Heves Megyei Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1998. JÚNIUS 2., KEDD HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IX. ÉVF. 127. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,40 Ft A szóváltást követően kést ragadott az asszony A Atszúrta élettársa szívét KÁL - A rendőrség tájékoz­tatása szerint pénteken 23 óra tájban a falu egyik házában szóváltást követően véres csa­ládi dráma zajlott. Egy 38 éves nő közös lakásukban konyhakéssel mellbe szúrta élettársát. A 13 centis penge­hosszúságú kés szívtájékon hatolt a testbe, az így életve­szélyes állapotba került-sérül- tet a mentők a megyei kór­házba szállították. A kórházban - mint el­mondták - a klinikai halál ál­lapotában lévő férfit még megpróbálták megmenteni. Mellkasát feltárták, de az át­szúrt szív sérüléseibe a 46 éves B.G. a műtőasztalon be­lehalt. A rendőrség előzetes letar­tóztatásba helyezte a halált okozó szúrás elkövetőjét. A családi dráma kárvallottja öt gyermek is. Pro Civitate - díjak a városért GYÖNGYÖS - Ötödik alka­lommal adták át idén a váro­sért munkálkodók kiemel­kedő teljesítményének elis­meréseképpen a Pro Civitate kitüntetéseket vasárnap. A képviselő-testület és a lakosság jelölései alapján Fe­hér Enikő maratoni futó, Ed­mund Auli, a helyben világ- színvonalú céget létrehozó VAE konszern nyugalmazott vezérigazgatója és dr. Magda Sándor, a GATE Mezőgazda­sági Főiskolai Karának fői­gazgatója a díszes aranygyű­rűt, a Musica Mansueta Ka­marazenekar pedig a csopor­toknak járó emlék-plakettet vehette át a Városházán. Szabó Gyula polgármester köszöntője után dr. Komiéi Károly jegyző ismertette a ’93-ban alapított kitüntetés odaítélésének feltételeit és módját. A szép ötvösmunkák és oklevelek átvételét követő köszönő szavak, a megható- dottság és az öröm jelei arról árulkodtak, hogy a kitüntetet­tek nem egyszerű protokoll- gesztusként, de valódi meg­tiszteltetésként élik meg a közvetlen környezetük java­solta elismerést. A Pro Civitate egyéni kate­góriájának újdonsült birtoko­sai mindhárman „választott” városukban hoztak létre ma­radandó értéket, hiszen egyi­kük sem gyöngyösi születésű. A kitüntetetteket csütörtöki számunk „Horizont” oldalán mutatjuk be olvasóinknak. Főegyházmegyei találkozó Egerben Táncolj és tapsolj az Úrnak! Pünkösd ünnepe - az egyház születésnapja, valamint a II. János Pál pápa által meghirdetett Szentlélek éve - alkalmá­ból az Egri Föegyházmegyében tevékenykedő lelkiségi moz­galmak képviselőinek részvételével egész napos egyházme­gyei találkozót tartottak hétfőn Egerben. A rendezvényt megnyitó szentmisét Karl Josef Räuber címzetes érsek (képünkön), budapesti apostoli nuncius ce­lebrálta. A Szentszék magyar- országi követe egyebek kö­zött rámutatott: a szentlélek egyetemes jelenlétét az is mu­tatja, hogy a találkozóra az egyházmegye legkülönbözőbb településeiről nagy számban jöttek el a hí­vek. A mi­séző főpap átadta II. Já­nos Pál pápa áldását, és tolmácsolta üdvözletét a jelenlévő so­kaságnak. (Folytatás a 2. oldalon) Legyen ez a nap csak a gyermekeké Játszótérré változott ezen a napon az egri Gyermekváros udvara fotó: pilisy elemér EGER - Sem az időjárás, sem a szervezés nehézségei, sem pedig az oly gyakran emlege­tett szponzorok hiánya nem ronthatta el az idei gyermek­napot. A megyeszékhely szá­mos intézményében - köztük a szépasszony-völgyi Lovas-bá­zison, az Ersekkertben és a Gyermekvárosban - a kicsik vidám nevetésétől volt hangos egész nap a tér. Az utóbbi helyszínen az ott­hon lakói és a nevelőszülőkkel kilátogató gyerekek, családok már reggel kilenc órától pergő ritmusokat hallgathattak az Egri Honvéd Zenekar előadá­sában. A Gyermekvárosban a sza­badtéri programsorozatot im­már hatodik alkalommal ren­dezték meg, az utóbbi öt esz­tendőben pedig már az Együtt Egymásért Alapítvány is köz­reműködött a szervezésben. (Folytatás a 2. oldalon) Sziréna Orvos fulladt a hideg vizű tóba * Bélapátfalván vasárnap dél­után tragikusan végződött a fürdőzés. A nagy melegben egy ózdi orvos a helyi mély, hideg­vizű tó hullámaiban keresett hűsölést, de rosszul lett és el­merült. A vízbefulladást meg nem erősített hír