Heves Megyei Hírlap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. AUGUSZTUS 1., KEDD HÍRLAPC ■ m LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 178. SZÁM ÁRA: 23,50 FORINT Keresse lapunkban az elrejtett emblémát, és hívjon bennünket! Az Egri Pinceszövetkezet árverésen megvette az Egri Csillagoktól Kísérletek székházfoglalásra Mint lapunkban beszámoltunk róla, július 24-én kezdődött az újabb vagyonmegosztás első fordulója az Egri Csillagok Ter­melőszövetkezetben. Akkor - árveréssel - több, nagy értékű vagyontárgy talált új gazdára. így vásárolta meg a nagyüzem Hadnagy utcai székházát az Egri Pinceszövetkezet. Miután senki nem fellebbezett ellene, így három nappal később az jog­erőre emelkedett. Vasárnap olyan hírt kapott a Hírlap szerkesztősége, hogy hétfő reggel ki kell költözniük az irodaházból az Egri Csilla­gok Termelőszövetkezet vezető­inek, mert ilyen megállapodás született az űj tulajdonossal. Munkatársunk reggel fél nyolc után a helyszínen beszélt Tóth Istvánnal, az Egri Csillagok Termelőszövetkezet elnökével, aki a következőket mondta:- Miután a határozat jog­erőre emelkedett, hogy az Egri Pinceszövetkezet a székház új tulajdonosa, az árverést leve­zető Égető György ütemtervet készít majd annak és más va­gyontárgynak az átadásáról. Mi valóban kiköltözünk innen, de még nem tudjuk, hogy hová. Lehet, hogy bérelünk helyet, de elképzelhető, hogy a szom­szédban levő Fekete Ló Ven­dégfogadó emeleti részébe me­gyünk, amelyet a termelőszö­vetkezetünk vásárolt meg a lici­ten. (Folytatás a 2. oldalon) Csak a HEVES g" HÍRLAP ohmnak Önkényes beköltözések Szajlán Tegnap reggel igencsak megle­pődhetett a szajlai kisebbségi önkormányzat elnöke, Bencsik Urbán, amikor az Alkotmány úti, pár napja elkészült irodáját szerette volna elfoglalni. Áz épületben már voltak: egy szaj­lai cigányasszony két gyerme­kével. Úgy döntöttek, a hivata­los helyiségeket választják lak­helyül. Az esetről először az el­nökkel beszélgettünk.- A települési önkormány­zattól kaptuk a helyiséget - magyarázta -, én magam több hetet dolgoztam a rendbetéte­lén, hogy irodaként szolgálhas­son a cigány önkormányzatnak. Saját költségemen vásároltam padlószőnyeget, és a saját bú­toraimmal rendeztem be. Reg­gel mentem volna be az iro­dába, és a feltört zárak láttán elfogott a rémület, azt hittem, elvittek valamit. Később kide­Mint lapunkban beszámoltunk róla, lejárt a második pályázat is az Egri Cipőipari Szövetkezet vagyontárgyainak értékesíté­sére. Két pályázóval is tárgyaltak, de az árajánlatukat kevésnek tartották. Émiatt javaslatot tet­tek nekik annak megemelésére. rült, hogy inkább behoztak. A helybeli Horváth Tamásné ugyanis két gyermekével „bir­tokba” vette az épületet. Nem akartam veszekedést, hát szé­pen összecsomagoltam, s haza­vittem a dolgaimat. Mindemel­lett jelentettem a polgármester­nek, hogy mi történt. Ő kihívta a rendőrséget, de ő maga nem jelent meg velük. Én persze ott voltam, s most a cigányok kö­zött is én vagyok a rossz...- A történet tulajdonképpen ennyi - folytatta az elnök -, de az okok sokkal mélyebbek. Itt az ószajlai részen egymás után adják el a házakat idegeneknek, hétvégi nyaraló céljaira. A „hétvégiek” elfoglalják a falut, s a cigányoknak lassan nem jut hely. Építkezni nincs anyagi le­hetőségük, s az önkormányzat sem nyújt semmiféle segítséget. (Folytatás a 2. oldalon) Noha erre is sor került, Balásdi Szabó István felszámoló arról értesítette a Hírlapot, hogy ezt sem találták elegendőnek. így augusztus első felében újabb pályázatot írnak ki, amelyre a legutóbb legkedvezőbb áraján­latot tett céget is felkérték, hogy éljen a lehetőséggel. Sziréna Aldebrői temető: sírköveket loptak A hétfőre virradó éjjel - ed­dig ismeretlen tettesek - négy fekete márványból ké­szült sírkövet loptak el az aldebrői újtemetőből. A Hírlap tegnapi értesü­lése szerint a kár közel fél­millió forint. Az ügyet a Füzesabonyi Rendőrkapitányság munka­társai vizsgálják. *** A hét végén riasztották a fü­zesabonyi tűzoltókat, miután Mezőtárkányban kigyulladt a szeméttelep. A tűz gyor­san átterjedt a közelében levő szántóföldre is, ahol mustárt termeltek. Ott is legalább félmillió forintnyi kár keletkezett. *** Tegnap délután Hevesara­nyosról kérték az egri és a mezőkövesdi tűzoltók segít­ségét. A Barabás-tetőn 15 hek­táron égett az ottani fenyves és tölgyes aljnövényzete. A tűz miatt megsérültek a fák törzsei is. A kár értéke mintegy 80 ezer forint. *** Száz hektáron égett a tarló tegnap délelőtt Kál és Erdő­telek között. Hamarosan át­terjedt a tűz a szomszédos akácosra is, ahol lángra ka­pott az avar. A hevesi tűzol­tók eloltották a tüzet. Űjabb pályázatot írnak ki Egerben Ezúttal sem volt jó ajánlat a cipőipari szövetkezetre A hatvani sóderbánya, avagy: mibe kerül egy emberélet? Hatvanban ismét gyilkolt a sóderbánya. Meglehet, ezúttal nem a mélység követelt áldozatot, ám a július 22-i tragédia újfent ráirányította a figyelmet a város külterületén található, üdülő­övezet jelleget öltő, ám gazdátlan területre. A halálesetek soro­zata, a tűrhetetlen higiénés állapotok és a negatív jelenségek el­gondolkodtatják az embert: nem lehetne tenni valamit? Exkluzív Dr. Jusztin Ferenc r. alezredes, városi rendőrkapitány is döb­benten számolt be erről a ször­nyűségről. Nem mulasztotta el azonban hozzátenni: jó lenne, ha az emberek kulturált körül­mények között, a strandon ke­resnék a felüdülést, vagy pedig a város hozassa rendbe a bá­nyatavak környékét. Valóban akadna tennivaló bőven. Villanyt ugyan már ve­zettek az ingatlanokhoz, de nincs közművesítve a partsza­kasz. Nagyon hiányzik az ivóvíz és a nyilvános WC.- Utóbbi probléma megoldá­sára már tettünk lépéseket - mondta Kovács Sándor, a Vá­rosüzemeltetési Iroda csoport- vezetője. - Az önkormányzat pályázatot hirdetett az illemhe­lyek felállítására, ám senki nem jelentkezett.- Egy rendezési tervnek ezt is tartalmaznia kellene. Rendel­kezik a környék ilyennel?- Természetesen, hiszen még a tanácsi vezetés - hogy időben megakadályozza az engedély nélküli építkezéseket - részle­tes koncepciót készíttetett. En­nek alapján történt a parcellá­zás is, melynek során 170-180 telket osztottunk ki. Ezek há­romnegyed része mára beépült, így a terület pihenőövezet jel­leget kapott.- Úgy tudom, a tervezet mó­dosításra szorul...- Időközben változtak a jog­szabályok, így a „zártkert” ka­tegória is megszűnt. Másfelől a térségben egy vállalkozó kem­pinget kívánt létesíteni a saját területén. Amikor felkereste a hivatalt, elmondtuk neki, hogy a korábbi rendezési terv nem tartalmazza a telek felhasználá­sát. Ezért is lenne szükség a módosításra. Kalyó János vál­lalkozó tudomásul vette ezt, és a saját költségén megrendelte a tervmódosítást. Egyeztette a hivatallal és a miskolci területi főépítészi irodával is.- Mivel jár a módosítás?- A jelenlegi jogszabályok figyelembevételével a zártkerti övezetet át kell minősíteni üdü­lőterületté. Ez további tervezési munkát igényelt, amit az ön- kormányzat meg is rendelt. En­nek elkészültét követően meg­történt a lakossági és szakható­sági egyeztetés is. Előbbi részé­ről nem volt kifogás, ám az érintett telektulajdonosok köré­ben ellenérzést váltott ki a terü­leten az állattartás. Szerintük a megélhetésüket veszélyezteti. (Erről a helyszínen járva magunk is meggyőződhettünk. Igaz, más vélemény szerint Nyugaton a hasonló üdülőöve­zetekben akár a nagyüzemi bir­katenyésztés is megoldható. Persze,. a feltételeket ma még nem ildomos összehasonlí­tani...) (Folytatás a 2. oldalon) Terv az M3-asról Előterjesztést készít a kormány számára a Közlekedési, Hírköz­lési és Vízügyi Minisztérium az M3-M30-as közúti szakasz, azaz a Gyöngyös és Miskolc közötti folyosó autópályává ki­építéséről. A tárca a megvalósítás há­rom módját dolgozza ki, A koncesszióban, az állami beru­házásban vagy állami és ma­gántőke vegyes finanszírozásá­ban történő építésről további vizsgálatok, tárgyalások alap­ján döntenek majd. A lehetsé­ges variációkról a minisztérium szeptember 30-ig terjeszti a ka­binet elé az elképzeléseket. A tervek szerint az építkezés 1996-ban kezdődne el, és 2005- ben érne véget. A javaslatok már egy olyan autópályával számolnak, amelynek haszná­lata esetén díjat kell fizetniük az autósoknak. Az úri kaszinó új arca Hevesen Kívül még nem igazán fel­tűnő a változás, de belül már az új arcát mutatja Heves központjában a régi úri ka­szinó épülete. Hétfőn a szak­hatóságok engedélyével vet­ték birtokba a konyhát és az étkezdét a város lakói. Az 1800-as években emelt impozáns épület hajdanán a település úri osztályának ele­gáns, közkedvelt szórakozóhe­lye volt. Azután a helyi mun­kásőrség központjának adott otthont. 1989-90 táján a szer­vezet felszámolásával meg­üresedett, hasznosítására sok­féle próbálkozás történt, de ezek egyike sem járt igazi si­kerrel. Jelenleg a Heves Városért Alapítvány tulajdonában van, csakúgy, mint a polgármesteri hivatal most eladott étkezdéje. Az így befolyt összegből újítot­ták fel a kaszinó épületét. A most kialakított nagyteremben kap helyet az étterem, amely 150 ember kulturált étkezteté­sét teszi lehetővé. Van két to­vábbi helyiség, amelyeket az alapítvány kíván hasznosítani. A vállalkozók, üzletemberek, cégek egy évre húszezer forin­tos tagsági díjért évente mun­kanapokon hat alkalommal vehetnék igénybe a termeket. A nagytermet és a konyhát is szeretnék a hétvégeken igény szerint hasznosítani. Az ilyen összejövetelek feltételeit egyelőre még nem teremtették meg. Az épület homlokzatának felújítási munkálatai várha­tóan az év végére befejeződ­nek. Környezetének terepren­dezési munkái és a kerítés el­készítése - amely a szomszé­dos zeneiskoláéval azonos stí­lusú lesz - a jövő évre tolódik át. Heves városa igyekszik fel­újítani és hasznosítani régi, szép házait. Ebben a sorban az első volt a korábbi bíróság épületéből létrehozott új zene­iskola, így lesz tetszetős az egykori kaszinó, s a börtön zord épületének átalakítása után így jut majd új helyhez a gyermekkönyvtár is. A kaszinó felújításában a Polgármesteri Hivatal, a Heves Városért Alapítvány, a Városfenntartó Kft., Farkas József vállalkozó és a Központi Műhely műkö­dött együtt. (m. cs.) Tihaméri macskakő: fel fogják szedni A DAX-kút nem esett kútba... Az első körvonalazódó elkép­zelések nyomán már üzemel­hetne Eger legújabb benzin- kútja, ha rövidebb út vezetett volna az engedélyezésig. A terv azonban nem esett kútba, csak az év végére válik valóvá. Mint ismeretes, a város a volt lengyelpiac területét hasznosí­tásra ajánlotta. A második licit­nél „kapcsolt” a Kordax, s ezzel gazdája lett a területnek. Ezt a tervezés szakasza követte, majd az építési engedély benyújtásá­nak feltételeként a szakhatósági engedélyek beszerzése. A fel­adat összetettsége akkor derült ki, amikor ismeretessé vált: az új üzemanyagtöltő állomásra a behajtást a Kertész útról nem engedélyezik. Hiába kínálkozott a „háromszög” alakú terület kétoldali megközelítése, a hiva­talos álláspont ismeretében ma­radt a Makiári úti bejáró. A Kordax így is vállalja a megva­lósítást, ahogy illetékes helyen ezt lapunknak megerősítették. A tervek bírálata megtörtént, az építési engedély egy hete jog­erős. A majdani DAX-kút jó megközelíthetősége érdekében a befektető modern burkolattal köti össze a Makiárit a Sas út­tal. Felszedik a jelenleg egyirá­nyú makadám út macskaköveit, s jelentős anyagi ráfordítással teszik mindkét irányból közle­kedésre alkalmassá. Ehhez az önkormányzattól újabb terüle­tet vásároltak. A kék-fehér DAX-kútnál op­timális esetben még ebben az évben tankolhatnak az autósok. (b. s.) __............• ___: ..:...-....-__________________ M egújul az egri városháza - Felújítják az épület Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokza­tát. Ennek részleteiről a 2. oldalon olvashatnak. fotó: perl marton

Next

/
Thumbnails
Contents