Heves Megyei Hírlap, 1995. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

2, oldal Világtükör 1995. január 2., hétfő Bobby Hall, az észak-koreai fogságból szabadult pilóta helikopterével nem szántszán­dékkal hatolt a kelet-ázsiai ország légterébe. Ezt a DPA hírügynökség jelentése szerint maga az amerikai pilóta jelentette ki Dél-Koreából hazaérkeztével szombat hajnalban, a tampai MacDill légitámaszponton. - Nem tudom, hogy hogyan is kerültem oda. Csak ak­kor éreztem, hogy igen nagy baj van, amikor lőni kezdtek ránk - mondotta a pilóta a CNN amerikai.tévécsatornán közvetített beszédében. Velika Kladusánál ismét kiújultak a harcok A Conoco a magyar kőolajfinomító iparban? A Du Pont Corporation leányvállalataként működő Conoco amerikai cég vizsgálja annak lehetőségét, hogy érdekeltséget szerezzen a magyar kőolaj finomító iparban, ha az időszerűvé és alkalmassá válik. A társaság houstoni központjában elmondták, hogy a megbeszélések egyelőre még csak puhatolózó, előké­szítő jellegűek. Jelezték, hogy az érdeklődés valóra váltása mindenekfölött a privatizáció függvénye, és konkrét üzletkö­tésre csak a magánosítási folyamattal párhuzamosan - vagy an­nak lezárultával - kerülhet sor. A cég már beruházott Magyar- országon: kilenc benzinkutat üzemeltet az országban az európai • földrészen meghonosodott „Jet” márkanév alatt. Erich Schmidt immár hamarosan hazatérhet Az osztrák államügyészség egymillió schillinges óvadék elle­nében felfüggesztette a letartóztatási parancsot Erich Schmidt egykori mezőgazdasági miniszter ellen, így a kelet-európai üz­letei miatt csődbe jutott üzletember hamarosan hazatér külföld­ről. A gyanú szerint nem egyszerűen gazdasági katasztrófa érte a vállalkozót, hanem csalárd módon bánt a főként kelet-európai beruházásokra kapott pénzekkel, s azok jelentős részével nem tud elszámolni. Schmidtet Ausztriában hitelezők tömege várja: adósságai 1,1 milliárd schillinget tesznek ki. A volt szociálde-i mokrata miniszter ellen szökés veszélye miatt adták ki a letar­tóztatási parancsot. A döntést azután módosították, hogy Schmidt Moszkvából ügyei rendezésének szándékát üzente, meg, valamint azt, hogy csak akkor tér haza, ha szabadlábon hagyják. Ausztriában különösnek tartják, hogy az egymilliárd- nál is nagyobb adósság ilyen töredékösszege az óvadék. Rendelet az illegális szénbányászat betiltására Kínában rendeleteket hoztak az illegális szénbányászat betiltá­sára - jelentette az AP hírügynökség. Az országban mintegy nyolcvanezer falusi bánya működik, s itt kétmillió ember dol­gozik, a szénigény negyven százalékát ezekben a bányákban termelik ki. De a falusi bányák közül minden második illegális, ezért két rendeletet is hoztak az engedély nélküli bányászat be­szüntetése céljából. Emellett növelik a helyi bányák ellenőrzé­sét is, mert a falusi bányákból gyakran „átásnak” az állami szénlelőhelyekre is. Az ellenőrzés nélküli bányákban emellett ! pazarló kitermelést folytatnak, s magasabb a baleseti hányad. A skandináv országok bírálják a WHO-t A skandináv országok elégedetlenek az Egészségügyi Világ- szervezet, a WHO működésével, mert szerintük a kívánatos re­formok a szervezeten belül nem valósultak meg. A svéd kor­mány, hogy nagyobb nyomatékot adjon álláspontjának, már döntést hozott, hogy a WHO-nak évente juttatott 103,5 