Népújság, 1988. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIX. évfolyam, 1. szám Ara: 1988. január 2., szombat 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Kié az utca...? Sokan és sokfelé pana­szolják. hogy a hatóság, a helvi tanács nem sokat ad egy-egy település külső megjelenésére. De igen ke­vesen vannak, akik azt is tudják, hogy a közös kasz- sza nem bír el minden terhet, főként nem olyano­kat. amelyek — például a településtisztaság — a helybéliek, a telektulajdo­nosok gondiai. kötelmei közé is sorolhatók. És leg­alább olyan joggal, miként azt a hivatali szervekkel szemben egyesek fölvetik. Szinte általános. hogy utcák házai, telkei előtt, gazdátlanságot feltételez­ve. nyáron gaz burjánzik, szemét lepi a gyalogjárót, piszok tömi be az árkokat, átereszeket. S ez utóbbi miatt nagyobb esőzés al­kalmával még a szomszé­dok portáját is elöntés fe­nyegeti. Gyakori jelenség, miszerint a tél hava napo­kig eltakarítatlan járdáin­kon. s ugyanígy róható fel a polgároknak, hogy a házuk elejét. a hatósági pénzen parkosított közte­rületet építési anyag, bon­tási hulladék felhalmozá­sára használják. E problémák megjelené­se. persze, helyi rendelke­zésekkel korlátozott. Tu­lajdonosi kötelesség a gya­logjárók. árkok tisztítása, s ugyanakkor például bün­tetendő az utca, a közte­rület építkezési anyag tá­rolására való használata. E szankcionálási jogával él is a tanács, amit gya­korta zaklatásként fognak fel a tulajdonosok, hang­súlyoznom kell: igaztala­nt'>l. De most nem is a fa­lukép. a városarculat ilye­tén bepiszkítóival kívánok érdemben foglalkozni. In­kább azokat igyekszem a közfigyelem fókuszába ál­lítani. akik e téma kap­csán inkább becsülésün­ket érdemlik. A negatív jelenséggel ugyanis több helyütt ál­lítható szembe a polgárok áldozatvállalása. rendsze- retete. Nagyrédén utcák soriáznak olyan tisztaság­ban. mintha a község va­lamennyi pénzét erre köl­tenék. Heréd közterülete­it. terecskéit. parkjait sem csupán a tanács tartatja rendben. És friss tapasz­talatként illik e tény Gyön- gyöstariánra. Visontára. Akkor meg miért hozako­dom elő a településtiszta­ság. a lakossági fegyelem ilyesféle gondjával? Egyszerű a válasz . .. ! A ió. a példás kevésbé általános. mint a rossz, mint az elítélni való. Ve­gyük hát szívünkre az idevágó tanácsi döntése­ket. rendeleteket. s fon­toljuk meg tetteinket, mi­előtt másokra mutogat­nánk. netán a hatóságot marasztalnánk el olyan kérdésben, amely közér­dek. amely közügy. így ne legyen, ne lehessen többé vitatéma: kié az utca...! Moldvay Győző Mihail Gorbacsov újévi üzenete Az elmúlt év a mélyreha­tó változások, az átfogó dön­tések, a feszült ütemű mun­ka éve volt, az átalakítás első szakaszának befejező éve — állapította meg új­évi üzenetében Mihail Gor­bacsov. Ennek a szakasznak a legnagyobb eredménye az országban kialakult új po­litikai és erkölcsi légkör. A Központi Bizottság januári és júniusi ülései, a vállalati törvény össznépi vitája meg­határozták a társadalom forradalmi átalakításának fő irányait. Mihail Gorbacsov köszön­tőjében szólt arról, hogy az átalakítás nem megy köny- nyen, fájdalommentesen, nem szabad azonban meg­hátrálni a nehézségek előtt. Az elmúlt év nem volt könnyű gazdasági szempont­ból, de az ipar, a mezőgaz­daság, a gazdasági célú épít­kezések és a szállítás ered­ményei nem rosszak. Mind­azonáltal a szovjet gazda­ság egyelőre még nem elé­gíti ki az emberek minden fontos szükségletét. Az új évben két kulcs- fontosságú, egymással ösz- szefüggő feladat áll a szov­jet nép előtt: a társadalom további demokratizálása és a gyökeres gazdasági re­form — hangsúlyozta a szovjet vezető. Január 1-jé- től életbe lép a vállalati törvény, a dolgozó közössé­gek többsége áttér a teljes gazdasági elszámolásra, pénzügyileg önfenntartó, s emellett önirányító lesz. A szovjet emberek az em­beriség békés jövőjével kap­csolják össze az ország fej­lődésének távlatait. Fontos, a célhoz vezető lépések tör­téntek már. Az 1987-es év bizonyos értelemben fordu­lópontot jelent: megkez­dődött a nukleáris fegyver felszámolásának történelmi folyamata — emlékeztetett rá Gorbacsov. A közepes és kisebb ható- távolságú rakéták teljes fel­számolásáról a washingtoni szovjet—amerikai találkozón kötött szerződés a világpo­litika jelentős eseménye, az új politikai gondolkodásmód győzelme — mondotta a fő­titkár. A szovjet vezető végezetül köszöntötte a szovjet népet, a szocialista országok népe­it, a Szovjetunió barátait, s azt kívánta, Ihogy az új év legyen új Isikerek éve a munkában, győzedelmesked­jék a józan ész és az embe­riesség, 1988 tegyen \a béke éve. Szilveszteri panoráma Vidám, bolondos éjszaka van mögöttünk. Ki tudná össze­számolni szilveszter éjjelén, hány pezsgősüveg dugója puk­kant, utat engedve a gyöngyözően habzó italnak. A helyszín persze többféle lehetett, hiszen ilyenkor nem egy lehetőség közül választhat az ember. Utazás közben is érheti a jeles pillanat, vonaton vagy repülőgépen, azonban a legritkább esetben autózva. A legtöbben azonban mégis baráti körben, valamelyik szórakozóhelyen vagy a televízió előtt üldögélve, társalogva töltötték az estét. Az utcákon — hasonlóan az előző évekhez — emelke­dett volt a hangulat, szinte szünet nélkül visongtak a pa­pírtrombiták. A Dobó téren ismét százak gyűltek össze, hogy közösen köszöntsék az úi esztendőt. Számos szóra­kozóhely várta a vigadni vá­gyókat. annak ellenére, hogy az ott dolgozóknak — a fenn­akadás elkerülése végett — közben folyamatosan kel­lett leltározniuk is. A Hotel Eger minden termében haj­nalig tartott az óévbúcsúz­tató vigasság. Két népi és négy tánczenekar húzta a tlaloalávalót az összesereg- lett mintegy nyolcszáz szil- veszterezőnek. Jövendőmon­dó is teljesített szolgálatot, elrántva a leplet a jövőbe pillantani vágyó kíváncsi szemek elől. Huszonöt sza­kács gondoskodott az ét­vágygerjesztőén finom fala­tokról, amelyeket ötven pin­cér hordott az asztalokra. A hajnali négyig tartó mulat­ság egyik fő attrakciójának, a tombolahúzás bizonyult. Ezen több életerejéről és -kedvéről visongva tanulsá­got tevő malac talált gazdá­ra. Az egrihez hasonló jelle­gű program szórakoztatta a mátrafüredi Avar Szálló mulatozó vendégeit. A Mát­ra alián is valamennyi hely­szín kivette a részét a szó­rakoztatásból s mindeköz­ben háromféle zene segített a ió hangulat megteremtésé­ben. A tombola főnyeremé­nye itt szintén malac volt. Közel százan serénykedtek a dolgozók közül annak ér­dekében. hogy az ellátás a leltározás mellett is folya­matos. gördülékeny legyen. Mindössze hajnali négytől hét óráig tartottak zárva, s akkor már reggelit is szol­gáltak fel a megéhezőknek. A szilveszter mégsem telt mindenkinek gondtalan vi­gadalommal, mulatozással. Így például a hatvani MÁV- vályaudvaron mintegy száz- húszan teljesítettek szol­gálatot szilveszter éjszaká­ján. A forgalmas csomópon­ton többek között kocsiren­dezők. váltókezelők álltak helyt este hattól reggel hé­tig. Az élet. a munka. a forgalom természetesen az ünnepélyes éjféli percekben sem szünetelt. A Mátra Vo­lán egri üzemegységének munkatársai sem tétlenked­tek. Tizenhat buszvezető a helvi járatú buszokon gon­doskodott arról, hogy a tö­megközlekedésben az éjsza­kai órákban se legyen külö- sebb fennakadás. Negyven­ötén pedig a távolsági jára­tokon dolgoztak. A belföldi teherforgalom ugyan szüne­telt. ám voltak olyanok, akik éppen külföldi útjuk- ról tartottak hazafelé.. Az üzemekben mindenütt este nyolcig tartottak ügyeletet. Az éjszaka tehát sehol sem volt eseménytelen. A többség vidám dóridéval bú­csúztatta a ’87-es óeszten­dőt. ám — mint a fentiek igazolják — voltak olyanok is. akiknek munka közben kellett megemlékezniük az úi év beköszöntéről. • így köszöntötték a Mátrában ,.. (Fotó: Szabó Sándor) Németh Károly ünnepi beszéde Kedves Hallgatóim! Honfitársaim! 1988 első napján őszinte tisztelettel köszöntőm vala- mennyiüket. A párt és az állami vezető testületek jó­kívánságait tolmácsolva bol­dog, békés, eredményes új esztendőt kívánok önöknek és népünk minden barátjá­nak. Boldog új évet kíván­va testvéri érzésekkel kö­szöntőm a határainkon túli magyarokat is; a környező államokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk messzi távolokba, a világ különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mondogatták azt is, hogy messzi az esztendő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt, hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ész­szerűen kell hát beosztanunk mindazt, amink van. Az új év első napján egy­szerre érezhetjük mindkét szólásmondás igazát. Munka közben úgy tűnik, mintha gyorsabban haladna az idő. Az elmúlt esztendőben volt tennivaló, feladat bőven. Népünk munkájának ered­ményeként emelkedett a nemzeti jövedelem; az ipari, mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek egy része nö­velte teljesítményét, javí­totta gazdálkodását. Vissza­tekintve az elmúlt évre, nyugodt lelkiismerettel álla­píthatjuk meg: a munkának, a küzdelemnek volt értelme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekintenünk. Az 1988-as esztendő számunkra többet jelent, mint az évek megszo­kott változását. Felgyülem­lett gondjaink megoldásának, megméretésünknek fontos időszaka előtt állunk. Azok a célok, amely a párt Köz­ponti Bizottságának a múlt évi júliusi állásfoglalásán alapulnak, és a kormánynak az Országgyűlés által jóvá­hagyott munkaprogramjá­ban, valamint az idei nép- gazdasági tervben öltenek testet, az eddigiektől eltérő igényeket, nagyobb követel­ményeket támasztanak va­lamennyiünkkel szemben. Emelkedett a minőség mércéje, és ez fokozott össz­pontosítást, egyéni és közös erőfeszítést, újfajta gondol­kodást, cselekvő magatartást követel. Jobb, hatékonyabb munkával juthatunk túl a jelenlegi nehézségeken. Van közösen vállalható programunk, amelynek való­ra váltásával sikeresen foly­tathatjuk a szocialista Ma­gyarország építését, megte­remthetjük az ismert és fe­szítő szociális gondok megol­dásának anyagi feltételeit, eredményesen szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi gyarapodását. Feladataink széles körű vitában, az egymással is üt­köző vélemények nyomán formálódnak nemzeti prog­rammá. Közös, egybehangzó álláspontunk — amely programunknak is fontos ré­sze —, hogy a gazdasági re­form továbbvitelének, a szo­cialista demokrácia kiteljesí­tésének, a politikai intéz­ményrendszer fejlesztésé­nek útján haladjunk. Olyan szocialista reformtörekvések ezek, amelyeknek megvalósí­tásában bízvást támaszkod­hatunk népünk nagy több­ségére. Építhetünk a Szov­jetunióban és más szocialista országokban végbemenő tár­sadalmi-gazdasági megúju­lás tapasztalataira és a kor­szerűbb együttműködésben rejlő lehetőségekre. Programunk valóra váltá­sára munkára hívjuk min­den honfitársunkat, akinek szívügye szocialista hazánk jelene és jövője. Tisztelt Hallgatóim! Az évezrednél is hosszabb idő. amióta népünk itt, a Kárpát-medencében él, gyak­ran próbára tette a magyar­ságot és a vele azonos sor­sot vállaló nemzetiségieket. Sokszor kijutott nekünk a harcból, a küzdelemből, a helytállásból — olykor a puszta létünkért. Nagy tör­ténelmi leckék tanulsága; ha egy nép nem adja meg magát és képes a tapasztala­tokból okulni, ha tehetségét szorgalommal ötvözi, erőit egyesíti, akkor otthonterem­tő, országépítő munkája meghozza a maga gyümöl­csét. A nemzet teremtő akara­tát, életerejét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szo­cialista országok nagy csa­ládjához, a társadalmi ha­ladás élvonalába tartozik Igaz, hogy új világunk épí­tésében lassabban haladunk, mint korábban gondoltuk, de nincs okunk kishitűség­re, ha a megtett útra gon­dolunk. Jó alapokra épít­kezhetünk, hiszen a fájdal­mas hibák és tévedések elle­nére a magyar nép az elmúlt évtizedekben történelmileg is maradandót alkotott. Ha őszinték vagyunk ön­magunkhoz, ha képesek va­gyunk reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtize­dek tapasztalatait, és az eredményeket a lehetőségek­hez. nem pedig a vágyaink­hoz mérjük, ha az élet új kérdéseire helyes válaszokat adunk, akkor a célok válla­lásában és az értük teendő erőfeszítésekben is kialakul a társadalmi összefogás. Napjainkban ennek próba­köve a kibontakozási prog­ram végrehajtásában való felelős, cselekvő részvétel. Az idei évkezdéshez erőt és a folytatáshoz reményt ad. hogy 1987-ben a népgaz­daság helyzete valamivel kedvezőbben alakult, mint a megelőző két esztendőben. De tudnunk kell, hogy mind­ez még nem elegendő a program végrehajtásának megalapozásához. Töpren­gésre azonban nincs idő. Gondjaink megoldásával, feladataink teljesítésével nem várhatunk további éve­kig. Tettekre, cselekvésre van szükség. Megnyugtató és bizodalmát keltő számunkra, hogy az új esztendőben kedvezőbbek lesznek munkánk nemzetközi feltételei. A szovjet—ameri­kai rakétaegyezménnyel, a két nagyhatalom vezetőinek további haladást ígérő tár­gyalásaival megnőttek a fegyverkezési hajsza vissza­szorításának. a népek-orszá- gok közötti bizalom erősödé­sének, a békének az esélyei. Jóleső érzéssel gondolhatunk arra, hogy a nemzetközi lég­kör enyhüléséhez a Magyar Népköztársaság is hozzájá­rult. A jövőben is mindent megteszünk annak érdeké­ben. hogy egy biztonságosabb világban élhessünk, dolgoz­hassunk. Abban a reményben, hogy közös akarattal megoldjuk az előttünk álló feladatokat, kívánok sikerekben gazdag új esztendőt, békét, boldo­gulást és jó egészséget ked­ves honfitársaimnak. Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütör­töki ülésén állást foglalt a központi államigazgatási szervekhez tartozó háttérin­tézmények átfogó felülvizs­gálatáról, szervezeti korsze­rűsítéséről. A felülvizsgálat célja a munka hatékonyabbá tétele, a költségvetési támo­gatások mérséklése, a mű­ködési költségek csökkenté­se. A Minisztertanács kije­lölte az ezzel kapcsolatos feladatokat. A kormány tárgyalt saját, valamint bizottságai és a KNEB 1988 első félévi mun­ka tervéről. A Fővárosi Tanács elnö­ke tájékoztatta a kormányt arról, hogy Budapesten, 1987- ben ezerrel több lakás ké­szült el, mint ami a terv­ben szerepelt, s a lakások 99 százalékára már ki is ad­ták a lakhatási engedélyt.

Next

/
Thumbnails
Contents