Heves Megyei Hírlap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

1996. május 2., csütörtök Megyei Körkép 3. oldal A nagykövet a nyelvvizsgázók körében fotó: majoros tamás Nyelvvizsga ausztrál segítséggel Az Ausztrál Államszövetség magyarországi nagyköveté­nek, Partick C. Robertsonnak a jelenlétében adták át kedden a Heves Megyei Rendőr-főka­pitányság tizenkét dolgozójá­nak azt az oklevelet, amellyel igazolták: valamennyien el­végezték az alapfokú nyelv tanfolyamot, s eredményesen vizsgázótok angol nyelvből. Az ünnepségen dr. Lantos Bálint megyei főkapitány kö­szöntötte a vendégeket, köz­tük Patrick C. Robertsont, fe­leségét és Gombos Mariannt, az oktatási központ képviselő­jét, akik segítségükkel hozzá­járultak a rendőrök angol nyelvtudásának gyarapításá­hoz. Az oklevélátadó ünnepség után Ausztrália nagykövete elmondta: 1990-ben indult az Actea-program, amelynek ke­retén belül 13 közép-európai állam rendőrei tanulhatnak nyelvet. Magyarország hat főkapitányságáról eddig ki- lencvenen vették igénybe ezt a tanulási formát, amelyre pá­lyázni lehet. A képzés három lépcsős: évente 45 rendőrnek adnak lehetőséget 8 hónapos ausztráliai tanulmányútra, s a nagykövet saját költségveté­séből ezen felül újabb pénz­összeget különít el az okta­tásra. Ebben az évben 20 ezer- ausztrál dollárt fordítottak erre a célra. Ugyanakkor kö­zép- és felsővezetők ismer­kedhetnek a külföldi gyakor­lattal. Az ausztrál segítséggel nyelvvizsgát tett nyomozók, adminisztratív dolgozók előtt végezetül a megyei főkapi­tány hangsúlyozta: a jövőben nagy szerepe lesz a nyelvtu­dásnak. mind a helyi, mind pedig a nemzetközi munká­ban. (szuromi) A pénz nem utazik, avagy nincs mit osztani Pódiumon a rákkutató Kovács Adám Egerben Az Egri Egészség- és Környe­zetvédő Egyesület szervezésé­ben május 8-án Egerbe látogat Kovács Adám rákkutató, a Cel- ladam nevű gyógyhatásúnak minősített szer, valamint a megelőzőzést szolgáló szűrő- vizsgálat feltalálója, aki délután 4 órakor a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban (Ifjúság u. 2.) találkozik az érdeklődőkkel. A vendéggel Pécsi István, a {Folytatás az 1. oldalról)- Sokan jöttek hozzánk azzal a szándékkal, hogy le akarnak szokni a dohányzásról ­mondta Buczkó Anett. - Sze­mélyre szóló tanácsokat adtunk, valamint jelentkezhettek a Hagyd abba, és nyersz! do­hányzásellenes kampányra. Seenger Júlia természetes­nek tartotta, hogy kortársaik bi­zalommal fordulnak hozzájuk, örült a sikernek. Az általános és középiskolák igazgatói és a közösséget segí­tők a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet szakembereinek előadá­sait hallgatták, dr. Veér András miniszteri biztos A mentálhigi­éné és az ifjúság témakörében a tanárok segítő tunke Írói szólt. Fontosnak vélte a szemléletvál­tást. Segíteni kell a problémás viselkedésű tanulókon, akiknek Szellemvilág című folyóirat fe­lelős szerkesztője készít nyil­vános interjút, amelynek kere­tében szó esik a legújabb ered­ményekről, s a Vitacellről amely igen hatásos az érszűkü- letesek és a meszesedéstől szenvedők számára. A megújí­tott arcképes igazolvánnyal rendelkezők ingyenesen vehet­nek részt a programon, amelyre új jelentkezőket is várnak. a szenvedélybetegségek, a neu­rotikus állapot felé vezethet az útjuk. A legfontosabbnak a megelőző munkát tartotta. Szólt az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatásairól, de a legnagyobb veszélyt a drog fogyasztásában látta. dr. Bánhegyi Dénes nemzeti AIDS-koordinátor a fiatalok szexuális nevelésének támoga­tásához a pedagógusok segítsé­gét kérte. Meg kell őket tanítani a döntésekre, és a felelősségvál­lalásra. Tudják