Heves Megyei Hírlap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 204. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE 25,40 Ft Tanévnyitó a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában - Tegnap ismét benépe­sültek az iskolák, így az egri Hunyadi is, ahol a kisdiákok - tanárnőjüket körbevéve - még a nyári élményeket idézték fel. Mától viszont megkezdődik az igazi, hosszú hónapokon át tartó tanulás... (Tudósításunk a 3. oldalon olvasható.) fotó: pilisy elemér Parkoló helyett behajtási tilalom Aligha maradt más lehetőségem, mint megvárni a helyható­sági választásokat, s bízni egy, a mostaninál lojálisabb, in­kább a jövő felé tekintő képviselő-testület megalakulásában - mondta dr. Németh András, a Várkemping tulajdonosa, miután ismét kudarccal zárult a parkolóépítési terve. SÍROK - Mint arról már be­számoltunk: nemrégiben több szakhatóság, valamint az ön- kormányzat szakemberei hely­színi bejárást tartottak a Dobó utcában, ahonnan több lakó is tiltakozott a kemping miatt megnövekedett forgalom el­len, különös tekintettel az au­tóbuszok egyre gyakoribb megjelenésére. A közlekedési, műemlékvédelmi szakértők akkor egyaránt úgy vélték: a szűk utcácskában meg kell vál­toztatni a forgalmi rendet. S hogy a Várkemping tulajdo­nosa által megkezdett parko­lóépítés nem folytatható to­vább. A végső döntés joga természetesen az önkormány­zaté, a képviselők legutóbbi ülésükön - úgy tűnik - pontot is tettek az ügyre.-Profi tervezővel nem ke­vés pénzért elkészíttettem a kérdéses terület közlekedési beépítési tervét, amely termé­szetesen az érvényes jogszabá­lyokhoz és a falu rendezési tervéhez igazodik - mondja dr. Németh András. - Kértem a képviselőket, hogy a négy vál­tozat közül válasszák ki a szá­mukra elfogadhatót. Sajnos, nem ez történt. Azt is felaján­lottam, hogy amennyiben a te­lepülés pénztárcája - nem ter­vezett kiadás lévén - nem bírja el a beruházást, akkor anyagi­lag is hozzájárulok a parkoló megépítéséhez. (Folytatás a 3. oldalon) Ingyen juthatna bárki lakáshoz? Csak a felnőtteknek szóló, szirupos szappanoperákban eshet meg olyasmi, ami Németh Mónikával történt. Ha nem ő volna az érintett, önmaga sem hinné el, hogy ez előfordulha­tott. De mivel három gyermekével már be is költözhetett a kétszobás lakásba, úgy érzi: léteznek csodák. EGER - Két kislányával, s pocakjában a harmadikkal jár­kált címről címre, hogy albér­letet találjon. Fanyalgó házi­nénik, háziurak fogadták. Legalább fél évre előre kérték tőle a bért, csillagászati össze­get egyben. Attól tartottak, képtelen lesz hónapról hó­napra rendezni a számlát a társtalan fiatal nő. Bizony, jól gondolták, mert Németh Mó­nika táskájában valóban nem lapultak tízezresek. (Folytatás a 2. oldalon) Hazánk készül a várható EU-csatlakozásra Áttekintés a felkészülésről Magyarország augusztus 24- én átadta az Európai Uniónak a hazánk csatlakozási felké­szüléséről szóló tájékoztatót - mondta el a sajtó érdeklődé­sére a külügyi szóvivő. Mint Horváth Gábor tájé­koztatott, a jelentés - amely a Külügyminisztérium koordi­nálásával készült - arról nyújt áttekintést, hogy Magyaror­szág milyen konkrét lépéseket tett a csatlakozás érdekében 1997 júliusa és 1998 júliusa között.'- Ezt a dokumentumot ha­zánk brüsszeli EU-missziója juttatta el az Európai Unió Bizottságának illetékeseihez- hangzott el. - A mintegy 50 oldalas jelentés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek rész­letes áttekintést adnak a fel­készüléssel kapcsolatban ho­zott törvényekről és kor­mányzati lépésekről. A luxemburgi EU-csúcs döntése szerint - mint kide­rült - évente értékelni kell az egyes országok felkészültsé­gét. A dokumentum ehhez nyújt kiegészítő információ­kat - szögezte le a külügyi szóvivő. A magyar összeállí­tás szerkezete az EU - 1997 júliusában átadott - ország véleményének felépítését kö­veti. (MTI) Adatokat és véleményeket gyűjtött a Régió Kft. Területrendezés, képzeletben Új szolgálat Szajlán is A gyermekek jólétéért PÉTERVÁSÁRA ÉS KÖR­ZETE - A nemrégiben meg­alakult gyermekjóléti szolgálat két szakemberé a jövőben újabb településen látja el fel­adatát. A város képviselő-testü- lete ugyanis úgy határozott: megkötik az erről szóló megbí­zási megállapodást Szajlával. így ezzel a faluval immár nyolcra bővült