Heves Megyei Hírlap, 1995. november (6. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY. 1995. NOVEMBER 1„ SZERDA MEGYEI LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 256. SZÁM ÁRA: 23,50 FORINT Varázsolja újjá otthonát! ; A Pollodió fürdőszobaszalon kedves vevői figyelmébe ajánlja: (- Olas és spanyol formatervezett csaptelepeit, óriási választékban j 10-20-30%-os árengedménnyel kínálja- 80-as spanyol formatervezett márványborítósú fürdőszoba- szekrényét 88.000 ff helyett 68.000 Ft-os reklámáron- 2 oldalas sarok zuhanykabinok 18.000 Ff helyett 16.300 Ft-os reklámáron, 2 oldalas sorok üveg zuhanykabinok, 1/4 köríves zuhanykabinok, 1 oldalas zuhanyfolak- Kis mennyiségű burkolólapok és csempék 20-30-40% os árengedménnyel. Még megnézni is érdemes kínálatunkat! I törzs mórtól kedvezmények, [gerben és 15 km-es körzetében ingyenes házhoz szállitós. ; tSMf" PALLADIO LAKÁS KERÁMIA-SZALON i 3300 Eger, Katona tér 1 -3. L SsSf Tel ./fax: 36/313-270 (42029) jON I s) Sziréna Renault Traffic égett Kerecsenden A kár jelentős Tegnap délután 5 óra 58 perckor riasztották az egri tűzoltóság munkatársait: Kerecsenden lángokban állt egy Renault Traffic mikro­busz. A „vörös kakas” megfé- kezői egy perc múlva teljes készültségben indultak a helyszínre, a 25-ös és a 3-as főútvonalak kereszteződé­sének közelébe, a 141-es ki­lométerszelvényhez. A ko­rai sötétedésben - mint va­lami óriási fáklya - már messziről félelmetesen vilá­gított a fénycsóva. A járóke­lők döbbenten figyelték, amint a két korszerű, fecs­kendős jármű végigsüvített az útvonalon. Szent Flórián katonái természetesen pillanatokon belül megfékezték a mar- dosó lángnyelveket, ám a füzesabonyi J. L. járművé­ben - az első becslések sze­rint - így is 3-400 ezer fo­rintnyi kár keletkezett. Személyi sérülés szeren­csére nem történt, a pusztí­tás okait a szakemberek lap­zártánk idején még vizsgál­ták. Eltűnt férfit keres a rendőrség A műit héten, vasárnap reggel 4 óra 30 perckor elhagyta ottho­nát és ismeretlen helyre távo­zott János Viktor harminchat éves abasári lakos. Személy leírása: 165 cm ma­gas, közepes testalkatú, széles, kisportolt vállú, barna, enyhén hullámos hajú, gömbölyű fej­formájú. Homloka alacsony, szeme vi­lágoskék, füle közepes, fejhez simuló, orra egyenes, szája ki­csi, fogazata hiányos. Utolsó ismert ruházata: munkásőr-egyenruha, lábán magas szárú cipő. Különös ismertetőjelei: nagyra nőtt barna körszakállt és bajuszt visel. (Folytatás a 2. oldalon) Magyar üvegfúvó kerestetik i ■ m npMHWi mmm A divat dönti el, mit gyártson Parádsasvár Nem kis meglepetés érte a közelmúltban az akut munkaerő­gondokkal küszködő Párád Kristály Manufaktúra Kft. veze­tőit. Ugyanis a gyár teljes kapacitását kihasználandó, manap­ság mintegy 50-60 külföldi, elsősorban román és szlovák üveg­fúvó vendégmunkást alkalmaznak Parádsasváron. Az ő kivál­tásukra kísérelték meg Salgótar jánban - öt esztendőn át 15 ta­nulóval - beindítani az üvegfúvóképzést idén szeptembertől, azonban érdeklődés hiányában le kellett tenniük e tervükről a kft. vezetőinek. Géczy Attila ügyvezető igazgatóval többek kö­zött e jelenség hátteréről és a nagy múltú, világszerte méltán el­ismert cég terveiről beszélgettünk. Ez a munka sok fantáziát igényel... fotó perl Márton Horn: nehezedő terhek... Nemrégiben még azon füstölögtünk, hogy Horn Gyula minisz­terelnököt - ígérete ellenére - hiába várta az újságíró-társada­lom a Médiahajóra. Helyette csak kínos magyarázkodás érke­zett. Most meg a Magyar Újságírók Országos Szövetségének fővárosi székházába szólt a meghívó, miszerint a miniszterel­nök találkozni kíván a sajtó képviselőivel. Ráadásul nem is akárhogyan. Nem volt felvezető, ráhangoló, úgynevezett témát ajánló előadás, hanem - mint azt a televízió tegnap esti adásából láthatták - kérdezz-felelek. A rendelke­zésre álló idő - 45 perc - alatt azt kérdezhettek az újságírók, amit csak akartak. Mivel ezek a tájékoztatók a jövőben a tervek szerint rendsze­resek lesznek, hangot szeretnénk adni abbéli reményünknek, hogy egy újfajta kapcsolat kezdődik a miniszterelnök és az új­ságírók között, s ezáltal megszűnik végre a sajtó mindenféle ha­talom bűnbakja lenni. A miniszterelnök térségünk gazdasági felzárkóztatására vo­natkozó kérdésre kifejtette: nagy jelentőséget tulajdonít az M3- as autópálya elkészültének, s tárgyalásai során azt szorgal­mazza, hogy ennek fedezete minél előbb rendelkezésre álljon. (Beszámolónk a 6. oldalon olvasható) Hideg lakások Hatvanban Németh Ferenc vállalkozó be­váltotta ígéretét: elzárta Hat­vanban a Horváth Mihály út 7—29-es számú lakásokban a fű­tést. Tegnap reggel a közös képviselők még tanácskoztak a városházán, amikor a Távhö Hatvan vezetője - mint mondta: látva a „mellébeszélést” - fel­állt az asztaltól.- Vészhelyzet van - vála­szolta lapunk kérdésére. - Egy hónap alatt nettó 146 ezer fo­rint a kintlévőségem, nincs mi­ből fizetnem a gázt. Sajnálom, hogy a tisztességesen törlesztők is pórul járnak, amiért a többiek felélték az ő pénzüket. Akkor lesz meleg, ha majd előre „megvásárolják” a fűtést. Farkas Kálmánné alpolgár­mester elmondta: a közös képvi­selők a legrövidebb időn belül lakógyűlést hívnak össze a kér­dés megoldására. Lapzártánkkor a lakások még mindig fűtés és meleg víz nélkül voltak. Fura ürügy rabláshoz: egy kóbor perzsa cica Segíthetett volna a sértettnek a szomszéd, ám a támadónak is akadt támogatója Bartók Zoltán, a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója:- A kétszázalékos jutalék reményében a pályázat 28 nyer­tese közül eddig hat keresett meg bennünket. Hárommal már szerződést kötöttünk. segélyen tengődök, a középis­kolából kikerült, minden lehe­tőségtől megfosztottan, céltala­nul lézengő fiatalok. Valahogy így gondolhatták ezt a Párád Kristály Manufaktúra Kft.-nél •is. Éppen ezért volt számukra igencsak meglepő - és nyilván némiképp érthetetlen -az a kö­zöny és érdektelenség, ami a kezdeményezésüket fogadta. Pedig - mint Géczy Attila ügy­vezető igazgató megjegyezte - nem egy olyan üvegfúvóról tudnak a környéken, aki nem a szakmájában dolgozik, vagy épp munkája se nagyon van. Ráadásul - miután Sasváron kézi gyártással készülnek az üvegcsodák - egy fúvó négy másik embernek is munkát ad.-Szeptemberben ugyan nem indult be az iskola - fűzte hozzá az igazgató de mi nem adjuk fel. Szeretnénk, ha a munka­erőgondjainkat a környékről sikerülne megoldani, hiszen nem titok: a külföldieket admi­nisztratív úton villámgyorsan ki lehet vonni az országból. Ezért a „kudarc” után - a megyei munkaügyi központ segítségé­vel - a már szakmunkás-bizo­nyítvánnyal rendelkező fiatalok számára hirdettünk meg egy 1-1,5 éves átképző tanfolya­mot. Sajnos, ezt a próbálkozá­sunkat is nagyfokú érdektelen­ség kísérte: a kiértesítetteknek csak egy töredéke jelentkezett, így novemberben fél házzal, mindössze nyolc fővel vagyunk kénytelenek megkezdeni a kép­zést. (Folytatás a 3. oldalon)- Milyen ügyeket kaptak, s mikorra vállalták a pénz be- kasszírozását? — Mindegyik egy-egy eset felszámolását kísérli meg, a kinnlévőség valamennyinél meghaladja az 5 millió forintot. A szerződésben azt vállalták, hogy 60 nap alatt megoldják. (Folytatás a 2. oldalon) — Mondja, kérem, nem látta va­lahol a kószáló perzsa cicá­mat? - Ezzel a különös kérdés­sel fordult Gyöngyösön, a Pla­tán út 65. szám alatti lakás be­járati ajtajánál október 25-én az éppen ott haladó asszonyhoz egy fiatalember. A választ már nem várta be, ujjai megragadták a nő kézitás­káját, s megkezdődött a dula­kodás. A fiú mindenáron el akarta venni a reménye szerint pénzzel teli zsákmányt. Valójá­ban 1800 