Heves Megyei Hírlap, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

HEVES“«1 EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, fii 1995. OKTÓBER 2., HÉTFŐ LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ÁRA: 23,50 FORINT Színesfilm­kidolgozás, csúcsminőségben o Eger, Széchenyi út 9. (Ibusz-udvar) 36/315-088, 06-30/531-110 Kedden állítják fel Saradon - A település 50 köbméteres hidroglobuszát nagyobbra cserélik. A lajosmi- zsei Novus szövetkezet szakemberei két hete dolgoznak az új víztorony összeszerelésén. A 200 köbméteres tartály 24 méter magas csőoszlop tetejére kerül, s a tervek szerint kedden emelik daruval a helyére. fotó: perl Márton Jegy nélkül - Thália szentedében Ha egyszer nincs pénz semmire... Alatkán nem lesz se vezetékes ivóvíz, se gáz Alatka egy Heves melletti, 3-400 lelket számláló településrész. Ez az a hely, ahol a mai napig nincs vezetékes ivóvíz, a gázveze­ték csak álom, a közlekedési lehetőség kritikán aluli, az egész­ségügyi ellátásról már nem is beszélve. A szokatlanul megválasztott időpontból és a színház egyes helyiségeinek állapotából egy­értelműen következtetni lehe­tett arra, hogy nem a művészet iránti érdeklődéstől vezérelve keresték fel eddig még ismeret­len tettesek az egri Gárdonyi Géza Színházat. A kora reggeli órákban mun­kájukat kezdő takarítónők megdöbbenéssel tapasztalták, hogy az épület második emele­tén lévő szabótár ajtaja kisza­kítva a földön hever az ajtófél­fával együtt. Azonnal értesítet­ték az intézmény ügyvezető igazgatóját, s a rendőrséget, s mint megállapították: az isme­retlen tettesek péntekről szom­batra virradó éjjé len. 23 és 5 A hatvan érdeklődő részvéte­lével zajló eseményen dr. Ma­gyarfalvi Krisztina, a megyei kárrendezési hivatal és Kocsis Gyula, a megyei földművelés- ügyi hivatal vezetője a kárpót­óra között hatoltak be az épü­letbe. A vizsgálatot végzők betörve és feldúlva találták a szabótárat, kifeszítve a háziszínpad és a nézőtéri felügyelő irodájának ajtaját, kiforgatva íróasztalának fiókjait. Az elkövetők betörték a nézőtéri büfé raktárát és kasz- száját, s az ott levő váltópénzt, valamint némi édességet ma­gukhoz véve - feltehetően a földszinten lévő illemhely ab­lakát kinyitva - távoztak. A hívatlan látogatókat a készpénz iránti érdeklődés ve­zérelte, mert az útjukba eső he­lyiségekből az említett váltó­pénzen kívül más nem hiány­zott. Az anyagi kár azonban je­lentős. lási jegyekkel kapcsolatban el­mondta: azt a földtulajdon szerzésére a kettes földalap ár­verésénél lehet még felhasz­nálni. (Folytatás a 2. oldalon) Pedig Alatkán is emberek élnek egy kényelmesebb, komforto­sabb élet reményével. Alatka, amolyan „mostoha gyerek”, ami felett a hevesi és a boco- nádi önkormányzat „gyámko­dik” hosszú évek óta. Nem volt itt gond addig, amíg a téesz ser­téstelepe munkát adott a hely­bélieknek. De aztán jött a rend­szerváltás, s a velejáró hideg­zuhany. Megszűnt az egyetlen munkahely, a fiatalok elvándo­roltak, s maradt az elöregedett település, aminek fejlesztésére évek óta nincs pénz. Alatkán sok az idős, beteg, egyedülálló ember, akik már kevéssel is megelégedné­A víztisztító körül szinte már a műszaki átadás óta problémák voltak, az események azonban az idén tavasszal gyorsultak fel, amikor is az ÁNTSZ vizsgála­nek.Németh Istvánná reményte­lenül sorolja a gondokat:- Fúrattam én is kutat az ud­varban, de már tavaly télen is befagyott. Egy ismerős hordta a vizet a tsz-ből, de úgy tudom, hogy idén már onnan se kapha­tunk. Beteg vagyok, sok gyógyszert szedek, de minde­nért Hevesre kell menni. Jön a tél. Nincs mivel tüzelnem. Ha beáll a hideg, bezárom a kaput, és fölutazok a fiamhoz Pestre. Mást nem tehetek... Csillag Jánosné azon szeren­csések közé tartozik, akik saját erőből oldották meg a vízgon­dot. Harmincezer forintért hid­rofort helyeztek el az udvaron, tából kiderült, a szennyezés mértéke magasan meghaladja a szabványban rögzített értéket. Ekkor a vízmű üzemeltetője, a PEVIK Kft. a szakhatóság ja­ami elegendő vizet ad a nagy családnak. Mivel azonban dol­gos, törekvő fiatal házaspárról van szó, ők hajlandók lettek volna a gázbekötésre is áldozni.