Heves Megyei Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Kenyeret kaptak, adnak... Nemrég törtek be a piacra, de hamar elis­mert lett az andomaktályai kenyér. Jövőre tésztagyártó gépsort szeretnének. (5. oldal) Egyetértek: vétek hallgatni Az egri dr. Magyar Elemér közel 30 éves bűnügyi tapasz­talatát vonultatja fel a Hírlapban folyó, a cigányságot érintő vita kapcsán. (7. oldal) A jó ügy megéri a befektetést A hevesi Tiffany disco rendezvényéről hangsúlyozták: az efféle akciókkal a jövő nemzedékét figyelmeztetik. (11. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. MÁRCIUS 1., SZERDA ÍLAP LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT Egy hónapos előfizetés esetén Ön naponta 15 Ft-ért, egyéves előfizetés esetén 13,60 Ft-ért olvashatja lapunkat! Mindez elég indok arra, liog^lőfizetőnHegyerű Letették az esküt az új miniszterek A délutáni plenáris munka kez­detén a Parlament előtt letette hivatali esküjét a Hom-kor- mány március elsejével hiva­talba lépő két új minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője, és Suchman Tamás, privatizációs, tárca nélküli mi­niszter. Az Országgyűlés nevében Kóródti Mária alelnök mindket­tejüknek eredményes munkát kívánt. Megerősítették az alapszerződést Az Országgyűlés kedden este 264 szavazattal, kettő ellené­ben, tartózkodás nélkül meg­erősítette a magyar-orosz alapszerződést. Kovács László külügyminisz­ter a ratifikáció jelentőségét méltatva hangsúlyozta, hogy a szerződés jó alapul szolgál Ma­gyarország és Oroszország gazdasági és külpolitikai kap­csolatainak további fejlesztésé­hez. (MTI) Nagy heroinfogás - az útlevelekkel A nagylaki vámhivatalnál hét­főn este a vámosok mintegy 60 kilogramm heroint találtak egy külföldi mikrobuszban. A vámhivatalnál egy Chev­rolet típusú mikrobuszban két külföldi állampolgár jelentke­zett belépésre; a vámszervek­nek az útlevelük miatt váltak gyanússá. A pénzügyőr-zsar­gonban úgynevezett „beszélő” útlevelek alapos vizsgálata arra késztette a vámhivatal munka­társait, hogy a gépkocsit és uta­sait alapos vizsgálatnak vessék alá. A vámvizsgálat igazolta a gyanút, mivel a gépkocsi hátsó ülései alatt kialakított rejtek­helyről összesen 86 csomag he­roin került elő. Tudományos emlékülés Gyöngyösön - a földreform ötvenedik évfordulóján. Részletes tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják. fotó: perl marton Meg kell akadályozni a gátszakadást Szennyezett Gyöngyösoroszi földje Felröppent a hír, hogy kadtniumra leltek Gyöngyösorosziban az évek óta nem működő ércbánya környékén, valamint a Toka- és a Száraz-patak mentén. Mindez súlyosan káros az egészségre. A bánya okozta szennyezéssel ólom és más nehéz­fém is került a talajba, miközben a kiskertekben zöldségféléket termelnek. Ennek jártunk utána, hogy a helyszínen meggyő­ződjünk erről. Tóth Tiborné polgármesterrel a falu főutcáján találkoztunk, amint éppen a Tigáz szakértői­vel konzultált egy ügyben. Amikor a kadmiumszennyezés- ről kérdeztük, széttárt karokkal válaszolt:- Nem új keletű dolog ez Orosziban. Itt a földekben ugyanis másféle szennyező anyagok is vannak, amelyeket megfelelő elemzések után mu­tattak ki a szakemberek. Leg­alább negyven évig működött a falu határában az ércbánya, amely komoly környezeti káro­kat okozott. 