Heves Megyei Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 177-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1996. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA m mmmm mm Bekölcei vőlegényrablás: pártában marad az ara...? Első hallásra szokatlannak, mit tagadjuk, hihetetlennek tűnt a hír: Bekölcéről elraboltak egy vőlegényt. A faluban a pártában maradt ara után kérdezősködünk, amikor kiderül: nem légből kapott szenzáció. A községből tényleg elvittek egy fiút, azt, aki­nek augusztus 3-án, szombaton lenne az esküvője. Pedig - ahogy a környéken mondják - nem volt jó parti, legfeljebb an­nak, aki megszerette. A Bajáról érkezett Feri és a Bekölcén lakó Mariann pár hete még nem sejtette: pénz, nevelőszülői ér­dek hiúsítja meg boldogságukat. rán csak a kutyák szűkölnek. A szomszédból kisétáló néni sze­rint itthon vannak, csak kicsit várni kellene. A segítőkész asszony nyelve megered, s egy-két információt máris megtudunk tőle: Hosszas csengetés ellenére Ma- riannék házának ajtajai zárva maradnak. A parasztház udva­Újjávarázsolják az egri városházát - A Dobó teret körülvevő épületek közül immár a patinás városháza van a legrosszabb állapotban. Ezért is döntöttek úgy, hogy mintegy 20 milliós költséggel felújítják a polgármesteri hi­vatal épületét. Az állványokra - mint a 3. oldalon olvasható információnkból kiderül - a tervek szerint november végéig lesz szükség a Dobó téren. fotó: perl Márton VII. ÉVFOLYAM 179. SZÁM ARA: 29 FORINT IMM HÍRLAP fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! wmassrnsmammmmmmmM- Mariannéknak szombaton lett volna az esküvőjük. Itt la­kott a fiú vele, tervezték, hogy összeházasodnak. Mariann a megtakarított pénzéből készült a lagzira. A fiúnak - úgy tudom - nem volt vagyona, a lány fize­tett mindent. Takarítottak, vásároltak, ké­szültek az esküvőre. Egyszer csak azt látom - pörgeti a szót a szomszéd -, megállnak a ház előtt kocsival. A fiú festett, a ruháján is látszott, mikor be­szállították a kocsiba. (Folytatás a 4. oldalon) Sziréna Kabinfosztogató után nyomoznak Csónakkikötőket dézsmáltak meg két héten át Kisköre térsé­gében és a Jászsági-csatornán. Az ismeretlen elkövető a csó­nakkikötőkben álló hajók ka­binjaiból csónakmotort, hor­gászfelszereléseket, műszaki cikkeket tulajdonított el. A kár értéke meghaladja a 200 ezer forintot. Elvitték a mozdíthatókat a mezőszemerei Rimamente Tsz két telepéről is. Az egerfarmosi telepen azt fedezték fel, hogy a tetőcserepeknek lett hűlt he­lyük, míg a termelőszövetkezet szihalmi telepén - kisteherautó­val - terményt loptak. Az utóbbi esetnél Nysa vagy Zsuk járművek közreműködését fel­tételezik. Öttusában a bronz a miénk A hétfői, magyar szempontból viszonylag csendes nap után kedden ismét jobban figyel­nünk kellett az atlantai olim­pia eseményeire, már csak azért is, mert elkezdődtek a kajak-kenu versenyek, me­Martinek János, öttusa EREMSAROK lyektől sokat várunk érmeket illetően. Kedden érmet az öt­tusázó Martinék János nya­kába akaszthattak az ered­ményhirdetéskor, mégpedig bronzot. Az öttusa az egyik legsike­resebb magyar sportág. Szá­munkra - és még sokak kese­rűségére - sajnálatos, hogy a NOB az olimpián egyre inkább háttérbe szorítja, hiszen most csapatban már nem is hirdet­tek eredményt, az egyéni ver­senyeket is lepörgették egyet­len nap alatt. A magyarok igyekeztek a hagyományok szerint helyt­állni, ami Szöul olimpiai baj­nokának úgy sikerült, hogy Martinék a dobogó harmadik fokára állhatott. Hanzély Ákos is pontszerző lett a hatodik he­lyével, Sárfalvi a középme­zőnyben végzett. Már érmesnek tekinthető Kovács István ökölvívónk is, miután a legjobb négy közé ju­tott az 54 kg-ban. Kovács óri­ási fölénnyel 24-2-re verte román ellenfelét. A súlyemelők +108 kg-os súlycsoportjában nem szerzett ugyan érmet, sőt még pontot sem Stark Tibor. Élete leg­jobbját teljesítve négyszer ja­vított viszont országos csú­csot, és a 8. helyen fejezte be a versenyt. Miután női kézilabdázóink vereséget szenvedtek a dánok­tól, eldőlt, hogy legközelebbi ellenfelük a világbajnok Ko­reai Köztársaság lesz. Az lát­szik valószínűnek, hogy a mie­ink a bronzéremért döntőzhet- nek majd. Részletes olimpiai tudósítá­sunk a 8-9. oldalon olvasható. Megoldódott a sürgősségi ellátás Mától 24 órás szolgálatba áll a gyöngyösi rohammentő A mentőállomás ellátási körze­téhez tartozó 32 település csak­nem 82 ezer lakosa így szükség esetén már részesülhet a magas szintű sürgősségi ellátásban. Segített a gyöngyösi, illetve - kettő kivételével - valamennyi, a térségben lévő önkormányzat, így adták össze a hiányzó mint­egy 4 millió forintot. Juhász László mentőállomás­vezető, valamint Rutka László mentőtiszt még az év elején fordult az érintett 24 önkor­mányzathoz, hogy a lakosság jobb egészségügyi ellátása ér­dekében anyagilag járuljanak hozzá a feltételek megteremté­séhez. Az Országos Mentőszolgálat vezetése is partner volt az ügy­ben: biztosítja a korszerűen fel­szerelt járművet, s annak kar­bantartását, továbbá a szüksé­ges gyógy- és kötözőszereket, egyszer használatos eszközö­ket, illetve az alkalmazottak fe­lelősségbiztosítását. (köresog) Még mindig igaz: keresd a nőt ...mert a férfi bizony nem emlékszik semmire! Ml A Füzesabonyi Rendőrkapi­tányság munkatársainak okoz gondot az amazon „hiánya”. Az a bükkábrányi fiatalember, aki­vel ugyanis a keresett hölgy Budapesten ismerkedett meg, majd Füzesabonyig együtt uta­zott az éjszakai vonattal, nem emlékszik tökéletesen...-Furcsa ügy - jegyzi meg Varga József r. őrnagy, a kapi­tányság bűnügyi osztályának vezetője. -Július 3-án a reggeli órákban jelentették Besenyőte­lekről, hogy egy erősen vérző arcú, ismeretlen férfi kóvályog az utcán. A rendőrök „összeszedték” az illetőt, s természetesen kí­váncsiak voltak rá, kit is tisztel­hetnek benne, s hogy került Be­senyőtelekre, ráadásul ilyen ál­lapotban. Iratokkal azonban nem tudta igazolni személy- azonosságát, s az előző éjszaká­jának is csajt töredékére emlé­kezett. (Folytatás a 2. oldalon) Huszonhét év után Végleges őrségváltás Mátraderecskén Noha mandátuma 1997 ok­tóberéig szólt, a hétfői köz­gyűlésen - 27 év után - megválik elnöki tisztétől Forgó János, a mátrade- recskei Rákóczi Szövetkezet elnöke. A távozó vezető - lépé­sének hátteréről szólva - elmondta: elsősorban a pé- tervásárai malom résztulaj­donosaként kíván a jövőben tevékenykedni, a társak maximális bizalmát bírva irányítja majd a céget. Ter­mészetesen a szövetkezettel sem szakítja meg a kapcso­latot: a februári zárszám­adáson felállított jelölőbi­zottság ugyanis örömmel látná az új igazgatóságban. (Folytatás a 2. oldalon) Többek szerint nemkívánatos a sajtónyilvánosság Heréden Temesvári „ingyen” lenne polgármester Mintegy száz érdeklődő vett részt azon a bemutatkozó gyű­lésen, amelyet az augusztus 4-i polgármester-választást meg­előzően tartottak