Heves Megyei Hírlap, 1997. május (8. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. MÁJUS 2., PÉNTEK LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ÁRA: 39 FORINT ■ WÊ Hírlap Fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! FOTÓ: PERL MÁRTON Egy kis majálist terefere Nyers Rezsővel Együttműködésre kell építeni a jövőt” Ezreket vonzottak a megyében a majálisi események Aki csak tehette - s mint az várható is volt -, pihenésre, egy kis kikapcsolódásra szánta el magát, ezúttal a „próbálj meg lazítani” jelszó jegyében. S zömmel így is tettek az emberek, amikor a családdal, barátaikkal kisétáltak a szabadba: ki az egri Szépaszonyvölgybe, ki a gyöngyösi Pipis-hegyre a helyi majálisi rendezvényekre, ki pedig csak a legközelebbi erdei tisztásra nyársalni, bográcsozni egyet a rég várt napsütés­ben. S mindez május elsejével keuzdődött... A kilátások ellenére kegyes volt az időjárás a már hagyományos Gyöngyös-pipishegyi repülő- megtartásához. A több ezres téri majális programjainak közönség most sem csalódott a különféle rendezvények műsorszámaiban. A rendezők 10-től 19 óráig igen széles skálán válogattak, s hogy jól, azt bizonyította: valamennyi helyen több százan tolongtak. A kerékpáros terepverseny, a kutyabemutató és a vidám műsorok mellett természete­sen a legfőbb attrakció a mű- repülő-bemutató volt. (Folytatás a 4. oldalon) Egerből helyzetek at Miskolcra a megbízott vezetőt Felmentett megyei vámparancsnokok Bizonyos körök az olajszőkítéssel hozzák kapcsolatba Az Észak-Magyarország című napilap szerdai számának címoldalán közli, hogy felmentették beosztásából a Vám- és Pénzügyőrség Borsod- Abaúj-Zemplén és Heves Megyei Parancsnoksá­gának vezetőjét, Rozsnyai Géza alezredest és he­lyettesét, Kristó Ferenc őrnagyot. A lap értesülé­sét - írják - megerősítette Laczó László alezredes, a VPOP szóvivője is. Az üggyel kapcsolatban feltett kérdésekre ugyan nem válaszolt, annyit vi­szont közölt, hogy Arnold Mihály altábornagy, a testület országos parancsnoka Erdélyi János szá­zadost bízta meg a két megye parancsnokságának vezetésével. Az MTI - s lapunk munkatársa is - az orszá­gos parancsnokságon szerdán megpróbált infor­mációkat szerezni, azonban mindössze annyit tu­dott meg, hogy egyetlen felelős beosztásban lévő személy sem érhető el, ugyanis parancsnoki to­vábbképzésen vettek részt. Más források viszont - bár nem bizonyítottan - tudni vélik, hogy a szálak esetleg összefügg­hetnek egy mezőkövesdi olajszőkítési üggyel. Csak a HEVES g" HÍRLAP Olvasóinak Jelentkezett a „névtelen” lőrinci hirdető A fiatalasszony nem a képviselő-testületet akarta bántani Felfedte kilétét az a „titokzatos” lőrinci polgár, akinek fizetett hirdetésként közzétett kiáltványa hetek óta foglalkoztatja a he­lyi közvéleményt. A szerző lapunknak elmondta: elkeseredésé­ben választotta a tiltakozás eme formáját, mivel egy közelük­ben lévő telket romacsaládnak adott el az önkormányzat. Korábban beszámoltunk róla: nagyméretű hirdetés jelent meg a Szuperinfó című kiadványban, amelyet a lőrinci polgároknak címeztek. Ebben a feladó kifej­tette: ....az önkormányzat bete­lepí ti a gyöngyösi kisebbséget", miáltal „senki nem tudhatja, mikor teszik lehetetlenné az éle­tét, mikor értéktelenítik el a há­zát azok, akiknek pedig az lenne a dolguk, hogy a mi érdekeinket képviseljék”. Mivel a „kommüniké” alá­írás nélkül jelent meg, a képvi­selő-testület névtelen rágal­mazó ellen tett feljelentést, s el­járást kezdeményezett a hirde­tést közzétevő információs heti­lap ellen is. A Lőrinci Hírei című helyi újság legutóbbi számában szin­tén megjelent egy, a kérdéssel foglalkozó írás, amelynek ugyancsak anonim szerzője fel­szólította a hirdetőt, hogy cse­réljenek névkártyát. Rövid idő múlva egy hölgy kereste meg e sorok szerzőjét.- Kinek kell odaadnom a névkártyámat? - érdeklődött, majd a legnagyobb természe­tességgel kijelentette: ö adta fel az ominózus hirdetést, vállalva ennek minden következményét. Csodálkozik azon, hogy a Szu- perinfóból kimaradt a neve, mi­után sorait aláírta, sőt a meg­rendelőlapot is tényleges ada­taival töltötte ki.- Nem értem, miért a Simon Márta név terjedt el a köztudat­ban - értetlenkedett a fiatalasz- szony. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Halálos baleset Mátraházán Súlyos következményekkel járt az a baleset, amely tegnap délelőtt fél 11-kor történt Mát­raházán. Egy motorkerékpár autóbusznak ütközése nyomán két ember került veszélybe. A helyszínre érkező gyöngyösi mentők a kétkerekű jármű élet- veszélyesen sérült utasát a hat­vani kórházba szállították, ahol a 23 éves lány műtét közben be­lehalt sérüléseibe. A motor ve­zetője nyolc napon túl gyó­gyuló, súlyos töréseket, zúzódá- sokat szenvedett. (Folytatás a 2. oldalon) A gyerekek üdültetésére az ország minden részéről lehet pályázni Újra a fiataloké a tárkányi volt KISZ-tábor A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Heves Megyei Régió-képviselete sajtótájékozta­tót tartott a felsőtárkányi Park Hotelben. Varjú László, a közalapítvány kuratóriumá­nak elnöke mutatta be a felsőtárkányi volt KISZ-tábor sorsát 1995-től. Ekkor kezdődött az alapítvány ingatlanainak felmérése, s annak megállapítása, hogy ezek alkalmasak-e gyer­mek- és ifjúsági célú szolgáltatásokra. Mivel a körülményeket megfelelőnek találták, az idén újra megnyitják a tábort. Bálint Balázsné, a Heves Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriumának elnöke hozzátette: az épületegyüttest több célra hasz­nosítják. A főépület megmarad szállodának, a nyári lakokat pedig már ebben az évben, a köz­alapítvány pályázatával lehet igénybe venni. Ezen kívül az étterem a közelben lévő Imó-kö üdülő étkeztetését is elvállalta. Korózs Lajos országgyűlési képviselő kifej­tette: a tábor újraindítása többek között annak köszönhető, hogy 1994-ben - amikor a közala­pítvány akkori kuratóriuma megkezdte az ifjú­sági központ értékesítését - hosszas, eredmé­nyes levelezést folytatott a Művelődési és Köz­oktatási Minisztériummal, hogy akadályozzák meg az eladást. Ezt követően szó volt a közalapítvány pályá­zatairól: ezek lehetővé teszik, hogy az ország különböző részeiben 20-30 ezer fiatalnak tud­nak szállást biztosítani kedvező feltételekkel. (elek) Falubelije ököllel ütötte, verte az idős asszonyt Fényes nappal támadták meg A gyöngyössolymosi S. B.-né kétségbeesett hangon jelentette a Gyöngyösi Rendőrkapitány­ságon, hogy támadás érte az ut­cán. Elmondása szerint, táská­val a kezében bevásárolni in­dult a mátraaljai község egyik üzletébe. Amikor az iskola mel­letti kis közben haladt, hátulról megütötte, majd ököllel fejbe vágta szintén gyöngyössoly­mosi T. J. Az ütésektől a földre esett és elterült az asszony, akit támadója még a földön fekve is ütelgelt és megrugdosott, to­vábbá sértő kifejezéseket hasz­nálva kiabált vele. Az incidens után a támadó elindult a bolt felé, majd körül­belül ötven métert haladva visszanézett a sértettre, aki ép­pen megpróbált felkelni. Erre visszament hozzá, s újabb ökölcsapásokat mért a halánté­kára, mire a hetven éves öz­vegyasszony ismét a földre ke­rült. Mint elmondta: az esetnél jelen volt a támadó lánya is. Az orvosi vizsgálat szerint a sértett a bántalmazás következ­tében nyoc napon belül gyó­gyuló sérüléseket szenvedett. Mint azt Bálint Sándor r. őr­nagy, sajtóreferens elmondta: az ügyben a kapitányság foly­tatja a vizsgálatot. Állampolgári bejelentés alapján találtak rá Halott férfi a zabarí erdőben Mint arról korábban lapunk is beszámolt: a bükkszéki illető­ségű L. Csaba még április 26- án távozott el otthonából, mondván rövid időre Verpe- létre megy. Miután azonban a későbbiekben nem adott ma­gáról életjelt, így a rendőrség - az állampolgárok segítségét is kérve - megkezdte a férfi felkutatását. Szerdán a kora délelőtti órákban a pétervásárai ren­dőrőrsre futott be egy bejelen­tés, mely szerint Zabar hatá­rában, egy erdőben, elhagyott Ford Transit típusú kisteher­autót találtak - lezárt álla­potban, külsérelmi nyomok nélkül -, amely fetlételezhe- tően az eltűnt férfi jármüve. Az őrs munkatársai ezt két­séget kizáróan megállapítot­ták, majd további segítséget kértek az Egri Rendőrkapi­tányságtól az eltűnt férfi kere­séséhez. A helyszínre érkező egyenruhások némi kutatás után meg is lelték: sajnos már holtan. Mint Varga Tamás r. őr­nagy, az Egri Rendőrkapi­tányság munkatársa lapunk kérdésére elmondta: az első vizsgálatok eredménye sze­rint az „idegenkezűség teljes biztonsággal kizárható”, vagyis nem történt bűncse­lekmény: a fiatalember ön- gyilkosságot követett el. Vél­hetően fagyállóval, vagy va­lamilyen más, igen erős mér­gező anyaggal vetett véget életének. Kuncze Gábor nem tartja reménytelennek pártja helyzetét - Ezt azon a megbeszélésen jelentette ki, amelyen találkozott az SZDSZ megyei szervezetének tagjaival. (Tudósításunk a 3. oldalon található) fotó: juhász Nándor Esslingeni fiatalok is Csinosítják Egert A napokban külföldi fiata­lok újabb csoportja vendé­geskedik a megyeszékhe­lyen. A németországi Esslin- genből idelátogató ifjúsági szervezet tagjai elsejétől négy napot töltenek Eger­ben, ahol Habis László al­polgármester fogadja őket a városháza dísztermében. Ezután nemcsak a barokk város nevezetességeit tekin­tik meg, hanem Szilvásvá­radra is ellátogatnak. A to­vábbiakban tréfás vetélke­dődön összemérhetik ügyességüket és tudásukat magyar társaikkal. De hasz­nossá is teszik magukat: se­gítenek majd eltüntetni a város épületeinek falairól a vandál kezek rongálásait. ■i 1 I V

Next

/
Thumbnails
Contents