elvárásaikat a szexualitástól, elképzelésük le­endő családjukról, dr. Gálné Szendi Katalin if­júsági egészségvédelmi szak­értő elmondta, hogy 340 ezer a nyilvántartott veszélyeztetett fiatalok száma. Szeretettel, ön­becsülésre neveléssel lehet si­kereket elérni náluk. Legyenek (Folytatás az 1. oldalról) Szerencsénkre, volt miből kipó­tolni a hiányzó százezreket, így tudtunk bért fizetni. Bízom ab­ban, hogy - könyveléstechnikai aggályaimról nem beszélve - egyrészt működőképes lesz egyrészt a módszer, másrészt az önkormányzatunk is megma­rad.-Az kétségtelen, hogy ez megtakarítást eredményez, csak sajnos nem nekünk - is­merte el Lakatos István, Sírok polgármestere. - Amennyiben időben megkapjuk a havi ösz- szegeket - némi tartalék birto­kában - egyenlőre nem fenye­get súlyos veszély. Azonban néhány napos csúszások is át­meneti fizetésképtelenséghez vezethetnek. A másik - több mint bosszantó - dolog, hogy míg az állam nekünk nem hite­lez, addig nekünk bizonyos szociális juttatásokat, mint a gyermeknevelési- vagy a jöve­delempótló támogatást meg kell előlegeznünk - ha van mi­ből.- Azt hiszem országosan né­hány száz önkormányzatot érint valóban katasztrofálisan a nettó finanszírozás. Bár valószínű, azokon a településeken sem ki­zárólag ez a rendszer okozza, okozta a bajokat - hangsú­lyozta Derecskéi Csaba, Bátor polgármestere, a megyei ön- kormányzat pénzügyi bizottsá­gának elnöke. - A kamatbevé­telek kisesése, véleményem szerint, nem éri el azt a mérté­ket, ami egyedül működéskép­telenséget eredményezhet. Jól tükrözi az arányokat, hogy me­gyénk ötmilliárd forintos költ­ségvetéséből éves szinten nagy­jából egymillió forint a kamat­kiesés. Emellett az is meggyőződé­sem, hogy az állam sohasem tudatában, hogy megismételhe­tetlen értékek, válasszák meg, hogy kinek ajándékozzák oda magukat - mondta. Majd az Egészségügyi Alap­ellátást és Bölcsődéket Irányító Intézmény Mentálhigiénés cso­port munkáját Bimbó Zoltánné mentálhigiémkus ismertette. Az Ifjúsági Ház végzett Kortárs segítő csoportjáról Molnár Kinga és Szittner Zoltán beszélt. Az új csoport tagjai párbeszéd­ben mutatták be programjukat. A Természetgyógyászok Heves Megyei Egyesülete képvisele­tében Csontosáé Lenkey Mária ‘szólt. A rendezvényt a polgármes­teri hivatal művelődési és sportirodája, illetve az Ifjúsági Ház nevében Bánszki Zsuzsa vezette. Császi Erzsébet lehet olyan jó gazdálkodó, mint mondjuk az önkormányzatok. De értem azt a kormányzati szándékot, hogy a büdzsében azonnal - és minél nagyobb - összegek jelentkezzenek, s eze­ket, illetve hozadékait ne az önkormányzatok használhassák fel szabadon. A legnagyobb baj azonban az, hogy nincs igazán mit szétosztani. Az önkormány­zatok az idén - összességében - nominálértékben kevesebb pénzt kapnak, mint az elmúlt évben. Mátraballán Forgó János polgármester arról tájékozta­tott: ők nem érzik igazán a nettó finanszírozás kedvezőtlen hatá­sait, bár hozzátette, a tavalyi egymillió forint helyett az idén ötszázezer kamatbavételre számítanak. Bár az is könnyíti az alig ezer lelkes település helyzetét, hogy nincs folyamat­ban nagy beruházásuk.