millió svéd koronás támogatást jövőre 51.75 millióra csökkenti. Schori, a segélyezésért felelős svéd miniszter szerint országá­nak komoly lépésre kellett elszánnia magát, hogy véleményét meghallgassák. Svédország egyike a világ azon országainak, amelyek a legnagyobb támogatást adják a WHO-programok működéséhez. A skandináv országok befizetése összesen a WHO költségvetéseinek csaknem harminc százalékát teszi ki. Az amerikaiak bizakodóbbak, mint a Japánban élő emberek Az ENSZ-főtitkár újévi köszöntője... Az elmúlt egy esztendőben tör­tént bizonyos előrelépés, de ér­tek bennünket csalódások is - írta az ENSZ valamennyi al­kalmazottjához intézett újévi köszöntőjében Butrosz Gáli, a világszervezet főtitkára. A szomorú tapasztalatok ellenére a sikerek feljogosítanak ben­nünket arra, hogy az új esz­tendő elé még nagyobb várako­zással tekintsünk - állapította meg a főtitkár. Üzenetében Gáli méltatta a békefenntartó feladatot ellátó világszervezeti katonákat, mondván, hogy büszkék lehet­nek eddigi tevékenységükre. Egyben felszólította őket. hogy az új esztendőben még nagyobb odaadással teljesítsék köteles­ségüket. Az ENSZ ez idő tájt világszerte 16 békefenntartó akcióban vesz részt, amelyek­ben 70 ezer kéksisakos kapott feladatokat, ebből 40 ezren a volt Jugoszláviában szolgálnak -jelentette az AFP. ' - Minden újabb válsággal tudatosodik bennünk - írta Gáli hogy a béke, a fejlődés, a szociális igazságosság és a de­mokrácia megteremtéséhez nem elegendőek a politikusok elképzelései, szükség van azoknak az embereknek a munkájára is, akik nap mint nap újult erővel - olykor nagy ve­szedelemben - szentelik magu­kat feladatuknak. Károly és Diana egyazon klubban Károly herceg brit trónörö­kös és tőle különváltan élő felesége, Lady Di egy és ugyanazon klubba lépett be és fizette ki a fejenként 50.000 dollár Összegű tag­sági díjat. A Palm Beachben működő Mar-a-Lago Club a tagsági díj fejében'rendsze­rint felveszi tagjiÜsorába a belépő családtagjait is - számolt be az eseményről a The New York Times. Donald Trump, a klub tu­lajdonosa elmondta a DPA tudósítójának, hogy maga dönt a tagfelvételek kérdé­sében. A klubot, a szuper­gazdagok találkozóhelyét az 1986-ban lakóhelyeinek egyikeként megvásárolt épületben rendezte be, de annak egy részét továbbra is fenntartja a maga céljaira. „A 125 helyiség azonban túl sok volt a számomra, füg­getlenül attól, hogy hány vendéget hívok meg” - in­dokolta meg Trump az épü­let egy részének klubbá tör­tént átalakítását. A klub már bejegyzett tagjai közt van Kissinger, Carter, Gerald Ford, Steven Spielberg, Elizabeth Taylor 'és Arnold Schwarzenegger. Az északnyugat-boszniai Ve­lika Kladusánál szombaton is­mét kiújultak a harcok, s emiatt veszélybe került az elleséges- kedések leállításáról rendel­kező szerb-muzulmán egyez­mény aláírása. Edward Joseph, bihaci ENSZ-szóvivő szerint szombat reggeltől a krajinai szerbek és a velük szövetséges szakadár muzulmánok ismét tüzérséggel és harckocsikkal lövtték a Ve­lika Kladusától délre és keletre lévő muzulmán állásokat, va­lamint a kormányhadsereg ke­zén lévő településeket. A har­cok annak ellenére újultak ki, hogy pikkét Abdic, a szakadá- rok parancsnoka a múlt hét kö­zepén ígéretet tett Michael Rose boszniai ENSZ-parancs- noknak az offenzíva leállítására Bihac körzetében. Joseph