Heves Megyei Hírlap, 1996. május (7. évfolyam, 102-126. szám)

1996-05-02 / 102. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1996. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK HÍRLAP LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 102. SZÁM ARA: 29 FORINT .Anyák napi­CSEREPES VIRÁG és MUSKÁTLI VÁSÁR 1396. május 2-4-ÍJ.9-IS irais EGER • MUi-TadrtiHúiIkajíiauTMatiinrt GYÖNGYÖS « s.miiaplfa (60282)^ Mátrai légiparádén - Repülő-show, bemutatók, játékok sora szórakoztatta a Pipis-hegyi majális több ezres közönségét szerdán késő délutánig. Az esemény vendégei, szereplői voltak a képen látható MALÉV-gépek is. A változatos műsorról la­punk 4. oldalán tájékoztatunk részletesebben fotó: perl Márton Csak a HEVES"HÍRLAP olvasóinak A pénz nem utazik, avagy nincs mit osztani Az államnak mindenképpen jó a nettó-finanszírozás Január elsejétől az önkormányzatok az állami finanszírozást nettó módon kapják, vagyis a bérek és a bérjellegű kiadások után fizetendő közterhek eleve nem érkeznek meg a számlá­jukra. Egyes vélemények szerint ez több önkormányzatot a csőd szélére taszít. Hogy ez valóban így van-e, arra kerestük a választ Pétervásárán és körzetének néhány településén. Sziréna. Pofonok a kedvesnek Nyugodtan ünnepelhettek me­gyénk tűzoltói és mentőtisztjei. Nem így a rendőrök, akiket a tegnap ugyan nem riasztottak nagyobb incidenshez, ám ki­sebb lopásoknál, betöréseknél azonban helyszínelniük kellett. Hangos volt az egri Északi lakótelep több alkalommal is. Tegnapra virradóan ugyanis a garzonház erkélyéről tűnt el egy kerékpár, majd ismeretlen tettesek felfeszítették az épület előtt álló újságos pavilont. Ki­csivel később pedig a Rákóczi úton nevelte meglehetősen sajá­tosan kemény pofonokkal - kedvesét egy férfi. Ismeretlen tettesek jártak az egri Városfal úti klubban, ahová ajtóbefeszítés módszeré­vel hatoltak be. Egy német ál­lampolgárnak pedig a Wolks- wagen típusú autója bánta a magyarországi kirándulást, ugyanis a Hotel Flóra parkoló­jában megrongálták járművét. A rendőrség valamennyi ügyben folytatja a károk felmé­rését, illetve a tettesek felderí­tését.- Érthető a kormányzat szándéka, hogy minél kevesebb pénzt „utaztassanak” - mondja Danyi Lászlóné, a pétervásárai polgármesteri hivatal település­gondnokságának vezetője -, ezzel együtt valóban igaz, hogy elesünk bizonyos kamatbevél- telektől, illetve azok nem hoz­zánk folynak be. Eddig ugyanis a havonta érkező állami norma­tív támogatás, illetve a szemé­lyi jövedelemadó minket megil­lető részét több kevesebb ideig, rövid lekötéssel kamatoztatni tudtuk. A nettó finanszírozás ered­ményeképpen viszont megesett az is - igaz, ez az „átálláskor” történt -, hogy februárban ahe­lyett, hogy kaptunk volna táo- gatást, nekünk kellett mintegy kilencszázezer forintot befizet­nünk. A költségvetésben terve­zett támogatásokat tulajdon­képpen megkapjuk - a már em­lített tételek nélkül -, azonban a rendszer működéséből adó­dóan, szintén februárban, az egészségügyi ellátás finanszíü- rozására szánt bruttó 782 ezer forint mire nettóként megérke­zett, 10 ezerre csökkent. (Folytatás a 3. oldalon) Városi oktatási tanács létesül Egerben? Az egészséges rivalizálást segíteni Az önkormányzat olyan döntések meghozatala előtt áll, amelyek hosszú időre meghatározzák a város oktatását, és ebből adódóan a felnövekvő nemzedék sorsát - szögezi le az a közösen kidol­gozott dokumentum, amely a Fidesz-Magyar Polgári Párt, az MDF és a KDNP egri önkor­mányzati képviselőinek aláírásával látott napvilá­got. Mint ebből kiderül, az eddigi központi irányí­tásról áttérve - a Nemzeti Alaptanterv keretein belül - helyi nevelési rendszerek működtetése a cél. (Folytatás a 2. oldalon) A teljes tartozást nem fedezi a bükkszéki ingatlan Sorsára váró bányászüdülő A helybélieket ugyancsak izgatja a „bányász”, vagyis a felszá­molás alatt álló Nógrádi Szénbányák üdülőjének sorsa Bükk­széken. Több fórumon elhangzott, ha valamilyen módon újra üzemelne a létesítmény, az munkahelyeket és turisztikai bevé­telt jelentene a polgároknak, illetve a kereskedőknek és a köz­ségnek.- A mostani állapot - vagyis, hogy üresen áll a létesítmény - min­denképpen a lehető legrosszabb. Folynak a tárgyalások, hogy az Országos Egészségbiztosíási Pénztár átvegye az üdülőt a nekik járó tartozás fejében - tájékoztatott dr. Dósa Zoltán felszámoló az ügy jelenlegi állásáról. (Folytatás a 2. olalon) „Eger minden fiatalja itt volt” Sikeres mentálhigiénés nap az Ifjúsági Házban Eger minden fiatalja itt volt - mondta lelkesen az egri Ifjúsági Házban a keddi mentálhigiénés nap végén Tricskó Anna szilá- gyis gimnazista, az AIDS kortársképző csoport tagja.