Heves Megyei Hírlap, 1996. április (7. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1996. ÁPRILIS L, HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM ÁRA: 29 FORINT HÍRLAP flókszerkesztcsóg, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! ISmMh als 28a Magyarul beszélő nagykövetek - látogattak a hét végén Egerbe. A hazánkba akk­reditált vezető diplomaták - akik valamennyien kiválóan beszélik nyelvünket - ezúttal vá­rosnézésen vettek részt, majd a helyi gazdasági szakemberekkel folytattak megbeszéléseket. (Tudósításunk a 2. oldalon olvasható) fotó: perl Márton Csak a olvasóinak HEVES"HÍRLAP Fázni - vagy félni és fűteni f •••• Tragédiák árnyékában: nagyobb a füstje, meg a kára? Az egykor divatos gyüjtőkémények múltja és a Thermofor né­ven ismert technológia immár több évtizedes múltra tekint vissza. A honi építőipar az állami lakásépítési konjunktúra ide­jén - a hatékonyság és a kisebb költség jelszavával - ezt az egy­szerűbb megoldást alkalmazta a magasházaknál. Ám hamaro­san kiderült, hogy csak látszólag sikeres a konstrukció, a való­ságban a lakók időzített bombán ülnek. Mint ezt az országban azóta bekövetkezett tragédiák is bizonyították.- Tíz éve gyakorlatilag nem épülnek, nem épülhetnek ilyen kémények - tájékoztatott Ma­ro svölgyi György, az egri Tüze­léstechnikai és Kéményseprő Vállakozó Kft. igazgatója. A szakember kifejtette: a négy­szintes lakóházaknál a Thermo­for működése meglehetősen la­bilis, a kilenc és tíz emeletesek­nél pedig fokozott az üzemzavar lehetősége. A probléma gyökere onnan ered, hogy a tervezők és az épí­tők takarékosságból Thermofor tömbkéményekkel oldották meg egyes gázfűtéses épületek füstelvezetését. A módosítás nem vált be, mivel ezeknél a kéményeknél az átáramló le­vegő sebessége és mennyisége - köznyelven: a huzat - kíván­nivalót hagy maga után. (Folytatás a 3. oldalon) Alapítvány a Heves megyei gyermekekért Támogatják a nyári táborozást Heves megyében március 27- én megújult a Megyei Gyer­mek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriuma. Új vezetője Bá­lint Balázsné beszámolt arról, hogy a kilenc tagú testület az idén mindent megtesz azért, hogy az általános iskolás és jövedelem nélküli, az iskolá­ból már kikerült fiatalokat tá­mogassa. Nyáron a gyerekek táborozásához kínálnak segít­séget. Az alapítványból egy­millió 300 ezer forintnyi ösz- szeget oszthatnak szét a je­lentkező iskolák között. Kérik. hogy a - legalább egyhetes - üdültetésről szóló igazolást és a kérelmet nyújtsák be az ala­pítványhoz április 30-ig. Le­hetőség van arra is, hogy a Hevesi Gyermekház által fel­ajánlott kiskörei vízitáborban pihenjenek a gyerekek. Falugyűlés indulatokkal, szimpátiatüntetéssel és kilenc üres képviselői székkel Heréd polgármestere feladta... Pénteken 18 órakor az éves beszámolóval kezdő­dött, majd - 22 óra előtt néhány perccel - Faze­kas András polgármester lemondásával fejező­dött be az a falugyűlés, amelyet a zsúfolásig meg­telt művelődési házban tartottak Heréden. Ezzel új szakaszába érkezett a másfél esztendeje tartó vita, amelynek következményeként a település vezetője, valamint a testület tagjainak többsége és a jegyzőnő ma már jóformán egyetlen kérdés­ben sem képviselnek azonos álláspontot. Az indulatoktól sem mentes fórum elején a polgármester felolvasta az elvégzett munkáról szóló jelentést, amit be kellett mutatnia a testü­letnek, s csak ezt követően kerülhetett a lakosság elé. Fazekas ebbe beleegyezett, ám minden mon­dathoz hozzáfűzte a saját véleményét is, amit a vele szimpatizálók ütemes tapssal jutalmaztak. A hozzászólók kifogásolták, hogy a képviselők részére kihelyezett kilenc szék üresen maradt. A vezetőség tagjai vagy a hallgatóság soraiban fog­laltak helyet, vagy jelen sem voltak. (Folytatás a 2. oldalon) Kazinczy-verseny A falusi turizmus megyénkben is élénkül Az elmúlt év decemberében - mint már beszámoltunk róla - a falusi vendégfogadók már megyei egyesületet is alapítot­tak. Szűkebb hazánk még mindig újnak mondható szakmai szervezete 23 taggal látott a közös munkához, az­óta pedig a létszáma hetvenre nőtt. Valamennyien a szolgál­tatások színvonalának to­vábbi emelésén fáradoznak. A megyei önkormányzat, vál­lalkozói központ, az Egri To- urinform támogatásával ipar­kodnak tevékenységüket a térségünkön túl, az egész or­szágban, sőt külföldön is meg­ismertetni, szép tájaink iránt az érdeklődést még inkább felkelteni, fokozni. Termé­szeti értékeink - a Mátravidék csodás kiránduló- és üdülőhe­lyei, gyógyfürdőink, a Tisza- tó-az erdők, vizek vadászati, horgászati lehetőségei, a meg­ragadó műemlékek, különle­ges konyháink, boraink fo­lyamatos propagálása mellett a Heves Megyei Falusi Tu­rizmus Egyesülete szervezeti törekvései során egy minősítő rendszer alapján értékelte, majd rangsorolta a vendégfo­gadással foglalkozó tagjainak szálláshelyeit. így azokat az érdeklődő - a hotelek csilla­gaihoz hasonlóan - több, vagy kevesebb napraforgó-fejjel je­lölve találhatja már, amikor területünkre látogat. Ugyan­ekkor a budapesti Utazás ’96 kiállításon, úgynevezett Kap­csos könyvben, valamennyiük házát, környezetét fotókon is bemutatta. Míg fekete-fehér más kiadványában az egyesü­let a szolgáltatásokról tájé­koztatott részletesebben. A kezdettől nyitott szerve­zet nemcsak az ismertebb fa­lusi-tanyai turizmus kiszolgá­lóit, hanem a vendéglátáshoz más módon kapcsolódó vál­lalkozások képviselőit, étter­mek, boltok tulajdonosait, a mesterembereket, nem utolsó­sorban pedig az önkormány­zatokat is várja tagságának további gyarapításához. Vers- és prózamondó versenyre készülnek Népszerű a cigány irodalom Vasárnap reggel ünnepélyes díjkiosztással ért véget a peda­gógusjelöltek Kazinczy Ferenc­ről elnevezett Szép Magyar be­széd versenyének országos dön­tője az egri tanárképző főisko­lán. A három napos versenyzés nyelvészeti értékelését köve­tően Bolla Kálmán egyetemi tanár, a zsűri elnöke hangsú­lyozta: talán sohasem volt ak­kora szerepe a beszélt nyelv­nek, mint ma, hiszen a tömeg­kommunikáció része a minden­napjainknak. Elismeréssel szólt a házigazda főiskoláról, és a V. Raisz Rózsa vezette nyelvészeti tanszék szervezőmunkájáról. (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna / „Eg az egész megye!” Ez volt az ügyeletes tűzoltó vá­lasza a tegnapi érdeklődésünk­kor. Fél egy körül kezdték: Er­dőtelken lakóépülethez, a Berva völgybe erdőtűzhöz hívták a tűzoltókat. Volt munkájuk Egercsehiben, Mikófalván, Pé- lervásárán, Ószajlán, Novajon, Tenken, Andornaktályán, Fel­német és Szarvaskő között, a baktai lőtér közelében. A leg- „ több helyen az avar, az akácos erdő aljnövényzete égett. A tűz terjedését a szél segítette. Poroszló és Tiszafüred kö­zött a 33-as úton szombaton há­rom súlyos és három könnyű sérüléses baleset történt. Egy budapesti férfi Füzesabony felé haladt Ford típusú autójával, s egy be nem látható útkanyarban előzni próbált. Összeütközött egy vele szemben jövő Forddal. Az anyagi kár is jelentős. Április 13-án kerül megrende­zésre Egerben a cigány vers- és mesemondó verseny, amelynek a Megyei Művelődési Központ ad otthont. Az intézmény által először három évvel ezelőtt meghirdetett felhívás nem tit­kolt szándéka, hogy az általá­nos iskolás gyermekek körében is népszerűsítsék a cigány iro­dalmi alkotásokat. Egyre több általános iskolai pedagógus lá­togatja meg a helyi könyvtára­kat és keresi a cigány verseket és meséket, hogy megfelelő felkészítéssel tudja indítani ta­nítványát. A versenyzők elő­adásait szakmai zsűri bírálja el. Horn Gyulával tűzön, vízen át Kongresszus után az MSZP: jó úton járnak a szocialisták Az előzetes várakozásoknak megfelelően, csendes, nyugodtan hömpölygő kongresszust hagyott a háta mögött a Magyar Szo­cialista Párt a hét végén. A sorban az ötödiket mégsem lehet unalmasnak mondani: a Budapesten, az Építők Liget Kongresz- szusi Központjában megrendezett három napos eseményen egyebek mellett Vitányi Iván, az MSZP országos választmányá­nak volt elnöke és Suchman Tamás privatizációs miniszter is bő­ven adott okot a beszédre. Összességében ugyanakkor az is el­mondható: Horn Gyula ellenállás nélkül „betonozta be magát” a párt élére, s a résztvevők - ha nem is a Miskolcon látott közfelki­áltással - ismét hitet tettek a gazdasági stabilizációs program mel­lett. A Heves megyei küldöttcsoport is - mindent mérlegre téve - jobbára elégedetten nyugtázta az V. kongresszuson történte­ket, bár néhányan így is hiányérzettel voltak kénytelenek tá­vozni vasárnap a fővárosból. Többen hiányolták például, hogy ismét elmaradt a fiatalítás, vagy hogy Horn Gyulának a kor­mányzat munkáját értékelő beszéde ha lehet, még a Miskolcon elhangzottakhoz képest is felszínesebb volt. (Kongresszusi beszámolónk a 4. és a 6. oldalon) „Új” politikum, Kósáné Kovács Magda került az ügyvezető alelnöki posztra fotó: feb/diósi imre Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 13. heti 5/90-es lottó nyerőszámai a következők: 38, 42,48, 51, 85. A jokerszám: 555192. A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 13. já­tékhéten megtartott 6/45 Lottó számsorsoláson a kö­vetkező nyerőszámok kerül­tek kisorsolásra: 15,22, 25, 26,40,45 a pótszám: 19 (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents