Heves Megyei Hírlap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

HEVES1T HÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. NOVEMBER 1., SZOMBAT LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVF. 255. SZÁM ÁRA: 39 Ft, ELŐFIZETVE: 25,80 Ft Előfizetési igényét ingyen jelezheti a következő telefonszámon: Tárcsázza nappalig Zsebbe nyúlós színházfelújítás HEVES MEGYE - Bossányi László tegnapi, a közgyűlés napirendjét megelőző bejelen­tése szerint a Heves Megyei Közgyűlés kereszténydemok­rata és polgári frakciója - a hatékonyabb politizálás érde­kében - közös frakciót hoz létre Demokrata Unió néven. A tömörülésben résztvevő pártok (MDF, KDNP, Fi­desz—MPP) nyolc képviselője a nézetek jelentős azonossá­gán nyugvó összefogásban látja az ellenzék cselekvő- képességét. Az ötéves megyei Tourin- form Idegenforgalmi Infor­mációs Iroda tevékenységéről a közgyűlésnek beszámoló Gecsei Anikó irodavezető ki­emelte: a megye népszerűsí­tésében sikeres változást ho­zott az eltelt időszak. A jövő­ben be kívánnak kapcsolódni a Nemzeti Üdültetési Alap csekkjeinek értékesítésébe is. Dr. Jakab István közgyűlési elnök annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben az iroda a kistelepülések, fal­vak jó hírének terjesztését is vállalni tudja. Az ország egyik leglátoga­tottabb múzeuma, az egri vár, több pontján rohamosan pusz­tul. A költségvetési támogatás még a dolgozók bérét sem fe­dezi, a felújítás csak a város és a megye összefogásával, közös fellépésével valósítható meg - derült ki dr. Petercsák Tivadar szavaiból. (Folytatás a 2. oldalon) Összefoghatnak katonák, rendőrök, börtönőrök, tűzoltók Most magukért vonulnak utcára a rend védelmezői A bérküzdelem élharcosa a Honvéd Szakszervezet, amely mellé mindinkább felsorakoznak a többi fegyveres és rend­védelmi szervezetek dolgozói. Ha nem kapnak januártól több fizetést a katonák, tűzoltók, polgári védelmisek, rend­őrök, börtönörök, úgy még novemberben utcára vonulnak. HEVES MEGYE - Kollé­gáktól tudom - említette Hor­váth István őrnagy, a megyei hadkiegészítő főtisztje -, hogy a HM komolytalanul ke­zelte ügyünket, tárgyalókül­döttsége felkészületlen volt a legutóbbi megbeszéléskor. Az egri tiszt, aki kiáll társai járások bevezetésében, azok gyakorlati kipróbálásában az országnak ez a tájegysége a hazai élvonalba sorolható. Itt nagy a fogadókészség és a vállalkozó szellem az újdon­ságok meghonosítására - nyi­latkozta a Hírlapnak Winkler Péter, a Földmérési és Távér­zékelési Intézet főosztályveze­tője térségünk kataszteri tér­képi és ingatlan-nyilvántartási érdekeiért, a körvonalazódó november végi tüntetés kap­csán jegyezte meg:-Nem csak a szakszerve­zeti tagok vannak mellettünk. Többen jelezték: családostul demonstrálnak. A katonafele­ségek is felemelik szavukat. (Folytatás a 3. oldalon) számítógépesítésének ered­ményeiről. A szakember egyebek mel­lett még azt is elmondta: a légi felvételen alapuló orto- fotó eljárást - amely a valós távolságok mérésére is alkal­mas, és a jó minőségű katasz­teri térképek kiindulópontjául szolgál - elsőként az Ostoros­ról készült anyag esetében al­kalmazták. (Folytatás a 3. oldalon) Nem tüntethet Pesten a Metész A Metész jogszerűen nem tün­tethet hétfőn a fővárosban. A Pesti Központi Kerületi Bíróság pénteken úgy döntött - a szervezet kérelmét elutasítva -, hogy nem helyezi hatályon kívül a Budapesti Rendőr-főka­pitányság azon határozatát, amely nem engedélyezte a hét­főre tervezett forgalomlassító tüntetésüket Budapesten. A rendőrségi határozat in­doka az volt, hogy a demonst­ráció a közlekedés rendjének aránytalan sérelmével járna. (MTI) Sziréna Betörés - családi vállalkozásban * Abasáron ismeretlen tettesek törtek be az ABC-üzletbe. Anonimitásukat nem őrizhették meg sokáig. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság nyomozói 24 órán belül rátaláltak a 21 éves abasári B. T.-re, felesé­gére, valamint sógorára, a 18 éves T. Zs.-re. A házkutatáskor és elszámoltatásukkor kiderült, egyéb betörések is terhelik a gyanúsítottak lelkét. * Megyeszerte 15 esetben hív­ták a tűzoltókat. Gyöngyösön egy személygépkocsi égett és 300 ezer forintos kár keletke­zett. Hevesen melléképület-tűz- höz riasztották az egységet, a kár 100 ezer forint. Az egri Berva-lakótelep térségében egy Zsuk kapott lángra. Gyöngyö­sön lakóépület lángolt, a tűzol­tás lapzártakor még tartott. Recski koszorúzás - a hősök emlékére A település hagyományai sze­rint idén is november elején emlékeznek meg a második vi­lágháború áldozatairól a recski polgárok. Az ünnepséget vasárnap délelőtt fél tizenegykor tartják a hősök emlékművénél. Fekete József polgármester mond be­szédet, majd az áldozatok hoz­zátartozói, illetve pártok képvi­selői helyezik el koszorúikat. Takaros lesz térségünk Ostoros, Füzesabony az országos kísérletben HEVES MEGYE - Az új el­Bl Rebbenő gyertyaláng Sóhajtott egy nagyot az ősz, hideg lehelete lábunk elé so­dorja az ágakról aláhulló le­veleket. Peregnek, egyre csak peregnek, akár az emlékek képzeletbeli filmjei, melyek azokhoz kötnek, kiknek sírja előtt állunk a fázós kora esté­ben. Mi feketében, a sírkertek krizantém-fehérben. S virágil­lat-koszorú ölel körül minden meghorpadt halmot, díszes kriptát, kopott fakeresztet, friss hantot. És ebben a sziromköntösű temetőben csendesen bólin­tunk egymásnak, tudjuk, ki mire és kire gondol, amikor két tenyere óvásában sercegve lobban a gyufa, s táncra kel a rebbenő gyertyaláng. Hogy aztán az is porrá és hamuvá legyen... csaka HEVES"g1 HÍRLAP olvasóinak Forintokért dúl a „belháború” Vallon úti társasházi fűtéskompenzáció: jó megoldás nem létezik Nem egy olyan település van hazánkban, ahol a családok száma alig haladja meg a százat. Ennyi ember között is akad feszültség, ám korántsem annyi és olyan éles, mint egy 173 családos társasházban. Az egri Vallon utca 1-11. szám alatti lakótömbben ennyien élnek egy fedél alatt. EGER - Némi túlzással 173 érdek, nézet ütközik. A fűtési szezon beköszöntével csak éle­ződik a helyzet. A háztömb szomszédos falakkal körbeha­tárolt lakásai a nagy mínu­szokban jóval melegebb kuc­kóknak bizonyulnak, mint a két szélen vagy a földszinten található otthonok. Részben ez az oka annak, hogy amikor lehetőség adatott, a társasházban élők úgy dön­töttek: felszereltetik az egyedi fűtésszabályozókat. így elvileg ki-ki a ténylegesen elfogyasz­tott energia után fizet. Am ez sem jelent mindenki számára elfogadható megoldást. A „végeken” élők ugyanis laká­suk kedvezőtlen fekvése miatt eleve hátrányosabb helyzetben vannak a beköltözés óta. (Folytatás a 3. oldalon) Az elkövetés módszere profi bűnözőkre vall Lángvágóval férkőztek a pénzhez ÁTÁNY - A helyi posta dol­gozója furcsa szagra lett fi­gyelmes, amikor csütörtökön reggel fél hétkor belépett az épületbe. Kiderült, lángvágó illatát lehet érezni. A páncélszekrényt az éj­szaka ugyanis „megdolgoz­ták” annak érdekében, hogy a tartalmához hozzáférjenek az illetéktelen kezek. Koncz Béla, a Hevesi Rend­őrkapitányság sajtószóvivője elmondta: hengerzártörés módszerével jutottak be a hátsó ajtón az ismeretlen el­követők. A külső riasztórend­szer vezetékeit elvágták, így az amúgy is szinte lakatlan kör­nyéken senki nem figyelt fel a ténykedésükre. A teremben ta­lálható páncélszekrényt láng­vágó segítségével kifeszítették. A benne tartott 600 ezer forint készpénzt és 60 darab telefon- kártyát magukkal vitték. A valószínűleg nem hely­beli tetteseket - akik módsze­rük alapján meglehetősen profi bűnözőknek tűnnek - for­rónyomon üldözéssel keresi a rendőrség. (-romi) ÍME, A PANNON GSM 97-ES ŐSZI KOLLEKCIÓJA: Pannon GSM ELŐFIZETÉS: 15.000 Ft. MOTOROLA D-1 60 9.600 Ft ERICSSON GH 688 49.600 Ft ERICSSON GF 788 79.600 Ft PANNON GSM ELŐFIZETÉS VÁSÁRLÁSA ESETÉN. VAGY EGYSZERŰEN CSAK BÉRELNI SZERETNE? ERICSSON GA 628: 20.000 Ft-os előfizetési díjjal havi 500 Ft-os bérleti díjért. NOKIA 2110: 25.000 Ft-os előfizetési díjjal havi 500 Ft-os bérleti díjért. MOST NÁLUNK IS Új SZELEK FÚJNAK a DIVATBAN! AKCIÓ: 1997. OKTÓBER 30-N0VEMBER 22. Amig a készlet tart. ÁRAINK AZ ÁFÁT nem tartalmazzák. EGER, DOBO UTCA 20. Nyitva: h-p 9-17 h Tel.: 36/416-028 PANHOH-^ Az élvonal.1 HIVATALOS VISZONTELADÓ A polgármester a honvédelmi miniszter figyelmét is felhívja Lakónegyed lehetne a laktanyából A város külső részén, a nagygombosi majorságban pár éve még valóságos erődítmény állt: a Hunyadi János Laktanya. Az objektum a rendszerváltás után olyannyira lepusztult, hogy ma már milliókba - milliárdokba? - kerülne a haszno­sítás előtti helyreállítása. HATVAN - Számos ötlet el­hangzott már, hogy milyen cé­lokra lehetne leginkább al­kalmazni az építményt. A legmerészebb, ám talán a többség szimpátiáját is kellő­képpen élvező - Szinyei And­rás polgármester által is szor­galmazott - verzió szerint akár lakónegyedet is ki lehetne ala­kítani a területen. Hosszú ideig azonban nem lehetett hallani újabb kezdeményezésről. A város vezetője tegnap le­velet küldött Keleti György honvédelmi miniszternek, amelyben újfent felhívja a tárca irányítójának a figyelmét a problémára. Szinyei András különösen azt kifogásolja, hogy az OTP Ingatlan Rt. má­sodszori nekifutásra is ered­ménytelennek nyilvánította a hasznosításra vonatkozó pá­lyázatot, mert - a bírálóbizott­ság szerint - a város áraján­lata a vagyon értékével arány­talan.- Számunkra meglepő az indoklás - jelentette ki la­punknak a polgármester. - Éppen ezért bízom abban, hogy a minisztérium visszave­szi az el nem adott ingatlant, s végre ténylegesen támogatják a mi igényünket. A település esélyei mellett szól, hogy jóváhagyott rende­zési tervvel támasztják alá cél­jaikat, amelyek megvalósítá­sát az önkormányzat magára vállalná. Ám a további állag­romlás nagymértékben ron­taná az amúgy is forráshiány­nyal küszködő költségvetés le­hetőségeit.- Most a Honvédelmi Mi­nisztériumon a sor - zárta mondanivalóját Szinyei And­rás. - A szaktárcán múlik, hogy kezdeményezze a kor­mánynál: Hatvan térítésmen­tesen kapja meg a létesít­ményt. (t. o.) A drogmegelőzésről GYÖNGYÖS - A Bugát Pál Kórház drogambulanciáján november 4-én, délután két órá­tól drogmegelőzési kerekasztal- beszélgetésre várják az érdek­lődőket. Szabó Gyula polgármester, dr. Mánya Kristóf, a Világ­banki Regionális Egészségügyi Struktúra-átalakítási Konzor­cium elnökségi tagja, a kórház osztályvezető főorvosai, orvo­sai, valamint Hans Spielmann, az Európai Unió szakértője, Philip Lazarov Phare-szakértő, Lewis Cornelius, a Birks and Sinclair Project cég konzul­tánsa, a Mentálhigiénés Prog­ramiroda régióvezetői, dr. Fridrik József, a város rendőr- kapitánya, az ÁNTSZ munka­társai, mentálpedagógusok be­szélgetnek a drogmegelőzési te­vékenység külföldi és hazai ta­pasztalatairól.

Next

/
Thumbnails
Contents