Heves Megyei Hírlap, 1993. december (4. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-01 / 280. szám

NEM VESZIK EL A RECSKIEK FÖLDJÉT (5. oldal) HEVES MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. DECEMBER 1., SZERDA HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 280. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT PRESENT TRADE RT. HamoBnaDi Viszonteladók, vállalkozók! Megkezdtük tartós és féltartós elemek nagykereskedelmi értékesítését. Eger, Hadnagy úti Szolgáltatóház Tel.: 36/312-636 Megelőző APEH- vizsgálatok Az Adó- és Pénzügyi Ellenőr­ző Hivatal jövőre szeretné meg­többszörözni a kezdő vállalko­zóknál végzett úgynevezett meg­előző vizsgálatok számát. Ezek általában nem vonnak szankciót maguk után, de a tapasztalt hibá­kat az APEH nyilvántartja, és a következő alkalommal az adózó már nem számíthat „elnézésre”. A kezdő vállalkozók főként az áfa-visszaigénylés, a pénztár- könyv, illetve a naplófőkönyv pontos vezetése, a bizonylatolás területein vétenek az adózás sza­bályai ellen. A megelőző vizsgá­latokkal sok kiszűrhető a fiktív vállalkozósok közül, melyek csupán az adóelőnyök miatt ala­kultak. Y érkészítményt szállító rendőrök A szakadatlan havazás miatt tegnap a rendőrség segítségét kerték a Vas Megyei Vértransz- fűziós Állomás ügyeletes mun­katársai, hogy eljusson a vérké­szítmény a körmendi kórházba. A küldeményt a 40 centiméter­nyi hóban terepjáró gépkocsival vitték Szombathelyről, így ér­kezhetett csak időben a műtőbe. Országos Köznevelési Tanács Az Országos Köznevelési Ta­nács keddi alakuló ülésén Mádl Ferenc művelődési és közoktatá­si miniszter a tanács 21 tagjának átadta a három évre szóló felkérő levelet. Egyévi időtartamra el­nöknek választotta Illyés Sán­dort, a Bárczi Gusztáv Gyógype­dagógiai Tanárképző Főiskola jelöltjét, az intézmény főigazga­tóját. Az Országos Köznevelési Tanács felállítását a közoktatási törvény írta elő. A testület a mű­velődési és közoktatási miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos szakmai testületé. Göncz Árpád Hannoverben Göncz Árpád köztársasági el­nök tegnap Hannoverbe utazott, ahol december 1-jén részt vesz és beszédet mond a Római Klub 25. évfordulós konferenciájának nyitóülésén — közölte a köztár­sasági elnök sajtóirodája. EU-tagság 2000-re? Kádár Béla, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok miniszte­re brüsszeli tárgyalásai után el­mondta: a kormányzat a közel­jövőben vitatja meg az Európai Unióhoz való magyar alkalmaz­kodás stratégiájának elveit és főbb feladatait. „A következő fél évtizedben ennek teljesítése je­lenti majd a magyar gazdaság számára a legnagyobb kihívást” — jegyezte meg. „Elérhetőnek tűnik, hogy az ezredfordulón or­szágunk csatlakozzék a fejlett európai országok családjához” — fejtette ki a magyar minisz­ter. Várható KRESZ- módosítások Feltehetőleg jövő év márciu­sától visszaállítják azt a régi KRESZ-szabályt, amely a pár­huzamos közlekedés esetén nem engedi meg például a nehézjár- muveknek a belső sávokban való tartós haladást — tudtuk meg tegnap a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium illeté­kesétől. Kezdeményezni fogják a biztonsági öv bekapcsolása alóli felmentést azoknál, akiknél ezt orvosi szempontok indokolják, például terhes nők, vagy pace­makerrel élők. Megfontolják, hogy az első ülésen való gyer­mekszállítási tilalmat feloldják, ha a kisgyerek biztonsági ülésbe» utazik. Behavazott utak a Dunántúlon Az országban járhatatlan út, vagy a hó miatt elzárt település nincs, ám a nagy mennyiségű csapadék miatt a Dunántúlon sok útvonal nehezen járható. A Duna keleti részén nem volt ha­vazás, csupán Bajánál esett a hó, de az el is olvadt. A Dunántúlon sok gondot okozott a havazás. A nyugati országrészben több mint 50 centiméter vastag friss hóré­teg takarta be a földeket és az utakat. A főutak Vas, Zala, So­mogy, Tolna és Baranya megyé­ben havasak, hókásásak, sokfelé nehezen járhatók. A Dunántúl nyugati részén ugyancsak na­gyon nehezen járhatók a mel­lékutak. Módosították az adózas rendjéről szóló törvényt Az Országgyűlés tegnap elfogadta az adózás rendjéről szóló törvény módosítását. Ajogszabály szélesíti az adóhatóság jogkörét, szigorítja az adózás szabályait. Ezzel a 100. törvényt alkotta meg 1993-ban a Magyar Országgyűlés. Az adózás rendjét módosító törvény határozathozatala előtt Becker Pál pénzügyminisztériu­mi államtitkár elmondta: a ke­ménység nem a tisztességesen adózó többség, nem a vétlen adózók irányában nyilvánul meg. A kormányzat nem enge­dett a magas bírság és az árule­foglalás kérdésében, ami azon­ban csak az engedéllyel nem ren­delkező kereskedőkre vonatko­zik. Az elfogadott módosítás sze­rint változnak a bejelentési köte­lezettségek, és szaporodott azoknak az adatoknak a köre, amelyeket az adózóknak közöl­niük kell az adóhatósággal. így például közölni kell a társaságnál vezető tisztséget betöltő szemé­lyek adatait is. Az adótitok jog­körében az új módosítás akkor teszi lehetővé az adatok közlését az APEH-nek, ha azt a bíróság kéri, illetve az ügyész által jóvá­hagyott megkeresésre kéri azt a nyomozó hatóság, és ez a megke­resés büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges. Bizonyos esetekben az adóhatóságot felügyelő mi­niszter is kaphat egyeni adato­kat, ha az a felügyeleti jogköré­nek végrehajtásához szükséges, és még abban az esetben adhat ki adatokat az APEH, ha az adóti­tok kábítószer-kereskedelem­mel, terrorizmussal vagy illegális fegyverkereskedelemmel függ össze. Módosulnak az adóelőleg-fi­zetés szabályai is. így ezentúl nem az adóelőleg emelésével bünteti majd az adóhatóság a be­vallást nem teljesítő cégeket, vál­lalkozásokat, hanem mulasztási bírság szigorúbb kiszabásával. Gyarapodnak az ellenőrzési le­hetősegei az APEH-nek egy új forma, az azonnali ellenőrzés be­vezetésével. Az adóhatóság az ellenőrzést a hatáskörébe tarto­zó ügyekben az illetékességi te­rületén folytatja le, de külön en­gedéllyel az ilíetékességi terüle­tükön kívül is tarthatnak majd ellenőrzéseket az APEH revizo­rai. Szigorodnak a bírságok, de valamivel kisebb mértékben, mint ahogy az az eredeti javaslat­ban szerepelt. A mulasztási bír­ság felső határa a legtöbb eset­ben 50 ezer forint, amit egyebek között akkor róhatnak ki, ha az adózó nem tett eleget bevallási kötelezettségének. Ugyancsak bírságot állapíthat meg az adó­hatóság, ha valaki nem tesz ele­f et szarnia-, illetve nyugtaadási ötelezettségének, valamint ha engedély nélkül folytat kereske­delmi tevékenységet. (MTI) A szép tél idecsalogathatja a turistákat, a téli sportok szerelmeseit Már az se \ó, ha esik a hó? Téli körkép a Mátrában Úgy tartják, hogy november közepe táján a mátrai üdülőhelyeken a szálloda- és motel-, valamint vendéglőtulajdonosok egyfolytában az eget kémlelik, vajon megadja-e az ég áldását, s az évszakhoz méltóan kirázza-e párnájából Holle anyó a havat? A hiedelem szerint tehát ha esik a hó a Mátrában, akkor an­nak mindenki örül. Az alábbi körképünkből kide­rül, hogy ez a feltételezés nem minden esetben fedi a valóságot, ugyanis lassacskán úgy néz ki, hogy a havas hegycsúcsok, a megfelelő minőségű sípályák sem vonzzák már annyira a spor­tolni, illetve a pihenni vágyókat. — Nem igazán vesszük észre a vendégforgalmunkon a kedvező időjárást — mondja Budai Má­ria, a mátrafüredi Benevár étte­rem vezetője. — Egyedül az isko­lai szünet idején érkeznek hoz­zánk többen. Jómagam itt dolgo­zom 26 éve, de ilyen gyenge no­vemberünk még soha sem volt. Egyre inkább elszegényedik az a középréteg, amelyik a viszony­lag kedvező árak miatt eddig hozzánk járt. — Pedig azt gondolnánk, hogy a hó jelentős idegenforgal­mi tényező lehet itt... — Mátrafüreden nem. Akik síelni jönnek, azok felmennek a Kékestetőre, és ott is maradnak. Megtehetik, hisz akad ott ven­déglő és szálloda is. Pár éve még sokat számított a jó idő, de az előbb említett okok miatt ez má­ra már szinte semmit nem jelent. A vendégkörünkben inkább a gyermekes fiatal házaspárok je­lennek meg, és azok is inkább karácsony és újév között, a szün­időben, vagy ugyanígy nyáron júliusban, augusztusban. De au­gusztus húszadikával mintha „kisöpörték” volna a Mátrát, olyan sivár minden. Hajói össze­adom, voltaképpen hat hét a sze­zon, ilyenkor úgy háromszorosá­ra megy fel a forgalmunk, és még így is csak 70-80 százalékos a ki­használtságunk. — A hóesés idevonzza az em­bereket — véli Juhász László, a mátraházi Ózon Hotel üzletve­zetője. (Folytatás a 3. oldalon) Kíitíisztrófíi-tíiníícskozas K.CUZ,ClCoC 5»ZCIllll I1CII1 VdldülC­Ívik tárca, hanem közvetlenül a kormány alá kellene rendelni. A testületben többek között mér­nökök, orvosok, környezetvédel­mi szakemberek, vízügyesek kapnának helyet, és elsősorban a katasztrófavédelem ügyeivel foglalkoznának, az oktatástól a gyakorlati felkészítésig. Farkas József szerint ezenkívül szükség lenne egy olyan központ felállí­tására, ahol naprakészen nyil­vántartanák a legkülönfélébb helyen és módon tarolt sok száz millió forint értékű tartalékkész­leteket. Ehhez persze egy számí­tógépes adatbank is kell. A vezér­őrnagy azt is megfontolásra ajánlja: a jövőben a készletezést oly módon kellene megoldani, hogy minél több termék béke­időben is használható legyen. A tanácskozáson szó volt a ké­szülő katasztrófavédelmi tör­vényről, valamint többek között arról is, hogy a déli megyékben miként lehet felkészülni egy esetleges migrációs hullám foga­dására a volt Jugoszlávia teruíe- téről. (MTI) Beszakadt egy óvoda teteje Egy tatai óvoda tetejének beszakadása miatt riasztották kedden délelőtt a Komárom-Esztergom megyei állami tűzoltókat. A szakem­berek rövid idő alatt eloltották a szabálytalan kéményépítés miatt át- tüzesedett gerendákat. A tető beszakadása következteben a foglal­koztató szobák falai, illetve mennyezete nem sérült, ezért a gyerekek továbbra is a Fürdő utcai intézményben maradhatnak, illetve járhat­nak. A tető javítását pedig egy helyi építőipari cég megkezdte. Felmérés az ÖGLT-nél Sikerül-e eladni a vezetékeket? Elsősorban a homo-, illetve a biszexuálisokat sújtja Hazai AIDS-tény: 81 elhalálozás Magyarországon eddig 81-en haltak meg AIDS-ben. A betegek száma jelenleg 140, az ismert fertőzötteké 360, míg a becsült ada­tok alapján legalább 2-2,5 ezer HIY-pozitív — köztük számos kül­földi — él hazánkban. Mindez azon a tegnapi sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet a december 1-jei AIDS-világnap alkalmából rendeztek a Népjóléti Minisztériumban. A tájékoztatón közreadott ki­mutatások szerint az AIDS Ma­gyarországon leginkább a férfia­kat, közülük is elsősorban a ho­mo-, illetve a biszexuálisokat sújtja. A HIV-pozitívok és a be­tegek között viszonylag keve­sebb a hemofíliás, valamint az, aki transzfúzió útján kapta meg a fertőzést, a kábítószeresek ará­nya azonban még mindig elenyé­sző. A legtöbb HIV-pozitív egyébként a fővárosban és Pest megyében él, de viszonylag so­kan fertőződtek meg az ország nyugati, illetve északkeleti fe­leben is. Dr. Bánhegyi Dénes, az AIDS-betegeket kezelő László Kórház munkatársa rámutatott, hogy korunk két jelensége, a szexipar előtérbe kerülése és a migráció kiszélesíti az AIDS-fer- tőzés lehetőségét. Ezért is fontos lenne, hogy minél többen részt vegyenek a szűréseken, ame­lyekre az ország 146 pontján, a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgalatoknál, va­lamint — anonim módon — a bőr- és nemibeteg-gondozókban lehet jelentkezni. A külföldön és itthon is nagy vihart kavart fertő­zött vérrel es vérkészítmények­kel kapcsolatban István Lajos miniszteri biztos elmondta: a HTV-vel fertőzött németországi vérplazmából nem, csak az abból készített gyógyszerekből érke­zett Magyarországra szállítmány. Ezt azonban — a további vizsga­latokig — a hatóságok azonnal lefoglalták. (MTI) Az MCDSZ véleménye Egyes politikai vezetők igyekez­nek a közvéleményt olyan kijelenté­sekkel elárasztani, amelyek alapján a cigányságról a reálisnál kedvezőt­lenebb kép alakul ki, mintha min­den bajnak oka a képzetlen és ké- pezhetetlen cigányság volna — hangzott el a Magyarországi Cigá­nyok Demokratikus Szövetségének (MCDSZ) tegnapi sajtótájékozta­tóján. Ezzel szemben az országban számos helyen sikerült már a cigá­nyokat földhöz juttatni, az állatte­nyésztésbe szervesen bevonni. Az utóbbi időben két kiadványt is meg­jelentettek, amely hasznosan járul­hat hozzá a cigány közösségek ala­kításához. E kiadványokhoz a szö­vetség székházában (Bp. X., Zágrá­bi u. 25.) lehet hozzájutni. Év végi számadáshoz érkezik az ÖGLT, azaz az önkormányza­ti gáztársulás, s a legközelebbi ülésükön felmérik a készültségi állapotot. Ha a terveket vesszük alapul, jelenleg 80 százalékos készültséget tud a társulás föl­mutatni. Jelenleg öt községben — Verpelét, Szomolya, Noszvaj, A ndornaktálya és Demjén — van lemaradás. Ezeken a települése­ken a hálózat már elkészült, még az adminisztrációs „munkák” vannak hátra: műszaki átadás, jegyzőkönyvek, eljárási engedé­lyek. Verpeléten és Szomolyán ezekben a napokban el tudják végezni a feladatokat — mondta Kisari Zoltán, a társulás elnöke. Noszvajon akkor haladhatnak tovább, ha Szomolyán befejezik az átadást. Demjénben és An- dornaktályán, ha nagyobb aka­dályok nem gördülnek a szakept- berek elé, az év végéig szeretnék befejezni az átadást. A másik nagy kérdés, ami fog­lalkoztatja a gáztársulás tagjait: elkészülte után ki fogja a veze­tékrendszert fenntartani. Ez ügyben — az országban először itt — tárgyalásokat kezdtek a Ti- gázzal arról, hogy a gázszolgálta­tó megvásárolja a rendszert. Egyezség viszont mégnem szüle­tett ez ügyben, mert az árban a két fél nem tud megegyezni. A Tigáz ugyanis a bekerülési költség 24 százalékát ajánlotta fel, de a tár­sulás tagjai ennyiért nem akar­nak megválni tulajdonuktól. A többség véleménye szerint 35- 40 százalék alatt nem szabad el­adni. Vagy meg kell várni a gáz­törvényt. Ennek elkészülte vi­szont jelen pillanatban még na­gyon bizonytalannak látszik. rNcmzcu rvaiaszuuid lauacs felállítását javasolta a Magyar Honvédség fősebésze a kataszt­rófák következményeinek fel­számolásában való együttműkö­désről tegnap rendezett tudomá­nyos konferencián. A Magyar Katonai Katasztrófa-orvostani Társaság szervezte tanácskozá­son többek között a tűzoltóság és a polgári védelem vezetői is reszt vettek. Farkas József orvos-vezérőr­nagy, a Magyar Honvédség főse­bésze az MTI-nek elmondta, hoev a Katasztrófa Tanácsot eí

Next

/
Thumbnails
Contents