Heves Megyei Hírlap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

2000. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 30,10 Ft XI. ÉVFOLYAM 256. SZÁM MAI SZÁMUNKBÓL DROGOSOK Kábítószer-terjesztő hálózat tag­jait leplezték le a napokban a gyöngyösi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatár­sai. Eladók és vásárlók, össze­sen öt fiatal került előzetes letar­tóztatásba. A „kapcsolat” Hévíz- györkre vezetett. 2. oldal REÁLISAN ZÖLDEK Valóban, hányán vannak a gaz­dagok? Érdekes felvetés. Egyálta­lán, kit nevezhetünk ma gazdag­nak? A hazai Reális Zöldek klub­jának megállapítása nyomán a dolgok eredőjének vizsgálatakor legalábbis évtizedes múltra kell visszatekintenünk. 3. oldal KEVESEBB IGÉNYLŐ A gyermekvédelmi támogatást igénylők körében felülvizsgálatot végeztek az egri polgármesteri hi­vatal szakemberei, azzal a szán­dékkal, hogy ellenőrizzék a tény­leges jogosultságot. Ehhez egy va­gyonnyilatkozat kitöltésére kérték az érintetteket. 3. oldal ARANY VIRÁGNAK Izsákhoz fűződik Mihók Virág di­csőséglistájának újabb kiváló ered­ménye. A tizennégy esztendős os­torosi távlovas ugyanis a Magyar Lovas Szövetség Távlovas és Táv­hajtó Szakága által kiírt országos bajnokság hatodik, egyben befeje­ző fordulójában a negyedik helyen ért célba, ami azt jelentette, hogy az ifjú hölgy a rövid, 40 kilométe­res távon sorrendben negyedik magyar ifjúsági bajnoki címét sze­rezte meg, s a felnőttek között is el­hódította az elsőséget. 12. oldal 9 / / VOOJ"JXVU Gyertyák az esőben Esett az eső tegnap, de nem számít. Nem ez számít. Igazából a gyertya, meg a virág sem fontos, inkább csak külső jelei ezek annak, hogy nem feledkezünk meg halottainkról. Persze, hogy nem. Akiket szerettünk és elveszítettünk, velünk vannak minden­nap. S velünk lesznek majd azután is. Akkor, amikor az unokáink állnak majd az esőben, a ma még kiásatlan síroknál. ___________ ____ ____ _______ _____ _______ FOTÓI GÁL GÁBOR T öbbmilliós hiány Az Émász felmondott a telepvezetőknek Többmilliós hiányt tárt fel az Émász belső vizsgálata a régió egyetlen hitelesítési állomásán. A telep három vezetőjét felfüggesztették állásából. Az állomás veze­tője megalapozatlannak tartja a vádakat. Hatvan Az Észak-magyarországi Áram- szolgáltató Rt. (Émász) egyetlen Hitelesítő Állomása a Zagyva-par­ti városban működik, mintegy hatvan alkalmazottal. Itt végzik el a szükséges karbantartási és javítási munkálatokat a egész észak-magyarországi régióból be­érkező villanyórákon. A hatvani Hitelesítő Állomáson kerül sor a villanyórákban található rézhu- zalú tekercsek cseréjére is. Érte­süléseink szerint a leselejtezett tekercseket a telepen tárolták. Ezt a keresett színesfémet tartalma­zó hulladéktömeget dézsmálták meg éveken át máig meg nem ne­vezett személyek. Az eltűnt szí­nesfém-mennyiség értéke eléri a 6 millió forintot. (Folytatás a 2. oldalon) Heten a városi tévéért Eger Összesen heten jelentkeztek a Váro­si Televízió ügyvezető igazgatói posztjára kiírt, megismételt pályá­zatra, amelynek benyújtási határ­ideje október végén lezárult. Amint azt dr. Estefán Gézától, a megye- székhely jegyzőjétől megtudtuk, el­sősorban nem egriek, hanem fő­ként budapestiek a pályázók. Eger­ből ketten szeretnék betölteni a tisztséget: Hekeli Sándor, a Népsza­badság Rt. Észak-magyarországi re­gionális irodavezetője, illetve Budai Ferenc, az utóbbi időben inkább a képernyőről ismert újságíró. Mint ismert, Hekeli Sándor az eredménytelenül zárult első pályá­zaton is részt vett, a városi közgyű­lés szeptember végi ülésén azon­ban eggyel kevesebb szavazatot ka­pott annál, amenynyi a kinevezésé­hez szükségeltetett volna. Az akko­ri pályázók közül ő az egyetlen, aki ismét vállalta a megméretést. A Városházán kedden összeült tanácsnoki - azaz bizottsági elnöki - ülésen is szóba került a tévé hely­zete. A jelenlévők hangsúlyozták: remélhetőleg ezúttal sikerrel zárul a vezetőválasztás folyamata. Dön­tés november 23-án születik. Négy ingatlant adtak le A pártok betartják a határidőket Megmarad a szemészeti osztály Más osztályoktól vonják el az ágyszámot Megyénkben a megadott határ­időig összesen négy pártingpl- lant adtak le - tudtuk meg dr. Kocsis Tamástól, a Kincstári Va­gyoni Igpzgplóság (KV1) vezér- igazgatójának tanácsadójától. Heves megye Mint ismeretes, október 9-ig kellett a pártoknak leadniuk a KVI-nek azo­kat az állami tulajdonú ingatlano­kat, amelyekre a továbbiakban nem tartanak igényt. A pártok természe­tesen nem „maguktól” szánták rá magukat e lépésre, erre az idén júni­usban elfogadott törvény kötelezte őket. Ez a jogszabály egyebek mel­lett ezen ingatlanok használatát is megszabja, akképp hogy minden parlamenti párt legfeljebb 30 állami tulajdonú ingatlanm vagy irodám tarthat igényt - melyből legfeljebb 10 lehet a fővárosban -, ezek összterüle­te pedig nem haladhatja meg az 5000 négyzetmétert. így, amely párt efölötti mennyiségben használt álla­mi tulajdonú ingatlant, úgy a „több­letet” vissza kellett adnia a KVI-nek. E törvény kapcsán megírtuk: a jogszabályból fakadó kötelezettségek legfőbb vesztese az MSZP lett, amely a rendszerváltozás után 386 állami tulajdonú ingatlant használhatott, míg a többi pártnak összesen 90-en jutott: az FKgPnek 26, az MDF-nek 19, az SZDSZ-nek 18, az akkor még parlamenti erőként jelen lévő KDNP- nek 15, a Fidesznek 12. Az ekkortájt még nem létező MÉP-nek pedig je­lenleg sincs ilyen típusú ingaüanja. (Folytatás a 3. oldalon) Gyöngyös Bár a határozatokat még nem kapták kézhez az érintettek, de tényként mondhatom, hogy ja­nuár elsejétől is tovább működ­het a szemészeti osztály a Bugát Pál Kórházban. Azért vagyok eb­ben olyan biztos, mert jelen vol­tam az Országos Egészségbizto­sítási Pénztárnál a másodfokú döntés meghozatalánál. Ponto­sabban szólva részt vettem ben­ne, hiszen kérésemre bevontak ebbe a munkába. Bár nem hi­szem, hogy a „kijáró képviselő” szerepét kellene elsősorban vál­lalnom, ebben az ügyben nem tehettem másként - mondta la­punknak dr. Mánya Kristóf fideszes országgyűlési képvise­lő. Mint hozzátette: a gyöngyösi szemészeti osztály megszünte­téséről-hozott megyei határoza­tot az OEP megsemmisítette, s januártól továbbra is 20 ággyal finanszírozza az osztályt. Ezt a képviselő indokoltnak is tartja, a betegforgalmi adatok, illetve az osztály „meggyőző teljesítmény­mutatói” alapján.- Felvetődött az egyeztetésen, hogy mivel januártól a miniszteri rendelet értelmében már 15 ágy- gyal is működhet majd osztály, ezt a számot fogadja be az OEP, azonban ezt sem tartottam elfo­gadhatónak, ismerve a betegfor­galmat - jelentette ki a honatya, aki azt is hozzátette: hasonló eredményt értek el a hatvani kór­ház bőrgyógyászati osztályával kapcsolatban is, amelyet így szintén nem kell megszüntetni.