azt is elmondta, hogy a krajinai szerbek és Abdic A szókimondásáról (is) ismert tekintélyes Moszkovszkije No- vosztyi maró humorú újévi tré­fában fricskázta meg Jelcin el­nököt, miután Csecsenföld kapcsán mind több találgatás tárgya, hogy ki hozza valójában a döntéseket Moszkvában. A lap hatos „toplistát” közölt leg­utóbbi számában arról, ki csi­nálja idén az orosz politikát. A „hatos” élén az elnök ve­zető testőre áll, akit Jelcin leg­közelebbi bizalmasának és tényleg befolyásos embernek tartanak Moszkvában. A sorban egységei szombaton feltartóz­tattak egy Bihac felé tartó ENSZ-segélyszállítmányt. A szóvivő szerint a krajinai szer- bek folyamatosan akadályoz­zák a konvojok mozgását, s emiatt az elmúlt két hónapban csak három segélyszállítmány juthatott be a muzulmán beszö- gellésbe. A bihaci körzetben fellángolt harcok miatt tovább késik az el­lenségeskedések beszüntetésé­ről szóló szerb-muzulmán szerződés aláírása. A szarajevói rádió jelentése szerint szomba­ton kudarccal ért véget Ejup Ganic boszniai alelnök és Mi­chael Rose boszniai ENSZ-pa- rancsnok tárgyalása. „A tűz- szüneti egyezmény ügyében semmiféle haladást sem sike­rült elérni” - idézte a szarajevói rádió Ganicot. Haris Silajdzic boszniai miniszterelnök is megerősítette, hogy a megbe­utána máris Jelcin pedikűröse (?), majd ki tudja, miért, az el­nöki erdész (?) következik. E két foglalkozás képviselői ga­rantáltan nincsenek az elnök ki­szolgáló személyzete között. Nagyon is létezik viszont a negyedik helyezett Szoszkovec első miniszterelnök-helyettes, akit az „elnök Szoszkovecé- nek” nevez a lap. Azt, hogy foglalkozásként Szoszkovec neve mit jelent, csak találgatni lehet. Őt az elnöki sajtószolgálat új vezetője, Szergej Noszovec kö­szélések nem vezettek ered­ményre, s kijelentette: „a bihaci harcok beszüntetése és a se­gélyszállító útvonalak megnyi­tása előtt nem írjuk alá az egyezményt”. Szarajevói jelentések szerint szombaton Akasi Jaszusi ENSZ-különmegbízott is a boszniai fővárosba utazott, hogy megpróbálja rávenni a muzulmánokat a négy hónapos fegyvemyugvásról szóló egyezmény aláírására. A szer- bek már elfogadták az egye- ményt. Szarajevóban szombat délu- tuán néhány órára lezárták a re­pülőteret: a fennakadást az okozta, hogy egy IL-76-os szál­lítógép leszállás közben meg­csúszott a havas leszállópályán. A hivatalos jelentések szerint a gép 11 fős személyzetének egyetlen tagja sem sérült meg. (MTI) a politikát? veti, akinek beszédes neve az elnökkel összefüggésben, szo­lid utalás Jelcin orrműtétjére és annak tálalására. Derült égből villámcsapás volt ugyanis az elnöki sajtószolgálat szűkszavú közleménye három hete az el­nöki műtétről. Szó szerint fordí­tásban Noszovec ugyanis any- nyit tesz: az „elnök orrásza”. A hatos fogatban csak az utolsó maga Jelcin elnök - leg­alábbis a Moszkovszkije No- vosztyi tréfamester szerkesz­tője szerint — az idei évi politi­kacsinálók között... Az amerikaiak bizakodóbbak országuk gazdasági jövőjét ille­tően mint a japánok - tűnik ki a New York Times, a CBS News és a Tokyo Broadcasting System felméréséből. Az AP által ismertetett ada­tok tanúsága szerint az Egye­sült Államokban a megkérde­zettek 49 százaléka véli úgy, hogy hazája lesz a világ vezető gazdasági hatalma a XXI. szá­zadban. Tavaly a megkérdezet­tek 31 százaléka volt ezen a vé­leményen. Japánban ezzel el­lentétes tendencia figyelhető meg: a megkérdezettek 25 szá­zaléka gondolja, hogy hosszabb távon a felkelő nap birodalma nyeri meg a versenyt. Tavaly még 44 százalékuk vélekedett így­Az amerikai-japán kereske­delemről egyre több amerikai tartja, hogy előnyös az Egyesült Államoknak. 