Heves Megyei Hírlap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

TVR-EXTRA — JÖVŐ HETI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓMŰSOR 16 OLDALON // HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1993. OKTÓBER 1., PÉNTEK HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT 1993. október 1-jei termelői ár emelése után is a régi fogyasztói áron kínálunk ZANUSSI-LEHEL hűtő- és fagyasztó- szekrényeket valamint fagyasztóládákat. Várjuk kedves vásárlóinkat! ZANUSSI-LEHEL MINTABOLT Eger, Deák F. u. 49. Tel: 36/411-494 Kárpótlási jegyet napi áron elfogadunk! 7 Mától érvényes Az EFTA-megállapodás az Társulás (EFTA) öt tagországa — Ausztria, Liechtenstein, Nor­végia, Svájc, Svédország — kö­zött a szabadkereskedelmi meg­állapodás az ipari, a feldolgozott mezőgazdasági, valamint a halá­szati termékekre. Ugyanettől az időponttól érvényesek az öt or­szággal megkötött kétoldalú ag­rárkereskedelmi megállapodá­sok. A most életbe lépő megálla­podással megszűnik versenyhát­rányunk az EFTA-országok pia­cain az EK ipari szállítóihoz ké­pest. Jelentősen javulnak agrár­exportunk feltételei is. Egyidejű­leg az EFTA-országok szállítói az EK-országok cégeivel azonos feltételek mellett versenyezhet­nek a magyar piacon. Az EFTA-országok a megál­lapodás életbelépésekor a leg­több termékre azonnal biztosít­ják Magyarország számára a tel­jes szabadkereskedelmet a vá­mok és egyéb akadályok eltörlé­sével. (MTI) Lezsák Sándor az MDF ügyvezető elnöke Az MDF—csütörtöki sajtótá­jékoztatója szerint — az Orszá­gos Elnökség szerda esti ülésén hivatalosan beiktatták Lezsák Sándort ügyvezető elnöki tiszté­be. Mint Herényi Károly szóvivő fogalmazott: Lezsák megbízatá­sa végleges, a tisztújító országos gyűlésig ő tölti be ezt a posztot. A szóvivő hangsúlyozta: az MDF hosszú, mély válságot élt át, de ismét esélyesként indul a válasz­tásokon. Az országos listákról a párt valószínűleg januárban dönt — mondta el Lezsák Sándor. Szerinte egyértelmű, hogy An­tall József vezeti az országos lis­tát. Lezsák nem kíván képviselő­ként bekerülni a Parlamentbe, de lehetségesnek tartja, hogy a párt vezető testületéi másképp döntenek. Az elnökség nemcsak Lezsák Sándor beiktatásáról döntött, hanem 12 igen szavazattal egy el­lenében, és az érintett tartózko­dása mellett Für Lajos helyére Kónya Imre frakcióvezetőt vá­lasztotta meg az MDF alelnökei- nekegyikéve. (MTI) Az engedélyt már a határon kérik A mától érvénybe lépő új mi­nőségvizsgálati és vámeljárási rendelkezésben mindössze az az újdonság, hogy az engedélyt már a határon kérik, illetve ellenőr­zik. Ezt Bártfai Béla helyettes pénzügyi államtitkár közölte. Emlékeztetett rá: új terméket 1981-től csak előzetes minőség- vizsgálat után lehet behozni az országba. Magánimport­tilalom Azért kellett megtiltani októ­ber 1-jétől a hatévesnél idősebb személygépkocsik magánim­portját, mert az év első felében a magánszemélyek által behozott 40 ezer személygépkocsi három­negyed része hatévesnél idősebb volt. Ha nem korlátozták volna a gépkocsiimportot, akkor rozsda- temetővé válna az ország. Kirabolták az eltartottat A főváros XIV. kerületében szerdán három ismeretlen férfi megtámadta D. Istvánná38 éves eltartottat Bagolyvár utcai laká­sában. Az asszonyt megkötöz­ték, és a lakásból 65 ezer forintot, 400 német márkát, 440 ezer fo­rint értékű kárpótlási jegyet és arany ékszert raboltak el. Az anyagi kár több mint 650 ezer fo­rint. Megfojtotta az asszonyt Baranya megyében a rendőr­ség őrizetbe vette G. József 27 éves pécsi lakost, mert szerdán a lakásán előzetes szóváltást köve­tően megfojtotta 27 éves felesé­gét. Kamatozó kincstárjegy Kamatozó kincstárjegy kibo­csátását szervezi októberben a Pénzügyminisztérium — tájé­koztatták az MTI-t. A szervezési teendőkkel az OTP Bróker Rt.-t bízták meg. A kibocsátásban va­lamennyi jogosítvánnyal rendel­kező értékpapír-forgalmazó részt vehet. Jelentkezni az OTP Bróker Rt.-nél lehet október 6-án délig. Nincs igénylő a volt szovjet laktanyára Munkanélküliségi gondok Lőrinciben Ha munkanélküliségről van szó, megyénket — sajnos — előkelő helyen emlegetik országszerte. Igaz ugyan, az állással nem rendel­kezők aránya még nem éri el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy a Nógrád megyei szintet, ám ez nem jelenti azt, hogy ennek ismereté­ben elégedettek lehetünk. Ami pedig a megyén belüli regionális mutatókat illeti, Lőrinci és környéke az elmúlt időszakban a kriti­kus határ szélére sodródott. A legfiatalabb városban a teni próbál a meglévő nehézsé- munkaképes korú lakosságnak geken. Varga Antal polgármes­csaknem a 20 százaléka részesül munkanélküli-járadékban, ám ez az adat nem foglalja magában a pályakezdő fiatalokat, illetve a munkanélküli-segéllyel nem rendelkezőket, akik egyre maga­sabb számban jelentkeznek a polgármesteri hivatalnál jövede­lempótló támogatásért. S ami ko­moly problémát okoz a képvise­lő-testületnek. A kisváros veze­tői szeretnének enyhíteni a gon­dokon, ám fáradozásaikat — raj­tuk kívül álló okok miatt — idáig nem sok siker kísérte. A volt szovjet laktanyára nem akadt je­lentkező, ráadásul az idén ősszel — százhárom év után először — a selypi cukorgyárban sem kez­dődhetett el a kampány. Az elmúlt hetekben — úgy tű­nik — megmozdult valami. Né­hány olyan vállalat, üzem telepe­dett le a városban, amely enyhí­tenél ezekről beszélgettünk. — Az utóbbi évek helyzetét elemezve, már azt is eredmény­nek könyvelhettük el, hogy ezek letelepedésével nem szűntek meg munkahelyek a településen — mondta a polgármester. — Ter­mészetesen soha nem mondtunk le arról, hogy változtatni próbál­junk a kedvezőtlen tendencián. Úgy tűnik, megérte fáradozni. — Éspedig...? — A volt KTSZ épületében nemrégiben nyílt meg egy varro­da, ahol eddig több mint tízen helyezkedtek el. Amennyiben si­kerül feltölteni a létszámot, el­képzelhető a két műszakos mun­karend is... Vagy említhetném azt a korábban átadott épületün­ket, amely a csökkentett munka­képességűek foglalkoztatását szolgálja. (Folytatás a 3. oldalon) Regionális jogásznapok Egerben Lehetőség a tapasztalat- cserére A 106 évesen elhunyt jogász- professzor, dr. Óriás Nándor emléktáblájának koszorúzásával kezdődtek meg tegnap Egerben az immár második alkalommal rendezett regionális jogásznapok programjai. Az Érsekudvarban lévő kegyeleti helynél fejet haj­tottak a Magyar Jogász Egylet megyei szervezetének, Eger ön- kormányzatának, az Egri Köz- gazdasági Szakközépiskola ba­ráti körének, s az egri öregdiá­koknak a képviselői; a Gárdonyi Géza Gimnázium leánykórusa elénekelte a Himnuszt és a Szó­zatot, megemlékező beszédet pedig dr. Farkas András ny. ügy­véd mondott. A jogásznapok hivatalos meg­nyitója délután két órakor volt a Hotel Flórában. A Magyar Jo­gász Egylet titkára, dr. Benisné dr. Győrffy Ilona beszédében ki­emelte az esemény sajátos jelen­tőségét: az elnevezése is mutatja, a regionalitáson van a hangsúly. A tavalyi jogásznapok sikere fontos tényezője annak, hogy a rendezvény gondolata tovább élt. A Magyar Jogász Egylet éle­tében a jogászság szakmai talál­kozói fontos szerepet játszanak. Alkalmat kínálnak arra, hogy a különböző szakterületeken dol­gozó pályatársak véleményt cse­réljenek a szakma legfőbb kérdé­seiről, információkat kapjanak és adjanak át, elszakadjanak a mindennapi élet taposómalmá­tól, s így találkozzanak egymás­sal. Eger jó helyszín egy ilyen ösz- szejövetelre. (Folytatás a 3. oldalon) Hatvanban fizették ki a lottó ötöst Ennyi pénz nemcsak a mesében van... (Fotó: Perl Márton) Tegnap délelőtt Hatvanban — rendőri felügyelet mellett — a to­tó-lottó kirendeltségen fizették ki az elmúlt hetek egyik legnagyobb lottónyereményét: 125 millió 90 ezer 951 forintot. A szerencsés nyertesnek dr. Nagy Bertalan, a Szerencsejáték Rt. miskolci terü­leti igazgatója nyújtotta át a csinos summát. Az ünnepélyes átadásra a szerencsés kezű asszonyt — aki immár 28. éve töltögeti rendsze­resen a szelvényeket — elkísérte a családja is, s együtt örültek a foga­dóiroda alkalmazottaival a nem mindennapi eseménynek. (Rész­letes beszámolónkat a 3. oldalon olvashatják.) Feltárás az M3-ason Október 4-én megkezdődik a régészeti feltárás a Gyöngyös- Barabás között épülő M3-as au­tópálya, valamint az ahhoz csat­lakozó M30-as, miskolci autóút tervezett nyomvonalán — jelen­tették be az Autópálya Igazgató­ság, a Közlekedési Minisztéri­um, valamint az érintett múzeu­mok vezető tisztségviselői csü­törtökön. Az ukrán határig épülő, 257 kilométeres autópálya tervezett útvonalán a muzeológusok 214 régészeti lelőhelyet találtak. ,Libegő álmok” Kékestetőn A polgármester nem vétkes pártüdülő-ügyben „ Tapasztalataim alapján kénytelen voltam úgy dönteni, hogy interpellálok Önhöz a város nagy nyilvánossága előtt, mivel maholnap elnyerhetjük a legsze- metesebb város címet’’— fordult nemrégiben írásban Szilágyi At­tilához, a város üzemeltetési igazgatójához Nyerges Pál szo­cialista párti képviselő. Gyön­gyös köztisztasága volt tehát egy kérdés és egy válasz erejéig az el­ső ügy, amellyel az önkormány­zat a tegnapi ülésén foglalkozott. Ugyancsak egy régebbi tanács­kozáson felvetődött témával folytatták a képviselők: mégpe­dig úgy, hogy meghallgatták tár­suk, dr. Fábián Ferenc, a jogi és ügyrendi bizottság elnök beszá­molóját az ominózus mátrafüre- di pártüdülővel kapcsolatban. Köztudott: egy rosszul megfo­galmazott szerződés miatt egy fantomcég kezébe került az in­gatlan, s a Skorpió Kft. rögvest jelzáloggal terhelte meg a több­milliós épületet. Az önkormány­zat — miután a vételárat sem kapta meg — visszaperelte az üdülőt, kifizette a tartozást: 4 millió forintot. Nagy Gyula kép­viselő javaslatára egy közös bi­zottságot jelölt ki a testület né­hány hete, amelynek két kérdés­re kellett válaszolnia. Vagyis: kö­vetett-e el Keresztes György pol­gármester mulasztást, amikor a rossz adásvételi szerződést aláír­ta? Illetve: túllépte-e a hatáskö­rét, amikor a 4 milliós tartozás azonnali visszafizetéséről a kép­viselő-testület meghallgatása nélkül döntött? (Folytatás a 3. oldalon) Patika-privatizáció Törvénytelen döntés? A Települési Önkormányza­tok Országos Szövetségének (TÖOSZ) gyógyszerészeti kon­zultatív fóruma csütörtökön tör­vénytelennek minősítette az Ál­lami Vagyonügynökség gyógy­szertári privatizációval kapcso­latos szeptemberi döntését. A résztvevők úgy határoztak: a gyógyszertári központokat to­vábbra is önkormányzati tulaj­donnak tekintik, és azokat a jö­vőben is e szerint kívánják mű­ködtetni — közölte Köllner Fe­renc, a TÖOSZ főtitkára. Hangsúlyozta: a gyógyszertári központok tulajdonjogi vitáját nem zárta le az a törvény, amely­nek alapján az ÁVÜ sajátjának tekinti a megyei gyógyszertári központokat. E jogszabály nem semmisítette meg az önkor­mányzati és egészségügyi tör­vény azon pontjait, melyek sze­rint a gyógyszerellátás a telepü­lési önkormányzatok feladatkö­rébe tartozik. (MTI) TOP-CARKft. Eger, 3300 Deák F. u. 64. Tel/fax: 36/413-808 „SHICK-R” Kft. Gyöngyös, 3200 Róbert K. u. 2/4. Tel/fax: 37/313-188 RENAULT KÉPE Lőrinci, 3021 Bajcsy-Zs. u. 57. Tel/fax: 38/388-132 RENAULT EZEK AZ AUTÓK MINDIG ON MELLETT VANNAK ▲ Részletfizetés 0%-os kamatra A Hétvégi nyitvatartás A Akció a megrendelt autókra RENAULT 19 RENAULT ÉLMÉNY VELE ÉLNI

Next

/
Thumbnails
Contents