-Ha a fizetések elviszik az egy hónapra utalt támogatáso­kat, akkor. bizony megeshet, hogy utána nem áll rendelkezé­sünkre pénz az aktuális számlák rendezésére - mutatott rá a rendszer egyik legveszélyesebb pontjára Huszár István bükk- széki polgármester. - Ráadásul a normatív támogatás is a tava­lyi 18 helyett csak 17 millió fo­rintra rúg. Bár a gyerekek utáni fejkvótát valamelyest meg­emelték, a kötelező béreme­lésre nem biztosítottak keretet. S mivel kisebb összegek mo­zognak, így a számlavezető bankok is jobban megfontolják például a bérhitelek folyósítá­sát. • Kérdésünkre azt is elmondta a falu első embere, hogy a kö­zelmúltban felvett kétmillió fo­rint működési hitelt a bruttó fi­nanszírozás esetén sem kerül­hették volna el. Erre a kintlévő­ségek - az ÁPV Rt., illetve Száj la és Terpes tartozásai - megérkezése teremtett volna lehetőséget. Recsken Varró Gyuláné jegyzőnő arra az ellentmon­dásra mutatott rá, miszerint az átmeneti pénzhiányokra esetle­gesen megoldást jelentő saját bevételek negyed- vagy féléves ütemezésével szemben a műkö­dési kiadások havonta jelent­keznek. Mindennek a rövid ideig felhasználható „pluszpén­zek” elmaradásával együtt megnőtt a jelentősége.-Mi is aggódva figyeljük, hogy az éppen aktuális kifizeté- áseinkre van-e fedezet a szám­lánkon - mondta a jegyzőnő -, és igyekszünk minél óvatosab­ban gazdálkodni. Hozzá kell azonban tennem azt is: mi talán egy kicsivel jobb helyzetben vagyunk, mint a környező jóné- hány település. Ez akkor is igaz, ha a folyamatban lévő szennyvízberuházásunkat fi­gyelembe vesszük. Ugyanis, ennek a költségeire a közmű­társulat, illetve az önkormány­zat is rendelkezik a szükséges összeggel. Holló Gézáné pénzügyi osz­tályvezető Mátraderecskén ar­ról tájékoztatott, hogy havonta mintegy kétmillió forintnyi az az összeg, ami nem jelenik meg a számlán. Azt sem tartja sze­rencsésnek a szakember, hogy a támogatás havi összege 25-e körül érkezik meg, míg a fize­tendő számlák általában hónap közepéig határidősek. Hozzá­tette azt is, Derecskén egyen­lőre nem jelent gondot ennek az áthidalása, azonban a téli hóna­pokban - a magasabb intéz­mény-üzemeltetési költségek - okozhatnak kellemetlen megle­petéseket. Su ha Péter Rap a MÁS-ban Amerikai rapzenét hallgathat­nak a fiatalok szombaton este 9 órakor az egri MAS Klubban. A fellépő zenekar az amerikai Rufe Buzzy funky zenét játszó együttes lesz. A koncert után rap-táncház várják a fiatalokat. Eger a televízióban Május 3-án a Magyar Televízió 1-es csatornáján az ország előtt is bemutatkozik Eger. A me­gyeszékhely idegenforgalmi látványosságai mellett az eger- szalóki gyógyfürdő és Felsőtár- kány nevezetersségei is helyet kapnak az adásban. A műsort 10 óra 15 perckor láthatják. Ma: Burgenlandról Ma délután 3 órakor mutatko­zik be az egri városházán Győr- Moson-Sopron megye és Kö- zép-Burgenland az idegenfor­galmi kínálatával. A lakásépítésekről Ma ismét ülésezik az egri Ci­gány Kisebbségi Önkormány­zata. A tanácskozáson a lakás- építési és az oktatási koncepció kerül megvitatásra. Kulturális tervek Pénteken délelőtt 10 órakor ül össze az egri önkormányzat kulturális bizottsága. A téma ezúttal az 1996-98-as kulturális koncepciójának kialakítása lesz. Álba Régia-napok Május 3-tól 5-ig Országos ka­marazenei találkozón vesznek részt az egri és gyöngyösi zene­iskolások. A területi elődöntő után hat növendék képviseli a versenyen megyénket. Anyáknapi bál Május 4-én este 7 órakor anyáknapi bált rendez az egri Deák Ferenc úti Római Katoli­kus Általános Iskola a Flóra Szálló dísztermében. A bál fő­védnöke dr. Seregély István egri érsek. Vasárnap - vizsgabál Május 5-én 17 órakor tartják a Megyei Művelődési Központ­ban a kezdő tánciskolások vizs­gabálját. A rendezvényen köz­reműködik az Agria Tánc cso­port Klub. TRAF FII* AX­VEZÉNYLÉS 06.00- 14.00 - Eger belterü­let. Gyöngyös belterület. 14.00- 22.00 - Hatvan belte­rület. A HEVEST HÍRLAP iái crtn«rrt» um» um iLLli uta*n nrntiúuvuowítilôninfï iv,n, afia ... ÜGYELETE: Újságíró: JÁMBOR ILDIKÓ Telefon - (36)413-853 Fax-(36)412-333 * Hirdetésfelvevő: ERDÉLYINÉ MAGVASI JUTKA Telefon-(36)410-880 Fax-(36)412-333 * Terjesztő: PENCZUNÉ RAUCH EDINA Telefon - (36)412-646 Kerékpárosiskola-kupa Az Országos Balesetmegelözési Bizottság az idén is meghirdette az általános iskolás tanulók részére a Kerékpárosiskola-kupát. A ver­seny célja, hogy a gyermekeket már kisebb korban a biztonságos közlekedésre neveljék. Az eseményhez kapcsolódva május 2-án délután fél 3 órakor az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában az Egri Rendőrkapitány­ság is megrendezi a területi döntőt, amelyre ötven általános iskola kapott meghívást. A szervezők a vetélkedő sikeres lebonyolításához minél több je­lentkezőre, s résztvevőre számítanak. A Gárdonyi Géza Színház új bemutatója Danny Winston és Rib Ann Magee csontjai Szombaton világpremier az egri Ifjúsági Házban Lisa Schlesinger amerikai kor­társ drámaírónő Danny Wins­ton és Rib Ann Magee csontjai című színjátékának világpre­mierjét tartja május 4-én. szombaton este hét órakor a Gárdonyi Géza Színház az egri Ifjúsági Házban. ..A fiatal írónő megrendí- tően egyszerű tragédiát írt szerelemről, magányról, ba­rátságról, kiszolgáltatottság­ról. A színpadi idő felbomlik, a jelenetek egy részében az álom, a képzelet és a valóság határai elmosódnak" - írja a fordító, Upor László. „Az előadás utcán kallódó kölyökemberekről szól, a gye­rekkorból a felnőttkorba való átmenet közepén" - vallja a szerzőnő. Kamaszokról, éle­tüknek abban a döntő pillana­tában, amelyben éled a termé­szet, ébred a testük, és min­denből, amit meglátnak süt az erotika, a veszély. Sokfélét mondanak rájuk: szökött gye­rekek, eltaszítottak, éhenkórá­szok. vagányok. Az amerikai kultúra dicsőíti és elítéli őket. A dráma az elidegenedés és a veszteség témáját járja körül. Üldözött fiatalokról, menekü­lőkről szól; de a menekülésről is, ami kézenfekvő megoldás­nak látszik, ha valaki kézbe akarja venni a sorsát. Az utcán- egy darabig legalábbis - menedéket találnak ebben a szabadság-délibábban. Mint gyermekkorunk jelképes hősei- a Tini Ninja teknősök - ők is kivonulnak, hogy találjanak maguknak egy helyet, ahol él­hetnek. Az életükre megy a já­ték. Az életükért futnak.” . A Sziki Károly színművész rendezte előadás szereplői fia­talok. mint azok, akikről a da­rab szól: Húsé Csaba, Nyáry Bernadett, Dimanopulu Afro- dité, Lisztóczki Péter, Szőke Andrea. Sziki Károly. „Eger minden fiatalja itt volt” Utat avattak Párádon Millecentenáriumi Zenés ébresztő köszöntötte Párád lakosságát május else­jén. A hagyományőrző együt­tes zenekarának játéka után felvonulással vette kezdetét a majális, ahol csaknem száz, palóc népviseletbe öltözött helybéli vonult fel. A színes kavalkád a ke­nyérgyártól indult, s az iskola előtti térre igyekezett, ahol a hivatalos ünnepség helyszíne volt. A május 1-i megemléke­zésen' Nagy Oszkár polgár- mester idézte fel a történelmi nap jelentőségét, s utalt annak változásaira. Ezután a Pa­lócka hagyományőrző gyer­meknéptánc együttes műsorát láthatták a megjelentek. Ezután került sor a Kristály út átadására. A hat méter szé­emlékliget a faluban les, csaknem két kilométer hosszú útszakasz helyreállí­tása, asztfaltozása II millió forintba került a községnek. Az út felavatásával együtt tör­tént a falu millecentenáriumi emlékparkjának átadása is. A település 100 ezer forintot nyert pályázat útján a park ki­alakítására. Ezzel egyidőben állították fel a hangulatos, természetes anyagból készült padokat, asztalokat, amelyek pihenőként szolgálnak az em­lékparkban. Ez utóbbit társa­dalmi munkában készítették el a parádiak. A majálisi ünnepségsorozat délután Parádóhután folyta­tódott, ahol bográcsgulyásra várták a helybelieket. (-romi)

Next

/
Thumbnails
Contents