Heves Megyei Hírlap, 1997. április (8. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

2. oldal Megyei Körkép 1997. április 1., kedd A Kuckó Plusz bútor kisáruházban - az elmúlt szombaton közjegyző jelenlété­ben sorsolták ki azokat a nyerteseket, akik az elmúlt időszakban 100 ezer forint felett vásá­roltak. A szerencsés fődíjas Berkes István egri lakos lett, akinek - képünkön -Pataky Sándor, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. vezetője egy 60 ezer forintot érő repülőjegyet adott át. A to­vábbi nyertesek: a 25 ezer forintos vásárlási utalvány tulajdonosa Tóth Tibor (Recsk), a 15 ezer forintos díj nyertese Csomós Sándorné (Eger) lett, míg az 5 ezer forintot érő utalványt Bodnár Tibor (Eger) nyerte. fotó: perl Márton Eltűnő csábítás: biztonságosabb közlekedés? (Folytatás az 1. oldalról) A meghatározás elég kategori­kus: a közút tengelyétől számí­tott száz, egyéb út esetében öt­ven méteren belül reklámtáblát, reklámhordozót és egyéb rek­lámcélú berendezést elhelyezni tilos. Mint a Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. illetékesétől megtudtuk, a megyében össze­sen 138 útmenti reklámhordo­zót érint a dolog, legtöbbet for­galmas főútvonalak, köztük el­sősorban a 3-as számú főút mentén. A felmérés alapján ér­tesítették a táblák tulajdonosait, akik március 15-ig kaptak ha­ladékot az önkéntes bontásra: függetlenül attól, hogy koráb­ban engedéllyel vagy engedély nélkül - a 138 között csak egy ilyen van - lettek elhelyezve. A fenti határidőig a táblák 30-40 százalékát számolták fel maguk­tól az érintettek. A tulajdono­sok mintegy harmada egyelőre még hallgat, esetleg „kivárásra játszik”. Azokat, akik nem tet­tek eleget a felszólításnak, a közlekedési hatóság államigaz­gatási határozattal kötelezheti erre a tulajdonost. A Heves Megyei Közlekedési Felügyeletnek az ügyben illeté­kes szakembere, Troskin Nyik- oláj szerint minden bizonnyal lesznek olyan esetek, amikor hatósági eljárásra kerül sor, elő­fordulhat a mulasztások szank­cionálása, de kényszerbontás is. Ez azonban nem kis papírmun­kával járhat, hiszen sok esetben még az igazi tulajdonos kiderí­tése sem könnyű feladat. Az intézkedés számos alapo­sabb mérlegelést kívánó tisztá­zatlan kérdést is felvet. Mi a helyzet például az egri Kistá- lyai úti hirdetésekkel, az ottani cégek útmenti címtábláival? A terület nagyobb részt tulajdon­képpen még külterület, de az új rendezési tervekben már a bel­területi jelleggel számolnak. Vitára adhatnak okot az út melletti üzemenyagtöltők, ét­termek és a lakóházak falán, kerítésein lévő hirdetések, vagy az autópálya pihenőhelyen lévő reklámtáblák kérdése. Külön téma a közlekedés biztonságát elősegítő közér­dekű tájékoztatást szolgáló táb­lák esete, ezek körének pontos meghatározása, hiszen, nem­csak az éremnek, a tábláknak is két oldaluk van. (kj) Hevesi díjkiosztó, kecskeméti folytatással Matektudásért - logikai játék Nagy érdeklődés kísérte me­gyénkben is az általános iskolá­sok Zrínyi matematika verse­nyét. A megméretésen 86 okta­tási intézmény 1800 tanulója vett részt. A kódolt feladatla­pok számítógépes kiértékelése után Hevesen, a Móricz Zsig- mond Művelődési Központban tartották a díjkiosztót. Erdész László, a hevesi Eöt­vös gimnázium matematikusa, a szervezőbizottság vezetője külön is kiemelte a felsőtárká­nyi Bajzát György országosan is figyelemre méltó 95 pontos teljesítményét. A megjutalma­zott felkészítő tanárok közül a legtöbb jó helyezést dr. Kissné Szucsich Éva (Egri Dobó), il­letve Göncfalviné Cseh Éva (Egri 4-es isk.) tanítványai ér­ték el. Az április 1-3. közötti, kecs­keméti országos döntőben a megyét tizenegyen képviselhe­tik. 3. osztályosak: 1. Bajzát György (Felsőtárkány), 2. Gócza Gergő (Hatvani Ko­dály), 3. Szaller Dávid (Gyön­gyösi Felsővárosi isk.). 4. osz­tályosak: 1-2. Daragó Zsófia (Egri 4-es isk.) és Balázs Zoltán (Egri Lenkey). 5. osztályosak: 1. Csorba Beáta (Egri Dobó), 2. Kőműves Dávid (Egri Dobó). 6. osztályosak: 1. Hóbor Fru­zsina (Egri Dobó), 2. Győri Gábor (Gyöngyöshalász). 7. osztályosak: 1. Nagy János (Egri Dobó). 8. osztályosak: 1. Novák Adám (Egri 4-es isk.). Nyolcvan forint Mire elég ma nyolcvan forint? Egy kiadós reggelire nem. Két gombóc fagyit még elnyalogathatunk belőle, olcsóbb helyeken még egy szendvicsre is elég. Vehetünk rajta egy fél liter tejet és egy negyed kiló kenyeret, a parizert meg hozzá képzeljük. S van, amit nyolcvan forintért még kapni lehet: bosszúságot. Mégpedig aprócskát, épp olyat, ami nem vágja haza az em­bert, de éppen elég ahhoz, hogy némileg rossz szájízzel járjon a munkahelyére. Hallom ugyanis, hogy Eger egy patinásnak nem nevezhető helyén egy nőnek elszakadt a szatyra. Mit tesz ilyen­kor a többség? Kidobja az első kukába, s két gombóc fagyi árán vesz egy másikat. Mit tett „hősünk” ? Kicserélte szakadt szaty­rát kollégájáéval, aki csak otthon vette észre a turpisságnak is aligha nevezhető diákcsínyt. A folytatás már nem olyan is romantikus. A pórul járt hölgy legörbült ajkakkal vette tudomásul: most aztán kiszúrtak vele. A rafinált asszonyság pedig szorosan magához ölelte új szerze­ményét, hogy ez most már az övé, sicc innen. A tanulság? Az eszesebbek ingyen is levonhatják... (szu-ri) Videós alkotótábor Párádon Sziréna Ellopták a faxot Parádsasváron (Folytatás az 1. oldalról) Egy locsolkodni induló köz­ségatya fedezte fel tegnap reg­gel Parádsasváron: éjszaka hí­vatlan látogató járt a polgár- mesteri hivatalban. Eddigi in­formációink szerint az ismeret­len elkövető mindössze a tele­faxot vitte magával. Gyöngyösön, a Patára vezető úton tegnap délután felborult egy személygépkocsi. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. Hatvanban feltörtek egy autót, de a tettes csupán iratokat talált az utastérben. Jobb híján az okmányokat magával vitte. A 3-as főúton, Füzesabony és Szihalom között egy gépkocsi kivilágítatlan kerékpárossal üt­között. A baleset következtében a kétkerekű jármű vezetője - egy fiatal hölgy - súlyos sérü­léseket szenvedett. A 33-as főút Tisza-hídjánál egy személygépkocsi szabály­talan előzés közben összeütkö­zött egy vele szemben közlekedő segédmotoros kerékpárral. Utóbbi vezetője súlyos sérülé­sekkel került kórházba. Tegnapra virradó éjjel isme­retlen tettesek egy ajándékbol­tot kerestek fel Füzesabonyban. Kifeszítették a kirakat rácsoza­tát, betörték az üveget, majd felpakoltak. A kár meghaladja a négyezer forintot. A Megyei Művelődési Központ július 20-26. között videós al­kotótábort szervez Párádon. A tábor helyszíne a Mátra egyik legszebb helyén talál­ható, a közelmúltban felújított Várbükk erdészház. Király Attila vezetésével a résztvevők 5-6 fős forgatócso­portokban dolgozva, konkrét alkotás készítésekor megismer­kednek a filmezés alapjaival a forgatástól az utómunkáig. Több videokamera és számító- gépes editáló berendezés áll majd a tábor rendelkezésére, melyekkel lehetőség nyílik fel­iratozásra és egyszerűbb ani­mációk készítésére is. A jelent­kezők vihetnek leforgatott nyersanyagot is, amelyet ott készre vághatnak. A forgatócsoportok a tábor­vezető témaajánlásai alapján dolgoznak majd, de szívesen fogadnak kész forgatókönyve­ket, filmterveket is. Várják a videózás iránt ér­deklődők, a kamerakezelés alapjait már ismerő, vagy elsa­játítani kívánó fiatalok jelent­kezését az MMK információ­jába, vagy telefonon a 311-954- en. A részvételi díj magában foglalja a szállás és a teljes ellá­tás költségét is. ______Olvasónk Kérdezte - Utánajártunk ______ M it kell még tudni a nyugati foglyok kárpótlásáról? Néhány napja írtunk egy panaszos levél kap­csán arról, hogy a nyugati hadifoglyok nem kaphatnak kárpótlást, ám arra is utaltunk, hogy valamennyiüknek dukál a havi 500 forintos nyugdíjkiegészítés. Ráadásul az effajta igény nem is évül el, azaz bárki bármikor jelentkez­het, s kérheti a támogatást. Ezzel kapcsolatban - több helyről - telefo­non érdeklődtek a részletekről. Tájékozódtunk, s az érintettek figyelmét az alábbi „menetrend” betartására hívjuk fel. Először az Országos Kárrendezési és Kár­pótlási Hivatal ügyfélszolgálati irodájához kell fordulniuk (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12). Itt hozzájuthatnak ahhoz az adatlaphoz, amelyet otthon pontosan ki kell tölteniük. Kizá­rólag azok számíthatnak az említett juttatásra, akik legalább 6 hónap és egy napot töltöttek fogságban. Amennyiben mindezt hiteles ira­tokkal bizonyítani tudják, azokat mellékelniük kell az ügyirathoz. Ha ezek hiányoznak, akkor sincs veszve semmi. Keressék meg a Magyar Honvédség Központi Irattárát (1027 Budapest, Feketesas utca 4.). Előfordulhat persze, hogy semmilyen adalé­kot nem találnak a levéltárosok. Ez esetben sem elkeseredniük az érintetteknek, mert ilyenkor is létezik megoldás. Hivatalosnak fogadják el két tanú nyilatkozatát, azt amelyet az illetékes tele­pülés jegyzője előtt adnak. Kitétel azonban az, hogy az egyiknek rendezett papírokkal kell rendelkeznie, azaz így kizárható három polgár esetleges megegyezése, vagyis az 1992. január 1-jétől érvényben lévő törvény kijátszása. Ezután már csak némi türelem szükségelte­tik, s a postás hozza majd a többletsummát, amely - s ez is számottevő - a beadástól szá­mítva 6 hónapos visszamenőlegességgel érvé­nyes, azaz háromezer forint pluszt hoz a kony­hára. Azért tettük közé mindezt, hogy azok is élje­nek a lehetőséggel, akik eddig még nem tudtak róla. S még egy vigasztaló információ: 1995. szeptember óta a Parlament asztalán van a kár­pótlási törvénytervezet. Ha ezt megvitatják, és elfogadják, akkor a Nyugatra sodródottak nem érezhetik magukat ’’mostohagyereknek”, ugyanis olyan vagy hasonló elbírálásban része­sülhetnek, mint mint Keleten gyötört társaik. Pécsi István Néhány év múlva robbanásszerűen tör be hazánkba a kábítószer újabb hulláma Együttesen a végzetes csapda nyomában A Baloldali Ifjúsági Társulás egri szervezete új programsoro­zatot indított útjára Jövő-Párti Esték címmel. A rendezvény meghívott vendége, Juhász Gábor - a Parlament kábítószer terjedésének visszaszorítása érdekében létrehozott bizottsá­gának elnöke - lapunk munkatársával is megosztotta gondo­latait. Mint elmondta, a néhány hó­nappal ezelőtt megalakult bi­zottság eddigi működése során megvizsgálta, hogy hazánk mi­lyen nemzetközi egyezménye­ket kötött - s hirdetett ki - a múltban. Azaz: milyen törvé­nyek vonatkoznak itthon a ká­bítószer-fogyasztásra. A 14 országgyűlési képvise­lőből és az ugyanannyi szakér­tőből álló bizottság már túlju­tott a belügy-, a népjóléti és az igazságügyi minisztérium ille- tékesinek meghallgatásán, el­látogatott a miskolci Drogam­bulanciára, s terveik szerint Aszódon is helyszíni szemlén kívánnak részt venni. Feladataik közé sorolják el­sősorban a prevenciót, a meg­előzést és a rehabilitációt. Főbb törekvésük, hogy az álta­lános iskolától a főiskoláig a diákok és az oktatók egyaránt megfelelő felvilágosítást kap­janak e szenvedélybetegségről. A kórházakban a kábító­szerfüggőket pszichológiai osztályon kezelik, mert nincs körülhatárolt orvosi program az efféle páciensek gyógyítá­sára. A rehabilitációval - az országban 3-4 helyen - mind­össze 100-150 szakember fog­lalkozik, s ez bizony kevés. Aki beleesett ebbe a végze­tes csapdába, s orvosi kezelé­sen esett át, az a segítő támo­gatások és törődések nélkül képtelen visszailleszkedni a társadalomba, ezért aztán könnyen visszaeshet. A drog hatása alá kerülők többsége vagy nagyon szegény, s elkese­redésében szedi be a káros tab­lettákat, vagy dúsgazdag csa­ládból való, aki a felesleges idő kitöltésére használja fel a kábítószert. A KRESZ elméletileg tiltja a kábítószer hatása alatti köz­lekedést. Gyakorlatilag bizo­nyíthatatlan a gépjármű veze­tőjénél a drog kimutatása. A jogalkotás terén a legfel­sőbb bíróság határozata szerint a halálos adag tízszerese mi­nősül az árusoknál található csekély mennyiségnek, s annak százszorosát a jelentős kategó­riában sorolja. Az előbbi eset­ben, ha például a neppernél csekély mennyiségű drogot ta­lálnak, s közli az illetékesek­kel, hogy fél évig gyógykeze­lés alá veti magát, akkor men­tesül a büntetés alól. A kábítószer Magyarorszá­gon az elkövetkező 1-2 éven belül éli majd fénykorát, s robbanásszerűen tör be újabb hullámként a fiatalok körébe. Hancsák Orsolya Indokolatlan égetések Pazarló hagyomány, környezetszennyezéssel (Folytatás az 1. oldalról) Ezzel hasznosítani lehetne a veszendőbe menő értékes anyagot, ugyanis ily módon ki­váló, természetes földjavítóhoz, a tápanyagokat visszapótló trá­gyához juthatnának. Ugyanak­kor a keletkező biogázt - hő­szivattyú révén a meleget is - hasznosítani lehetne. Ennek a technikája és kultúrája azonban még nem nagyon terjedt el ná­lunk. Egerben volt rá kezdemé­nyezés, hogy az önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtés ke­retében elszállítja az összegyűj­tött szerves szemetet, de keve­sen éltek a lehetőséggel, nem sok emberhez jutott el ez a kez­deményezés. A jelenlegi szabályozás sze­rint az égetésekhez - mint első fokú hatóságtól -, a helyi ön- kormányzatoktól kellene enge­délyt kérni. Bárdos Ferenc hangsúlyozta, hogy a tűz veszé­lyessége csak egyik eleme a problémának: az égetéssel ugyanis számos káros anyag nagy mennyiségben kerül a le­vegőbe, nem beszélve azokról az esetekről, amikor a szerves maradványok közé műanya­gok, vegyszerek kerülnek. Az ekkor felszabaduló égéstermé­kek a legveszélyesebb kategó­riába tartoznak, melyek minden élő szervezetre, így az emberre is különösen károsak. Egyikük- másikuk megegyezik a háború­ban használt legpusztítóbb harci gázokkal, idegmérgekkel. (kj) I ( I 4 1

Next

/
Thumbnails
Contents