Az otthont a jelenlegi könyvtár átalakításával és új épületrészek létrehozásával alakítják ki. Két olyan négyágyas szoba is megépül, amelyekben a szociálisan rászorulók nyerhet­nek átmeneti elhelyezést. A település jegyzője, Komendáné Nagy Márta el­mondta, hogy az idősotthon megépítésének ötlete azért vető­dött fel, mivel a régióban jó né­hány egyedül maradt idős em­ber él. Az új otthonba nemcsak a településről, hanem a környező községekből is készek fogadni a gondozásra szoruló időseket, így az otthon térségi feladatokat is elláthat majd. Az építkezést ősszel szerették volna elkezdeni, ám a munkagé­pek várhatóan csak a tavasz fo­lyamán indulhatnak meg, mert a korábbi közbeszerzési eljárás vég­eredményét az egyik pályázó megtámadta. A közbeszerzési ta­nács megalapozottnak találta pa­naszát és új eljárás lefolytatására kötelezte az önkormányzatot. (Folytatás a 4. oldalon) Forr a bor címmel újévi koncertet szervezett az egri Gárdonyi Géza Színházban az Agria Játékok Kft. Az est fellépői, Eperjesi Eri­ka, Szüle Tamás és Győrfi István operaénekesek, Zám Andrea és Vöké János színművészek, a Debreceni Kodály Kórus és a Szabó-Sípos Máté vezényelte Egri Szimfonikus Zenekar a zeneirodalom klasszikusainak a nemes italt dicsőítő darabjaiból szó­laltatott meg részleteket. Egy Mozart-műre írt koreográfiával színpadra lépett a Barta Dóra táncművész vezette Egri Fesztivál Ba­lett társulata is. • : további fotók az Interneten, a www.hevesmegyeihirlap.hu címen a képgalériában fotó: gál gábor HEVES“* HÍRLAP .4 hel vi érté PR-cikk akció! Ne hagyja ki, hogy ne hagyják ki! A Heves Megyei Hírlap rendkívüli PR-cikk akciót indít! On vagy cége január hónapban 1/4 oldal terjedelemben a következő kedvezményes árakon jelenhet meg lapunkban. • Január 1-2. hetében 50e Ft+áfa/db • Január 3-4. hetében 60e Ft+áfa/db Érdeklődjön hirdetési tanácsadójától, vagy a 3b/513-633-as telefonszámon. Pezsgővel és tűzijátékkal ünnepeltünk

Next

/
Thumbnails
Contents