- Tudja, az a legnagyobb baj, hogy itt rengeteg az idős em­ber, akinek se igénye, se lehető­sége, hogy bármibe is belekezd­jen. Alatkával nem törődik senki. Csak egy példát említek, ami nem kerülne pénzbe sem. A gyerekeink busszal járnak is­kolába. Az autóbuszmegálló húsz éve az érkezési oldalon áll. Kértük már egy párszor, he­lyezzék át a menetirány szerinti másik oldalra, hogy a gyerekek ne ázzanak, de hiába... Itt két hónapja orvosi rendelés sincs. Az anyukák a pici gyerekekkel Hevesre járnak be busszal a kö­telező védőoltásért. (Folytatás az 5. oldalon) vaslatára elvégezte a hálózat tisztítását, valamint a szűrőbe­rendezés felülvizsgálatát. En­nek eredményeképpen az ÁNTSZ bakterológiai szem­pontból megfelelőnek minősí­tette az ivóvizet. Az üzemeltető értesítette a technológiát szállító Vattentek- nik Hungary Kft.-t a berende­zés - egy véletlen folytán kide­rült - rendellenességéről. ■ (Folytatás a 3. oldalon) Sziréna Nem vigyázunk az értékeinkre Megyeszerte nyugodt volt a hétvége. A tűzoltóknak nem akadt dolguk. Egerszalókrahív- ták őket, mire azonban kiértek, a kútba ugrott személyt az ál­lampolgárok már kihúzták. * * * A Gyöngyösi Rendőrkapitány­ság munkatársai közlekedési balesetet helyszíneltek Gyön­gyös belterületén. Az egyik ke­reszteződésben egy személy­gépkocsi-vezető nem adta meg a megkülönböztetett jelzéssel haladó mentőautónak az el­sőbbséget, s összeütköztek. A személyautó vezetője nyolc na­pon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Sokszor hangzott már el ké­rés, figyelmeztetés, hogy ne hagyják értékeiket a gépko­csikban. Gyöngyösön, Mátra­házán - itt a kórház parkolójá­ban - több gépkocsit is feltör­tek, mert a tulajdonosok táská­jukat, értékeiket hagyták a jár­művekben Nem sok mindent tehettek azonban azok, akiknek lakását, garázsát látogatták meg isme­retlen tettesek ugyancsak Gyöngyösön. Viszneken egy középkorú férfi lakásának melléképületé­ben felakasztotta magát. Sajnos a segítség későn érkezett. * * * Az Egri Rendőrkapitányságot vasárnap délelőtt 11.30-kor ri­asztották: Makiár és Füzes­abony közötti útszakaszon M. Györgyné egri lakos személy- gépkocsijával áttért az út másik oldalára, és fának ütközött. Fér­jével, M. Györggyel együtt sú­lyos sérüléseket szenvedtek. Gyerekeik könnyebben sérül­tek. Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 39. heti 5/90-es lottó nyerőszámai a következők: 10, 26, 33, 66, 72. Jokerszám: 4 2 8 4 0 7 A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 39. heti 6/45-ös lottó nyerőszámai a következők: 15, 21, 22, 27, 28, 43, a pótszám: 23 (MTI) A hevesi lakossági fórumon kérdezték: Lehet-e még földhöz jutni? Ez a kérdés volt az érdeklődés középpontjában azon a lakos­sági fórumon, amelyet a megyei közgyűlés mezőgazdasági bi­zottsága szervezett Hevesen. Csak a HEVES Mg11 HÍRLAP olvasóinak Véget érhet a péterkei „vízügy”. Ma még kérdés: lesz-e bírósági eljárás? A pétervásárai ivóvíz minősége immár a város életének egyik legégetőbb gondjává vált. A polgárok panaszkodnak a vasas vízre és az önkormányzati üléseken is rendre szóba kerül a mi­előbbi megoldás szükségessége. A bajok forrása a tavaly át­adott vas- és mangántalanító berendezés nem megfelelő műkö­dése. Mára már ismertté váltak ennek okai, s az is: kit terhel a felelőség a hibákért. A HŰSÉG KAMATOZIK! 1995. október 2-án, hétfőn, a HEVES MEGYEI HÍRLAP bevásárlónapot rendez Egerben, a Széchenyi út 42. szám alatt található MŰSZAKI SHOPBAN. Ha Ön a HEVES MEGYEI HÍRLAP előfizetője, ezen a napon valamennyi árucikkből 5%-os kedvezményben részesül. Fontos: vásárláskor hozza magával érvényes előfizetői számláját. Ha Ön nem előfizetője a Hírlapnak, akkor is részesülhet a kedvezményben, amennyiben a helyszínen előfizet rá. Az akcióhoz még lehet csatlakozni, hiszen minden héten változó helyszíneken rendezzük IIFl/I'C' MIWEl meg bevásárlónapjainkat. Várjuk a Heves megyei kereskedelmi és szolgáltató cégek, vállalkozók jelentkezését a következő címen: Eger, Barkóczy u. 7. sz. Tel.: (36) 412-646. HEVEST1 HKIAP A A A A HÍRLAP BEVASARLONAPJA EGERBEN a Széchenyi út 42. szám alatt található MŰSZAKI SHOPBAN Kápolnát szenteltek Parádókután - Tegnap délután dr. Seregély István egri ér­sek, a Magyar Püspöki Kar elnöke Parádóhután felszentelte a hívek összefogásával, adomá­nyaiból felépített, s a „rózsafűzér-anya kegyelmébe ajánlott” kápolnát. Az emberi élet első és utolsó állomása a templomhoz kötődik - mondotta Nagy Oszkár polgármester avatóbeszé­dében -, éppen ezért közösségmegtartó ereje is jelentős. fotó: perl Márton

Next

/
Thumbnails
Contents