1991-ben az Állami Népegész­ségügyi és Tisztiorvosi Szolgá­lat szakértői vizsgálatot folytat­tak, amelyről jegyzőkönyv is készült. Ebben világosan meg­fogalmazták: a lakosság bizton­sága és egészségének meg­óvása érdekében felhívják a kistermelők figyelmét arra, hogy a Toka-patak két oldalán levő telkek 60-60 méteres sávja veszélyeztetett területnek számít. Ezért zöldségféléket ne termeljenek. Ezt hangosbemon­dón, illetve falugyűlésen is el­mondtuk. Sokan úgy reagáltak rá, hogy én hisztériát keltek, holott erről szó sem volt! A geo­lógiai adottságok itt nálunk olyanok, hogy a talajban nehéz­fémeket találni. Ezt viszont a bánya illetékesei annak idején soha nem ismerték el. Azt han­goztatták, hogy a területet re- kultiválták, noha nem így volt. Ezért már élő veszélyforrást je­lent. A beszélgetést közben a köz­ségházán folytatjuk. Tóth Ti­borné több dossziényi anyagot mutat, leveleket, feljegyzése­ket. Előkerül egy összefoglaló jelentés is, amelyet tavaly ké­szítettek a Budapesti Fővárosi Növény-egészségügyi és Talaj- védelmi Állomás Környezetvé­delmi Osztályának munkatár­sai.- Beható elemzéssel bebizo­nyították földjeink szennyezett­ségét, és ennek megállítására hívták fel a figyelmet. Ezzel az anyaggal a múlt év novemberé­ben jártam a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztéri­umban, ahol segítséget kértem. Ennek hatására a múlt héten itt járt nálam Nemes Istvánné, az említett tárca tanácsosa. (Folytatás a 3. oldalon) Lezárták a füzesabonyi vasútállomást Vaklármának bizonyult a vonatrobbantás jelzése Az ismeretlen telefonáló való­színűleg fel sem képes fogni ésszel, mekkora riadalmat és felfordulást okozott tegnap - teljesen feleslegesen. Bejelen­tése nyomán ugyanis egy időre megállt az élet Füzesabonyban, a vasútállomáson. Az Egri Rendőrkapitányság ügyeletét hívta fel kedden dél­után az illető - tudtuk meg Gyóni József r. őrnagytól, a He­ves Megyei Rendőr-főkapi­tányság központi ügyeletének vezetőjétől -, s közölte: este hat és hét óra között egy vonat fel fog robbanni az említett város vasúti csomópontján. A rendőr- hatóságok haladéktalanul meg­tették a szükséges intézkedése­ket, lezárták a nagy forgalmú hely teljes területét. A vizsgálatokat követően ki­derült, hogy a felelőtlen telefo­náló jelzése1 szerencsére vak­lárma volt! Robbanóanyagnak semmilyen nyomát nem talál­ták. A felbolygatott állomáson este háromnegyed nyolckor helyreállt a rend. Tizenötmillió a városi tévé fejlesztésére Elfogadták Eger költségvetését Tegnap megtartották Eger vá­ros soros közgyűlését, melynek első napirendi pontját dr. Rin- gelhann György polgármester terjesztette elő a város 1995. évi költségvetéséről, módosítá­sának és végrehajtásának rend­jéről. A költségvetés-politika egyik fő célja az egyensúly biz­tosítása és az eladósodás elke­rülése. Ennek érdekében alap­vető fontosságú elvnek tartják, hogy az önkormányzati hitel- képesség határán belül kerüljön sor hitel felvételére. Az idén a költségvetési ja­vaslat nem számol nagyberu­házás indításával, ám többek között ingatlan- és részvény- eladásokból erre lehetőséget te­remthet a városi közgyűlés. Számoltak azzal, hogy a lakos­sági szolgáltatások és az ön- kormányzati alapfeladatok biz­tosítása szempontjából szüksé­ges intézményrendszer műkö­dőképességét megőrizzék. A városi önkormányzat a megyeinek az átadott pénzesz­közöket 28 millió forintról 36 millióra növelte. Holott igen si­ralmas állapotban vannak a sa­ját intézményeik is - vetette fel a közgyűlésen dr. Löffler Er­zsébet tanácsnok. Említette a Forrás szabadidőközpontot, melynek komoly statikai hibái vannak, valamint az Ifjúsági Házat, amely nehéz anyagi helyzettel küzd. Javaslatára a közgyűlés tizenötmillió forintot szavazott meg a városi televízió fejlesztésére. Erdei Zoltán az urbanisztikai bizottság nevében azt javasolta, hogy a parkolóau­tomaták bevételét kezelje elkü­lönítetten a hivatal. A közgyűlés elfogadta a költségvetési tervezet módosí­tását csakúgy, mint a Városi El­látó Szolgálat Okiratának mó­dosítását, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési dí­jairól szóló tervezetet. A Városi Tűzoltóság helyze­téről szóló beszámolóból