Heves Megyei Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-02 / 281. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1996. DECEMBER 2„ HÉTFŐ LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 281. SZÁM ÁRA: 39 FORINT Lapunk az Interneten HEVES "S" HÍRLAP Partnerünk az Agriacomputer Kft. Négy esztendő után... - Végre eljött a nap, s az egerfarmosi katolikus hívek örömére dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke újraszentelhette a sok viszontagság után felújított templomot. (Az eseményről szóló tudósításunkat a 2. oldalán ol­vasható.) FOTÓiPERL MÁRTON Dr. Farkas Gabriella lesz a Néppárt főtitkára? Pragmatizmus és konstruktivitás- Várakozásaimnak megfelelően alakult a küldöttgyűlés: egészen a megismételt szavazásig minden a tervezett menetrend szerint ala­kult. Jó, mondhatni baráti hangulatú fórumot tudhatunk a hátunk mögött. Eképp értékelte Mondák Attila, a Magyar Demokrata Néppárt megyei alelnöke, egri elnök a politikai tömörlés Budapesten megtartott első országos kül­döttgyűlését, s egyúttal arra is emlékeztetett: az MDNP a’98- as választásokon komoly hát­ránnyal indul, amelyet csak kemény munkával lehet ledol­gozni. Mint mondotta, Szabó Iván pártelnök - megválasztását kö­vető beszédében - a hitre és a rációra alapozott programot hirdetett. Bár ezekről a tézisek­ről csak tavasszal, a második országos küldöttgyűlésen dön­tenek a résztvevők, az nyilván­valóvá vált, hogy az MDNP he­lye a magyar politikai palettán csak középen képzelhető el. (Folytatás a 2. oldalon) Vagy mindkét javaslat jogszerű, vagy egyik sem az Egyezkedhetnek a lelesziek A vállalkozások és a cégtulajdonosok Hogyan adóznak a jövő évben? Lapunk keddi számában folytatjuk az adózással kap­csolatos jogszabályváltozá­sok ismertetését. Ezúttal a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek a tőkejö­vedelmekre vonatkozó feje­zetét részletezzük, valamint ismertetjük a társasági adó­ról és az osztalékadóról szóló, január elsejétől hatá­lyos törvény előírásait.- Ha a Mefag Rt. által összehí­vott tulajdonosi gyűlés törvé­nyes volt, akkor a miénk is az. Jogértelmezési kérdés, hogy a törvényben megszabott határ­időt egy alacsonyabb szintű jogszabály - neveztesen egy miniszteri rendelet - felülbírál­hatja-e. Azonban, mivel a keddi ellenérdekelt gazdagyűlés is az eredeti dátum után jött létre, így a mai összejövetelünkkel azonos elbírálás alá esik - kö­szöntötte szombaton este a tar- naleleszi művelődési házban összegyűlt gazdákat dr. Maczkó Ferenc, Tarnalelesz, Fedémes, és Szentdomonkos körjegyzője. A fórumon az említett tele­pülések, valamint Bükkszenter- zsébet földtulajdonosai által kezdeményezett vadászterület­határ megállapítása szerepelt témaként. A négy falu gazdái ugyanis nem értettek egyet az erdőgazdaság térképmódosítá­sával, ezért maguk is kezdemé­nyezték a módosított határ kije­lölését. (Folytatás a 2. oldalon) Falvakat járó csalót keres a gyöngyösi rendőrség HaUókészülékkel csapta be az időseket P. G.-né atkári lakos bejelentést tett a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon, hogy október 10-én isme­retlen férfi jelent meg a lakásukon azzal, hogy el­lenőr és hallókészülékekkel foglalkozik. Elkérte a férje készülékét, majd azt mondta: ez nem jó, elviszi és megjavítja. Az átvételről - mint utóbb kiderült - egy hamis nyugtát adott, az azon meg­adott cím nem létezik, s illető sem jelentkezett. A kár eléri a 45-50 ezer forintot. C.I. gyöngyöshalászi lakos ugyancsak az emlí­tett városi rendőrkapitánysághoz fordult, s el­mondta: október 14-én