Heves Megyei Hírlap, 1998. augusztus (9. évfolyam, 178-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1998. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 179. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,40 Ft 'ey Jogobeüa FORGALMAZZA: AVOMMORí-MllKMEM KFT. 06-F-JS5-610 RFTOFR 96 Bt. 06-j6-j„’5-60j bhbbbsbi maummmumm Az X. Zöldség- és Gyümölcstermesztés! Kon­ferencián ismét átadták a legnagyobb görögdinnye ter­melőjének, a boconádi Rab Istvánnak az 50 ezer forintos fődíjat. A termékbemutatóval összekötött szakmai tanács­kozáson olyan újdonságot is bemutattak, mint a tönköly- búza, amelynek fehérjetartalma vetekszik a csirkehúséval. Beszámolónk a 3. oldalon. fotó: perl Márton Egymillió Nagyvisnyónak Döntöttek a támogatásokról EGER - A tegnapi második fordulón 120-130 millió fo­rint felosztásáról döntött a Heves Megyei Területfejlesz­tési Tanács - tudtuk meg dr. Jakab István elnöktől. Mint elmondta: ezzel a pénz elfogyott, így arról hatá­roztak, hogy ebben az évben már további pályázatokat nem fogadnak el. A tanács három korábbi ké­relmet is mérlegelt, s támo­gatja azokat. A rózsaszent- mártoni önkormányzatnak fél-, a nagyvisnyóinak egy-, míg az egrinek hárommillió forintot folyósítanak. Az országban egyedülállóan Új hangon szóló mozifilmek EGER - A filmművészeti nyári egyetem programjának befejezése után máris komoly felújításba kezdtek a megye- székhelyen az Uránia mozi­ban. Vasárnap estétől szer­dáig szerelik azt az új hang- technikát, amelyet 57 ezer dollárért vásároltak, s az or­szágban is egyedülálló. Kiss Lajos igazgató arról tá­jékoztatta lapunkat: a vetíté­sek továbbra is folyamatosak, hiszen szerdáig a nézők a régi hangtechnikával hallhatják a filmek szövegeit, és semmit nem érzékelhetnek az ott zajló munkából. Csütörtökön azonban megszólal a Sony cég új, DTS rendszerű hang- technikája, melyet hivatalo­san csak augusztus 18-án ad­nak át, a Sony szakemberének jelenlétében. Puhl Sándor: „A futball attól (is) szép, hogy lehet vitatkozni a dolgokon” Több mint fél éve, hogy utoljára megszólaltattuk Puhl Sán­dort. A hallgatás oka nem abban keresendő, hogy nem voltak kérdéseink. Nagyon is voltak. Nem is abban, hogy Puhl Sán­dorral nem történtek dolgok. Nagyon is történtek. Ám úgy éreztük, nem feltétlenül a nyilvánosság hiányzik most annak az embernek, aki korábban mindig készséggel állt a sajtó rendelkezésére. E hat hónap alatt is többször találkoztunk vele, jól tudtuk, milyen kérdések foglalkoztatják. Most elér­kezettnek láttuk az időt arra, hogy beszélgetésre kérjük. En­nek apropóját az is adhatná, hogy a maga választotta pihenő után tegnap ismét a futballpályán találkozhatott vele a kö­zönség. Ő dirigálta a Kispest-Nyíregyháza mérkőzést.- Tudom, alig-alig akad nap, hogy ne keresnének újság­írók. Mi dönti el, adsz-e inter­jút vagy sem? Korábban soha nem mondtál nemet...-Mindig rendelkezésre áll­tam, s így lesz a jövőben is. Kivételt az utolsó fél év jelen­tett. Miért? Úgy éreztem, csak olyanokat mondhatnék, hogy „még nem tudom”, „talán”, „elképzelhető”, s ezek nem igazán szerencsés válaszok. Amikor az UEFA az ominózus mérkőzés után úgy döntött, nem foglalkoztat, elhatároz­tam, háttérbe vonulok, hiszen mindenütt kérdeztek volna er­ről, s megint csak „nem tu- dom”-mal felelhettem volna.- Sokszor megfogalmaztad: amíg nem érzed százszázalé­kosnak magad fejben, nem futsz ki a pályára...