ki­tűnt: igen leromlott a technikai felszerelés. Tarthatatlan állapot, hogy nincs megfelelő magas­ságú létra, legfeljebb a harma­dik, negyedik emeletig tudnak menteni a tűzoltók. Egyébként a város polgár- mestere a közelmúltban a bel­ügyminiszternek ecsetelte ezt a tényt, valamint azt is, hogy igen hiányos a helyi tűzoltóság fel­szerelése. (Folytatás a 3. oldalon) Mezőgazdász - a honvédelemről Dr. Molnár János: - A civilkontrollt szeretnénk érvényesíteni a hadsereg felett Dr. Molnár Jánost Heves megye 6. sz. választókerületének sza­vazói juttatták be az Országgyűlés padsoraiba. A választások előtti találkozókon rendre elmondta, hogy a mezőgazdaság te­rületén hasznát veszik majd a rá voksolók. Most, hogy a falu­gyűléseket látogatja, azt hallják az emberek, hogy a honvé­delmi bizottságban tevékenykedik. Feketegazdaság: az APEH fellép Az APEH a feketegazdaság ellen átfogó, komplex pénz­ügyi vizsgálatokkal kíván fellépni a jövőben. A folya­matba bevonják a bűnül­döző szerveket, a Vám- és Pénzügyőrséget is, csak így szűrhetők ki a tiltott tevé­kenységet folytatók, az in­dokolatlanul magas jöve­delmet szerzők és a közte­herviselés alól kibúvók. A feketegazdaság 30 szá­zalékos részaránya miatt romlik az ország külföldi megítélése, a külföldi tőke beáramlása is csökken. Fi­gyelmeztető, hogy a vállal­kozói életben a készpénzes forgalom megemelkedett, ami feketepénzek jelenlétét sugallja.- Hogy kerül a mezőgazdász a honvédelmi bizottságba?- A mezőgazdasági bizottság 27 tagú, ebből 12 fő MSZP-s. A párt színeiben 62, mezőgazda­sághoz kötődő képviselő jutott be a Parlamentbe. Egyszerűen nincs annyi hely, mint ameny- nyien vagyunk. A frakción be­lül amikor csak mód van rá, a véleményünket elmondjuk, il­letve a mezőgazdasággal kap­csolatos törvényekről észrevé­teleinket kollégáink számára kifejthetjük. így bábáskodunk a törvények előkészítésében.- S hogy én hogy kerültem éppen ebbe a bizottságba? Ko­rábban is kötődtem a hadsereg­hez. Tartalékos hadtáptiszt vol­tam. Több laktanyában volt al­kalmam megfordulni, van is­meretem a hadseregről. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy a Parla­ment nem katonákat akart a honvédelmi bizottságba, hiszen a civilkontrollt szeretné érvé­nyesíteni a hadsereg felett. Azt szeretnénk, hogy még kevesebb „szakember’'’ legyen a bizott­ságban.- A konkrét katonai, honvé­delmi kérdésekhez hogyan nyúl hozzá - engedje meg a minősí­tést - egy laikus?- Munkabizottságokban ke­rül sor a törvények előkészíté-' sére, bizonyos javaslatok, anyagok összeállítására, kidol­gozására. A finomítás pedig szaktanácsadók segítségével történik. Amihez nem ért a képviselő, arra mindig igénybe veszi a szakértőket. A felkészü­lés tehát biztosított.- Mennyire vitatkozó bizott­ság ez? A NATO-tagság ügyé­ben a kormányzó pártok és az ellenzék is ugyanazt vallja.- Az ellenzék sok esetben valóban konstruktív. Konkré­tan? Hogy a haderőreform megvalósuljon, egyetértés ta­pasztalható az ellenzék részé­ről. Azon, hogy a NATO-ba mielőbb bekerüljünk, abban szinte valamennyien aktívan dolgozunk. A Partnerség a bé­kéért program az a keret, amely segíti, illetve gyorsítja ezt a fo­lyamatot. Erre a programra a Parlament 1995-re 493 millió forintot szavazott meg. (Folytatás az 5. oldalon) Holnapi számunkból... Paprikaőrlő malom épül Boldogon Máté Lajos vállalkozó olasz kooperációval pap­rikaőrlő malmot épít a településen, bízva abban, hogy akadnak megrende­lők. Átszervezésnek titulált szétverés? Kocsis István, a hatvani könyvtár igazgatója a he­lyi és az országos gon­dokat egyaránt összegzi. Motorizált vándorok fogadója A hatvani Sztráda ven­déglőt nem véletlenül keresik fel a pihenni vá­gyó autós vendégek.

Next

/
Thumbnails
Contents