- Az is tény, hogy a megtartott ágyakat más osztályokról kell „kigazdálkodni”, Gyöngyösön ez a szülészetet és a gyermek- osztályt érinti, ám kezelhető ha­tárokon belül. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezen ágyak finanszírozásáról a mi­niszter saját keretéből rendel­kezhet, természetesen mindent megteszek, megteszünk tovább­ra is, hogy az említett osztályok­tól se vonjanak el ágyakat - fűz­te hozzá végül dr. Mánya Kris­tóf, azt is megemlítve: sikerült elérni azt is, hogy a gyöngyösi kórházban 15 óra CT rendelést befogadjon az OEP. (Folytatás a 2. oldalon) Pályázati pénz a megyének Összesen mintegy 21 millió forintot nyert Eger és Gyön­gyös térsége az Egészségügyi Minisztérium pályázatain - tudtuk meg megyénk két fideszes országgyűlési kép­viselőjétől, dr. Mánya Kris­tóftól és Homa Jánostól. Heves megye Az egészségfejlesztés, a drogbetegel- lálás, a háziorvosi ügyeleti ellátás- fejlesztés, a kórházi műszerfejlesz­tés, valamint az ápolási eszközfej­lesztés témakörökben született döntéseket a napokban írta alá a tárca vezetője, Gógl Árpád. Mint azt az egészségfejlesztési pályázatok kapcsán Mánya la­punknak elmondta, a zömmel kö­zösségi programokra országszerte összesen 200 millió forintot osztot­tak szét, melyből a gyöngyösi terü­let 1,580, az egri pedig 1,1 miUiófo­rintot kapott. A mátraaljai város­ban a szerény önkormányzati tá­mogatás dacára évek óta sikeresen futó magzatvédelmi programra 820 ezer, míg az - ugyancsak gyöngyösi - Arany János Általá­nos Iskola pályázataira összesen 720 ezer forint jutott. A megye- székhelyen működő Heves Megyei Népfőiskola összesen 1,1 millió fo­rintot kapott. A Maikhot Ferenc megyei kórház különböző, anaszteziológiai, inten­zív, egynapos sebészeti és más.fej­lesztéseire a szaktárca e pályázati keretek között mintegy 15 millió fo­rintot biztosít. Egymillió forintot kap a dmgbetegeUátási feladatokra az egri Karikás Rév, míg a fel- sőtáiMnyi alapellátás fejlesztésére 2,1 milliót szavazott meg a minisz­térium. A fentieken túl az újraélesz­téshez szükséges eszközök beszer­zéséhez 460 ezer forintra számíthat a gyöngyösi 24 órás ügyelet, i-nei Kedden este ünnepi hangversenyt tartottak az egri Bazilikában, ahol Schubert IV. Szimfóniáját és Mozart Requiemjét adta elő a Debreceni Kodály Kórus és az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezényletével. Képünkön a szólisták közül Koszto- lányi Márta és Schöck Atala látható. fotói gál gábor Sziréna „Kábelbarát” Az ÉMÁSZ Rt. Egercsehiben ta­lálható kirendeltsége jelentette fel azt az ismeretlent, aki a na­pokban Bükkszenterzsébet kül­területén húsz darab villanyosz­lopról levágta a légvezetékeket és huszonhét szigetelő burkola­tot is eltávolított. A lopással oko­zott kár egymillió forint. Egerben a Szarvas Gábor úton az egyik lakásban tolvaj járt: az egyelőre ugyancsak ismeretlen elkövető egyebek mellett kész­pénzt, rádiótelefont, bankkártyá­kat, személyes iratokat vitt ma­gával. A tulajdonos kára mintegy 180 ezer forint. A Vallon úton pe­dig a gazda kezéből kapták ki 50 ezer forintot érő táskáját. Tarnabodon tegnap egy autó elé szaladt egy, a harmadik élet­évét januárban betöltő kisgye­rek. A csöppség szerencsére könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet._____________■ 977086591004200256

Next

/
Thumbnails
Contents