- így van. A játékvezetőnek a pillanatok tört része alatt kell döntenie, ami már önmagában is hibaforrás. Hát még, ha va­laki nem teljesen fitt... Amúgy arra is gondoltam - mivel az­előtt sűrű éveim voltak -, nem is árt egy kis pihenés.- Rengeteg, veled készült beszélgetést olvastam már. Volt olyan, amit senki sem kérdezett meg, holott szívesen beszéltél volna róla?- Biztosan, bár így hirtelen nem jut eszembe példa. Min­denesetre általában igyekszem a feltett kérdésre válaszolni, nehogy azt higgyék, hogy ki akarok bújni a felelet alól. (Folytatás a 4. oldalon) Sziréna • • Összetaposta, lopta a görögdinnyéket * Hatvan határában, a 30-as út melletti dinnyeföldön nem hét­köznapi tolvaj dézsmálta meg a piros bélű gyümölcsöket. Az ismeretlen tettes először bárdo- latlan elefánt módjára összeta­posott egy csomó görögdinnyét, majd legalább 25 mázsányit járműre pakolt és elvitte. A tu­lajdonosnak több mint 100 ezer forint kárt okozott. Az ügyben lopás vétségének gyanúja miatt indult nyomozás. * Gyöngyöshalász közelében az épülő M3-as autópálya építési anyagai tetszettek meg néme­lyeknek. Legalább 800 ezer fo­rint érték tűnt el a feljelentő szerint. A gyöngyösi kapitány­ságon - ahol lopás bűntettének alapos gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen elkövetők el­len - feljelentés-kiegészítést rendeltek el. * Komlón, a Hunyadi úton egy hétvégi házból gáztűzhelyet, gázpalackokat, kétszemélyes sátort, továbbá gumicsónako­kat zsákmányolt az ismeretlen tettes. A kár meghaladja a 200 ezer forintot. Aktív donorok, vérhiánytalan szezon A nyár korábban a krónikus vérhiány időszaka volt az egészségügyben. Hevesben azonban a helyi szervezetek is so­kat tettek a gyógyítás számára szükséges vértartalékok biz­tosítása érdekében. Az egri véradóállomás körzetében 10-15 ezerre tehető a megbízható donorállomány. HEVES MEGYE - Az or­szágos vérellátó rendszer, a központi diszpécserszolgálat létrehozása óta kiegyensúlyo­zott, az esetleges hiány haté­konyabb felszámolására al­kalmas hálózat jött létre - ál­lítja dr. Péter Éva. Az egri véradóállomás orvosa hozzá­fűzi, a megyében tavaly sem merült föl vérhiány, és idén sem számolnak hasonlóval. A megyében az egrin kívül még két - a hatvani és a gyön­gyösi - véradóállomás műkö­dik. Velük állandó a kapcso­lat, tájékoztatják egymást a rendelkezésre álló készletről, az átadható mennyiségről, il­letve a vérvételi tervekről. Igény szerint vérküldeménye­ket állítanak össze vagy fo­gadnak. Ugyanez igaz a regi­onális szolnoki központra is. Mint megtudtuk, szervezés­sel, a kórház előzetes igényé­nek felmérésével, a műtétek tervezésével is lehetett javítani a hatékony vérellátást. Ha helybeli a beteg, de a fokozot­tan vérigényes beavatkozá­sokra - nagyobb szívműtétek­nél - nem a megyében kerül sor, úgyszintén tudják biztosí­tani a szükséges mennyiséget. (Folytatás a 2. oldalon) Bedilizel, meghalsz, börtönben végzed? A fehér mámor mind több embert, főleg fiatalt kerít hatal­mába. Az idei első fél évben többször derített ki a rendőrség visszaélést kábítószerrel, mint a múlt év hasonló időszaká­ban. Ennek okáról, a megelőzés módjáról tájékozódtunk. HEVES MEGYE - A szak­emberek úgy vélik, amennyire elgondolkodtató, hogy nőtt a kábító hatású anyagokkal kap­csolatba kerülők száma, leg­alább annyira üdvös, hogy mind többüket sikerül lelep­leznie a hatóságnak. A megyei rendőr-főkapi­tányság bűnmegelőzési osztá­lyának főelőadója, Stumphau- ser Tamás r. hadnagy szerint a kiderült esetek aránya azért is emelkedhetett, mert a vissza­élés kábítószerrel vétségi alakzatának nyomozása a HRFK szervezett bűnözés el­leni osztályától a városi kapi­tányságok hatáskörébe került. (Folytatás a 2. oldalon) Tisztelt Olvasó! Napjainkban, amikor újságok szűnnek meg avagy folytatnak élethalálharcot fennmaradá­sukért, különösképpen nagy öröm egy áj lap elindulásáról beszámolni. Orom nekünk, akik ott bábáskodhatunk a He­ves Megyei Hírlap legfiata­labb „gyermekének” megszü­letésénél, ám ennél jóval fon­tosabb, hogy örömöt szerez­zünk mindazoknak, akik szep­tembertől reggelenként meg­vásárolják majd vasárnapi új­ságunkat. Mi lehet egy olyan lap célja, amelyet a hét utolsó napján vehet kézbe az Olvasó? Első- sorban az, hogy érdekfeszító', érdekes írásokat, egyszóval igazi olvasnivalót találjanak benne azok, akik a hét végén a kikapcsolódásnak ezt a formá­ját választják. S hogy milyen oldalakat, témaköröket is találhatnak majd e lapban? Nos, újságíró­ink természetesen beszámol­nak majd a megyét leginkább foglalkoztató eseményekről, kínos ügyekről, vitatott jelen­ségekről, megszólaltatnak markáns egyéniségeket. A „Körkép" hazánk és a nagyvi­lág legizgalmasabb történéseit mutatja be, bőséges kép­anyaggal. A „Páholy” a kultu­rális élet eseményeivel foglal­kozik, megszólaltatva írókat, művészeket. A „Villanófény" igazi kuriózumot jelent majd azoknak, akik szívesen talál­koznak Magyarország legis­mertebb, legérdekesebb sze­mélyiségeivel. A „Mozaik” meghökkentő, furcsa sztorikat tálal fel, míg az „Oknyomozó” exkluzív információkat ad idő­szerű és fontos történések hát­teréről, eddig elhallgatott kér­désekről. A sportot kedvelők széles táborára külön is gon­dolunk. A megyei sportesemé­nyeken túl részletesen tudósí­tunk majd a labdarugó NB I. mérkőzéseiről, míg a „Profi” oldal a professzionális labda­rúgó-bajnokságról szól majd háromféle megközelítésben: mi történt a meccsek előtt a pá­lyán kívül, az öltözőkben, ho­gyan zajlott le a találkozó, mi­lyen események játszódtak le a mérkőzés után, mit nyilatkoz­tak az érdekeltek. Reméljük, e kis ízelítővel felkeltettük az Ön érdeklődését is, így szeptembertől vasárnapi újságunk olvasójává válik. Ebben bízva üdvözli Önt: Stanga István felelős szerkesztő Már a 25. Filmművészeti Nyári Egyetemre készülnek Búcsú Indiától és a hallgatóktól EGER - Tegnap este búcsú va­csorával és jelképes ajándéko­zással fejeződött be a 24. Filmművészeti Nyári Egyetem egyhetes programja. Az idén 56 fdmklubos és a mozgókép iránt érdeklődő szakember vett részt a rendezvényen, amelynek első három napján az indiai film­gyártással és az alkotások sajá­tos képi, kulturális világával, társadalmi szokásrendszerével foglalkoztak, a hét hátralévő napjaiban pedig a legújabb ma­gyarfilmekből kaptak némi íze­lítőt. Kiss Lajos, az Uránia mozi igazgatója elmondta: a megszo­kottól több magyar és lengyel hallgató vett részt a kurzuson, amely annak is köszönhető, hogy pályázati pénzek segítsé­gével ingyenes szállást tudtak a filmklubosoknak biztosítani. Másrészt viszont kevesebb kül­földi érkezett, melynek oka ab­ban keresendő: az indiai nagy- követség csupán az egyetem programjának kezdése előtt há­rom nappal küldte el a vetí­tendő filmek listáját, így nehe­zebb volt a szervezés. A résztvevők pénteken dél­előtt beszélgetést kezdemé­nyeztek a szervezőkkel, s mindkét érintett legnagyobb meglepetésére közös elképzelé­sekkel álltak elő. Ennek alapján megegyeztek abban: jövőre a jubileumi nyári egyetem prog­ramja a régi magyar filmekkel kezdődik, és a hagyományok­nak megfelelően a legújabb filmes termékek bemutatásával folytatódik. (szuromi)

Next

/
Thumbnails
Contents