Heves Megyei Hírlap, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

A meghökkentő Ducki Íc&gíh ij A lengyel származású grafikusművész tár- ; lata Egerben, a Bródy Sándor Megyei 1 Y| Könyvtárban nyílt meg. (4. oldal) Ki „kényszerkedett”? A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osz­tályvezetője, Ürbán László szerint nem történt kényszer- leszállás a makiári repülőtéren... (3. oldal) „Hívom az élőket...” Emlékparkot avatnak Lőrinciben. Ebben kap helyet Nagy László selypi fafaragó művész Madonnája. (5. oldal) HEVES“? EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, W L 1995. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ÁRA: 19,50 FORINT HÍRLAP fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztésl Zárva volt az egri kórház ajtaja, és... ...továbbra is zárva marad Szomorú esemény kapcsán - a 27 éves, motorosbalese­tet szenvedett Sz. B. halála körülményeinek kivizsgá­lása után - hívott össze saj­tótájékoztatót tegnap dr. Ertsey Csaba, a Markhót Ferenc Kórház igazgató fő­orvosa. A találkozóra eljött - töb­bek között - dr. Müller Er­zsébet megyei tiszti főorvos, dr. Rubóczky Béla, a megyei önkormányzat egészségügyi és szociális irodájának veze­tője, dr. Kozma József, az Or­szágos Mentőszolgálat Heves megyei szervezetének vezető főorvosa. A kórházigazgató el­mondta: 1994. augusztus 25- én kelt utasítása nyomán zár­ják rendszeresen a Knézich utcai, a baleseti sebészethez vezető ajtót, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai okok­ból. Az igazgatói körlevél ar­ról is rendelkezik, hogy ezt a bejáratot rendkívüli esetek­ben, tömeges baleseteknél azonnal nyissák ki a porta- szolgálat munkatársai.- Az elmúlt nyolc hónap­ban ez nem jelentett problé­mát - hangsúlyozta dr. Ertsey Csaba, majd rátért a május 25-én történtekre. (Folytatás a 3. oldalon) Még az orvosi rendelőből is kiszaladtak Eltörték a gázvezetéket Horton Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem végződött tragédi­ával az a munkahelyi figyelmetlenség, amelynek során Hort központjában elmetszettek egy gázvezetéket. A fűtőanyag hosszú percekig ömlött a levegőbe, és a helybéliek még most sem tértek napirendre a történtek felett. A település legforgalmasabb helyén, a 30-as főút és az ecsédi út találkozásánál az egyik munkagép „kimart” egy dara­bot a nemrégiben átadott gáz­vezetékből. Hatalmas süvítés támadt, amit még kilométerekkel távo­labbról is hallani lehetett. A kö­zeli orvosi rendelőből az utcára szaladtak az emberek... (Folytatás a 4. oldalon) Mától változtak a lakáscélú kölcsönök kamatai Harmincezer számlán emelkedik Heves megyében Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. ápri­lis 14-én tartott ügyvezetői ér­tekezletén felülvizsgálta előző döntését, és mától - június else­jétől - megváltoztatta a lakás­célú kölcsönök kamatait. Amint az OTP Bank Rt. Heves Me­gyei Igazgatóságán Mikó Bé- láné igazgatóhelyettestől meg­tudtuk: a változások többolda- lúak. Az 1988. december 31-ig érvényben volt jogszabályok alapján eddig 28 százalékos kamatozású hitelek mától 32 százalékra emelkedtek. Az 1989. januártól 1993. december 31-ig érvényben volt rendeletek alapján törlesztési támogatással adott hitelek kamata 32 száza­lék. Az üzleti kamatozású köl­csönök kamata pedig 33 száza­lék lett. Az 1994. január elseje után felvett hitelek esetében a lakás­célú megtakarítás után nyújtott kölcsönök kamata, valamint a felújításialap-képzéshez kötött társasház-felújítási hitelek ka­mata 32 százalék. A 100 ezer forint alatti - úgynevezett kis összegű - kölcsönök kamata 32 százalék. A kamattámogatással egyenletes havi törlesztéssel biztosított hitelek kamata 31 százalék. A kamattámogatással - de türelmi idővel vagy halasz­tott kamatfizetéssel - felvett hi­telek kamata 32 százalék. A kamattámogatás nélkül, egyen­letes törlesztéssel — vagy ha­lasztott kamattal - adott köl­csönök kamata 32 százalék. Az üzleti kamatozású hitelek ka­mata pedig mától 33 százalékra módosul. Érdeklődésünkre azt is el­mondta, hogy a megváltozott kamatozás miatt a korábban nyújtott hitelek törlesztőrészle­teinek átdolgozása megyénkben mintegy harmincezer számlát érint a pénzintézetnél. (m. k.) Ózdi gyermekrablás Kommandós tett: a kiszabadítás Szinte az egész ország feszült figyelemmel és aggodalom­mal kísérte a hétfői ózdi gyermekrablás fejleményeit. Megkönnyebbülten lélegez­tünk fel, amikor szerdára vir­radóra a rendőrök gyors és sikeres kommandóakciója nyomán a nyolcéves Horogh Tímea sértetlenül visszatér­hetett szüleihez. Az ismert vállalkozó, Horogh Lajos kisleányát 32 órás fog­ság után a rendőrség különle­ges egysége szabadította ki egy berekfürdői hétvégi házból. Fogvatartóit ártalmatlanná tet­ték. Az ózdi gyermekrablás el­követői 16 millió forint vált­ságdíjat követeltek a kislányért, s ezt már hétfőn este telefonon közölték a szülőkkel. A berek­fürdői házban tetten ért három személyen - a Pohóczky fivére­ken és Kocsis Lászlón kívül (mindhárman ózdi lakosok) - letartóztatták Takács Zoltánt is. Ő nem ismeretlen a közvéle­mény előtt: az előző választási ciklusban a város alpolgármes­tereként tevékenykedett, ám csalás bűntette miatt nemrég szabadult a börtönből. A kiszabadítást követően or­vosi vizsgálatnak vetették alá Tímeát, s megállapították, hogy az ijedtségen kívül semmi baja sincs. A helyzetet megértve, nagyon okosan, éretten visel­kedett. Kiderült az is, hogy a barna Wartburgot a három elkövető előző pénteken vette 30 ezer fo­rintért egy ózdi bontóban. A nyomozás során ugyanakkor egy Honda Prelude gépkocsira és egy másik személyre is felfi­gyeltek. A Honda egyik utasa Takács Zoltán ex-alpolgármes- ter volt. Őt és utastársát már ki­hallgatták, erről azonban egye­lőre több információ nem került nyilvánosságra. Az akció során egyébként senki nem sérült meg. A gyer­mekrablók is mindössze kisebb horzsolásokkal úszták meg a váratlan rajtaütést. A füzesabonyi éjféli fáklyagyújtás jeladása volt a „Nap ” kezdetének fotó: perl Márton Településeinket „feldobta” a Kihívás Napja Jól jártak, akik elfogadták a meghívást Szép napja volt tegnap a megyei sportéletnek. Az előzetes nevezések alapján szőkébb hazánkból 31 település kapcsoló­dott be hivatalosan a Kihívás Napja elnevezésű, Magyaror­szágon ötödik alkalommal lebonyolítóit versengésbe, amely szerdán 0 órától 21 óráig tartott. A feladat és cél az eszten­dők során már széles körben ismertté vált: a települések la­kosai közül minél többen legalább 15 percet sportoljanak, mozogjanak egészségük érdekében. Az ország 695 települése versengett egymással úgy, hogy a szervezők igyekeztek minél ötletesebben összeállítani programjukat, hiszen ezeken az erőpróbákon a vidámságnak, a szórakozásnak is bőven helye van. A nap sikerét méltatva szándékoztunk körképet raj­zolni a történtekről, a teljesség igénye nélkül. A szép napot úgy tartalmá­ban, mint külsőségeiben is ért­jük. Sok helyen izgultak a jó időért, nem meglepő, hogy a Mátra közelében lévő telepü­léseken kisebb riadalmat is keltett az éjszakai villámlás és zápor. Több helyen azonban nem az égiek gondoskodtak világosságról. Kömtazásunk első állomáshelyén, Füzes­abonyban például a polgár- mesteri hivataltól fáklyás me­net indult 0 órakor a Széchenyi István Általános Iskolához, ahol elkezdődtek a teremtor­nák. Máshol elemlámpás futás volt a sláger az éjszaka sötét­jében. Füzesabonyban egyébként kilenc helyszínen lehetett pon­tot gyűjteni a vetélkedéshez. Minden korosztály megtalál­hatta a kedvére és ügyességére valót, a labdajátékoktól a ke­rékpározásig. Délelőtt az okta­tási intézmények, délután a sportpálya fogadta az érdeklő­dőket. A zeneiskolában tollas­labdával is lehetett „skálázni”, a focilabdát most deká(zás)ra mérték. A hosszú napnak dr. Pásztor József polgármester vetett véget, a legügyesebbek jutalmazásával. Kerecsenden álmos tekin­tetű emberekre leltünk hajnal­tájban a közösségi ház termé­ben. Az asztaloknál sakkoz­tak, malmoztak, kártyáztak, de mint Kiss Sándor jegyző el­mondta, a tornacsarnokban sokkal mozgalmasabban telt az éjszaka. Tíz csapat terem­focizott, meglepően sokan vol­tak közöttük a felnőttek. Ká­beltévén és plakátokon adták hírül a programot, ami a la­kosság körében visszhangra talált. A Kerecsendi Vasember címért kemény próbákon kel­lett megküzdeni. A Lada Sa­mara kerékcsere-gyorsasági vetélkedőbe is beneveztek, hátha nyernek maguk alá egy Samarát. A kerecsendi polgárok most először próbáltak szerencsét, de mindent jól megszervezve, semmit sem bíztak a vélet­lenre. (Folytatás all. oldalon) Űj vezetők az intézmények élén Sok a rongáló és sok a szemét Állapították meg tegnap dél­után a hevesi képviselők soros testületi ülésükön. A hosszabb vitát eredményező napirendi pont a településfejlesztés, a te­lepülésrendezés, az épített és természeti környezet védelmé­ről szóló előterjesztés volt. Utóbbiban megállapították, hogy a városban élők gondat­lansága miatt sok a városban a szemét. A szemetelés azonban az esti és az éjszakai órákban történik, és a rend fenntartása alapvetően pénzügyi kérdés lenne. Ezen túl szükségesnek látják a képviselők a fokozott rendőri jelenlétet, az „erős fiúk”, a rongálókkal szemben. Kritikus kérdés volt az újte­lepi központ kiépítése is, ami Hevesen szintén a város anyagi helyzeté­től függ. így van ez még akkor is, ha az adott területen volt olyan utca, ahol egyéni felaján­lásokra került sor, például az útépítésnél. (Folytatás a 2. oldalon) A HŰSÉG KAMATOZIK! 1995. június 2-án, pénteken, a HEVES MEGYEI HÍRLAP bevásárlónapot rendez az 5. SZÁMÚ ABC ÁRUHÁZBAN (Hort , Ady E. u. 2.). Várjuk mindazokat, akik kényelmes és kulturált körülmények között szeretnek vásárolni Ha Ön a HEVES MEGYEI HÍRLAP előfizetője, ezen a napon valamennyi árucikkből 10%-os kedvezményben részesül. Fontos: vásárláskor hozza magával érvényes előfizetői számláját. Ha Ön nem előfizetője a Hírlapnak, akkor is részesülhet a kedvezményben, amennyiben a helyszínen előfizet rá. Az akcióhoz még lehet csatlakozni, hiszen minden héten változó helyszíneken rendezzük meg bevásárlónapjainkat. Várjuk a Heves megyei kereskedelmi és szolgáltató cégek, vállalkozók jelentkezését a következő címen: Eger, Barkóczy u. 7. sz. Tel.: (36) 412-646. HEVES7HDUAP A A A A HÍRLAP bevasarlonapía HORTON, AZ 5. SZÁMÚ ABC-ÁRUHÁZBAN!

Next

/
Thumbnails
Contents