Népújság, 1986. december (37. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 282. szám ARA: 1986, december 1„ hétfő 1.8« FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Többletmunka Szeretünk végletesen fo­galmazni. Ha valamiről szó van, vagy azt mondjuk rá. hogy jó, vagy azt, hogy rossz. Ez így sokkal köny- nyebb, mint a valóság sok­színűségének alapján a reá­lis értéket megkeresni. Szeretünk túlozni. Vegyük példának a má­sodállást, a mellékfoglalko­zást vagy a kisgazdaságo­kat. Ma már nem olyan lát­ványosán és indulatosan, de még mindig gyakorta mondunk véleményt ezek­ről a tevékenységekről. Azon énár általában túl vagyunk, hogy a kötelező napi mun­kaidőn túl eltöltött órák hatásától féltsük a szocia­lizmust. Sokakat azonban a plusz- jövedelmek irritálnak. Két­ségtelen. hogy eléggé elté­rő anyagi körülmények ala­kultak ki manapság hatá­rainkon belül az egyes em­bereknél. Azt szoktuk mon­dani, hogy mostanában már nálunk is szép számmal él­nek milliomosok. Velük szemben viszont ott vannak azok, akiknek minden fil­lért a fogukhoz kell verni, és ugyancsak meg kell gon­dolniuk, hogy az üzletben mennyit költsenek. Jó ez így? Nagyon őszintén mon­dom: nem nem jó. Az „ol­ló" nagyon szétnyílt. Ha százezrek kénytelenek fil- léreskedni, abban nem ók a hibásak. Ha sokan nem keresnek eleget azért, mert úgy dolgoznak, hogy csak immel-ámmal, azért ők a felelősek. Őket én nem tu­dom sajnálni, mert meg­győződésem szerint a mun­kabérnek nem szabad át­vennie a szociális segély szerepét. Viszont azokat sem tu­dom megróni, akik nem né­zik a napi nyolc órát vagy a hetet, hanem a főállásuk követelte időn túl még újabb pénzkeresési lehető­séget kutatnak fel. Tegyék, ha tehetik. Saját hasznukon túl kö­zösségi érdeket is szolgál­nak ilyen módon. A több­letmunkával többletered­ményt produkálnak. ami­ből az egész társadalom ré­szesül valamilyen formában Egyébként amióta vi­lág a világ, az átlágösnál jobb. élethez mindig az át­lagosnál többet kellett dol­gozni, többet kell ma is tőlünk keletre • éppen úgy. mint nyugatra. Akik fél hánytorgatják. hogy „bez­zeg odaát", azok megfeled­keznek arról, hogy „odaát a kereskedő, a mérnök a legkülönbözőbb foglalkozá­sú személy reggeltől késő estig dolgozik mert céljai I vánnak a különböző javak megszerzését illetően és eh- [ hez az átlagnál többet keli teljesítenie. Nálunk js. G. Molnár Ferenc Az Epri Dohánygyár kul­túrtermében bevezetőül a magyar és a szovjet Him­nusz akkordjai csendültek fel. majd Papp Imre mond­ta el Hónai György Ünnep elé című versét. Ezután az Egri Szimfonikus Zenekar adta elő műsorát — Aru- tyunján: Trombitaverseny és Liszt Ferenc: Les Preludes című múvét —. Farkas Ist­ván -karnagy vezényletével. Ezt követően Németh László, a megyei párt-vég­rehajtóbizottság tagja. az MSZMP Eger Városi Bi­zottságának első titkára kö­szöntötte a megjelenteket. Köztük az elnökségben he­lyet foglaló Barta Alajost, az MSZMP Heves Megyei Bizottságának első titkárát. Schmidt Rezsőt, a megyei és dr. Varjú Vilmost, a városi tanács elnökét, valamint a társadalmi és tömegszerve­zetek. fegyveres testületek képviselőit. — Gondolkodásunk, fel­fogásunk tartozéka, jellem­zője, hogy nagy társadalmi fordulatokat egy konkrét időponthoz kötünk. Termé­szetes és hasznos ez így. mert szemléletesebbé, meg. foghatóbbá teszi a múltat, az előzményeket, és a népek soha nem felejtik el múltju­Stlunult Rezső beszedet mondja kát, amely a jövő ostromá­hoz századok tanulságát kí­nálja fegyverül — mondotta elnöki megnyitójában Né­meth László, majd átadta a szót az ünnepség szónoká­nak. Schmidt Rezsőnek. Eger város díszpolgárának. Az előadó beszédében rö­viden felelevenítette azokat a napokat, amelyek meg­előzték 1944. november 30- át. hiszen Eger lakóinak ma csupán a kisebb hányada emlékezhet rájuk. Felnőtt egy új nemzedék, amely a mai Egert ismeri, amely a szocialista Magyarország egyik fontos idegenforgalmi központja, jelentős ipari lé­tesítményekkel rendelkező városa, hazánk határain be­lül és kívül elismert szőlő- és borkultúrával bíró tele­pülése. — Ez a város — hangoz­tatta Schmidt Rezső — épp a szocializmus építése alatt vállalta magára azokat a ha­ladó örökségeket, amelyeket elődeink a valaha fallal kö­rülzárt kisebb haza gazda­gítása, kulturális felemelése végett tettek s hagytak ránk A hajdani parányi barokk gyöngyszemből fej­lődő. gyarapodó, táguló, nö­vekvő város lett. Külön szólt a lakások ez­reiről, amelyek a négy év­tized alatt épültek fel. az új üzemekről, iskolákról, de a múlt hagyományait megőr­ző tevékenység sikereiről is. A továbbiakban említést tett a megyei tanács elnöke az elkövetkező időszak, a VII. ötéves terv legfontosabb vá­rosi célkitűzéseiről. — Legyünk büszkék a múlt haladó hagyományait a jelen szocialista valóságá­ba ötvöző munkára! Arra kérem és biztatom mindany. nyiukat, hogy cselekedjünk a jövőben is a városhoz mél­tóan — mondotta befejezé­sül Schmidt Rezső. A továbbiakban kitünteté­seket nyújtottak át a me­gyeszékhelyért kiemelkedő munkát végzetteknek. A vá­rosi tanács a Pro Agria pla­kettet adományozta Kame- niczky Antalnak, a 212. Szá­mú Ipari Szakmunkásképző Intézet igazgatójának, dr. Kerekes Lajosnak, a városi tanács vb-tagjának. a HNF városi bizottsága elnökének és Tóth Csepregi András vá­rosi tanácstagnak. Az Egri­ek a városért emlékplakett arany fokozatát kapta Ko­vács Rafael tanácstag Pusz­tai Lászlóné, a városi nép- frontejnökség tagja és Veres István, a Kiosz egri alap- szervezetének titkárhefvet- tese; Az ezüst fokozatot Ba­ta László, a HTÉV volt KISZ-bizottsági titkára. Dán (Folytatás a 2. oldalon) Az ünnepség résztvevői (Foto: Szántó «yorgyj A felszabadítóknak, az elődöknek kijáró méltó tisztelettel emlékeztek meg vasárnap Eger fel- szabadulásának 42. év­fordulójáról. Az egész na­pos program során dél­előtt a Kemény Ferenc Körcsarnokban került sor az Országos Sportnapok záróeseményére, amelyen dr. Varjú Vilmos, a me­gyeszékhely tanácsának elnöke mondott köszöntőt (erről szóló tudósításun­kat lapunk 6. oldalán ol­vashatják). Délután ko­szorúzást tartottak a nép­kertben, majd az MSZMP, a Hazafias Népfront, a KISZ Eger Városi Bizott­ságai, valamint Eger Vá­ros Tanácsa rendezésében kitüntetésátadó ünnep­ségen tisztelegtek a részt­vevők. Eger felszabadulásának 42. évfordulóján „0 jövőben is városunkhoz méltóan cselekedni” Budapestre érkezett Lars Werner Az MSZMP Központi Bizottságának meghívására vasárnap hazánkba érkezett a svéd Baloldali Párt—Kommunisták (VPK) küldöttsége, élén Lars Wernerrel, a párt elnökével. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára fogadta. Befejeződött a DÍVSZ XII. közgyűlése Záró plenáris üléssel fejezte be munkáját a De­mokratikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyűlé­se szombaton este, az Építők Rózsa Ferenc Műve­lődési Házában. Az ülésen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyilatkoza­tot fogadtak el november 29-e, a palesztin néppel való nemzetközi szolidaritás nap­ja alkalmából. A dokumen­tum a világ haladó ifjúságá­nak támogatásáról biztosítja a palesztin nép nemzeti jo­gaiért — az önrendelkezé­sért és a független állam alapításának jogáért — foly­tatott harcát. A felhívás hangoztatja: a palesztin kér­dés átfogó rendezésére nem­zetközi konferenciát kell összehívni az ENSZ égisze alatt, minden érintett fél­nek. köztük a Palesztinái Felszabadítási Szervezetnek, mint a palesztin nép egye­düli törvényes képviselőjé­nek közreműködésével. Ezután a DÍVSZ szakosí­tott szervezeteinek vezetői számoltak be a SIVSAJ, a Nemzetközi önkéntes Szol­gálat az Ifjúsági Szolidaritá­sért és Barátságért, a BI- TEJ. az Ifjúsági Turizmus és Cserék Nemzetközi Irodája, valamint a CIMEA, a Gyer­mek- és Serdülőkori Moz­galmak Nemzetközi Bizott­sága tanácskozásáról. Az előterjesztett dokumen­tumokat — így a határozat- tervezetet és az akcióprog­ramot —- a plenáris ülés résztvevői egyhangúlag elfo­gadták. A küldöttek közös üzenetben fejezték ki köszö- netüket a házigazda Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ségnek a szívélyes vendég­látásért. a tanácskozás za­vartalan lebonyolításáért. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Maszri személyében — továbbra is a Libanoni Demokratikus If­júsági Szövetség tölti be. a főtitkárét pedig — Cservény Vilmos személyében — a Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. A DÍVSZ elnöke a többi között hangsúlyozta: az egyhetes eszmecsere hasznos volt ab­ból a szempontból is, hogy a résztvevők jobban megis­merhették a világszövetség belső nehézségeit, s világo­sabbá vált számukra az egyes tagszervezetek különbözősége is. A jövőben ezért még kö­rültekintőbben kell megha­tározni a világszervezet ak­cióinak tartalmát, hogy a világ ifjúságának gondjai híven tükröződjenek a DÍVSZ munkájában. Végezetül meg­győződését fejezte ki, hogy a világszövetség a vele szemben támasztott követel­ményeknek fiatalos, sokakat vonzó és mozgósító progra­mok szervezésével igyekszik majd megfelelni. A DÍVSZ XII. közgyűlésé­nek záróülésén a következő felhívást fogadták el: „Világ fiataljai!' A nukleáris megsemmisü­lés veszélyével nézünk szem­be. A folytatódó fegyverke­zési verseny, az új, mind bonyolultabb tömegpusztító fegyverek és a nukleáris esz­közök létrehozása semmivel ■ nem tette biztonságosabbá a világot. Még inkább aláás­sák a biztonságot és vissza­fordíthatatlanná tehetik a fegyverkezési hajszát azok a tervek, amelyek e halált ho­zó versenyt a világűrre is ki akarják terjeszteni. Minden egyes új robbanó­fejjel. új rakétával, új bom­bázóval és minden atomki­serlettel egyre közelebb es közelebb jutunk ahhoz a ponthoz, ahonnan nincs visszatérés. Az új tudomá­nyos eredmények nagy ré­sze nem az emberiség javát szolgálja, hanem a katonai fejlesztést, csökkentve ezzel az emberiség fennmaradá­sának esélyeit. A nukleáris fenyegetés immár világméretűvé vált. Minden olyan háborús kon­fliktus, amelyben atomfegy­vereket használnának, az emberiség teljes megsemmi­süléséhez vezetne. Mindany- nyiunk közös és sürgető fel­adata ezt megakadályozni. Az atomfegyverkészletet el­tüntetni Földünkről. A fegyverkezési verseny már ma is emberek halálá­hoz vezet. Áldozatai azok a milliók, akik az éhségtől és a népbetegségektől pusztul­nak el. Fel tudnánk számol­ni az írástudatlanságot, le­küzdeni az elmaradottságot, mindenkinek biztosítani az élelmet és az egészségügyi ellátást, ha a gazdasági fej­lődésre fordítanánk azokat az erőforrásokat, amelyeket Nagaszaki és Hirosima atom­bombázása óta a világra kényszerített nukleáris fegy­verkezés emészt fel. Legfőbb ideje, hogy döntő lépéseket tegyünk a fegy­verkezési verseny — min­denekelőtt a nukleáris fej­lesztés — megállításáért. A kor sürgető szükséglete, hogy minden erőt összefogjunk egy átfogó biztonsági rend­szer megteremtése érdeké­ben. Meggyőződésünk, hogy a fegyverkezési verseny megállítható, az egész vilá­got atomfegyvermentes öve­zetté alakíthatjuk. Mind több ember emel szót és cselekszik a béke, az élethez való joga védelmé­ben. E nemes küzdelemnek mi is elkötelezettjei vagyunk. Korunkban. amikor az emberiség fennmaradása fo­rog kockán, cél unj; elérése sürgős cselekvést, érveket és józanságot követel. Felszólí­tunk minden békeszerető fiatalt, hogy jövőnk érdeké­ben munkálkodjék egy vi­lágméretű antinukleáris koa­líció létrejöttéért. A koalíció fontos eleme minden olyan küzdelem és konkrét akció, amelynek célja a nukleáris háború megakadályozása, a világűr militarizálásának megállítása, az atomfegyver­kísérletek teljes betiltása, a nukleáris eszközök felhalmo­zásának megszüntetése, és atomfegyvermentes övezetek létrehozása. Egyesíteni kell erőfeszítéseinket a nukleáris fegyverek teljes megsemmi­sítése érdekében. A jelenlegi kritikus hely­zetben az ifjúságnak e küz­delem élvonalában kell ha­ladnia, megmutatva határo­zottságát és felelősségtuda­tát. Felszólítunk minden fia­talt, politikai, ideológiai né­zeteitől, vallási meggyőződé­sétől függetlenül, hogy szer­vezzen párhuzamos és közös' akciókat nemzeti, regionális és nemzetközi szinten egy­aránt: olyan akciókat, ame­lyek célja azonos: megsza­badulni a nukleáris fenyege­téstől, garantálni a békét a Földön és a világűrben. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetségben tömörült fiatalok meggyőződése: a bé­kéért együtt cselekedve hoz­zájárulhatunk közös vá­gyunk, az atomfegyverek nélküli világ megvalósításá­hoz.”

Next

/
Thumbnails
Contents