Heves Megyei Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

2000. DECEMBER 1., PÉNTEK ÁRA: 49 Ft ELŐFIZETVE: 35,50 Ft XI. ÉVFOLYAM 281. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL JÓ TANÁCS FEJLESZTÉS Fejlesztési feladatokra szánják azt a 133,5 millió forintot, amire az idegenforgalmi hasznosítású in­gatlanai egy részének értékesítésé­ből tett szert a megye - tudtuk meg Kun Zoltántól, a megyei önkor­mányzat területfejlesztési igazga­tóságának vezetőjétől. (3. oldal) IGAZI CSODA „Törődjön bele, jó ember, maga már soha többé nem lesz mun­kaképes, nem építhet egyetlen házat sem.” Hogyan is építhet­ne, gerincében az erősen meg­kopott csigolyákkal? (3. oldal) HAT ÉV A születésnapi műsorból nem hiá­nyozhatott a sztárvendég sem: a gyöngyösi tévésekkel együtt ünne­pelt Fodor Zsóka, az egyik kereske­delmi csatorna szappanoperájá­nak főszereplője. Őt sokan „csak” Kertész Magdiként ismerik, ám mint kiderült, a színésznőt ez egy­általán nem zavarja. (5. oldal) EGYÜTT ÉLNI Kétségtelen, hogy a körzeti meg­bízottat mindenki ismeri a terü­letén, és teljesen mindegy, hogy egyenruhában vagy civilben je­lenik meg valahol, mindenkép­pen a rendőrt látják benne. Éz időnként persze fárasztó, mert az embernek szinte megszűnik a magánélete. (2. oldal) / / u o o _> Z7 VJ _> ZJ kz új intézményrendszer jelképe Gyöngyös, Taspuszta Közép-Kelet-Európa legmoder­nebb regionális fejlesztési és lo­gisztikai központja épült fel a Szent István Egyetem gazdálkodá­si és mezőgazdasági főiskolai ka­rán - jelentette ki tegnap dr. Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A 272 millió forintos beruházáshoz a tárca százmillió forint támoga­tással járult hozzá. Az ünnepélyes avatáson a mi­niszter azt is hangsúlyozta, hogy az új létesítmény az oktatást, a kutatást és a szaktanácsadást szolgálja, a XXI. századnak szól, és a jövőt jelképezi. A fejlesztések élenjárói az egyetemek és a főis­kolák. Ebben példa a mátraaljai intézmény, ahol izraeli támogatás­sal a legkorszerűbb technológiá­val felszerelt vízkultúrás fóliahá- ■zat is létesítettek. A tárca célja, hogy 2001-ben a hét hazai régió­ban az említetthez hasonló minta- fóliaházakat alakítsanak ki. (Folytatás a 2. oldalon) Felgöngyölített droghálózat Gyöngyös A vizsgálat végeztével nyolc fia­talkorú és négy felnőtt esetében alapos a kábítószerrel való visz- szaélés vétségének gyanúja. A bűnügyi osztály az iratokat vád­emelési javaslattal megküldi az ügyészségnek - ismertette a még februárban kezdődött ügy vég­kifejletét Bálint Sándort, alezre­des, a Gyöngyösi Rendőrkapi­tányság sajtóreferense. Mint arról beszámoltunk, feb­ruár 7-én az egyik általános iskolá­ban rosszul lett egy 14. életévé be­töltött lány. Kórházba szállítása után kiderült, hogy vélhetően drogfogyasztás okozta a bajt. A rendőrök megtalálták azt a 15 éves fiút, akivel közösen szívta el a „fü­ves cigit”. A továbbiakban más di­ákokról is kiderült, hogy füveztek. A rendőrök ezután megtalálták azt a négy fiatalembert, akiktől a cigaretták származtak. A házkuta­tások során több kábítószert, illet­ve annak fogyasztására szolgáló eszközt is lefoglaltak. _________■ M egtorpedózott adótervezet Képviselő-testületi A képviselő-testület döntése értelmében a helyi adóren­delet módosítása előtt egyez­tetnek a város vállalkozói­val, s a kórház biztonságos működtetéséhez szükséges szakértői díjat is vállalja az önkormányzat. Hatvan A városi képviselő-testület tegnapi ülése napirend-módosítással kez­dődött, miután Wagner Dénes (MDF) azt javasolta, hogy csak a vállalkozókkal történt egyeztetés után kerüljön elfogadásra a helyi adók emelését indítványozó rende­letmódosítás. A képviselő kifejtet­te: a' kisvállalkozókat jövőre amúgy is megterheli a 40 ezer fo­rintos minimálbér bevezetése, vár­hatóan más téren is emelkednek a kiadásaik, ezért célszerű megbe­szélni, hogy milyen mértékben tudják fizetni a helyi adókat. Az indítványhoz csatlakozva dr. Tí­már Tamás (Összefogás Hatvanért Egyesület) a kommunális adókat ülésekről jelentjük érintő módosítások felülvizsgála­tát kérte, s így végül a grémium az adórendelet módosítását levette a napirendről. Elfogadásra került viszont az óhatvani városrészre vonatkozó szenny- és csapadékvíz-elvezetési koncepció. Az elmúlt időszak csa­padékos időjárása miatt jelentős gondok merültek fel a térségben. A vízelvezető rendszer építése már megkezdődött (Mikes út), s jövőre is folytatódik (Martinovics út). A 2001-es költségvetés össze­állításánál, prioritást élvez a városi vízelvezető rendszer bővítése. Örömmel fogadná a Grassal- kovich-kastélyba az önkormányzat a Svájcban élő magyar származású László Károly több száz millió dol­lárra becsült képzőművészeti gyűj­teményét. A helyi és a megyei ön- kormányzat - állami támogatással - vállalná a felújított kastély múzeum­ként való működtetését. A gyűjte­mény itteni elhelyezése meggyorsít­hatja a kastély belső rekonstrukció­jának megkezdését. (Folytatás a 8. oldalon) Plagizált a volt hivatalvezető Vizsgálat indult a lemásolt szakdolgozat miatt A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium vezetése november 21-én felmen­tette tisztségéből Szabó Lajost, a megyei földművelésügyi hivatal megbízott vezetőjét. Mint kiderült róla, két évvel ezelőtt készített szakmérnöki dolgozatát egy más szerző dip­lomamunkájáról másolta le, s azt adta be a hódmezővásárhelyi főiskolai karon. Heves megye Az ügyről korábban feltehetően csak nagyon keve­sen tudhattak, mert csak most, utólag pattant ki. Zoltai Béla, az FVM Heves Megyei Földműve­lésügyi Hivatal megbízott vezetője:- Szabó Lajost a tárca vezetése mentette fel, ezzel egy időben engem kértek fel a hivatalveze­tői teendők ellátására. Ezt követően vizsgálat kezdődött a volt vezető ellen. Mint időközben kiderült, Szabó Lajos vadá­szati szakmérnöki dolgozatát szó szerint azo­nosnak tartják a Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai karán egy hallgató által 1997-ben írt és megvédett diplomamunkájával. Ez adott okot arra, hogy számon kérjék rajta a történteket. (Folytatás a 3. oldalon) Örökbeadás: az FBI is tévedhet A nyomozás befejeződött, ám a rendőrség nem tudja átadni az anyagot az ügyészségnek abban a két jogellenes ma­gyar-amerikai örökbeadási ügyben, amelynek szereplőit családi állás megváltoztatásával, illetve emberkereskede­lemmel gyanúsítja a hatóság. Eger dúlt eljárás, hogy kiderítsék: mi­------------------------------------------— lyen körülmények között került A Heves Megyei Rendőr-főkapi- külföldi örökbefogadó szülőkhöz tányságon több mint egy éve in- az egri L. Viktória gyermeke, Ka­talin, majd később második kis­lánya, Nikolett. A vizsgálat vá­laszt keresett az ügyleteket lebo­nyolító - s Amerikában működő magyar ügyvéd - Kovács Tamás szerepére, aki egyébként L. Vik­tória unokatestvére, K. Tünde Pé­ter nevű kisfia örökbeadásában is közreműködött. (Folytatás a 3. oldalon) Vázákat loptak a sírokról Félszáz nyughelyei rongáltak meg Eger Rossz idők járnak a lajosvárosi temetőre. Az ott lévő síremlékek közül ugyanis legalább félszá­zat megrongáltak: letörték, lefe­szítették a rajtuk található virág­vázákat. Az esetet a temető ön- kormányzati részének gondno­ka jelezte a rendőrségnek. Mint Deákné Sütő Judit lapunknak elmondta: vasárnap vette észre, hogy nyolc sírról törték le a vá­zákat, a sírkert egyházi kezelés­ben lévő részén viszont leg­alább félszáz síremléket csonkí­tottak meg. A gondnok szerint a rongálá­sokat és lopásokat valószínűleg az elmúlt hét végén követték el. Mint hozzátette: azóta vannak ilyen tapasztalataik, mióta szi­gorúan zárják a temetőt - koráb­ban ugyanis nyitott volt -, egy kibontott kerítésszakaszon vi­szont az illetéktelenek bármikor bejuthatnak. A haszonszerzés­ből elkövetett vandalizmus egyébként éppen a temető hátsó részén lévő lyukas kerítés körr nyékén történt. Az önkormány­zati rész kezelője a városgondo­zási kft., a többit az egyház gon­dozza. Az eset után a közeli Iglói úton találtak egy, a temetőből származó vázát. Deákné Sütő Judit úgy véli, hogy az egy után­futóról vagy kocsiról eshetett le, amikor a jelentős mennyiségű lopott tárgyat, a mintegy 120 vá­zát elfuvarozták a helyszínről. A gondnok szavai szerint megke­resték az önkormányzati részen megrongált sírokban nyugvók hozzátartozóit, a feljelentést ne­kik kell majd megtenniük a rendőrségen. _______________■ N ovember 30-án adta át a kinevezési okmányokat a Heves Megyei Bíróság elnöke dr. Lévai Zsoltnak, akit a köztársasági elnök ha­tározott időre az Egri Városi Bíróságra büntető ügyszakos bíróvá nevezett ki. Képünkön: az új bíró édesanyjával, Lévainé dr. Jankovics Magdolnával - aki maga is büntetőbíró - és a megyei bíróság elnökével, dr. Hunyadi-Buzás Ágnessel._______fot6= perc mártom ___ ______Sziréna________ E gymilliós ékszerlopás * Egy gyöngyösi lakásba az ajtót befeszítve jutottak be ismeretle­nek, akik jelentős értékű ékszerrel, valamint egy karórával, 120 ezer forint, 900 USA-dollár 300 német márka, és 90 angol font készpénz­zel távoztak. A tulajdonos összes kára - a rongálással együtt - meg­haladja az egymillió forintot. * Erdőtelek külterületén egy erdőből ismeretlenek tizenöt akácfát vágtak ki, ezzel a tulaj­donosnak mintegy 160 ezer fo­rint kárt okoztak. * Tiszanánán az egyik csalá­di ház melléképületét törték fel azok az elkövetők, akik mintegy 120 ezer forint értékben vittek magukkal szerszámgépeket. * Egerben az egyik építkezés­ről loptak el egy elektromos láncfűrészt, a salgótarjáni tulaj­donos 50 ezer forint veszteséget kénytelen elkönyvelni. _____■ 977086591005900281

Next

/
Thumbnails
Contents