megjelent a lakásán egy férfi, aki a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa­ként mutatkozott be. Elkérte a házigazda hallóké­szülékét, s azt mondta, magával kell vinnie meg­javíttatni, mert nem jó. Ennek díjként nyolcezer forintot kért, mellesleg az eredeti készülék he­lyett otthagyott egy rosszat. Azóta nem jelentke­zett, mire a tülajdonos érdeklődött a szeretetszol­gálatnál, ám ott közölték: nem tudnak ilyen mun­katársukról. A kár itt már 53-58 ezer forint. A rendőrség nyomozást rendelt el ismeretlen csaló ellen. Személy leírása: 60-65 év körüli, 170- 176 cm magas, kövér testalkatú, szemüveges férfi. Ruházata: fekete színű kalap, térdig érő czippzáras kabát, fekete színű nadrág. (Pap be­nyomását kelti.) Intelligens, választékosán be­szél. A rendőrség kéri: akihez ilyen személy, vagy más ismeretlen egyén becsenget valamilyen ügy­ben, kérjék az igazolványt. Ha gyanús jelet ész­lelnek, hívják a 07-es telefonszámot. Csak a HEVES"HÍRLAP olvasóinak Mi lesz veletek, hajléktalan emberek? Gyöngyösi remények egy éjjeli menedékhely kialakítására Szinte minden településen találkozni velük, s messziről fel lehet ismerni őket. Télen általában a fütött, nagyobb nyilvános he­lyiségekben keresnek menedéket Gyöngyösön is. Nappal fő­ként a buszmegálló, a vasútállomás, illetve az SZTK a főbb tar­tózkodási helyük, de vannak, akik a városi Családsegítő Inté­zetbe kérnek bebocsátást. Ebben a városban hivatalosan a Lokodi utcában levő átmeneti szállás a hajlékuk: itt este 7 órá­Sziréna Lassan nincs hét bombariadó nélkül Hajnali három órakor isme­retlen telefonáló arról „értesí­tette” az Egri Rendőrkapitány­ság ügyeletesét, hogy öt perc múlva felrobban a Kazamata. Bombát a rendőrök nem talál­tak. Egerben a Buttler-ház környé­kéről telefonálhatott az a hölgy, aki a rendőrök figyelmét arra hívta fel: valakik törnek zúznak az épületben. Kiderült, hogy a tulajdonos megbízásából dol­goznak, s nem rombolnak az ottlévők. A telefonálónak azért köszönik az éberséget. Pórul járt a megyeszékhelyen az az autótulajdonos, aki nyitva felejtette személygépkocsija aj­taját. A benne hagyott 80 ezer forintnak hűlt helyét találta. (Folytatás a 2.oldalon) tói másnap délelőtt 11-ig tar­tózkodhatnak. Ezen a szállón jelenleg húsz Estébe nyúló önkormányzati testületi ülést tartottak a hét vé­gén Gyöngyösorosziban. A fő téma ezúttal a három­negyedéves pénzügyi helyzet és a költségvetés teljesítése volt. Az év legnagyobb beruhá­zása a szennyvízhálózat kiépí­tése volt, amit közpénzekből. férőhely áll rendelkezésükre. Ám, ahhoz, hogy bejusson az érdekelt, kérelmet kell benyúj­tania az intézethez, majd orvosi vizsgálaton kell részt vennie. A felvételről pedig az önkor­mányzat dönt. A mainál több igénylő is lenne, de szűkösek a lehetőségek. (Folytatás a 3. oldalon) hitelekből és állami céltámoga­tásokból valósítottak meg. A műszaki átadás megtörtént, így január 1-jétől már szolgáltatás­ként üzemeltetik. Döntött a testület a víz- és csatornadíjakról is, ami jövőre együttesen 193 forint lesz köb­méterenként. (Folytatás a 2. oldalon) A szóvivő lemondási szándéka Garamvölgyi László, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője felajánlotta lemondását. Mint a sajtó képviselőinek elmondta: "Tekintettel a kialakult helyzetre úgy döntöttem, hogy európai módon a rendőrség új veze­tésének felajánlom lemondásomat. Ildomosnak tartom ezt a gesz­tust az új vezetés felé megtenni. Természetesen csak a szóvivői be­osztásom ajánlom fel, ami nem érinti szolgálati viszonyomat." Garamvölgyi László elmondta: a