Heves Megyei Hírlap, 2000. január (11. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

iU HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei 2000. JANUAR 3., HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 27,40 Ft Ha csütörtökön 15 óráig felhívja a 06-80/412 646-os ingyenesen hívható § telefonszámot, akkor vasárnap már otthonába kézbesítjük a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelt! Tűzijáték a várból - így köszöntötte a megyeszékhely lakossága a 2000. esztendőt. A viga­dalom a legtöbb helyen hajnalig tartott. Összeállításunkban az új évet üdvözlők ünnepléséről számolunk be. (Körképünk a 2. oldalon) fotó: perl marton Zavarmentes MAGYARORSZÁG - Szombat délelőttig semmi olyan jelentés nem érkezett, amely arra utalna, hogy az évszámváltás bármilyen za­vart okozott volna Magyarországon - jelentette ki Mojzes Imre év­számkezelési kormánybiztos a Magyar Távirati Iroda munkatár­sának. Közölte azt is: az energiael­látás, a távközlési rendszerek töké­letesen működtek, legfeljebb a vo­nalak túlterheltsége okozott gon­dot, ez azonban semmilyen össze­Megújul a Már a nevében is más, mint a ré­gi: 2000. január l-jétől személy- azonosító igazolványnak hívják. A bankkártya formátumú, ha­misítás ellen védett okmány ki­váltásakor és cseréjekor nem kell kérőlapot vásárolni. Az új igazolványt a területileg illeté­kes okmányirodák állítják ki, amelyek a polgármesteri hivata­lokban működnek. dátumváltás függésben nincs a kétezres év problémájával. Nem jeleztek ne­hézségeket az egészségügyben sem. Szálkái István, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet elnö­ke hangsúlyozta, a pénzügyi rend­szer működésében fennakadást nem tapasztaltak, a várakozások­kal ellentétben a bankokból nem vontak ki betéteket, sőt a betétál­lomány december folyamán 100 milliárd forinttal emelkedett. (Folytatás a 3. oldalon) személyink Egyszerűsödik a lakcímbeje­lentési eljárás is, amihez szintén felesleges a korábbi lakcimjelen- tő lap. A bejelentést az illetékes polgármesteri hivatalnál kell megtenni. A lakcimbejelentés- sel együtt igényelhető a lakcím­igazolvány, amely a lakcímen kí­vül a személyi azonosítót (ko­rábbi megnevezése: személyi szám) is tartalmazza. Sziréna Bűnügymentes, jeges évkezdet * Ahogy azt az elmúlt évek­ben megszokhattuk, az eszten­dő utolsó napjaiban a bűnözők vajmi kevés feladatot adnak a rendőröknek. Elvétve termé­szetesen ilyenkor is történik bűncselekmény, de koránt­sem annyi, mint máskor. A jeges időjárás szilveszter­kor és azt követően is jóval több problémát okozott, érde­kes módon azonban inkább a gyalogosoknak, mintsem a jár­művezetőknek. A baleseti se­bészetekre sorra szállították a boka- és egyéb csonttörést szenvedetteket, ám a mentő­sök tájékoztatása szerint -akik, mint mondták, szinte egyfolytában dolgoztak - köz­úti balesethez nem kellett kivo­nulniuk. (Folytatás a 2. oldalon) Egri fanfárok nyitották meg a millenniumi év első parlamenti ülését Az Országházban a Szent Korona BUDAPEST, EGER - A Szent Koronát és a koronázási jelvénye­ket szombaton, a millenniumi év nyitányaként átszállították a Ma­gyar Nemzeti Múzeumból a Par­lamentbe, és a törvényhozás épü­letének kupolatermében helyez­ték el. A nemzeti ereklyéket tar­talmazó gépkocsi délután öt órakor katonai tiszteletadás mellett gördült az Országház fő­kapujához, ahol az öttagú koro­natestület tagjai: Göncz Árpád Lenin és Vöröshadsereg köztársasági elnök, Orbán Vik­tor miniszterelnök, Ader János házelnök, Németh János, az Al­kotmánybíróság elnöke és Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fogadták. A Szent Korona átszállítását megelőzően a Parlamentben mil­lenniumi ünnepséget tartottak, amelyen jelenlegi és volt közjogi méltóságok, kormánytagok, or­szággyűlési képviselők, egyházi vezetők és a diplomáciai testület Uö U~ G> C tagjai vettek részt. Egri vonatko­zása is volt az eseménynek: me­gyeszékhelyünk katonazenészei­nek abban a megtiszteltetésben volt részük, hogy a díszjelükre kez­dődött a millenniumi évet megnyi­tó ünnepi ülés. Kovács Gábor szá­zados, Toldi Miklós zászlós és Kovács Gyula főtörzsőrmester szólaltatták meg a fanfárokat a Kossuth téren. (További részletek az 5. oldalon) Nem nosztalgia: takarékosság ATKÁR - A rendszerváltozás óta harmadszor rugaszkodott neki a képviselő-testület a két utca nevé­nek megváltoztatásához, de ku­darcba fulladt. Nem is erőltet­tem: megférünk mi a Lenin és a Vöröshadsereg utcával. Bár ha országos kiadványokban szere­peltünk, ezt a két utcát egyszerű­en kihagyták. Még a falu kis tér­képeiről is. A megyei kiadvány­okban nem volt ilyen problé­mánk. Szóval, úgy gondoltuk, meg kellene várni, hogy a lako­sok kezdeményezzék a névváltoz­tatást. Am nemrég - egy képvise­lői indítvány kapcsán - ismét előtérbe került a kérdés - mond­ta lapunknak Benei Bertalan polgármester. Mint hozzátette: a tavaly november 24-i ülésén határozott úgy a képviselő-tes­tület, hogy a Lehin utcát Szé­chenyi István utcává „kereszte­lik”, míg a Vöröshadsereg út Kossuth Lajos nevét kapja. (Folytatás a 4. oldalon) Csak a marás tűnik biztosnak Az események többi részét még homály fedi PÁRÁD - Lapunk több forrás­ból is származó értesülései sze­rint az új esztendő hajnalán is­mét kutyatámadással összefüg­gő szerencsétlen eset történt Heves megyében. A hozzánk eljutott hírek arról szóltak, hogy két, a harcias eb­fajtákhoz tartozó kutya - egyes vélekedések szerint rottweilerek - megmart egy 25 éves fiatalem­bert, akit ennek következtében kórházba kellett szállítani. A történteket - hét vége és ráadásul ünnep utáni hangulat lévén - tegnapi lapzártánkig nem tudtuk pontosan rekonst­ruálni. A mentők megyei ügye­letén tulajdonképpen elismer­ték az információ valóságalap­ját, hiszen úgy tájékoztattak bennünket, hogy tényleg tör­tént ilyen eset. < ­(Folytatás a 3. oldalon) A vizsgálat megnyugtató lenne A szolgáltató szerződésmódosítás nélkül emelte az elhelyezési díjat? Szemérmesség jellemzi a körzeti szemétlerakó körüli helyzetet. Amikor felmerült, hogy esetleg azbesztszármazék kerülhetett a kizárólag kommunális hulladék tárolására alkalmas telepre, az oknyomozás csaknem zátonyra futott. A kedélyek megnyugtatása érdekében szükséges környezetvédelmi vizsgálat egyelőre várat magára. LŐRINCI ÉS KÖRZETE ­Amikor egy zagyvaszántói gép- járművezető látni vélte, amint a selypi Etercem Kft. szállítójár­művei az öt település - Lőrin­ci, Petőflbánya, Apc, Zagyva- szántó és Rózsaszentmárton ­közös hulladék-lerakóhelyére több órán át hordják az az­besztiszapot és -törmeléket, megkerestük a telep kezelését végző hatvani Becker-Pannónia Kft. illetékeseit, akik nyomban cáfolták a hírt. Ugyanígy az Etercem Kft. helyi vezetője is, aki elmondta: dokumentumok­kal tudják igazolni, hogy a ve­szélyes anyagnak minősülő hul­ladékot Marcaliba viszik, ami idén mintegy 8 millió forintjá­ba került a cégnek. (Lapunk utánajárt az állításnak. Kide­rült: 1999-ben az Etercem 300 tonnát meghaladó mennyiségű azbesztszármazékot helyezett el az aszódi veszélyeshulladék­tárolóhoz tartozó Marcaliéban. (Folytatás a 2. oldalon) Szilveszter újévkor született Egymilliós biztosítás a szerencsés babának HATVAN - Az Albert Schweitzer Kór­ház újszülöttosztályán január elsején szolgálatot teljesítő egyik nővér sze­rint még soha nem fordult elő, hogy az intézményben AB-bébi született volna. Nos, most ez is megtörtént: Varga Tamás és Vargáné Terék Anikó máso­dik gyermeke pontosan újév napján, nulla óra 40 perckor látta meg a napvi­lágot, s így az ország azon öt csecse­mője közé tartozik, akik megkapták az AB-AEGON Biztosító Szemünk fénye elnevezésű, egymillió forintos kötvé­nyét. Pedig a szülők nem olyan megfonto­lások alapján időzítették a kicsi világra jövetelének időpontját, hogy az ponto­san a dátumváltás idejére essen... Anikó asszony a Hírlap munkatársá­nak elmondta: mindez véletlenül ala­kult így, hiszen a kis Bálint - akit a je­les dátum tiszteletére Szilveszterként is anyakönyveztetnek - a vártnál két hét­tel korábban érkezett. A szülésnél - amelyet dr. Lövey János adjunktus, mint választott orvos vezetett (s aki tehát, akár csak tavaly, amikor ügye­letben találkoztunk vele, most is az in­tézményben töltötte az év első pillana­tait) - jelen volt az édesapa is. Számá­ra ez nem volt szokatlan, hiszen majd­nem négy évvel ezelőtt Bálint nővéré­nek, Lillának a megszületését is figye­lemmel kísérte. A kisfiú egyébként három kiló, és több mint ötven centi hosszú. A leg­szembetűnőbb talán a hosszú, sötét haja. Ottjártunkkor csak kevés időt szentelt ránk, hiszen alig pár órával volt túl élete leghosszabb, legfonto­sabb útján. Amely egyben valami más­nak a kezdete is, s Bálint igazán nem mondhatja majd, hogy ez utóbbi sza­kasz rosszul kezdődött. Az édesanya és „ milliomos ” gyermeke fotó: tari ottó Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint az elmúlt évi, 52. heti 5/90 lottó szám­sorsolásán az alábbi nyerő­számokat húzták ki: 14, 25, 42, 52, 64. A Jokerszám: 466859. Az 52. heti 6/45 lottó nyerő­számai a következők: 2, 9, 27, 34, 37, 43. A pótszám: 12. (MTI) 9 ^70865 910011 00001 9770865910011

Next

/
Thumbnails
Contents