Heves Megyei Hírlap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 177-202. szám)

1993-07-31-08-01 / 177. szám

LEVÉL A SZEGÉNYSÉGRŐL HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1993. JÚLIUS 31—AUGUSZTUS 1., SZOMBAT-VASÁRNAP MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA IV. ÉVFOLYAM 177. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT / PRESENT TRADE RT. LGEU Frottírtörülközők reklámáron amíg a készlet tart. 80x160-as 350 Ft 200x160-as 750 Ft DEPÓ ÁRUHÁZ Eger, Nagyváradi u. 17. Tel: 36/324-600 VAS-MŰSZAKI BOLT Eger, Hadnagy úti Szolgáltatóház Tel: 36/312-636 ___/* Ú j magyar programok az EBRD-től A londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank^EBRD) a héten több mint 250 millió dollár értékű kölcsönt és befektetést hagyott jóvá három magyar programnak. Az EBRD kibocsátja régóta tervezett forintkötvényét is, mely úttörő vállalkozás lesz Kelet-Európábán. Thierry Boudon, az EBRD infrastruktúrával, kömyezetvedelemmel és energi­ával foglalkozó osztályának vezetője elmondta az MTI-nek, hogy az Ml — M 15-ös autópályához 129,1 millió ECU értékű pénzügyi csomagot kap­nak a koncessziósok, kormánygarancia nélkül. Ez az építkezés költségének 34,5 százaléka. Az EBRD másik új programja, hogy 103 millió dolláros (90 millió ECU) hitelkerettel támogatja a mezőgazda- sági szerkezetváltást. (MTI) Gabonamérleg Az aszályos időjárás ellenére is meglesz ha­zánkban a hazai fo­f yasztáshoz szükséges enyérgabona-mennyi- ség. Hiányra csak akkor lehetne számítani, ha a f abonatermés csupán ,2-2,3 millió tonna kö­rül alakulna — jelentette ki az MTI érdeklődésére Makay György, a Ma­gyar Gabonafeldolgo­zók, Takarmánygyártók és -kereskedők Szövet­ségének főtitkára. Elmondta: legutóbbi becsléseik szerint 3,3- 3,4 tonna termés várha­tó hektáronként az or­szágban búzából. Ez azt jelenti, hogy országosan mintegy 3-3,4 millió tonna gabona takarítha­tó be. A termelők vi­szont 3 millió tonnára, vagy az alatti mennyi­ségre becsülik a termést. A betakarított búzában 5-30 százalék között mozog a csökkent érté­kű szemek aránya. Heves: a legmagasabb ráta Egyre több a fiatal állástalan Az országos átlaghoz hasonlóan Heves megyében is csök­kent némiképp a munkanélküliek száma. A legmagasabb arányban változatlanul Hevesen és környékén várnak vala­milyen állásra. A sort Pétervására folytatja, majd Hatvan következik. A két nagyvárosban — Egerben és Gyöngyö­sön — viszonylag jobb a helyzet. Itt 12 és 13 százalék körül mozog a ráta. Zárult a barokk fesztivál Idén utoljára hangzott föl toronyzene tegnap este 7 órakor a Mina­ret erkélyéről. A második egri barokk fesztivál rendezvénysorozata zárult le, melynek során huszonöt hangversenyt hallhattak az ér­deklődők. A huszonhét napos fesztivál utolsó eseményeként a Me­gyei Művelődési Központban fellépett egy nyolcvantagú ifjúsági szimfonikus zenekar. Áz eseménysorozat befejezéséről a 3. oldalon számolunk be. _ .. (Foto: Szántó György) A Nyugdíjasok Pártja szerint Kevés az egyszeri juttatás Elvárják, hogy a szakszervezeti konföderáció teljesítse választási ígéreteit Matyóföldi néptáncfesztivál Színvonalas szórakozást kínál a hét végén a folklór rajongóinak Mezőkövesd. Ott rendezik meg a IX. Matyóföldi Nemzetközi Néptáncfesztivált. Szombaton és vasárnap egész napos szabadtéri program, népművészeti kirako­dóvásár várja az érdeklődőket a város főterén. A hazai és a kör­nyező országokból érkező nép­táncegyüttesek, kórusok, páva­körök, fúvószenekarok mellett görög és pakisztáni együttesek is fellépnek. Összesen 30 együttest láthat a várhatón többezres kö­zönség a szabadtéri színpadon. Mindkét napon reggel 9 órától este 7 óráig tart a műsor. Felgyújtotta haragosát Tragédiához vezetett B. Fe­renc bosszúja, aki a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Tisza- szentmártonban csütörtökön délben benzinnel lelocsolta és felgyújtotta haragosa fakerítését. A 62 éves Sz. Miklós felelősségre akarta vonni a gyújtogatót, de akkor az őt is lelocsolta benzin­nel, mégpedig úgy, hogy a ruhája lángot kapott, ő maga pedig élet- veszélyes égési sérüléseket szen­vedett. Sz. Miklóst a nyíregyhá­zai kórházban ápolják, B. Feren­cet a rendőrség őrizetbe vette. Ideiglenes határátkelőhelyek A magyar és a román határőri­zeti, valamint vámszervek egyet­értésével ideiglenes határátke­lőket nyitnak meg a magyar-ro­mán határon, hogy csökkentsék a torlódást az ártándi, a gyulai és a nagylaki határállomásokon. Méhkerék és Szalonta, valamint Battonya és Turnu között július 31-én, augusztus 1-jén és 2-án 7 és 19 óra, illetve 7 és 20 óra kö­zött lehet közlekedni. Ezeken az ideiglenes határátkelőhelyeken csak a magyar és a román állam­polgárok mehetnek át gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival és kilenc- személyes mikrobusszal. Teher­gépkocsik ezeken a helyeken nem közlekedhetnek. Mahart-közlemény A Mahart Balatoni Hajózási Rt. értesíti az utazóközönséget, hogy a 6 százalékos általános forgalmi adókulcs emelése miatt a személy hajózási tarifák 1993. augusztus 1-jétől 4 százalékkal emelkednek. Az utcákról már jól ismert, Palotás Jánost ábrázoló nagymé­retű plakát teszi könnyen felis­merhetővé a Köztársaság Párt tegnap felavatott székházát. A budapesti Szentkirályi utcai, csaknem húszmillió forint értékű pártközpontban egyebek mellett konferenciatermet, digitalizált mininyomdát és választási irodá­kat is kialakítottak. Létrehozták mindazt az infrastrukturális hát­Júniusban az álláshelyek soha nem látott mértékben csökken­tek, Heves megyében mindössze 345 embert kerestek a különbö­ző cégek. Főként a feldolgozó- ipari vállalkozások vártak dolgo­zókat (116 főt), a többi ágazat néhány tucat személyt keresett csupán. Az összes ajánlat 72 szá­zalékát egyébként a két legna­gyobb körzetben, Egerben és Gyöngyösön jegyezték. Leginkább szakmunkásokat kerestek, a bejelentések harma­da nekik szólt. Jelentős még a be­tanított munkások kereslete, ám változatlanul elenyésző a szak­munkásoknak felajánlható he­lyek száma, s ugyanez jellemző a szellemi munkakörök bejelenté­sére is. Az állások majd 40 száza­lékára kifejezetten férfiakat vár­nak, s a foglalkoztatást a cégek csakis teljes munkaidőre kérték. A megyében is csökkent a A cél az, hogy barátságosabb világba szülessen a csecsemő, hogy életének első órájában érezze és lássa a szüleit, hogy az újszülött első szoptatására már a szülőszobában sor kerüljön — hangsúlyozták a szakemberek az Anyatej Világnapja alkalmából rendezett tegnapi sajtótájékozta­tón. A Nemzeti Egészségvédel­mi Intézet szervezésében tartott tájékoztatón elhangzott: Augusztus 1-jén, az Anyatej Világnapján a Míagyar Védőnők Egyesülete, a La Leche Liga Ma­gyarországi szervezete (Világ­teret is, amelyre a választási kampány lebonyolítása során szükség lehet. A székházavató alkalmából rendezett sajtótájékoztatón a párt elnöke, Palotás János arról is beszámolt: megkezdték a vidé­ki választási irodák kialakítását. Terveik szerint október végére meg kell nyílnia a 176. helyi iro­dának is, mivel a Köztársaság Párt 1994-ben az ország összes munkanélküliek száma: június végén 25 ezer 331 embert tartot­tak nyilván a kirendeltségek. Ösz- szetételükben számottevő válto­zás nem történt: jelentős hánya­duk (31%) munkanélkülivé vá­lása előtt szakmunkásként dol­gozott, 23 százalékuk betanított, negyedrészük pedig segédmun­kásként. A szellemi tevékenysé­get végzők aránya 15 százalék volt. Az állástalanok 60 százaléka továbbra is férfi, a leginkább súj­tott korosztály a 36-45 év közötti csoport (30%), és sajnálatos mó­don a 25 év alatti fiatalok tábora egyre növekszik, számuk a hat­ezer felé közeh't, ami 23 százalé­kos aránynak felel meg. Nem sok jóval kecsegtet az az adat sem, amely azt mutatja, hogy az érin­tettek több mint felét egy évnél régebben regisztrálták a közvetí- tőhelyeken. (Folytatás a 3. oldalon) szerte működő oktató-nevelő szervezet) és az UNICEF Ma­gyar Nemzeti Bizottsága egész napos rendezvényre hívja a csa­ládokat, a már szoptató és a maj­dan szoptató mamákat a buda­pesti Újvárosházán (V. Váci utca 62-64.). Védőnők, orvosok, a La Leche Liga anyacsoportjai­nak képviselői táplálkozási taná­csot adnak a várandós és szopta­tós mamáknak. Szó lesz a táp­szerekről, azok reklámozásáról, forgalmazásáról. Filmet vetíte­nek a baba-barát kórházról, ahol az apa is részt vesz a szülésen. választási körzetében önálló je­löltet indít. A választási kampány része­ként a párt vezetői ezentúl min­den héten tartanak sajtótájékoz­tatót, továbbá különféle akció­kat is előkészítenek annak érde­kében, hogy 1994-re a parla­menti pártokhoz hasonló ismert­ségre tegyenek szert. (MTI) Az MSZOSZ — amióta beke­rült a társadalombiztosítási ön- kormányzatokba — nem képvi­seli hatékonyan a nyugdíjasok érdekeit — mondta Michaletzky Vilmos, a Nyugdíjasok Pártjá­nak elnöke tegnap, a szervezet szakértői megbeszélésén. Michaletzky az MTI munka­társának elmondta: a megbeszé­lést az tette fontossá, hogy a Par­lament szabadságra ment anél­kül, hogy határozott volna a szeptemberre ígért nyugdíjeme­lésről. A pártelnök kijelentette: nem értenek egyet azzal a tb-ön- kormányzati elképzeléssel, amely szerint a nyugdíjasok az emelés helyett novemberben 3100-3200 forintos egyszeri jut­tatást kapnának. Hozzátette: ed­dig nem is kaptak kellő informá­Fekete György, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium he­lyettes államtitkára elöljáróban rámutatott, hogy a korlátozott műsorszórási lehetőségek nem teszik lehetővé valamennyi igény kielégítését. Ezért pályázat út­ján, különböző ismérvek alapján döntenek a frekvenciák elosztá­sáról. A kormányrendelet rögzí­ti, hogy az országos napilapok­ban közzéteszik a sugárzási lehe­tőségeket, s az érdeklődők 30 ciót az elképzelésről. Az MSZOSZ-szel kapcsolatos kriti­kájukról szólva Michaletzky le­szögezte: elvárják, hogy a szak- szervezeti konföderáció teljesítse választási ígéreteit, amire nem látnak megfelelő garanciát. A Nyugdíjasok Pártjának elnöke visszataszítónak nevezte azt, hogy miniszteri fizetéshez köze­lítő jövedelmet szavaznak meg az önkormányzati képviselők­nek, miközben feladataikkal nem tudnak megbirkózni. A kér­dés rendezése azért rendkívül sürgető, mert a felmérések sze­rint a nyugdíjasok mintegy 40- 50 százaléka 10 ezer forintnál ki­sebb jövedelemből kénytelen megélni — mondta Michaletzky Vilmos. napon belül nyújthatják be ké­relmüket a művelődési tárcához. A meg nem hirdetett — feltétele­zett — frekvenciákra beadott igényeket automatikusan eluta­sítják. Az igénylőknek a kére­lemhez kidolgozott üzleti és mű­sorstruktúra-tervet kell csatolni­uk, megjelölve a műsorszórás fo­lyamatosságát biztosító garanci­ákat. Szükséges, hogy megfelelő legyen a műszaki és az anyagi hátterük, s gondoskodniuk kell a Az ECU helyét a német márka veszi át Változik a valutakosár A Magyar Nemzeti Bank hét­főtől megváltoztatja a forint ár­folyamának megállapítására szolgáló valutakosár összetéte­lét. Eddig 50 százalékban a dol­lárt, 50 százalékban az ECU-t vették figyelembe, most az ECU helyét a német márka veszi át — tájékoztatta tegnap a Magyar Nemzeti Bank illetékese az MTI-t. Az európai monetáris rend­szer tavaly szeptemberi megin­gásakor kapott felhatalmazást a Magyar Nemzeti Bank a kor­mánytól arra, hogy szükséghely­zetben a valutakosárban az ECU helyett a német márkát szerepel­tesse. Az európai monetáris rendszer feszültségei az elmúlt időszakban szélsőséges piaci ár­folyam-ingadozásokban nyilvá­nultak meg. Ezek ismét megkér­dőjelezték az árfolyam-mecha­nizmus működtethetőségét, il­letve az ECU piaci szerepének fenntarthatóságát. A forintárfo­lyam-számításkor alkalmazott valutakosárban a piaci mozgá­sok pontos és megbízható köve­tésének érdekében tartja indo­koltnak az MNB a megingott pi­aci helyzetű ECU helyett a né­met marka szerepeltetesét. A né­met márka alkalmazását a valu­takosárban az indokolja, hogy a márkának és a hozzá kapcsolódó valutáknak egyre jelentősebb szerepe van a magyar külgazda­ságban. A változtatás a forint ár­folyamszintjét érdemben nem befolyásolja. I 11/ a Hungexpo területén Tegnap a Budapesti Nemzet­közi Vásárközpont területén, a B pavilonban tűz keletkezett. A Hungexpót minden bizonnyal tetemes anyagi kár érte. Kovács István, a cég elnök-vezérigazga­tója az MTI-nek elmondta: a B pavilon értéke megközelíti az 1 milliárd forintot. Jelentős szelle­mi értékek is a tűz martalékává váltak. A tűzben veszett a Hun­gexpo világkiállítási stúdiójának szinte teljes dokumentációja, a vállalat marketing- és PR-igaz- gatóságának, valamint sajtóosz­tályának iratanyaga. Veszélybe kerülhet az őszi BNV-vel égy időben tervezett Hoventa nemzetközi vendéglá­tóipari szakkiállítás megtartása is. A rendezők az épületben már 5000 négyzetméter kiállítási te­rületet adtak el. folyamatos programellátásról is. Az elbírálásnál előnyben része­sül az a stúdió, amelyik a nemzeti kultúra hagyományaival, helyi eseményekkel, a térséget érintő kisebbségi, egyházi, szociális, környezetvédelmi kérdésekkel kíván foglalkozni, és saját készí­tésű műsorszámok alkotják programjainak többségét. A ha­zai vállalkozók előnyt élveznek a külföldi érdeklődőkkel szem­ben. Fontos tudnivaló az is, hogy egy kérelmező 3 stúdió alapítá­sára adhat be igényt, megakadá­lyozandó a monopóliumok ki­alakulását. (Folytatás a 2. oldalon) Köztársaság Párt: székházavató Augusztus 1 -7. között Az anyatej hete (MTIj Antall József feljelentést tett Lengyel László politológus ellen Pályázat 102 frekvenciára Kormányszóvivői tájékoztató Meghatározta a kormány azokat a szabályokat, amelyek alapján a nem kereskedelmi helyi rádió- és televízióműsorok készítésére szó­ló stúdióengedélyeket elosztják az igénylők között. A kultusztárca még augusztusban közzéteszi az első pályázati kiírásokat, amely­nek során 102 frekvenciát hirdetnek meg — jelentették be a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón.

Next

/
Thumbnails
Contents