Népújság, 1988. november (39. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-01 / 261. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIX. évfolyam, 261. szám ÁRA: 1988. november 1., kedd 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Jelzések „A rendőrség a lakosság segítségét kérimegtalálásá­hoz. Nevezett ...-én távozott el ...-i lakásáról, s azóta isme­retlen helyen tartózkodik. Személyleírása:... cm magas, ... testalkatú, haja ... színű. A rendőrség kéri, hogy aki a sze­mélyleírás vagy a fénykép alapján felismeri, értesítse a legközelebbi rendőri szervet.” Ugye, mindannyiunk szá­mára ismerősek ezek a ride­gen csengő mondatok? Nem véletlen, hiszen alig telik el hét vagy hónap anélkül, hogy a lapokban ne olvasnánk, avagy a rádióban, televízió­ban ne hallanánk hasonló közleményt. Ilyenkor talán egy pillanatra megállunk, ér­tetlenkedve megcsóváljuk a fejünket, sőt, talán néhány másodperc erejéig el is gon­dolkodunk. Aztán elfeledjük az egészet, szaladunk-roha- nunk tovább, intézzük ügyes­bajos dolgainkat. Igen, az élet megy tovább. Z-t, Y-t, K-t majd megtalálja a rendőrség. Ha megtalálja... Hiszen nem csupán őket kell felkutatni. Az adatok meg­döbbentőek: évente mintegy hétezren tűnnek el hazánk­ban, és — sajnos — számuk esztendőről esztendőre folya­matosan emelkedik. Az ott­honukat az egyik napról a másikra elhagyóknak majd a fele gyermek-, illetőleg fiatal­korú. Mellettük azonban ren­geteg idős, beteg ember indul útnak. S úgy lehet, éppen az utolsónak... A statisztika aligha képes kimutatni, ki és miért szánja rá magát erre a lépésre. Egye­seket — s itt szinte kizárólag az ifjabbakról van szó — egy­fajta romantikus kalandvágy hajt, az ismeretlen világ felfe­dezésének óhaja. Másoknál már nehezebb meglelni a ma­gyarázatot. Ahány személy, annyi szándék, annyi ok. Bizonyos azonban, hogy mindazok, akik vándorbotot fognak a kezükbe, elégedetle­nek valamivel. Nem érzik jól magukat az adott helyzetben, úgy vélik, nincs más megol­dás, menni kell. Mert az, hogy valaki otthagyja a családját, munkahelyét, ismerőseit, már nem tekinthető másnak, mint afféle végső — teljes elkesere­dést tükröző, abból táplálko­zó — kiútkeresésnek. Vagy éppen tiltakozásnak. Tiltako­zásnak a minket körülvevők közönye, közömbössége el­len. Jelzésnek. Jelzésnek, hogy mi is élünk, létezünk, tessék ránk odafigyelni, tes­sék velünk törődni, tessék minket megérteni! Hiszem, vagy inkább csak remélem, hogy a szűkebb és tágabb környezet, a család, az iskola, a munkahely, a társa­dalom nem csupán akkor rea­gál e jelzésekre, amikór már késő, amikor már aligha van mit tenni, hanem akkor, ami­kor még nem nagy a baj. Ami­kor még senki sem csukta be véglegesen maga mögött az ajtót... Sárhegyi István Ötvenhét ú] gép működés közben — A lízing előnyt jelent — Számítógép­pel vezérelt raktár — A tajvaniak is felfigyeltek rájuk — A közös érdekelt­ségben látják a jövőt — Világszínvonalon Piacra alapozott fejlesztés a Finomszerelvénygyárban Az elmúlt években többször is felhívta magára a figyelmet az egri Finomszerelvénygyár azzal, hogy megállás nélkül az újat ke­resi. A kollektíva alkotó, folya­matosan megújuló törekvését jelzi az a nagyszabású fejlesztés, amelyet most fejeztek be. A gyár jelentős nemzetközi tekin­télyt szerzett nemcsak itthon, hanem a külpiacokon is, a világ- színvonalon gyártott hűtőgép­kompresszorokkal. Nos, ennek újabb jelentős állomásához ér­keztek. A piacra alapozott fej­lesztés révén elérték, hgy 1988 végéig már közel fél millió kompresszort készíthetnek. Kócza Imre vezérigazgatótól ar­ról értesültünk, hogy tavaly no­vembertől napjainkig olyan be­ruházást valósítottak meg, amely elősegítette, hogy a korábbi 400 ezerről ötszázezerre növeljék a kompresszorgyártást. Egy esz­tendő alatt összességében 120 millió költséget és 53 millió fo­rint lízingdíjat fordítottak erre. Ötvenhét új gépet helyeztek üzembe, zömmel célgépeket, amelyek nagy részét saját terve­zésben és kivitelezésben állítot­ták elő. Bérleti szerződés alapján pedig a Német Szövetségi Köz­társaságból, Ausztriából és az Egyesült Államokból szereztek korszerű berendezéseket. Sőt, tovább is mentek, miután a kö­zeljövőben saját pénzeszközeik­ből újabb gépet vásárolnak, amely lehetővé teszi, hogy jövőre már további 25 ezerrel több kompresszort gyárthassanak. Hatmilliós költséggel decem­berben készül el az a számítógép­pel irányított raktár, amely a sze­relőüzem munkáját segíti. A gyár célgépeket előállító cso­portja arra törekedett, hogy gyorsan üzembe helyezze a be­rendezéseket és azokat minél ha­marabb a sorozatgyártásra ké­szítse fel. A piaci körülmények arra késztették a Finomszerelvény­gyár vezetőit, hogy az említett fejlesztést befejezve újakhoz kezdjenek. A növekvő hazai és külpiaci igények ugyanis ezt szorgalmazzák. A már hagyo­mányosnak számító olasz, jugo­szláv, dán megrendelések mellett Zimbabwébe is szállítanak kompresszorokat. Nemrég pedig egy tajvani cég is rendelt a finom­szerelvény gyáriaktól, amely Kí­nába adjatovább a terméket. Eb­ben az évben százezer kompresz­Takács Emilné új típusu szívószelepeket gyárt, speciális hidraulikus prés segítségével szórt kértek, és megelégedettsé­güket bizonyítja, hogy bejelen­tették: a következő öt esztendő­ben évi 300 ezret kívánnak vásá­rolni <tz egriektől, jó árat fizetve érte. Ezen túlmenően 1989-re az olasz Merloni, a dán Derby cég- gelés a zimbabweiekkel is kötöt­tek szerződést szállításra. Ugyanakkor arra is töreksze­nek, hogy az itthoni igényeket, elsődlegesen a Jászberényi Hű­tőgépgyár, továbbá mások meg­rendeléseit teljesítsék kompresz- szorokból. Az a szándékuk, hogy további beruházással évente 750 ezret gyárthassanak. Törekvésü­ket a tajvani cég is támogatja. El­határozták, hogy közös fejlesz­tést hajtanak végre,' amely biztos piacót és tőkebevonást jelent. A dél-kelet ázsiaiak ehhez máris 5 millió dollárt ajánlottak. Termé­szetesen szükség lesz a Kereske­delmi Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank támogatására is. A finomszerelvénygyáriak ugyanis azt tervezik, hogy teljes rekonstrukciót valósítanának meg a kompresszorgyártás mo­dernizálására. Erre vonatkozóan november első felében a gyár szakembereiből álló delegáció utazik Tajvanba, üzleti tárgyalás­ra. Amennyiben a fejlesztéshez szükséges anyagi fedezetet meg­teremtik, úgy még ez év végén megkezdhetik a közös beruhá­zást, és 1990-ben be is fejezik- így lehetőség nyílik arra, hogy az évtizedforduló végére a mostani­nál több kompresszort gyártsa­nak a biztos piaci partnereknek. Mindez maga után vonja a Fi­nomszerelvénygyár pétervásári üzemének további fejlesztését is, amely a kompresszorgyártás ’’háttériparát” jelenti. Nyilván­való, hogy ott is felgyorsul ez a folyamat. , Egyébként a jövőt szolgálva, a gyárban még tavaly hozzáláttak egy új típusú, energiatakarékos kompresszorcsalád kifejlesztésé­hez. Most pedig már egy még korszerűbb kidolgozását végzik, amely várhatóan az 1990-es évti­zed elején lehet majd a piaci igé-. nyék szolgálója. Az előrelátás és a közös gondolkodás eredménye az is, hogy nemrég több hazai üzemmel bővítették kapcsolatu­kat. így például az Ikladi Ipari Műszergyárral a kompresszo­rokhoz szükséges villamos mo­torok gyártására. Az EVIG-gel is vizsgálják ennek lehetőségét. A másik, a jó minőségű öntvé­nyek folyamatos biztosítása. Eh­hez a Német Demokratikus Köz­társaságból érkező mellett az eg­ri, a kisvárdai és a szegedi öntö­dével, valamint a Salgótarjáni Tűzhelygyárral is szerződést kö­töttek megfelelő alapanyag ter­melésére és szállítására. A finomszerelvénygyáriak te­hát ismét kezdeményeznek. Az újra törekedve figyelemre méltó erőfeszítéseket tesznek munká­juk tökéletesítésére, elismertsé­gük fokozására. A piachoz iga­zodó tevékenységük minden bi­zonnyal kamatozik majd a kö­vetkező években is. Jelenleg ter­melésük 35 százalékát adja a kompresszorgyártás, amely a to­vábbi fejlesztések révén 1990-re elérheti az 50 százalékot, érték­ben pedig az egymilliárd forin­tot. Mentusz Károly A kompresszor gyáregység forgácsoló üzemében, a hengermegmunkáló célgépet finom fúróegységgel egészítették ki a nagyobb teljesítmény érdekében (Fotó:Szántó György) Központi Bizottságát Amint arról már korábban hírt adtunk, mára összehívták a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését. A Po­litikai Bizottság javaslatára a testület jelentést vitat meg a belpoliti­kai helyzetről és a párt feladatairól, illetve megtárgyalja a népgaz­daság 1988. évi várható fejlődéséről, az 1989-90. évi gazdaságpoli­tika fő vonásairól és eszközrendszerérői szóló jelentést. A Közpon­ti Bizottság ülését követően — illetve már a napirendek vitája után — a közvélemény a sajtó útján részletes tájékoztatást kap a testület munkájáról, a vitáról, a kialakított állásfoglalásokról. Miniszterelnökünk tárgyalásai Összehívták az MSZMP Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke hétfőn a Parlament­ben fogadta Heinz Riesenhubert, az NSZK szövetségi kutatási és technológiaügyi miniszterét. A megbeszélésen jelen volt Tétényi Pál akadémikus, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság el­nöke, valamint Hans Alfred Sie­ger, az NSZK budapesti nagykö­vete. Az MSZMP főtitkára, a Mi­nisztertanács elnöke fogadta Franz Schmidet, az Osztrák Köz­társaság magyarországi nagykö­vetét. A látogást a diplomata kérte. Ötven éves a Videoton Grósz Károly Székesfehérvárott Televíziógyártásának megújí­tásával ünnepeli fennállásának 50. évfordulójáta székesfehérvá­ri Videoton Elektronikai Válla­lat. A világszínvonalú színesté- vé-család gyártására 1.8 milliárd forintos költséggel létrehozott technológiai sor átadása és a fél­évszázados jubileum alkalmából hétfőn rendezett ünnepségen részt vett Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, a kormány elnöke is. A főtitkár-miniszterelnök dél­előtt érkezett Székesfehérvárba, ahol a Videoton központjában a vállalat vezetői — Kázsmér Já­nos vezérigazgató és Horváth Gáspár, a vállalati pártbizottság (Folytatás a 2. oldalon) Ülésezett a SZOT elnöksége Hétfőn ülést tartott a SZOT el­nöksége. A testület november 4-re, péntekre összehívta a Szakszerve­zetek Országos Tanácsát. Javasolta, hogy a szaktanács következő ülésén foglalkozzék időszerű gazdasági, társadalmi témákkal; szervezeti és személyi kérdéseket vitasson meg; s döntsön az országos szakszervezeti tanácskozás összehívásáról, mun­kaprogramjáról. A szakszervezetek háromnaposra tervezett országos értekezletének időpontjául az el­nökség december 2-4-ét javasolja. (Folytatás a 2. oldalon) Az őszirózsás forradalom évfordulóján Megemlékezés Kápolnán Az 1918 -as polgári demokra­tikus forradalom győzelmének 70. évfordulója alkalmából tar­tottak megemlékezést tegnap délután a kápolnai földosztási emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott Farkas Pál, a helyi ta­nács elnöke, majd koszorúzásra került sor. A párt részéről dr. Asztalos Miklós, az MSZMP Heves Megyei Bizottságának tit­kára és Antal Lajos, az MSZMP Füzesabonyi Városi Jogú Nagy­községi Bizottságának első titká­ra, valamint Krisztián József, a helyi nagyközségi pártbizottság titkára, a tanácsok részéről Szo- kodi Ferenc, Heves Megye Taná­csának elnökhelyettese és Farkas Pál, a helyi tanács elnöke, a népf­ront képviseletében pedig Mé­száros Albert, a HNF Heves Me­gyei Bizottságának titkára, vala­mint Krisztián István és Geren­dái Zoltán, a HNF kápolnai bi­zottságának elnöke, illetve titká­ra helyezte el az emlékműnél a megemlékezés virágait. Pártértekezlet november 26-án Megkezdte munkáját a gyöngyösi jelölőbizottság Mint ismeretes, az MSZMP Gyöngyös Városi Bizottsága pártértekezlet megtartására ké­szül, amelynek időpontja 1988”. november 26. Október 21-én megalakult a jelölést előkészítő bizottság, amely megkezdte munkáját. E bizottság elnöke: Nagy András, a nagyrédei Szőlőskert Termelő- szövetkezet elnökhelyettese. Tagjai: Chlumetzky Istvánná Dobos Ágnes, a gyöngyösi 6-os Számú Általános Iskola tanára, Czövek Ágnes, a Heves Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkaügyi osztályveze­tője, dr. Fejesnédr. Kriszten Éva, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosa, Krizsány Gyuláné Gór Eszter, Atkár község tanácselnö­ke, Barta István, a Mátra Füszért gyöngyösi fiókigazgatója, Boros László, a Gagarin Hőerőmű Vállalat művezetője, Csia Lász­ló, a KISZ Gyöngyös Városi Bi­zottságának titkára, Csuzdi Ti­bor, a gyöngyösi ingatlankezelő vállalat főmérnöke, Hársszegi Tibor, a Mátraaljai Szénbányák Vállalat újítási csoportvezetője, Hiesz György, a Gödöllői Ag­rártudományi Egyetem Társada­lomtudományi Kara Vállalat- gazdasági Üzemmérnöki Intéze­tének tanára, Kovácsszegi Lász­ló, a Mikroelektronikai Vállalat gyöngyösi gyárának igazgatója, Martinecz János, az Országos Érc- és Ásványbányák gyön- gyösoroszi körzeti üzemének munkavédelmi vezetője, dr. Nagy János, a gyöngyöspatai Mátrai Egyesült Termelőszövet­kezet műszaki osztályvezetője, Nádudvari György, a MÁV Kité­rőgyártó Üzemének rendészeti vezetője, Plósz János, a Gyöngy- szöv Áfész szövetkezetpolitikai osAályának vezetője, valamint Vadász József nyugdíjas. A jelölést előkészítő bizottság kéri, hogy Gyöngyös város, to­vábbá vonzáskörzetének párt­tagjai, pártonkívülijei tegyenek javaslatot a városi pártbizottság tisztségviselőire (első titkár, tit­károk), továbbá tagjaira, s ezzel is segítsék az érdemi személyi ja­vaslatok kialakítását. Az észre­vételeket, a javaslatokat a jelö­lést előkészítő bizottsághoz, il­letve azok tagjaihoz Lehet eljut­tatni.

Next

/
Thumbnails
Contents