forint készpénz és a frissen vásárolt gyógyszerek la­pultak a hordeszközben. Az ifjú a sértettet hajánál fogva lerán­totta, s többször meg is ütötte. A hölgy 8 napon belül gyó­gyuló sérülést szenvedett. A megtámadott persze nem hagyta magát, segítségért kiál­tozott. Szerencséjére ezt a kö­zelben lakó L. U. meghallotta, s úgy cselekedett, ahogy az egy lovaghoz illik. Elkapta a rablót. (Folytatás a 2. oldalon) A télben legszebb Amíg kinn fagy, addig a TOTÁLGÁZ kellemes meleget vará­zsol az Ön otthonába. És annyit használ belőle, amennyit jónak lát. Gazdaságos és biztonságos megoldás. PB Gáz Szerviz Kft T: (06-1) 203-4271, 06-60-338-716 TOTÁLGÁZ Kényeimet kapcsolunk a gázhoz. Az ÁPV szerint elfogadhatatlanok az ajánlatok ^ Nyüt árverés lesz a REV-re? Figyelmeztető üzemzavarok a bányában- A cég ügyvezetése megerősí­tette azon álláspontunkat, mi­szerint a Recski Ércbányák Vállalat privatizációjára je­lentkező három konzorcium - immár számszerűsített - aján­lata közül egyik sem elfogad­ható számunkra. A mintegy 10 milliárd forintnyi állami be­fektetést és a 25 milliárd dol­lárra becsült ércvagyont e gazdasági csoportosulások alig tízmillió dollárnyi érték­ben kívánták beszámolni a lét­rehozandó közös tulajdonú részvénytársaságba. Mindezt Nádasy Zoltán, az Állami Privatizációs és Va­gyonkezelő Rt. végelszámolási és felszámolási igazgatóságá­nak vezetője jelentette ki a Hírlap kérdésére. Mint arról korábban már beszámoltunk, a RÉV fölött tu­lajdonosi jogokat gyakorló APV Rt. szakértőiben már ok­tóber közepén az az álláspont kristályosodott ki, hogy a je­len feltételek mellett nem lenne szerencsés a bányát ér­tékesíteni. Ez csak részben magyarázható a csábítónak aligha nevezhető ajánlatokkal, lévén az rt.-nek ez idáig job­bára kedvezőtlen tapasztalatai vannak a vegyes, külföldi, il­letve állami tulajdonú cégeket illetően. Ezért született az a ja­vaslat, hogy - szemben az eredeti elképzelésekkel - lehe­tőleg tiszta tulajdonba, 100 százalékban magánkézbe ke­rüljön a RÉV. Az értékesítés mikéntjére is van már javaslat: erre - talán jövő év elején - nyílt árverésen kerüljön sor. Nádasy Zoltán szerint min­denkinek az az érdeke, hogy minél hamarabb pont kerüljön az immár hosszú évek óta hú­zódó ügyre. Az ÁPV Rt. ne­vezett igazgatósága úgy véli: 100 millió dollár fölött van az a vagyon, amiért a jövőbeni tulajdonosnak fizetnie kellene. Emellett azonban igen lénye­ges szempontok is szerepelnek a képzeletbeli mérleg másik serpenyőjében. (Folytatás a 2. oldalon) A Postáról a T. Házban Morvái interpellált A belügyminiszterhez intézett interpellációjában Morvái Fe­renc (FKGP) azt kifogásolta: a Magyar Posta vezérigazgatója, illetve a Hírév Kft. vezetője el­len — feltételezhetően több százmillió forintos visszaélés miatt - tett feljelentésére bünte­tőeljárás csak a Hírév Kft. igazgatója ellen indult. Kuncze Gábor válaszában rámutatott: a nyomozóhatóság csak akkor indíthat eljárást, ha az alapos gyanú megalapozott­nak látszik. A Posta vezérigaz­gatójával kapcsolatban pedig ez a kitétel nem állta meg a helyét - mondta, s rámutatott: miután az ügyben más ellen nem folyik büntetőeljárás, nem szerencsés a gyanúsítgatás. Morvái Ferenc — bízva a nyomozás sikerében - elfo­gadta a miniszteri választ. Azt hihetné az emberfia, hogy az igen magas munkanélküli­ségi mutatókkal „büszkélkedő” térségben kapva kapnának a Csak a HEVES ^ HÍRLAP olvasóinak Munkához láttak a pénzbehajtók A Dunaholding-Gyöngyös Kft. is a felderítők között Heves megyében a profik három ügyön már dolgoznak. Mint beszámoltunk róla, a társadalombiztosítási hátralékok behaj­tására országos pályázatot írtak ki. A 28, minden feltételnek megfelelő pénzbehajtó céggel sorban kötik a szerződéseket a megyei egészségbiztosítási pénztárak.

Next

/
Thumbnails
Contents