Heves Megyei Hírlap, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

FAGYHALÁL FENYEGETI GYERGYÓSZENTMIKLÓST (5. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1993. NOVEMBER 1. HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA TV. ÉVFOLYAM 254. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT PRESENT TRADE RT. "V AGA gyártmányú reduktorok és hegesztő-vágó készletek AGA ipari és orvosi gáz. DEPÓ ÁRUHÁZ Eger, Nagyváradi u. 17. Tel: 36/324-600. Kárpótlási jegyet napi áron elfogadunk! A Visegrádi Csoporton belül Politikai lehűlés? A Gazeta Wyborcza című lengyel lap szerint a Krakkóban kezdő­dött, Együtt vagy külön című lengyel-cseh-szlovák-magyar tanács­kozás lengyel részvevői úgy látják, hogy „ hűvösebbé váltak a politikai kapcsolatok a Visegrádi Csoporton belül”és ez meglátszik az értekez­leten is, ahová a várakozásokkal ellentétben nem érkeztek meg a tag­országok külügyminiszter-helyettesei. Ennek okát a Gazeta tudósí­tójával beszélgetők két dologra vezették vissza: az ezen országok NATO-tagsága ellen emelt orosz vétóra, és „a posztkommunista baloldal lengyelországi hatalomra jutására”. „Csehországban és Magyarországon jelenleg dominál a bizalmat­lanság Lengyelország iránt” — idézte a Gazeta Bronislaw Geremek professzort, a szejm külügyi bizottságának elnökét. „ Partnereink attól félnek, hogy a lengyel baloldal sikere fertőző példa lehet.” Kölnbe nem utazik Göncz Árpád az előzetes ter­veknek megfelelően november elején nem hivatalos látogatást tesz a Koreai Köztársaságban. A köztársasági elnök szóvivője az MTI kérdésére hozzátette: tudo­mása szerint nem szerepel kölni látogatás az államfő programjá­ban. Göncz Árpád Koreába nem Németországon keresztül utazik. Faragó András elmondta azt is, hogy a köztársasági elnök és a kormányfő között rendszeresek a telefonbeszélgetések, amióta Antall Józsefet a kölni klinikán gyógykezelik. Protestáns nagygyűlés A Protestáns Napok ünnep­ségsorozat csúcspontjaként nagygyűlés volt szombaton — a reformáció ünnepét megelőző napon — Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban. Az eseményen beszédet mondott Jeszenszky Géza, aki hangsúlyozta: „Ma a többség és a kisebbség békés együttélésére van szükség, ehhez pedig bátorság és türelem kell”. A külügyminiszter után Czine Mihály irodalomtörténész és Szokolay Sándor zeneszerző tar­tott előadást. A nagygyűlés ige­hirdetéssel és áldással ért véget. Jubileumi lakodalmak Huszonhét házaspár mondta ki szombaton ismételten a bol­dogító igent Egyeken. A Hajdú- Bihar megyei település művelő­dési házában immár 17 esztende­je minden évben megtartják a ju­bileumi házassági évfordulókat. Az idén huszonhét család ünne­pelhetett együtt: közülük két há­zaspár 60, tizenegy 50, tizennégy pedig 25 évvel ezelőtt kötött fri­gyet. Az együttesen tartott gyé­mánt-, arany- és ezüstlakodalom főszereplői a falu csaknem egész lakossága előtt erősítették meg egykor fogadott hűségüket. r A Fidesz országos választmányának ülése Szájer József az elnök A hét végén, szombaton a Miskolci Egyetem aulájában tar­totta meg alakuló ülését a Fiatal Demokraták Szövetségének or­szágos választmánya. Nagy vára­kozás előzte meg az eseményt, hiszen köztudott volt, hogy a vá­lasztmány elnöki tisztjéért ketten indulnak, Szájer József frakció­vezető-helyettes és Fodor Gábor alelnök, aki szerint — mint az ülésen elhangzott beszédéből ki­derült — „egy ideje nem jó irány­ba fordult a Fidesz szekere”. Mindazonáltal az idézett mondatot a sajtó jelenlévő kép­viselői élőszóban nem hallhat­ták, körülbelül három perccel a délelőtti kezdés után ugyanis zárt ülést rendeltek el, így csupán utólag lehetett megtudni például azt, hogy a választmánynak min­tegy húsz tagja mondott beszédet felváltva az egyik és a másik el­nökjelölt mellett, akik maguk is felszólaltak. Kora délután aztán lezajlott a szavazás, s utána ke­rült sor — immár nyilvánosan — az eredményhirdetésre. (Folytatás a 3. oldalon) Dr. Józsa Fábián belügyi államtitkár leleplezi az emlékművet (Fotó: Gál Gábor) Örökké hirdesse az édesanyák áldozatát Világháborús emlékművet avattak Hevesen Hevesen tegnap délelőtt ünnepélyes keretek között avatták fel a második világháború katonai és polgárai áldozatainak emlékművét, Kő Pál szobrászművész, Novák István épí­tész, és Fáskerti István kőszobrász alkotását. A Himnusz elhagzása után dr. Hegedűs György polgármester megnyitó beszédében így fogal­mazott: az emlékmű örök időkre hirdesse az édesanyák áldozatát. Mint mondta, erős fogadalmat kell tenni, hogy ember az ember­nek ne lehessen farkasa. Ezután dr. Józsa Fábián bel­ügyi államtitkár megemlékezé­sét hallgathatták meg a jelenlé­vők, aki kijelentette: régi adóssá­gát törleszti Heves város népe, amikor emlékművet állít a más­félszáz főnyi áldozat emlékére, hiszen tragikus fintora a sorsnak, hogy erre csupán 48 év elmúltá­val kerülhetett sor. Majd a pol­gármester beszédére utalva hoz­zátette: valóban fogadalmat kell tenni arra, hogy hasonló erőszak nem fordulhat elő ebben az or­szágban, s hogy idegen érdekek miatt nem megyünk háborüba soha többé. Ezt követően leleplezte a szobrot, amely — a polgármester megfogalmazásvál élve — mind­annyiunk édesanyját ábrázolja a reménység kék madarával. Végezetül Józsa Fábián, He­gedűs György, a meghívott dísz­vendégek, az áldozatok hozzá­tartozói, a városi szervezetek képviselői és a város polgárai rótták le kegyeletüket az emlék­műnél. A Szózat hangjai után a polgármester és az államtitkár megkoszorúzták az első világhá­borús emlékművet is. A tv székháza és a Parlament előtt Csendes tüntetés „...már régen nem műsorok­ról, újságírókról, Rádióról, Tele­vízióról van szó, hanem a sajtó­szabadságról. Minden demokrá­cia legfontosabb alapelveinek és eszközeinek egyikéről, mellyel a polgárok a hatalmat kordában tarthatják...” fogalmazták meg újságírók szombaton a Kossuth térén, a Parlament előtti tünteté­sükön. Az MTV székháza előtt kez­dődött csendes demonstrációra a Rádiós Kamara hívta a kollégá­kat, a sajtószabadságot féltő pol­gárokat, hogy onnan vonuljanak a Parlament elé, a Kossuth szo­borhoz: tiltakozásul a két köz- szolgálati intézményben, a TV- ben és a Rádióban az elmúlt na­pokban történtek miatt. Nahlik Gábor és Csúcs László elnöki jogkörrel felruházott alelnökök műsorpolitikai és személyi intéz­kedései ellen többezren tüntet­tek. Petíciójukban — amelyet a Kossuth szobor kezébe helyez­tek el „a tájékoztatásra szegődött magyar újságírók” aláírással — leszögeztek: ”A Rádió meg a Te­levízió, ismét fegyver lett a kor­mányzó hatalom kezében, és pontosan azok ellen irányul, aki­kért egyáltalán a szabadsajtot ki­találták.” „Terpeszkedő alelnökök" A Demokratikus Charta által — a sajtószabadság védelmében — meghirdetett szombati nagy­gyűlésre több ezren gyűltek össze a budapesti Városháza díszter­mében, az épület folyosóin és udvarán. Konrád György utolsó szó­nokként leszögezte: „A két ter­peszkedő álelnök folyamatosan szégyent hoz a magyar demokrá­ciára”. Mint mondta: a történte­kért a felelősséget a miniszterel­nök hiányában az őt helyettesítő belügyminiszternek kell vállal­nia. Konrád szerint elképzelhe­tő, hogy Antall József távollété­ben a márciusban szétesett MDF ismét összeáll, és a szélsőjobb ha­talomra kerül. MTI) Szobordöntögetők Nyíregyházán Ismeretlen tettesek ledöntöt- ték talapzatáról a Móricz Zsig- mond szobrot szombatra virradó éjjel Nyíregyházán. A köztéri al­kotás az íróról elnevezett megyei és városi könyvtár előtti parkban állt. A vandál cselekedet során a szobor szerencsére nem sérült meg. Az ismeretlen tettesek fel­kutatására a Nyíregyházi Rend­őrkapitányság megtette a szük­séges intézkedéseket. (MTI) Lelki elsősegély telefonszolgálat Az emberi hang, mint utolsó mentsvár Lapunkban rendszeresen köz­zé tesszük az egri lelki elsősegély telefonszolgálat számait, ame­lyeken a hívók a megoldatlan személyes gondokról, egyéni problémákról ingyenesen és névtelenül beszélhetnek az ügye­lőkkel. Ez a szervezet 1989-ben in­dult. Először csak egy vonalon várták a hívásokat, majd két szá­mot (06-36-314-321; 06-36- 321-488) is lehetett tárcsázni. Ugyanígy nőtt az ügyeleti napok száma is. Mint a szolgálat egyik vezetője, dr. Cserhalmi Magda klinikai szakpszichológus el­mondta, folyamatosan növelték a munkatársaik létszámát is. Egyre gyarapodott a stáb, amelyet megfelelő módszerekkel válogattak ki a jelentkezők kö­zül, illetve fejlesztették tovább adottságaikat. Kiképzett önkén­teseik a munkaidő után vállalják az éjszakázást, hogy várják a rá­szorulók jelentkezését. Meghall­gatva őket nem tanácsokat osz­togatnak, hanem — az emberi hang erejével és melegével — kö­zösen igyekeznek velük megta­lálni a megoldást. Arra töreksze­nek, hogy olyan találkozások jöjjenek létre a telefon eszközé­vel, amelyek során maga a hívó mondja ki, hogy mi is lehetne a kiút a zsákutcának érzett élet­helyzetéből. Most újabb változás előtt áll­nak, a következő héttől kezdve öt napon keresztül várják a rá­szorulók jelentkezését, hétfő és kedd kivételével esténként „él­nek” a szolgálat vonalai. Sok esetben ez utolsó mentsvárul szolgál ez a hívók számára, ezért is érzik is olyan fontosnak világ­szerte ennek a lehetőségnek a megteremtését. Létrehoztak egy alapítványt is, amelyen keresztül ki-ki anyagi segítséget adhat az egriek továbbképzéseihez, fej­lesztéseihez — végül is azoknak, akik számára nélkülözhetetlen ez az önzetlen szolgáltatás. A „Vox Humana” alapítvány számlaszáma: OTP 13266-2. (8■ l) Áruházi tettenérés Süketnéma magyar tolvajok Ausztriában Három süketnéma magyart tartóztattak le pénteken délután az ausztriai Wörglben. Az APA szerint sorozatos lopásokkal gyanúsítják őket. Az osztrák hírügynökség je­lentéséből kiderül, a három férfi — valamennyien ismert tolvajok Ausztriában — egy lezárt áruházi vitrinből épp egy autórádiót akart elemelni, amikor az áruhá­zi detektív rajtakapta őket. A süketnéma tolvajok gépko­csijában négy videokamerát ta­láltak. A egyik gyanúsított — sü- ketnéma-tolmács segítségével lefolytatott — kihallgatásán beis­merte, hogy társaival együtt Tirolban lopta ezeket a tárgya­kat. A csoport egyik tagját koráb­ban már kitiltották Ausztriából, így illegálisan tartózkodott az or­szágban. (MTI) Kártalanítást kapnak 50 ezer forintig Segítik a hevesi takarékszövetkezet tagságát Ha nem is egészen megnyug­tató, kétségkívül tiszteletre mél­tó gesztusa az ország takarékszö­vetkezeteinek, hogy a Heves és Vidéke Takarékszövetkezet fize­tésképtelensége miatt hátrányos helyzetbe került alaprészjegy 1-11. és célrészjegy-Ux\dí]áonoso- kon segítenek. Noha mindenki teljes kártala­nítására nincs mód, minél több kárvallottnak szeretnék enyhíte­ni gondját-baját. Ilyenformán — mint értesültünk Gergely Sán­dortól, az Országos Takarékszö­vetkezeti Szövetség elnökétől — a hevesiek tisztségviselői, elnöke, főkönyvelője, belső ellenőre, il­letve behatárolható közvetlen hozzátartozói kivételével min­den azonosítható magánszemély 50 ezer forintig terjedő visszatérí­tést kap, ha eredeti szerződését, célrészjegyét bemutatja. Ameny­nyiben a tagnak hitelkövetelése is van a takarékszövetekezettel szemben, az összeget természe­tesen figyelembe veszik a kifize­tésnél. A kártalanítás az Országos Betétbiztosítási Alapon keresz­tül történik. A mérlegelések alapján a 14 ezer főt meghaladó tagság rész-, illetve célrészjegyei maradéktalanul megtérülnek, s csak mintegy 300-an nem része­sülnek teljes kártalanításban. Részlegesen lezárják a város Fő terét Megváltozik a forgalmi rend Gyöngyösön E feltételekből — információ­ink szerint — már van, ami ha­marosan teljesül, és részlegesen lezárják a város Fő terét. Erről kérdeztük Szilágyi Attila, város­üzemeltetési igazgatót. — A már szinte elkészült Szent Bertalan utcát mikor adják át forgalomnak, s mikor zárják le a Fő teret? — Ha ez egy hagyományos út lenne, akkor valóban úgy tűn­hetne, hogy készen van. De a Könczei Gábor által elkészített terv egy külföldi találmányt, a tempó 40-et vette át, s ennek a feltetele még nincsen meg. A Szent Bertalan utca olyan lesz, hogy a gépi árművezetőket „aka­dályokkal’* olyan kormánymoz­gásra készteti — például az eltérő szintű burkolatokkal —, hogy 40-50 km/óra sebességnél gyor­sabban itt nem lehet autózni. A a gyalogosokat is jóval nagyobb " védelemmel látja el a ió par szi­get. Jelenleg elvégezték a két ré­tegű aszfaltozást, s ezután követ­kezik a szigeteknek a kitűzése, megépítése. Utána táblázunk és átadjuk a forgalomnak az utat. Vató igaz, a Fo teret északi irány­ból lezárjuk — úgy néz ki, hogy hamarosan. A déli irányból majd még meg lehet közelíteni, de csak parkolás céljára, mert az átmenő forgalom már itt is tilos lesz. — Úgy tudjuk mindezzel gyö­keresen megváltozik a belváros­ban a forgalmi rend... (Folytatás a 3. oldalon) Elkészült a gyöngyösi ro tér ataiakitasanak terve, utemezese, me- yet a Pro Űrbe Mérnöki és Városrendezési kft. készített. Ez számos (özlekedési jellegű problémát vet fel, amelyet meg kell oldani a gyalogos belváros kialakításához Gyöngyösön. Legfontosabb a Fő éren áthaladó forgalom elvezetése, a parkoló gépkocsik elhelyezé­se, az üzletek kiszolgálása, épületek megközelítése, a megkülön- löztetett gépjárművek közlekedése, a szemétszállítás megszerve­zése...

Next

/
Thumbnails
Contents