1985-92 között sok amerikai még úgy vélte, hogy rossz dolog a Japánnal folytatott kereskedés. Japánban viszont, ahol eddig hagyomá­nyosan támogatták a kereske­delmet az Egyesült Államok­kal, most a megkérdezetteknek csak a 42 százaléka mondta, hogy az jó a szigetországnak - írta az AP a New York Times- ban közzétett felmérésre hivat­kozva. Ki csinálja idén Moszkvában Az orosz harci gépek pusztításai Groznijban A moszkvai Otkritoje rádió szerint újabb bombatámadás érte szombat hajnalban Groz- nijt. A becsapódó bombák kö­vetkeztében károk keletkeztek egy ötszintes lakóházban. Az esetleges áldozatok száma nem isníert. Korábban Jelcin elnök utasítást adott a polgári áldoza­tokat követelő bombázások le­állításához, azonban néhány napos szünet után újra megkez­dődjek a bombázások. Ä szombat hajnali, illetve reggeli bombatámadások kö­vetkeztében Groznij gyáme- gyedében a már égő olajtározók után újabb négy helyen, kelet­keztek tüzek, amelyek egyre nagyobb területekre terjedtek ki. X Postfactum hírügynökség helyszíni, szemtanúkra hivat­kozó jelentése szerint az orosz harci gépek az éjszaka támad­ták a csecsen főváros ipame­gyédét, és egy bomba ismét el­találta a már lángoló kőolajfi­nomító tározóját. Szombaton sűrű, fekete füst bontotta a cse­csen főváros felett az eget, amely áthúzódott Ingusföld felé. Dudajev nemzetközi segít­séget kért a tűz oltásához. Közben megérkeztek a duma, az orosz alsóház képvi­selői Groznijba, akik Szergej Kovaljovval, Jelcin elnök em­beri jogi tanácsadójával tanács­koztak a helyzetről. Várhatóan a képviselők egy része visszatér Moszkvába, hogy tájékoztassa a közvéleményt a csecsenföldi helyzetről. Áz orosz állami tájékoztatási eszközök alig adnak ugyanis tá­jékoztatást a csecsenföldi hely­zetről, ami cenzúrára utal, bár ezt hivatalosan tagadják. A moszkvai Otkritoje rádió jelentése szerint a Groznij körül összpontosított orosz egységek heves tüzérségi előkészítés után szombaton áttörték a csecsen fegyveresek védelmi vonalát, és a főváros központja felé nyomultak előre. A jelentés szerint az elnöki palota körül nincsenek védelmi vonalak. A reggeli támadások követ­keztében a város központjában több épület, köztük az elnöki palota is kigyulladt. Közben az éjszakai bombázások után még négy helyen tört ki tűzvész Groznijban. Találatot kapott a város ipamegyedében egy ben­zintározó is, illetve újabb bom­bák hullottak az olajfinomítóra, amelynek tartályai több napja állnak lángban. Áz éjszaka több mint száz csecsen fegyveres megpróbált kitömi Ingusföldre. Az orosz szövetségi mene­kültügyi hivatal szerint növek­szik a csecsenföldi menekültek száma. A harcok kezdete óta csaknem 43 ezer ember hagyta el a kaukázusi köztársaságot. Japában az új esztendő is tragikusan kezdődött, hiszen az országot újabb földren­gés rázta meg. Felvételünkön az elmúlt esztendő legvégén lezajlott, a Richter-skála sze­rint 7.5 erősségű rengés által okozott pusztítás látható... . <Óöi;rf77> f

Next

/
Thumbnails
Contents