- Megtelt az aula fiatalokkal, nem győztük fénymásolni ne­kik az AIDS és a droginformá­ciós totót. Ezzel felmérjük, hogy mennyire tájékozottak, és ismereteket is nyújtunk nekik. A sorsolás előtt ismertettük a pontos válaszokat. — A totó révén könnyebben kérdeztek, elindult köztünk a kommunikáció - tájékoztat Él­tető Anna egészségügyi szak­köziskolás, kortársképzős fia­tal.-Szépen fogytak a szóróla­pok, a kisméretű szex-lexiko­nok, az AlDS-plakátok, a do­hányzás-, a drog-, az AIDS- és az alkoholellenes prospektusok- mondta Fejér Istvánné, az ÁNTSZ munkatársa. - A me­gyei tisztiorvosi szolgálat egészségvédelmi fotó- és doku­mentációs kiállítása az anyate­jes táplálástól kezdve bemutatta az egészséges életet, és felhívta a figyelmet a szenvedélybeteg­ségek pusztítására. A folyama­tosan vetített filmek: a Ponyva- regény című drogellenes ameri­kai, Cindy Crawdford- aerobik, a kábítószer- és járványellenes rövidfilmek tájékoztatták a fia­talokat. Programunkkal válasz­tási lehetőséget kínáltunk az egészség, mozgás, szerelem, boldogság, hosszú élet, illetve az AIDS, drog, alkohol, do­hányzás, önpusztítás között. (Folytatás a 3. oldalon) Flórián-napra készülnek a lánglovagok Tűzoltóünnep Bélapátfalván Immár hagyomány, hogy a me­gye hivatásos, önkéntes és vál­lalati tűzoltói családtagjaikkal együtt tavasszal köszöntik egymást és szakmájukat. így az idén megtartják történelmi vé­dőszentjük, Szent Flórián neve napjára meghirdetett megyei tűzoltóünnepet május 4-én, szombaton délelőtt 10 órától a bélapátfalvi tónál. A találkozó hivatalos részé­hez a köszöntő utáni kitüntetés átadás is hozzátartozik, ezúttal a lángmentő szolgálat négy ki­emelkedő munkatársa veheti át a megyei tűzoltószövetség Fló­rián-emlékérmét. A médiakap­csolat jegyében pedig sajtódíjat is átadnak majd. A hétvégi esemény további része a szórakoztató programok jegyében telik el. Ä kulturális műsorban fellép a helyi népi kórus és a citerazenekar, ren­deznek focibajnokságot. A tó­parton rögtönzött tűzoltótech­nikai bemutatót is megtekint­hetnek az érdeklődők. Ameny- nyiben a kedv is lesz hozzá, úgy sor kerülhet a csapatok kö­télhúzással és egyéb vidám öt­lettel gazdagított tréfás tűzoltó- velélkedöjére is. Phare-pályázatot nyújtottak be a megvalósítására A jövőnek szól a hatvani nagybani piac Támogatják az elmaradott térségek fejlesztést is A Phare-Ecos program támogatásával nemzetközi agrárkon­ferenciát rendezett Egerben, a megyei, illetve a hatvani ön- kormányzat. Az Európai Unióhoz való teljes jogú csatlakozá­sunk előkészítésével kapcsolatos hazai terület- és mezőgazda­ságfejlesztésről, továbbá az ehhez kapcsolódó nagybani piacok létesítéséről volt szó. Ezen részt vettek náhány európai ország, illetve Heves, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye szértöi. Dr. Jakab István, a Heves Me­gye Közgyűlésének elnöke megnyitójában kiemelte a hat­vani nagybani piac jelentősé­gét, amelynek ^megvalósítására a Phare-Ecos program kereté­ben pályáztak. Létrehozását a város ked­vező földrajzi helyzete indolja, miután Heves, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye találkozásál helyezkedik el, s hasonlóképp közel fekszik a fővároshoz. Ezáltal a hevesi, a jászsági, valamint a dél Pest megyei táj zöldség-és gyü­mölcstermelését szerveznék, s az innen származó árufélesége­ket integrálnák erre a piacra. így lehetőség nyílik majd Észak és Közép-Magyaroroszág to­vábbá Budapest ellátására, ké­sőbb pedig szlovákiai és len­gyelországi exportra is. A nagybani piac kialakításá­hoz néhány éve együttműköd­nek a görög, olasz és francia szakemberekkel. Az erre vo­natkozó pályázatot benyújtot­ták, és bíznak a brüsszeli támo­gatásban. Szala Endre, a Környezetvé­delmi és Területfejlesztési Mi­nisztérium főosztályvezetője a parlament által nemrég megal­kotott területfejlesztési törvény jelentőségét méltatta. Ez új típusú tervezést és gaz- daságpoltikát igényel, amely­ben különösen az ország térsé­geinek fejlesztése és felzárkóz­tatása kerül előtérbe. Alapja a munkahelyteremtés, a külföldi tőke bevonása, az ipari szerke­zetváltás, a falusi turizmus és az infrastruktúra fejlesztése. (Folytatás a 2. olalon) Ismét aranyérem - A Kordax-Eger SC női röplabdacsapatának újabb bajnoki sikeréről lapunk 12. oldalán részletesen tudósítunk. fotó: majoros tamás \

Next

/
Thumbnails
Contents