Heves Megyei Hírlap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

Ellenségeink az állatok? Kétségtelenül égetően nagy szükség lenne már az állatvédelmi törvény mielőbbi meg­alkotására. (6. oldal) A lakosság tovább nem terhelhető Sarud polgármesterének, Kiss Istvánnak egyáltalán nem közömbös, hogyan élnek meg a község lakói a mai igen nehéz időkben. (5. oldal) Detektívek, tilalommal Mindössze csak annyi kellene: egy tollvo­nással helyezzék hatályon kívül az 1987-es kormányrendeletet. (9. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. FEBRUAR 1., SZERDA HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT SZDSZ: a koalíció veges Az SZDSZ szerint a koalíció ha­tárvonalhoz érkezett -jelentette ki Pető Iván, az SZDSZ el­nök-frakcióvezetője kedden este, a képviselőcsoport rend­kívüli ülését követő sajtótájé­koztatón. Az SZDSZ-frakció szerint a koalíció nem működhet úgy to­vább, mint eddig: nem lehet fi­gyelmen kívül hagyni az egyez­tetés szabályait, egyoldalú nyi­latkozatokkal nem lehet eldön- töttnek tekinteni kérdéseket. Azokat a súlyos lemaradásokat is be kellene hozni, amelyek az MSZP-n belüli gazdasági viták miatt alakultak ki a kormány- program megvalósításában. Az ország - gazdasági értelemben- kritikus helyzetben van, es a pénzügyminiszter lemondásá­val előállt szituáció ezt csak to­vább rontja. A szabaddemokra­ták fájlalják, hogy Békési László lemondásra kényszerült, és méltányolják eddigi tevé­kenységét - hangsúlyozta a pártelnök-frakcióvezető. Kérdésre válaszolva mondta el a frakcióvezető, hogy a frak­cióvitában felmerült: ha a koa­líció úgy működik tovább, mint eddig, ha programja úgy való­sul meg, mint eddig, akkor ez a koalíció véges. A koalícióból való kilépésre azonban egyelőre semmiféle határidő vagy javaslat nem fo­galmazódott meg. (MTI) Megszavazták a képviselők Drágult az egri távfűtés Napirend előtti felszólalással kezdődött tegnap az egri köz­gyűlés a városháza dísztermé­ben. Dr. Nyerges Andor beje­lentette: vezetésével polgári frakciót alakítottak, amelynek tagjai dr. Löffler Erzsébet, Horváth Gábor, Lakatos Osz­kár. Céljuk, hogy még hatéko­nyabban tudják szolgálni közös munkával a város polgárait. Az első napirend a távhő­szolgáltatás legmagasabb díjá­ról szólt, amelyet első forduló­ban vitattak meg a képviselők. Az előterjesztő dr. Estefán Géza jegyző hangsúlyozta: kényszerhelyzet szülte, vagyis a központi áremelés indokolta a változás bevezetését. Termé­szetesen az önkormányzat meg­találta a kompenzáció forrásait is, amellyel az amúgy is nehéz helyzetben lévőkön segíteni tud. A lakásfenntartási támoga­tást kilencmillióval emelik meg az idén, és 40 százalékos költ­ség-hozzájárulást ígérnek azoknak, akik a fűtésszabályo­zást önerőből kívánják megol­dani. Mint ismeretes, az elmúlt évben nagy sikerrel végződött az a kísérlet, amelynek kereté­ben az Északi-lakótelepen egyéni fűtésszabályozókat he­lyezett el az ÉVÁT. Jelentős energiamegtakarításhoz veze­tett ez az országos kísérlet. Fel­kérik az EVAT-ot arra, hogy kinnlévőségüket próbálják be­hajtani. Egy átlagos légköbmé- terű lakás esetében eddig a fű­tési költség egy évben 27 ezer forint volt, ezentúl ez az összeg 38-39-re emelkedik. Dr. Szi- gethy Anna MSZP-s képviselő is hozzászólt a témához, és mint mondta, 4600 lakást érint az új díjszabás, vagyis az Északi-lakótelepen élők nagy részét. Szerinte továbbra is ke­resni kell a módját annak, hogy miképpen lehetne a költségeket csökkenteni, és ezzel a nehéz körülmények között élők hely­zetét könnyíteni. Ennek érde­kében feltétlenül számít az EV AT szakembereire. Várko- nyi György pedig azt javasolta: a rendelettervezetet úgy füg­gesszék ki, hogy abban már a következők szerepeljenek. A javasolt hődíjemelés január 1-jétől, míg az alapdíj változása március 1-jétől lépjen hatályba. (Folytatás a 3. oldalon) A tervezettnél 12 nappal korábban - tegnap, 31-én leszereltek a sorkatonák. Az időpont előrehozatala felkészülést jelent a kilenc hónapos sorkatonai szolgálati idő egységes bevonulási rendszerének 1996-ra tervezett bevezetésére. Az érthetően vidám „öreg baká­kat” az egri Líceum előtt kapta lencsevégre munkatársunk. fotó: perl marton Mennyit kapjon a háziorvos? Az egészségügyi alapellátás biztosítása a törvény értelmében az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A települések eleget is tesznek kötelezettségeiknek; a legtöbb helyen vállalkozásba ad­ták a gyógyító tevékenység gyakorlását, így a háziorvosok ma­guk gazdálkodnak a rendelkezésükre álló keretből. De vajon elég-e ez a pénz az eredményes munkához, s ha igen, milyen színvonalú „szolgáltatást” nyújtanak? Ha pedig szűkösek a le­hetőségek, honnan remélhetnek anyagi támogatást a szakfel­adatok ellátásához? Többször felvetődött: ez a fajta vállalkozás tulajdonképpen nem az a klasszikus kezdemé­nyezés, amire az elnevezés alapján gondolhatnánk. Ha azt vesszük kiindulásként, hogy szükség van engedélyre, akkor - vállalkozás. Bevételi forrás­ként szóba jöhet a társadalom- biztosítás által folyósított ösz- szeg, valamint a település költ­ségvetéséből a képviselők által megszavazott keret, ami tetsző­leges nagyságrendű, és függ az adott lakóhely kincstárától. Vi­szont a tevékenység nem nye­reségorientált, így a vállalkozás csupán a gazdálkodást érinti. Év elején, a költségvetés tár­gyalásakor megfogalmazódnak az igények: mennyi volt tavaly, ehhez képest mennyi jut most, és mennyire lenne szükség? Hatvanban és a környékén sincs ez másként. A testületek többségükben túljutottak az évi pénzügyi koncepció tárgyalá­sának első fordulóján, s a vég­legesítés is napok, hetek kér­dése csupán. Nagyjából körvo­nalazódtak a helyi viszonyok, ezért úgy gondoltuk, tájékozó­dásunk során választ keresünk az esetleges nézetkülönbségek miatt felmerülő kérdéseinkre is. A térség legnagyobb telepü­lésén, Hatvanban máris dilem­mával találtuk szemben ma­gunkat. A város az elmúlt év­ben havi 20 ezer forinttal támo­gatta 13 háziorvosát, s a ’95-ös büdzsé sem bír el magasabb adományt. Bánkútiné Katona Mária költségvetési csoportvezető szerint az idei lehetőségek sem jobbak az elmúlt évinél, ezért már az is jelentős segítségnek tulajdonítható, ha nem kérnek bérleti díjat a rendelők és a mű­szerek használatáért. A háziorvosok azonban - úgy tűnik - másképpen látják. Tizenegyen aláírták azt a pol­gármesternek eljuttatott levelet, amelyben havi 100 ezer forin­tos dotálást kémek az önkor­mányzattól. Dr. Bőze Zsolt, az igénylők kollegiális vezetője szerint ennyi pluszpénzre lenne szükség körzetenként ahhoz, hogy fedezni tudják az egyre dráguló energiát, az egyéb do­logi kiadásokat, emellett várha­tóan módosul a táppénz szám­fejtési rendszere is. Ez újabb adminisztrációs munkakör fel­állításával járhat. (Folytatás a 3. oldalon) Ismét akció a Palladio fürdőszoba-szalonban. Régi étáinkból még + 10 % árengedményt adunk minden kedves vásárlónknak. Most még az eddiginél Is olcsóbban meg tudja valósítani álmai fürdőszobáját vagy lakásának kerámiaburkolatát. [gerben és 15 krrros körzetében ingyen házhoz szállthink. Fegyházbüntetés a sortüzeseknek Az 1956. december 8-i salgó­tarjáni sortűz ügyében a Fővá­rosi Bíróság Strausz János ve­zette tanácsa kedden Orosz La­jos másodrendű és Toldi Ferenc tizenkettedrendű vádlottakat emberiség ellen elkövetett bűn­tettben bűnösnek találta, és őket személyenként ötévi fegyház­büntetésre, valamint nyolcévi közügyektől való eltiltásra ítélte. A bíró az ítélet indokolásá­ban többek között arra a New York-i egyezményre hivatko­zott, amely szerint a békében elkövetett emberiség elleni bűntetteket is büntetni kell. Az ítélethirdetés után mentő vitte kórházba Toldi Ferencet. Őt - ügyeletes intézetként - a budapesti Honvéd Kórház se­bészeti osztálya vette fel. Az első vizsgálatok azt mutatják, hogy indokolt volt Toldi Ferenc gyors beszállítása. A beteget az orvosok megfi­gyelés alatt tartják azért, hogy el tudják dönteni, milyen gyógykezelésre van szüksége. A privatizációról a Parlamentben Egész délelőtti munkanapját a privatizációs stratégia és tör­vény megtárgyalásának szen­telte kedden az Országgyűlés. Békési László pénzügymi­niszter egyórás beszédben állt ki a javaslat legfőbb alapelvei, a privatizáció felgyorsítása, a készpénzes bevételek előtérbe helyezése mellett. A szocialista és a szabadde­mokrata vezérszónokok is tá- mogatólag szóltak a törvényja­vaslatról; azonban míg Tardos Márton (SZDSZ) szinte teljes egészében változtatás nélkül el­fogadhatónak nevezte azt, Kari Imre (MSZP) már több ponton is szükséges módosításokról szólt. Az ellenzéki pártok eluta­sították a kormány előterjeszté­sét, s későbbi tárgyalást tarta­nak célszerűnek. „Áprilisi” tél Áprilist megszégyenítően sze­szélyes az idei tél - amint azt tapasztalhattuk január utolsó napján. Tegnap kora reggel felhő­szakadásszerű eső söpört végig a megye egyes részein, majd hózápor rémisztgette a közle­kedőket, s végül kisütött a nap. A megye legmagasabb ré­szein - így Kékestetőn is - még hó van, de mire lapunk megje­lenik, ki tudja, mi lesz. A Ga­lyatetői Nagyszálló környékén feltűntek ugyan a síelők és a szánkózók, de a hó igazi téli sportolásra nem alkalmas. FOTÓ: KAPOSI TAMÁS

Next

/
Thumbnails
Contents