Népújság, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-01 / 51. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. március 1., kedd PAKISZTÁNI KÜLDÖTTSÉG GENFBE Végleges megegyezés szülessék A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének határozata (Folytatás az 1. oldalról) maközi érdekképviseleti kapcsolatokat létesítenek. Az elnökség indokoltnak tartja, hogy az alapszerve­zeteken belül is legyen le­hetőség. az azonos érdekű csoportok törekvéseinek szervezett kifejezésére. A legutóbbi időkben új jelenségekkel is találkoz­tunk, és ez tette szükséges­sé a SZOT elnöksége ál­lásfoglalásának megjelen­tetését. Egy szűk csoport, a szakszervezetek egységének megbontására, a mozgalmon kívüli szervezetek létreho­zására irányuló szándékát fejezte ki. Egyes személyek, csopor­tok a kétségkívül fennálló problémákat — amelyek megoldása érdekében a szak- szervezetek is több ízben felléptek — arra használják ki, hogy sanda politikai szándékoktól sem mentes megfontolásból a gazdaság, a politikai intézményrend­szer működésében fellel­hető valamennyi konflik­tus miatt a szakszervezete­ket ültessék a vádlottak padjára. A SZOT elnöksége mind a tagságtól, mind a közvé­leménytől igényli munká­jának tárgyilagos megíté­lését, beleértve a jogos bí­rálatot is. Ugyanakkor ha­tározottan visszautasítja az alaptalan hangulatkel­tést, és elutasítja azok szándékát, akik a szakszer­vezeti mozgalommal szem­ben álló szervezetek létreho­zására tesznek kísérletet. Ez a bizalom arra köte­lez, hogy a szakszervezeti mozgalom még felelősség­teljesebben vegyen részt a gazdasági és a politikai in­tézményrendszer gyorsabb ütemű fejlesztésében, a tag­ság érdekeinek szolgálatá­ban, s még határozottabban álljunk ki megteremtett értékeink lekicsinylése, semmibevétele ellen. Csak egy önmagát becsü­lő nemzet képes a gondok­ból kilábalni, jövőjét biz­tonsággal kimunkálni. A SZOT elnöksége hazánk jö­vőjéért érzett felelősséggel dolgozik, a mozgalom érté­keinek megőrzéséért, az ország gyarapításáért, a szervezett dolgozók érde­keinek védelméért. •(MTI) A Szovjetunió és Afga­nisztán eltökélt szándéka az, hogy az ENSZ-közvetítéssel folyó, afganisztáni—pakisztá­ni tárgyalások március 2-án, Genfben kezdődő újabb for­dulóján végleges megegyezés szülessék, és így hozzá le­hessen kezdeni az afganisz­táni konfliktus felszámolásá­nak gyakorlati intézkedései­hez — hangsúlyozta Eduard Sevardnadze, az SZKP KB PB tagja, külügyminiszter és Abdul Vakil, az Afgán Népi Demokratikus Párt KB PB tagja, Afganisztán kül­ügyminisztere. Vakil és Se­vardnadze hétfőn találkozott George Shultz amerikai külügyminiszter hétfőn dél­előtt néhány órás látogatás­ra ismét Ammanba érke­zett. Megérkezése után ta­lálkozott Hasszán Ibn Ta­lál trónörökössel. Zaid ar- Rifai miniszterelnökkel és Taher el-Maszri külügymi­niszterrel, akiknek tájékoz­tatást adott közel-keleti „bé- kemissziója” során szerzett tapasztalatairól. A királyi palota előtt összegyűlt újságírókat a tár­gyalások után úgy tájékoz­tatták. hogy Jordániára bá­torítólag hatottak az új ame­Francois Mitterrand fran­cia elnök két nappal a NA­TO csúcsértekezlete előtt is­mét állást foglalt a Nyugat- Európában telepített rövid hatótávolságú rakéták fej­lesztése ellen. Ezzel új el­lentét van kibontakozóban a NATO-ban egyfelől az an­golszász hatalmak, másfelől a francia—NSZK felfogás között. A francia államfő a Ouest- France-nak adott interjúban kijelentette, hogy az euró­pai biztonság szempontjából Moszkvában, ahol az afgán politikus, úton Genfbe, meg­állt. * Zain Nurani, pakisztáni külügyi államminiszter ve­zetésével, hétfőn elindult Genfbe az a küldöttség, amely Pakisztánt képviseli a március 2-án kezdődő, köz­vetett afganisztáni—pakisz­táni megbeszéléseken. A pakisztáni küldöttség tagja Abdusz Szattar első külügyminiszter-helyettes, va­lamint a külügyminisztérium hárem, magas rangú tisztvi­selője. rikai elképzelések, ám hi­ba lenne azt várni. hogy azok azonnal eredményeket is hoznak. Jordánia nemzet­közi konferencia összehívá­sát sürgeti, amelyen a PFSZ is képviseltetné magát, még­pedig „különálló delegáció­val. vagy Jordániával kö­zös küldöttséggel”. Londonban az Egyesült Államok nagykövetségén hét­főn megerősítették, hogy George Shultzot kedden a brit fővárosba várják. A tervek szerint itt találko­zik majd a magánlátogatá­son lévő Husszein Jordániái királlyal. ma a legsürgősebb teendő­nek a hagyományos fegy­verzetek egyensúlyának meg­teremtését tartja. Az 500 kilométernél rövidebb ha­tótávolságú rakéták korsze­rűsítése „ellentmondásos és kedvezőtlen túlfegyverke- zés lenne”. Mitterrand más­részt „komoly politikai prob­lémának” nevezte az Egye­sült Államok jövendő kato­napolitikájának alakulását. Az elnök e lapnyilatko­zattal csak nyomatékosab­bá tette korábbi vélemé­Gorbocsov Jugoszláviába látogat Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára a ju­goszláv államelnökség és a JKSZ Központi Bizottságá­nak meghívására március közepén hivatalos baráti lá­togatást tesz Jugoszláviában — közölték hétfőn Belgrád- ban. Huligánok egy csoportja provokálta Rendbontások Azer­bajdzsánban Zavargások voltak az azerbajdzséni Szumgajt vá­rosában február 28-á.n — je­lentette hétfőn a TASZSZ szovjet hírügynökség. A jelentés szerint huligá­nok egy csoportja provokál­ta ezeket a zavargásokat, a garázda és erőszakos cselek­ményeket. Intézkedéseket foganatosítottak a városban az élet normalizálása, a fe­gyelem és a közrend bizto­sítása érdekében. A hatósá­gok vizsgálatot folytatnak az ügyben. nyét: az ír parlamentben világosan kimondta. hogy nem támogatja az Európá­ban megmaradt amerikai nukleáris fegyverek fejlesz­tését az első szovjet—ame­rikai leszerelési megállapo­dás után. Európa érdekeit ki­fejezésre kell juttatni a fo­lyamatban lévő és elkövet­kezendő leszerelési tárgya­lásokon”. Arra intette vi­szont a szövetségeseket, hogy Európa hangját „fölösleges agresszivitás nélkül” kell hallatni. Shultz ismét Ammanban Mitterrand a nukleáris korszerűsítés ellen rC Külpolitikai kommentárunk^)—i Visszakozás szesziigyben A SZOVJET FŐVÁROS HATÓSÁGAI az elmúlt na­pokban enyhítettek a szigorú alkoholellenes rendelkezé­seken. Délután két órától ismét nyitnak az italt árusí­tó boltok, sőt az eddigieknél nemesebb, értékesebb ita­lokkal próbálják bővíteni a választékot, és az ünnepek előtt nem csökkentik a forgalmat, mint eddig. Vereség az alkohol ellen indított háborúban? A szov­jet sajtóban számos cikk állapítja meg. hogy e háború egyes frontjain helytelenül választották meg a taktikát, s túlméretezett adminisztratív intézkedéseket vezettek be. A bürokrácia sajnos megint gátolja az egyébként jó szándékkal megindított küzdelmet. Az alkoholizmus elleni kampány egyik fontos lépésé­nek tartották az italt árusító üzletek bezárását, illetve korlátozott idejű nyitva tartását, a vodka száműzését az élelmiszerüzletek polcairól. Csak hát ezek az intézkedé­sek nem hozták meg a várt eredményt, sőt újabb ked­vezőtlen jelenségek léptek fel. Bebizonyosodott, hogy az alkohol forgalmazásának a v'sszaszorítása önmagában még nem csökkenti a szeszfogyasztást. A késő délután­tól nyitva tartó italboltok előtt olykor több száz méteres sorok verődtek össze, és a sor végén álló csak remény­kedhet abban, hogy aznap még egy üveg borhoz jut. így aztán újabb szokások ütötték fel fejüket, Moszkvá­ban például általánossá vált a fizetett sorban állók rend/ szere. Akinek nincs ideje, vagy kedve várakozni több órán át az italbolt előtt, felfogad valakit, aki néhány rubel ellenében hajlandó fagyoskodni. hogy megbízóiá­nak beszerezze az áhított üveget. Az italboltok előtt összesereglett tekintélyes méretű tömeg hangulata tér mészetesen ideges, tumultuózus jelenetek vannak, sér­tegetések röpködnek a levegőben. A ZUGPÁLINKAFÖZÉS a sokadik virágzását éli az országban. Azok az asszonyok, akik annak idején nagy megkönnyebbüléssel fogadták a korlátozó intézkedése­ket, gondolván arra, hogy férjük ezután kevesebbszer nyúl a pohár után. később beálltak pálinkát főzni. A legelszántabb ivók már kölnivízzel is beérték. Létrehozták a Józanságért Küzdők önkéntes össz- szövetségi Társaságát, A szervezet tevékenysége kudarc­ba fulladt — állapította meg a Nyegyelja, az Izvesz­tyija című napilap heti melléklete. A társaságot bürok­ratikus alapokon szervezték meg. Egy idő után már csak a csekélyke tagdíjak behajtása, és a dotációk utá­ni rohangálás foglalta le a vezetőség energiáját. Ugyan­akkor értelmes programot nem tudott kidolgozni az al­koholizmus visszaszorítására. Míg a társaság szép csendben elvegetált, az italárusí­tó üzletek előtt a sorok nem rövidültek. A józanságért küzdők szervezetének fenntartására kiadott pénzössze­geket esetleg értelmesebb célokra is fel lehetett volna használni, például az alkoholisták kórházi kezelésére. A társaság munkájának „eredményességét” az italbol­tok zárva tartásának az időtartamával mérte, és nem az zal, hogy csökkentek-e az italboltok előtti tömegjelgne- tek vagy sem. Az alkoholizmus elleni háborúban indí­tott propagandakampány szervezői is több öngólt lőt­tek. Az ásványvizes lakodalmak mozgalmának meghir­detése mosolyfakasztó, a kinyomtatott plakátok nem rendítették meg az alkoholistákat, az alkoholizmus elle­ni harc frontjain aratott győzelmek beharangozása nem tükrözte a valóságot. Hiába. Több száz éves szokásokat egyik napról a má­sikra nem lehet kiirtani. Szülessen akármilyen magasz­tos célokat is meghirdető mozgalom az orosz lakodalom egyik „kelléke” továbbra is a jófajta vodka marad. HOGY ENNEK MI A MÓDJA? Ez ma még nyitott kérdés. Talán az „iváskultúra peresztrojkája", talán a hatékonyabb felvilágosító munka, talán a tartalmasabb szórakozási lehetőségek biztosítása. S nem utolsósorban az alkoholizmus társadalmi gyökereinek felszámolása. Hegedűs György CSAPATKIVONÁS AFGANISZTÁNBÓL Világpolitikai döntés Szovjet katonák valahol Afganisztánban — Moszk- Ellenforradalmárok egy csoportja va immár elment a lehetőségek határáig — azonnali koalíciós kormányt kö­(Fotó: Time — KS) vetelnek Shultz amerikai külügymi­niszter Vnoszkvai tárgyalása­in abban állapodtak meg, hogy gyorsított ütemben foly­tatják az előkészületeket Rea­gan amerikai elnök május végén, június elején tartan­dó látogatására. Ezért, nagy­jából egy hónap múlva, már­cius 22—23-án, e két világ­hatalom külügyminisztere újra találkozik — ezúttal Washingtonban. A tárgyalá­sokon persze, a stratégiai ra­kéták csökkentéséről létre­hozandó egyezmény volt a legfontosabb téma. Ezzel azonban csaknem egyenran­gú jelentőségűvé vált az af­ganisztáni kérdés megoldásá­nak ügye. Súlyos örökség Emlékezetes, hogy ezt a problémát az új szovjet ve­zetés már hivatalba lépése óta, a korábbitól lényegesen eltérő módon közelítette meg. Felismerte, hogy ez a brezsnyevi korszak külpoli­tikájának egyik legsúlyosabb öröksége, amely rendkívüli mértékben megterhelte nem­csak a szovjet—amerikai kapcsolatokat, hanem az egész nemzetközi légkört is. A gorbacsovi vezetés a ko­rábbi szovjet külpolitikai magatartás és külpolitikai stílus felülvizsgálata során, fokozatosan jutott el a fel­ismeréshez, amely végül Gor­bacsov ama megjegyzésében öltött testet, hogy az afgán belső helyzet alakulására va­ló tekintet nélkül, kivonják a szovjet csapatokat. Az egyetlen feltétel — ha ezt egyáltalán feltételnek lehet nevezni — az, hogy március derekára megegyezés jöjjön létre a Genfben folyó afgán —pakisztáni tárgyalásokon. Erre a megegyezésre azért van elengedhetetlenül szük­ség, mert Pakisztán vált a jelenlegi afgán kormány el­len küzdő felkelők fő tá­maszpontjává. Egyben az amerikai és más forrásokból származó fegyverek is Pa­kisztánon keresztül áramla­nak Afganisztánba. Az afgán—pakisztáni meg­egyezés lényeges tartalma te­hát az lenne, hogy megte­remtené a minimális külpo­litikai feltételeket a szovjet csapatok kivonására. Belpo­litikai feltétel szovjet rész­ről ma már nincs. A Szov­jetunió álláspontja ugyanis az. hogy az afgánoknak ma­guknak kell dönteniük saját ügyeikről, mindenfajta kül­ső beavatkozás nélkül. Pakisztán még akadékoskodik Világpolitikai méretekben óriási lenne a nemzetközi jelentősége annak, ha Se­vardnadze washingtoni lá­togatása előtt létrejönne Genfben a megegyezés az afgán—pakisztáni tárgyaláso­kon. A nyári, moszkvai szov­jet—amerikai csúcstalálkozó légkörét pedig alapvetően meghatározná, ha a Szovjet­unió (Gorbacsov eredeti, feb­ruár 8.-i, fordulatot jelentő nyilatkozatának megfelelően) május közepén — tehát köz­vetlenül a csúcstalálkozó előtt — megkezdhetné csa­patainak kivonását Afga­nisztánból. A józan realizmus azt kö­vetelné, hogy a korábbi szov­jet vezetés lépését korrigáló, és szovjet belpolitikai szem­pontból is nagy bátorságot, sőt nem kevés kockázatot igénylő lépés elé az Egye­sült Államok ne gördítsen akadályokat, ne nehezítse meg a döntés végrehajtását. Bizonyos jelek mégis azt mutatják, hogy vannak ályen törekvések. Vagy legalábbis: vannak az amerikai politi­kában olyan erők, amelyek úgy vélik, hogy a szovjet po­litika számára egyáltalán nem könnyű döntést politi­kai nyomásra lehet felhasz­nálni. Ezeknek az erőknek a hatása tükröződik abban a pakisztáni követelésben, hogy csak akkor írják alá a gen­fi megegyezést, ha előbb Af­ganisztánban megszületik egy koalíciós kormány. Magyarán: a jelenlegi kor­mánnyal ilyen megegyezést nem írnának alá. Ennek a következménye az elhatáro­zott szovjet csapatkivonás kényszerű elhalasztása len­ne, a követelést ezért nem lehet másként értelmezni, mint kísérletet annak meg­akadályozására, hogy a szov­jet politika megszabaduljon ettől a súlyos, és a korábbi vezetéstől örökbe kapott te­hertételtől. Washingtonnak is érdeke Némi bizakodásra ad okot, hogy az amerikai hivatalos vezetés ennél hajlékonyabb. Shultz magatartásából Moszk­vában az tűnt ki: mindkét fél elhatározott kívánsága, hogy a genfi afgán—pakisz­táni tárgyalások március kö­zepéig sikerrel befejeződje­nek. Sőt a „kemény” politi­kai magatartás olyan ismert képviselője is, mint Brzezins- ki, volt nemzetbiztonsági fő­tanácsadó, síkraszállt amel­lett. hogy Washington ne tá­mogassa az afgán ideiglenes kormány megalakulását, mint a rendezés és a szovjet csapatkivonás előzetes felté­telét. Jellegzetes ebből a szem­pontból a Lityeraturnaja Ga- zeta fogalmazása: „Az afgán állami fórumok ma már a mullahok imáitól visszhan­goznak. A zászló színe, a vö­rös mellett, felvette az isz­lám zöldjét. Eltűnt a csillag az ország címeréből. A párt nem beszélt a szocializmus építéséről, feladta a hatalom monopóliumának elvét is. Deklarálta a pluralizmust. Meghívta az emigráns ellen­zéket a kormányba, előké­szíti a király visszatértét az országba.” Mindez még a szovjet csa­patok jelenlétének feltétele között történt meg! Egy olyan lépés, mint az ideiglenes kor­mány gyakorlatilag azonnali létrehozása, óriási feszültsé­get teremtene, és új fronto­kat nyitna Afganisztánon be­lül, és az afgán felkelők egymással szemben álló cso­portjai között is. Mindez olyan helyzethez vezetne, ami megnehezítené, vagy esetleg lehetetlenné tenné a csapat- kivonásra vonatkozó, február 8.-Í szovjet döntés rendezett végrehajtását. A Brezsnyev-korszak af­gán politikájának felülvizs­gálata során, a Szovjetunió immár elment a lehetőségek határáig. A felelősség ma már Washington vállainvap És Pakisztán vállain, amely­nek magatartását csak Wa­shington befolyásolhatja.

Next

/
Thumbnails
Contents