Heves Megyei Hírlap, 1998. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

HEYES !' HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, jjf jjjJ. LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1998. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ IX. ÉVF. 51. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 25,80 Ft Mexikó varázsa - Az utazási irodák jóvoltából a már nem elérhetetlen egzotikus közép­amerikai ország tájaival, embereivel, dallamaival és ízeivel ismerkedhettek a hét végén Egerben rendezett vacsoraest vendégei. (Képriportunk a 2. oldalon) fotó: pilisy elemér A módosító jogszabály hiánya is nehezíti a városi kórház sorsát Gondnokot kér egy alapítvány Akármilyen is ma az egykori Sámson-birodalom megítélése, tény, hogy azért volt jó is benne. Például a holding Pipis-he- gyi bejegyzésű Mátra Gépgyár Kft.-je által 1991. május 16- án létrehozott Gyöngyös Sebészetének Fejlődéséért Alapít­vány kétségkívül nemes indíttatású lépésnek tekinthető még mindig. Tiltakozások, érvek a bősi megállapodás ellen Súlyos diplomáciai kudarc? Polgári védelem: Főtanácsosi cím a parancsnoknak BUDAPEST - Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke volt a díszvendég vasárnap, Kecske­méten az országos polgári vé­delmi nap megnyitóján, ahol a szakterület legjobbjai elisme­résben részesültek. Kuncze Gábor belügyminisz­ter főtanácsosi címet adomá­nyozott Nagy Sándor pv. ezre­desnek, megyénk polgári vé­delmi parancsnokának. Dicsé­retben és jutalomban részesí­tette Farkas Pált, Kompolt pol­gármesterét, Vona László pv. alezredest, megyénk BM-refe- rensét és Bencze Attila előadót, a megyei pv-parancsnokság dolgozóját. Sziréna Azonosított holttest, égő fenyves, akácos * Egerbaktán ismeretlen holt­testet találtak az erdőben szom­baton. Tegnapra azonosították a Heves környéki férfit, akiről tudni: ideggyógyászati kezelés alatt állt. A boncolást elrendel­ték, s államigazgatási eljárás keretében vizsgálják halálának körülményét. * Bekölcén tegnap hajnalban öt hektár fenyves és ugyanannyi akácos aljnövényzete égett, s izzott egy hektár cserjés is. Az egriekkel az ózdi tűzoltók is részt vettek a lángok megféke­zésében. MTV miskolci stúdiója: A babakészítő tanár Az MTV Miskolc Körzeti Stú­dió ma esti programjának egri aktualitása is lesz. Alagyi Jánosné - bár történe­lem-ének szakos tanár létére mindig szeretett hímezni - amikor meglátott egy jól sike­rült babát, szokatlan elhatáro­zásra szánta magát - állítják a műsor készítői. Á magazint kö­vetően 17.45-töl jelentkezik az Észak-magyarországi Híradó. A stúdió munkatársai várják a nézők véleményeit, észrevéte­leit a 46/411-082-es telefonon vagy levélben: MTV RT. Mis­kolci Stúdió 3501 Pf. 17. GYÖNGYÖS - Vitathatatlan, hogy tiszteletre méltó célt szolgált. Nem csupán a város, hanem környékének lakóit is a korábbinál magasabb szintű kórházi ellátással biztatta. A technikai színvonal emelése mellett új gyógyító eljárások bevezetését is ígérte. A segítségre talán éppen mostanában lenne a legna­gyobb szükség. Miután a Bu­gát Pál Kórház - mint lapunk korábbi számaiból már ismert - hosszabb ideje súlyos anyagi gondokkal küzd. Nem a fejlő­dés, hanem úgyszólván a leg­egyszerűbb fenntartás, az alapvető működés is hovato­vább lehetetlennek tűnik a számára. (Folytatás a 3. oldalon) Úgy tűnik, a kampány hátra­levő részének egyik politikai ütközőpontja a bősi vízlép­csőről pénteken, Pozsonyban aláírt magyar-szlovák ke­retmegállapodás lesz. BUDAPEST - Ezt jelezte az egyezmény ellen tiltakozók szombati, fővárosi tüntetése. Az ezreket megmozgató demonst­ráción petíciót fogadtak el, amely teljes nyilvánosságot és a polgárok számára beleszólási lehetőséget követelt a döntés- hozatalba, mondván, hogy Horn Gyula és kormánya a közakarat ellenére akarja meg­valósítani a vízlépcsőrendszert. A Mi lesz a Dunával Hága után? címmel tegnap megren­BUDAPEST - Nyolcadik alka­lommal nyitotta meg tegnap a Hungexpo Rt. az UKBA nem­zetközi cukrászati, sütőipari, húsfeldolgozó-ipari és gasztro­nómiai szakkiállítást a vásárvá­rosban. A háromnapos rendezvényen 101 magyar és 14 külföldi cég EGER - Harmincötödik szüle­tésnapját ünnepli az Egri Szim­fonikus Zenekar. E jubileumi évfordulót köszöntő díszhang­versenyre ma este hét órakor kerül sor a Gárdonyi Géza Színházban, ahol dr. Ringel- hann György, Eger polgármes­tere köszönti a város neves amatőr zenekarát. dezett tanácskozás résztvevői a pozsonyi megállapodást az el­múlt évtizedek egyik legna­gyobb diplomáciai kudarcának minősítették. Mádl Ferenc, a Magyar Pol­gári Együttműködés Egyesület elnöke hangoztatta: a magyar fél a hágai ítélet által elő nem írt kötelezettségeket is vállalt. Rabár Ferenc ex-pénzügymi- niszter szerint elképzelhetetlen olyan beruházásról tárgyalni, amelynek lehetséges költségei 600 és 1000 milliárd forint kö­zött vannak. Vida Gábor, az ELTE genetikai tanszékveze­tője kifejtette: a gát megépítése a Szentendrei-sziget és a Buda­pest alatti kutak vízkészletének megcsappanásához vezethet. mutatkozik be, közöttük a gyöngyösi holland-magyar Po- litechnik Kft. A szakmai fórum 3700 négy­zetméternyi kiállítóterületén a B-pavilonban várja a pékeket, cukrászokat, és gasztronómu­sokat - egyebek mellett - egy pazar tortabemutatóval is. Szabó Sípos Máté vezényle­tével, s Perényi Eszter hegedű- művész közreműködésével, Brahms Akadémiai ünnepi nyi­tányát, Beethoven D-dúr hege­dűversenyét és Brahms szimfó­niáját (Nr.2) adják elő. Áz est műsorvezetője Sze­pesi György, az együttes egyik alapító tagja lesz. Önkormányzati közmeghallgatás, alig harminc érdeklődővel Reményt keltő új munkahelyek HEVES - A széles körű hír­verés ellenére alig harmincán - többségében intézményveze­tők - voltak kíváncsiak a vá­rosi képviselő-testület által szombaton délutánra összehí­vott eseményre. Mentségül talán a tavaszias időjárást lehet felhozni - a kora délután kiválóan alkal­mas volt kertészkedésre -, az viszont elgondolkodtató, hogy a csaknem ugyanabban az időben zajló barátságos mér­kőzésen szerényen számolva is voltak vagy háromszázan. A közmeghallgatáson ezút­tal az elmúlt négy év program­jának végrehajtásáról esett szó. Kontra Gyula polgármes­ter elmondta: sikerült meg­őrizni a városi intézmények működőképességét. Mára - mint hangsúlyozta - stabilizál­ták a csődközeli pénzügyi gazdálkodást úgy, hogy az el­múlt években mintegy 260 millió forintot fejlesztésre is fordíthattak. A helybéliek gondjaként a magas munkanélküliséget em­lítette a polgármester. Ám, reményt keltőnek tartotta, hogy - a korábbiakat meg­őrizve - a Ramona Rt. egy­sége, s egy rákfeldolgozó üzem beindítása 250 új mun­kahelyet teremt a városban. (Folytatás a 2. oldalon) Gasztronómiai szakkiállítás Ma este az egri Gárdonyi Géza Színházban Ünnepelnek a szimfonikusok A MIÉP megtartotta kampánynyitó nagygyűlését Horn lett az Antall-i örökség EGER - Lehet, hogy az utolsó választás előtt állunk, ha most nem magyar kézbe kerül az or­szág. Mindezt Szabó Lukács, a Magyar Igazság és Élet Pártjá­nak alelnöke mondotta a politi­kai tömörülés szombati, egri kampánynyitó' nagygyűlésén, ahol a párt képviselőjelöltjei is bemutatkoztak. Mint itt kiderült, a MIÉP-et az egri választókerületben Bo- ross Béláné, a pétervásáraiban Szoó Sándor, a gyöngyösiben Kelemen Márta, a hatvaniban dr. Molnár Lajos, a hevesiben dr. An’ai György, a füzesabo­nyiban pedig Kocsis György képviseli a választásokon. Szabó szerint a ’90-es remé­nyeket lehűtötte az akkori MDF-es vezetés, s a most egyes pártok által oly nagyon emlege­tett Antall-i örökség nem más, mint Horn Gyula. Ugyanis - mutatott rá - a néhai miniszter- elnöknek és kormányának négy év alatt sikerült megszerettetni az országgal Hóm Gyuláékat, ezért szavazhatta önként vissza ’94-ben a nép a szocialistákat. Az idei választás ugyanakkor sorsfordító lesz, hiszen - nyolc év folyamatos elszegényedése után - a privatizáció, a külföl­diek térnyerése után nem ma­radt más a magyarságnak, mint az életteret jelentő föld. Az egri választókerületben a megmérettetést vállaló Boross Béláné úgy vélte, az utóbbi években irgalmatlan hadjárat folyik a gyermekek és az anyák ellen, amit a döbbenetes mér­tékű népességfogyás is mutat. (Folytatás a 3. oldalon) Győztek csapataink a tavaszi nyitányon EGER, HATVAN - A labda­rúgó NB II. Keleti-csoportjá­nak tavaszi szezonnyitóján, az FC Eger-Tengely-Közmű és az FC Hatvan csapata is hazai pályán tartotta a három pon­tot ellenfelével szemben, még­hozzá úgy, hogy egyik gárda sem kapott gólt. A felvételünkön látható egri Nagy Péter (jobbról) szerezte csapata első találatát a Kalo­csa ellen, ami aztán megadta az önbizalmat a megyeszékhe­lyi együttesnek. Csuhay József edző gárdája nemcsak lelke­sen futballozott, hanem ezúttal eredményesen is, amelynek megérdemelt siker lett a vége. A mérkőzésekről szóló rész­letes tudósításainkat lapunk 8. oldalán olvashatják. FOTÓ: MAJOROS TAMÁS Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 9. heti 5/90 lottósorsoláson a kö­vetkezőket húzták ki: 12, 26, 28, 35, 44. Joker: 120867 6/45: A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 9. já­tékhéten megtartott 6/45 lottó számsorsoláson a kö­vetkező nyerőszámok ke­rültek kisorsolásra: 5,16, 27, 29, 34, 42. A pótszám: 32 (MTI) 'i II

Next

/
Thumbnails
Contents