szerint szívro­ham okozta. A férfi tetemét megtalálták. * Kömlőn az egyik gazda állat- állományát rövidítették meg. Az ismeretlen tolvajok hét süldő malacot vittek el, a kár ér­téke majd’ 90 ezer forint. * Ostoroson egy idős néni járt hasonlóan pórul. A baromfiud­varból 20 tyúk és 3 liba tűnt el nyomtalanul. * Tiszanánán egy hétvégi házba törtek be az ünnepek alatt. Az ismeretlen elkövetők 100 ezer forintos kárt okoztak hívatlan látogatásukkal. * Egerben ellopták a DEZ 543- as forgalmi rendszámú Mitsu­bishi kisteherautót. A fekete alapszínű jármű teteje fehérre volt festve. A kereskedelemben dolgozók jogorvoslattal is élhetnek Háromszoros fizetség a túlmunkáért A kereskedelemben dolgozó alkalmazottak nagy része egyre kiszolgáltatottabb. A munkáltatók zöme - kevés kivétellel - elvárja a nyolcórás dologidőn túli munkát, amiért viszont sok esetben nem nem jár fizetség. A bérek alig-alig emelked­nek, s a kötelező pótlékok is sokszor elmaradnak. HEVES MEGYE - Az érde­keiket védő szervezetek időn­ként megpróbálnak egyez­tetni. Ahhoz azonban, hogy az általuk kötött megállapodások érvényre juthassanak, a dolgo­zóknak is ismerniük kell az idevágó jogszabályokat, ren­delkezéseket. Ilyen például az a megálla­podás, amelyet idén február­ban kötött a Kereskedelmi Al­kalmazottak Szakszervezete, az Általános Fogyasztási Szö­vetkezetek Országos Szövet­sége és az Országos Kereske­delmi Szövetség. Ebben - egyebek mellett - rögzítik, hogy a munkavállalók és a munkáltatók képviselőinek vé­leménye eltér az üzletek mun­kaszüneti napokon történő nyitvatartásáról. (Folytatás a 3. oldalon) A képzést a Friedrich Ebert Alapítvány finanszírozza Négy ország és négy megye kapcsolata EGER - A kelet-európai or­szágok határainak megnyitása nem hozott előnyöket a mun­kavállalóknak - mondta Willi Arens (képünkön), az Európai Textilipari, Ruházatipari és Bőripari Szakszervezetek Szö­vetségének elnöke. Hozzátette: Nyugat-Európában a munka­helyek száma csökkent, Kelet- Európában az említett ipar­ágakban a dolgozók életszínvo­nala mérsék­lődött. Az elnök részt vett Bu­dapesten a Friedrich Ebert Alapítvány ülésén, majd a hét végén a megyeszék­helyre látogatott. Mint a Hír­lapnak elmondta, szlovák, szlovén, bolgár és magyar szakértőkkel tanácskoztak az EU-hoz való csatlakozásról. Rámutatott az ezzel kapcsola­tos gondokra, s mint hozzá­fűzte, a nyugati cégek befekte­tőként jelentek meg az ol­csóbb keleti piacokon. (Folytatás a 3. oldalon) Emlékérmet kaptak a II. világháborúban részt vevő veteránok. A Vitézi Rend szónoka, Várkonyi Olivér törzskapitány szombati ünnepségükön megemlékezett a vi­lágégés borzalmairól, majd mintegy 60 hajdani harcosnak nyújtotta át a háború hőseinek alapított emlékérmet. Az ünnepség után a bajtársak együtt idézhették fel emlékeiket, vasár­nap pedig közös koszorúzáson vettek részt. fotó: pilisy elemér Lottónyerőszámok: Megint volt telitalálatos A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 22. játékhéten az 5/90-es lottó nyerőszámai a következők: 11, 30, 60, 83, 88 A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a nyeremények a következők: 5 találatos szelvény nem volt. A következő hétre átvitt 5 találatos nettó nyereményösszeg: 123.360.621 forint. Négy találata 16 játékosnak volt, nyereményük 1.246.298 fo­rint, a 3 találatos szelvényekre 10.117 forintot, a 2 találatos szelvényekre 559 forintot fizetnek. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 22. játékhéten a 6/45-ös lottó nyerőszámai a következők: 24,30, 36,40,41,43, a pótszám: 34 A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a nyeremények: 1 darab 6 találatos szelvény volt, nyereménye 21.841.252 forint. A 2 darab 5 plusz 1 találatos szelvény nyereményösszege egyenként 3.120.179 forint. Az 5 találatos szelvényekre 152.204 forintot, a 4 találatos szelvényekre 2.580 forintot, a 3 találatos szelvényekre 461 forintot fizetnek. A joker szám: 238507. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a Joker-játékban telitalálatos nem volt. A következő hétre átvitt nettó nyere­ményösszeg: 30.802.590 forint. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents