Heves Megyei Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. JULIUS 1., SZOMBAT HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM ÁRA: 23.50 FORINT Ha a ~r óráig feladja, másnap olvashatja! ■■■■■■■■■ AlkotmányeUenes a „Bokros-csomag” több pontja Az Alkotmánybíróság több ponton az alaptörvénnyel el­lentétesnek minősítette a gazdasági stabilizációs tör­vényt, az úgynevezett „Bok­ros-csomagot” . Azokat az indítványokat viszont, ame­lyek a törvény teljes egé­szében való megsemmisíté­sét kérték, a testület elutasí­totta. Az anyasági juttatások tekintetében az Alkotmány- bíróság úgy foglalt állást, hogy a rászorultsági elv be­vezetésénél megfelelő fel­készülést kell adni az érin­tetteknek, ezért a július 1 -jei hatályba lépést előíró jog­szabályt megsemmisítette. Ugyanígy járt el a táppénzre vonatkozó módosításokkal kapcsolatban is. A testület az alaptör­vénnyel ellentétesnek minő­sítette a 44 százalékos tb-já- rulék kiterjesztését a szerzői honoráriumokra, és ugyan­csak alkotmányellenesnek találta a személyi szám meghosszabbítását előíró jogszabályt. Az Alkotmánybíróság az idő rövidsége miatt ez alka­lommal csak azokról az in­dítványokról döntött, ame­lyek a törvény rendelkezései közül azokat kifogásolták, amelyek széles rétegeket érintenek, jelentős változá­sokkal járnak, és azonnal hatályba lépnek. Az indít­ványok részletes tartalmi alkotmányossági felülvizs­gálatát a testület ősszel foly­tatja. Az Alkotmánybíróság arra is rámutat, hogy az ál­lamnak a társadalom jelen­tős részét érintő szociális el­látási rendszer átalakítása­kor az ország pénzügyi, gazdasági helyzetére vonat­kozó szempontokat is figye­lembe kell vennie. A stabilizációs törvény- csomag bevezetése azáltal, hogy a lényeges változáso­kat tartalmazó szabályait 1995. július 1-jévei léptette hatályba, e követelménynek nem felel meg, s ezért al­kotmányellenes. T Í~L Füzesabony, a fejlődő város - Régi és új arcát mutatja egyszerre ez az ősi település, amely az utóbbi években szemmel látható fejlődésnek indult . Az itt élők hétköznapjaiból le­sett el pillanatokat kamerájával fotóriporterünk. Összeállítását a 8! oldalon közöljük. FOTÓ: PERL MARTON Oktatásügyben: Terpes kontra Szajla Fejkvóta-háború a Tama mentén? Terpes és Szajla, e két szomszédvár jószerivel ugyanazon prob­lémákkal küszködik évek, évtizedek óta. Hogy mást ne említ­sünk, mindkettőjüket fojtogatja a pénztelenség, és mindkettő­jüknél az egyik legkényesebb pontnak az oktatás kérdése szá­mít. Az iskolaügy látványos tetőzését tavaly ősszel érhettük meg, amikor is a bükkszéki körzeti általános iskolában tanulók után az ottani hivatal már-már ultimátumszerű fejkvóta-ki­egészítést kért. Akkor végül elsimult a dolog, nem lett kenyér­törés a perlekedés vége. Most azonban úgy tűnik, már helyben - Terpes és Szajla között - sincs minden rendben e téren. A kérdés lényegében itt is ugyanaz: miként tartsa életben Terpes a forráshiánnyal küszködő iskoláját? Exkluzív Az alapképlet pedig roppant egyszerűnek tetszik: Terpesen működik egy apró iskola, ahol a helybéli - és persze a szomszé­dos szajlai - apróságokat oktat­ják az első négy osztályban. A felsősök pedig vagy Bükk­székre, Pétervásárára, esetleg Sírokba járhatnak. Az immár néhány éve osztott osztályokkal működő, a most zárult tanévben 25 gyermek nevelését ellátó in­tézmény azonban komoly anyagi gondokkal küzd: mint általában máshol sem, itt sem elég a fejkvóta. Az egy gyerekre jutó 41 ezer forinttal szemben mintegy százezret fordít e célra a település, s a kettő közti kü­lönbséget - más forrás híján - ez idáig „lenyelte” a terpesi hi­vatal. Most azonban változni látszik ez a szemlélet.- Pályázni szerettünk volna a működtetésre - jelentette ki Sály István, a terpesiek polgár- mestere -, ugyanis a Művelő­dési Minisztérium elkülönített egy alapot erre a célra, amely­ből - bizonyos feltételek teljesí­tése esetén - megfelelő összeg­gel lényegesen enyhíthetnének gondjainkon. Ehhez azonban fel kellene mutatnunk egy, az iskolára vonatkozó társulási szerződést Szajlával, melynek tervezetét még május elején el­küldtük nekik. A polgármester szavaiból ki­derül, ezen anyag szerint min­den évben közös testületi ülésen határoznák meg az iskola üze­meltetési költségeit, amely nem jelentené automatikusan a szaj- laiak fizetésikötelezettség-vál- lalását. Május végén azonban mégis elutasító válasz érkezett a szomszédból azzal, hogy Szajla semmiféle kötelezettsé­get nem vállal a terpesi iskolá­val kapcsolatban.- Ezzel a döntésükkel leg­alább másfél millió forintot húztak ki a zsebünkből - szö­gezte le késerűen a terpesiek vezetője. - Pedig ha ez a meg­állapodás létrejönne, jó eséllyel pályázhatnánk. (Folytatás a 3. oldalon) További elbocsátások várhatók? Leépítés a recski laktanyában A szűkre szabott pénzügyi ke­retek miatt mától tizenhárom közalkalmazott munkaviszonya szűnik meg a Magyar Honvéd­ség recski laktanyájában. Mint azt a katonai objektum parancsnokától, Balázs Béla al­ezredestől megtudtuk, a kény­szerű elbocsátások a működési feltételeket biztosító oldalt érin­tik. így például megszűnnek el­látói, gépjármű-szerelői mun­kahelyek, de ilyen sorsra jutnak adminisztrációs státusok is. Mindez nyilván alaposan megnehezíti a parancsnok dol­gát, lévén a sorállomány ellátá­sáról mindezek ellenére■ gon­doskodni kell.- Konkrét információim most még nincsenek - jelentette ki Balázs Béla ám magam meglehetősen borúlátóan íté­lem meg a jövőt e tekintetben, hiszen ismerve az elképzelése­ket és a Parlamentben tegnap elhangzottakat, további radiká­lis létszámleépítésekre kell számítanunk. Ezek a lépések természetesen nemcsak minket érintenek, hiszen hasonlóan rossz helyzetben vannak a többi alakulataink is a megyében, (kühne) Csak a HEVESI" HÍRLAP olvasóinak Több közhasznú munkát... Füzesabonyban tegnap Kisger- gely István, a Heves Megyei Munkaügyi Központ igazgatója polgármestereknek tartott tájé­koztatót azokról a módosítá­sokról, melyek holnaptól al­kalmazhatók az önkormányza­toknál a jövedelempótló támo­gatásban részesülő közhasznú munkások foglalkoztatásában. Elhangzott többek között, hogy a munkanélküliek jövede­lempótló támogatásának idő­tartama 24 hónapra korlátozó­dik. Ezt követően csak az a munkanélküli kaphat jövede­lempótló támogatást, aki ismé­telten visszakerül a munkanél- külijáradék-rendszerbe. Már 180 napi munkaviszony alapján jogosultságai lehet szerezni. Azok a munkanélküliek, akik június 30-án jövedelempótló támogatásban részesültek, jövő év szeptember 30-ig továbbra is kapják az összeget, ezután vi­szont csak annak folyósítják, aki 1995. július 1. és 1996. szeptember 30. között legalább 90 napi munkaviszonnyal ren­delkezik. Azért, hogy tömege­sen ne maradjanak ellátás nél­kül, a foglalkoztatási törvény módosítása nagyobb segítséget nyújt az önkormányzatoknak a közhasznú foglalkoztatás szer­vezéséhez. (Folytatás a 2. oldalon) „Lépést kell tartaniuk a fejlődéssel...” Diplomaátadás a gyöngyösi főiskolán Elrepültek azok az esztendők is, melyeknek izgalmai, nehéz­ségei szép emlékekké szelídül­tek a most záruló tanévben végzett hallgatók számára. Az idén két időpontban - pénteken és ma délelőtt 10 órától - vehet­ték át frissen kiállított gazda­sági mérnöki, illetve agrármér­nöki diplomájukat a gyöngyösi GATE mezőgazdasági főiskolai karán végzett hallgatók. A Himnusz elhangzása után dr. Wachtler István egyetemi tanár, főigazgató-helyettes kö­szöntötte a vendégeket és a végzős hallgatókat. Ünnepi be­szédében hangsúlyozta, hogy ilyen nagy létszámú hallgató még nem végzett a főiskolán. A kétnapos eseményen 280 gaz­dasági mérnök és 93 agrár­mérnök veszi át diplomáját. A magas követelmények miatt nem mindenki tudta befejezni tanulmányait: például a leve­lező tagozaton 50 hallgatóból csak 13-an kapták meg az ok­mányt. (Folytatás a 2. oldalon) • • _ •• Ö nökkel Együtt Mondjuk - Önökért Búcsú az aprótól ••• Nagyon bízom benne, hogy egyszer s mindenkorra meg­szabadulhatunk tőlük. Már­mint azoktól a Magyar Nép- köztársaság feliratú fémpén­zektől, amiket mától már nem fogadnak el a kereskedők, de a bankok még az év végéig be­váltanak. No, nem a népköztársasá- gos felirattal volt bajom, ha­nem azzal, hogy az elmúlt he­tekben, hónapokban mindenki mániákusan igyekezett meg­szabadulni az alumínium egy­forintostól csakúgy, mint a réz kettestől, tízestől, a kis alakú ötöstől, az alpakka húszastól. Bement a szerencsétlen ha­landó - pláne hónap végén - a boltba, utolsó ezresével spóro­lósan bevásárolt úgy egy-két száz forint erejéig, s visszaka­pott egy „zsák” aprót. S mert unjuk már a vitákat, a vége- hossza nincs szóváltásokat, kezdetét vette a beváltósdi. Volt úgy, hogy azért vet­tünk a gyereknek fagyit - bár éppen kigyógyult a torokgyul­ladásból -, mert meg akartunk szabadulni a gondokat okozó apróktól. Viszolyogtunk a bankok pénztárainál való sor­ban állástól, ezért borravalót kapott a benzinkutas, a postás, a kisfröccsöt hozó pincér. Ta­lálgattuk, hogy most azért nem adott-e jegyet, kávét, s ki tudja még mi mindent az automata, mert... S bár régóta tudjuk az idő­pontot, képtelenek voltunk megszabadulni tőlük. Mindig került a visszajáró közé belő­lük. Eljött azonban az idő: vesszen a régi, éljen az új! S íme: újra keressük a kákán a csomót. Az egyforintos túl ki­csi. A tízes és a húszas már- már olyan nehéz, hogy szinte lehúzza az emberről a nadrá­got. A kétszáz forintost pedig még csak a gyerek gyűjti. Hiába, nehéz állást foglalni. Annál is inkább, mert ezek zsebbe vágó kérdések. Csak egyetlen dologról hallgat min­denki szemérmesen: meny­nyibe is került nekünk ezek­nek az érméknek a lecseré­lése...? Kis Szabó Ervin Kedves olva­sóink egy­szerre több nyerési lehe­tőség között is választ­hatnak, ha a lapunkban meghirdetett játékokban részt vesz­nek. A MO­ZAIK első fordulója már a felénél tart, de sokan jelezték, gyűjtik a képrészlete­ket, és telje­sítik majd a feladatot. A játék azért i s vonzó, mert fődíja egy mobil­Játék a Westel ajándékával telelőn, a Westel ajándéka. punk 4. oldalán mutatjuk be Az értékes nyereményt la- olvasóinknak.

Next

/
Thumbnails
Contents