a pétervásárai szolgálat működési területe. Mint kiderült: további két te­lepülés is jelezte csatlakozási szándékát, erről egyelőre még zajlanak a tárgyalások, ám vél­hetően rövidesen megszülethet a döntés. A két szakembert a város önkormányzata foglalkoztatja, onnan járnak ki - általában heti egy-két órára - a környező terü­letekre. Sziréna Tanyai juhtolvajok *A hatvani Peres-dűlőben az egyik nyaraló ajtajáról feszítet­ték le a lakatpántot. A hétvégi házból csupán ötezer forint ér­tékben tulajdonítottak el külön­böző holmikat, s a rongálásból származó kár is elenyésző. * A sarudi termelőszövetkezet tulajdonába tartozó Hidvégesi- tanyáról 18 juhot loptak el, 180 ezerforintos kárt okozva. * Gyöngyösön egy Mitsubishi mikrobuszból elloptak egy Honda típusú áramfejlesztőt, melynek értéke csaknem 350 ezer forint. Szerencsés olvasónk Tunéziában nyaralhat DEMJÉN - Az Agria Vásár kapcsán az Apró, illetve a He­ves Megyei Hírlap utazási játé­kot szervezett olvasóinak. Felhívásunkra több mint két­ezer helyes megfejtés érkezett, melyek közül tegnap - dr. Szabó Zsolt közjegyző jelenlé­tében - kisorsoltuk a szerencsés nyertest. Az egyhetes, egyszemélyes, háromcsillagos tengerparti szállodába félpanziós ellátásra szóló repülőgépes utazást Szlá- vik Flóriámé demjéni olvasónk nyerte. SZIHALOM - Kistérségi ta­nácskozás helyszíne volt a te­lepülés polgármesteri hiva­tala, ahol ezúttal a körzet pol­gármestereivel a miskolci Ré­gió Kft. szakemberei részlete­sen ismertették - a megyei önkormányzat megbízására készülő - területrendezési el­képzeléseiket. A mindenre kiterjedő vé­leménycserére Füzesabony, Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos, Mezőtárkány, Besenyőtelek, Dormánd, Po­roszló, Sarud önkormányzati vezetőit hívták. Az adatgyűjtés fórumán - ahol kérdőívet is kitöltöttek - a középtávú elképzelésekről alakult ki alkotó párbeszéd a résztvevők között. Nyál-búcsúztató napot - rendezett az egri Ifjúsági Ház. A kisebbek főként az évnyitó után álltak meg a játék­asztalnál, míg a nagyobbak kosárlabdázhattak, illetve óriás sakkfigurákkal mérkőzhettek az utcai táblán. fotó: pilisy Jóvátétel járna a belvárosi esó'károk miatt Jön az időzónás parkolás? A nyári szünetet követően tegnap délután folytatták mun­kájukat a városi önkormányzat urbanisztikai és szociális bizottságának tagjai. EGER - Dr. Szigethy Anna tanácsnok elmondta: ezúttal a díjhátralékosok ügye került terítékre. Mivel a kormány változtatott az eredeti elkép­zelésen, a helyi rendeletbe is beépítik az új elemeket. A to­vábbiakban a lakásvásárlási rendelet módosítását vélemé­nyezték. Az urbanisztikai bizottság elnöke, Erdei Zoltán arról tá­jékoztatott, hogy ismét téma volt a belvárosi fizetőparko­lási rendszer fejlesztése, mér­legelték az időzónák kialakí­tásának lehetőségét is. Bizo­nyos, hogy a behajtásokat megszigorítják, s jobban el­lenőrzik a jövőben. Megálla­podtak abban, hogy a Dr. Hi- bay Károly és a Kossuth La­jos utcai parkolási gondokra olyan megoldást kell találni, amely az ott élők érdekeit és az idegenforgalmi szempon­tokat egyaránt szolgálja. Szó esett a nyári felhősza­kadások okozta károkról, amelyek miatt a Széchenyi ut­cai vállalkozókat jóvátétel il­letné meg, ennek mértékéről és az elosztás szempontjairól azonban csak az érintettekkel közösen születhet végleges döntés. (b. k.) Két gyalogost gázolt el - az a Skoda személyautó, amelyik tegnap a délelőtti órákban az egri Bástya ABC előtt összeütközött egy autóbusszal, majd felszaladt a járdára. A járókelők könnyű sérülésekkel úszták meg a balesetet, melynek körülményeit a rendőrség még vizsgálja. FOTÓ: ÖTVÖS IMRE Öregdiákok találkozója Líceumi emlékezés EGER - A volt Egri Érseki Fiú Felsőkereskedelmi Is­kola öregdiákjainak hagyo­mányos évi találkozóját ez­úttal szeptember 6-án, va­sárnap tartják meg az alma materban. Mint azt Kormos József­től, a Keris Öregdiákok Ba­ráti Körének elnökétől meg­tudtuk, az összejövetel reg­gel fél 9-kor kezdődik a Ba­zilikában, ahol a résztvevők misét hallgatnak meg. Ezt követően indul az egykori diákok csoportja az Érsekudvarba, ahol megko­szorúzzák az iskola első igazgatója, dr. Óriás Nán­dor emléktábláját. A dél­előtt további részében visz- szaemlékezésekre kerül sor a Líceumban.

Next

/
Thumbnails
Contents