Heréden. A hét jelölt közül négyen éltek a Micsinai Béla által szervezett lehetőséggel, Fellegi András, Balogh László és Tóth István vi­szont távol maradtak. Viczián Mihály levezető el­nök hangsúlyozta: nem szabad megengedni, hogy néhány dü­hös ember elrabolja a település békéjét. Többen egyetértőén bó­logattak, ám az első bemutat­kozó, Visontai János Györgyné ettől eltérő hangnemet ütött meg. Miután felsorolta végzett­ségeit a gépírástól a kozmetikus szakmáig, néhány általánossá­got követően kijelentette: meg­választása esetén Heréden nem lesz keresnivalója a sajtónak. Álláspontjához a hallgatóság­ból csatlakozott dr. Nándorfi Géza háziorvos is. Micsinai Béla elmondta: 1993-ban került a településre, amikor az Általános Művelő­dési Központ vezetőjévé válasz­tották. Megbízatásának azon­ban - mivel a testület megszün­tette az intézményt - nem tu­dott eleget tenni, ezért most polgármesterként szeretné ka­matoztatni tapasztalatait. A következő jelölt, Sánta La­jos saját magáról, korábbi tény­kedéséről semmit nem árult el; ehelyett terjedelmes „kívánság- listával” állt elő, amelyben a fiatalok kulturált szórakozásá­tól a faiskola létesítésén át me­zővédő erdősávok telepítéséig sok minden helyet kapott. Meglepte a gyűlés résztve­vőit Temesvári József azon kije­lentése, miszerint a polgármes­teri feladatokat társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül látná el, kétmillió forin­tot spórolva meg ezzel a köz­ségnek. Több évtizedes vezetői rutinját tükrözte az is, amikor ígérethalmaz helyett csupán annyit helyezett kilátásba: a rö­videsen kezdődő csatornázás a lakosságnak nem kerülne egyet­len fillérjébe sem, csupán a rá­kötésekért kellene fizetni. (Lapzártánkkor a jelenlévők kérdéseket intéztek a jelöltek­hez. Helyzetelemző írásunk la­punk 5. oldalán található.) (tari) Megyénkbelieket is érinthet Visszaveszik a diplomát a tarjám főiskolásoktól Nem mindennapi események zajlanak ezekben a napokban a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán: a fel­sőoktatási intézmény 172 vég­zett diákjától kéri vissza a diplomát. A különös intézke­dés oka sem éppen szokásos: az összes, tavaly és idén vég­zett hallgató tévedésből egye­temi diplomát kapott kézhez, jóllehet, „csak” főiskolaira szolgált rá. Rozgonyi József igazgató elmondta: a tévedés a Pátria Nyomdában történt. A főisko­lai és egyetemi diplomák egyébként szemre teljesen egyformák, mindössze három apróságban térnek el egymás­tól, ám mind a hallgatók, mind a munkahelyek rendben találták, miután az egészből csak a száma kellett, ezen túl legfeljebb az eredmény. A melléfogást egy esztendő múltával egy jogász fedezte fel, aki feltehetően saját pra­xisából tudta: manapság még a nyomtatott szövegben sem szabad olvasatlan megbízni. A két évfolyam végzősei még csak nem is dicsekedhet­tek az idegen tdllakkal, hiszen fogalmuk sem volt, hogy megtehették volna. Elkesere­désre azonban nincs okuk, hi­szen rövidesen megkapják - most már az igazi - diplomá­jukat. Az európai szinten is kiválóan felszerelt, oxyológus szakorvos­sal, illetve mentőtiszttel kivonuló gyöngyösi esetkocsi az Or­szágos Mentőszolgálatot sújtó gazdasági helyzet miatt tegnapig csak reggel 7 órától 17-ig állt a lakosság szolgálatában. Mától viszont már 24 órás szolgálatot teljesít a Mercedes típusú men­tőautó, mert a napi 14 órával megnövekedett munkaidő bér­költségét sikerült előteremteni.

Next

/
Thumbnails
Contents