felajánlás elbírálásáig évi ren­des szabadságát tölti. Testületi ülés Gyöngyösorosziban Átmeneti ellátás Károlytárón Munkáspárt, 17. kongresszus „Míg az urak Európába, addig a tömegek Etelközbe tartanak”-A mostani tanácskozáson a küldöttek a nemzeti újjáépítési program kialakításán dolgoz­tak. Ennek lényeges eleme a magyar gazdaság aktív vé­delme, azaz: a szétvert nemzeti ipar és a tönkre tett mezőgaz­daság helyreállítása, a termelés újjászervezése, az alapvető ma­gyar nemzeti értékek védelme, valamint a munkalehetőség fel­tételeinek megteremtése. Mindezt dr. Vasas Joachim, a Munkáspárt Központi Bizott­ságának tagja jelentette ki a po­litikai tömörülés hétvégén, Bu­dapesten megtartott elnökvá­lasztó, 17. Kongresszusát köve­tően a Heves Megyei Hírlap kérdésére. Mint elmondta, e program másik kardinális eleme a rend­szerváltás vesztesei érdekeinek politikai képviselete. Dr. Vasas Joachim szerint ugyanis a ’90- es, majd ’94-es választások so­rán becsapott, kiszolgáltatott reménytelenül és tehetetlenül tengődő milliók - fiatalok, nyugdíjasok, értelmiségiek, munkanélküliek - érdekeinek politikai felkarolása rendkívüli jelentőséggel bír a Munkáspárt számára.-Úgy tűnik - tette hozzá az egri kommunista politikus -, míg az urak Európába, addig a kisemmizett milliók Etelközbe tartanak... (Folytatás a 2. oldalon) Önökkel Együtt Mondjuk - Önökért Fáskerti elvtárs... Ugye, emlékeznek még Fáskerti elvtársra? Ő jelentette számunkra a demokráciát a nyolcva­nas évek elejétől. Legalábbis Bereményi Géza szövegében, s Cseh Tamás előadásában. Ahogy kigúnyolták énekeikben a Fáskertieket, az maga volt a gyönyör. Mondogatták is: puha diktatúra a miénk, mert ez bizony tőlünk kele­tebbre még egy nővérnek szóló levélben sem fordulhatott volna elő. Akkor, amikor a párttit­károknak azért volt igazuk, mert ők voltak a párttitkárok, mondhattak akármekkora barom­ságot is. Vitának helye nem volt, mert érvek he­lyett hatalmi pozícióból szóltak a szónoklatok, amiket tudomásul illett, s kellett venni. Hogy aktuális legyek: kérdésem volna - no nem az, mint Bereményinek, miszerint pálinkát mérnek-e már -, még ma is léteznek Fásker­tiek? Szólnak-e még hatalmi pozícióból szó­noklatok, s csak azért van-e igaza a pulpituson lévőnek, mert éppen ő van abban a pozícióban, hogy a pulpituson lehessen? Megvallom, e kérdéseket költőinek szántam. Mert ugye, aki végigolvasta a megyei közgyű­lésről szóló, s a szombati számunkban megje­lent tudósításunkat, annak ezek nem lehetnek kérdések. A közgyűlés elnöke szerint ugyanis senkinek nem kell megkövetnie a nagy dérrel- durral beharangozott fegyelmi eljárással meg­fenyegetett Gáli Lászlót és Menkó Teréziát. Hírbe hozni, szóbeszéd tárgyává, pletykálkodá­sok alanyaivá tenni őket - azt lehet! Megkö­vetni: azt már nem! Még a végén mártírokká válnak, nem pedig magukkal szembeni kritiku­sokká. Istenem, még időnk sem volt elfelejteni eze­ket a vizsgálati aktákat lezárandó frázisokat. Ilyenkor lementünk a klubba, nem kérdeztük, hogy mérik-e már azt a bizonyos pálinkát, ha­nem ittunk belőle egyet. Majd feltettük Cseh Tamás lemezét, s vele közösen elénekeltük: „Fáskerti elvtárs, legyen már olyan szives...” Kis Szabó Ervin Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 48. heti 5/90-es lottó nyerőszámai a következők: 16, 27, 33, 34,46 Jokerszám: 7 117 15 Hatoslottó A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 48. heti hatoslottó-sorsoláson az alábbi számokat sorsolták ki: 17, 30, 31, 36, 39,42. Pótszám: 24. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents