Népújság, 1986. június (37. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 128. szám ÄRA: 1986. június 2„ hétfő 1,80 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Mihail Gorbacsov elvtárs baráti látogatása a Magyar Népköztársaságban Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársaság­ban. Kádár János üdvözlötávirata Nyári munka - diákoknak Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára táviratban köszöntötte Dzsámin Batmönh-t, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának főtitkárává tör­tént újraválasztása alkalmából. Nemzetközi megítélésünk Gondokkal teli napokat, heteket élünk. Sok a teen­dő gazdasági építőmunkánk során. Egy bizonyos, nem állhatunk meg. fontos az előretekintés. Nehéz évet zártunk 1985-ben, és az idei évinditás tapasztalatai sem voltak a legjobbak. Gond­jaink közepette mégsem közömbös, hogyan ítélnek meg bennünket. Milyen te­kintélye van ma hazánk­nak külföldön? Erre jó példa volt a kö­zelmúltban éppen a Világ­bank egyik igazgatójának nyilatkozata, aki a belga üzleti delegáció tagjaként járt Budapesten. Évente többször is ellátogat Ma­gyarországra. tehát jól is­meri törekvéseinket. Nem udvariasságból beszélt, ha­nem nagyon is következe­tesen. Mondataiból mégis kitűnt, hogy hazánk a Nem­zetközi Valuta Alap, illet­ve a Világbank tagországai között az egyik legmegbíz­hatóbb, legszavahihetőbb adós. És ez szorosan össze­függ azzal a gazdaság-, il­letve társadalompolitikai célokkal. amelyeket az MSZMP XIII. kongresszu­sa, illetve a VII. ötéves tervtörvény meghirdetett. Bizony voltunk nehéz helyzetben a nemzetközi fizetőképességünk megőr­zését illetően, különösen 1982-ben, de a nemzet ösz- szefogása, a szorgalmas munka meghozta eredmé­nyét. Az akkori nehézsé­gek közepette is törlesztet­tük adósságunkat. 1983-ban és 1984-ben pedig már ked­vező folyamatoknak lehet­tünk tanúi az egyensúlyi helyzet javításában. Ügy tűnik viszont, hogy tavaly óta mintha megtört volna mindez, és az adósságok emelkedtek. A kormány már az elmúlt hetekben is hozott intézkedéseket a gazdálkodás javítására, és ha szükségesnek tartja, minden bizonnyal a követ­kező időszakban is határoz erről. Az bizonyos, hogy gond­jaink ellenére is jó a nem­zetközi megítélés hazánk­ról. A Világbank támogat­ja a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztését. Ennek alapján segítséget nyújt néhány ipari szektor korszerűsítésére, továbbá a szén-! az olajtermelés, a távközlés fejlesztésére, a mezőgazdasági üzemek ter­mékszerkezetének átalakí­tására Mindezek hozzájá­rulhatnak gazdaságunk ex­portképességének javításá­hoz, az ország érdekeinek megfelelően, a világgazda­sághoz való jobb kapcso­lódásunkhoz. Fontos azonban, hogy az említettek mellett — ame­lyek egyébként nagyon lé­nyegesek — mihamarabb javítsunk munkánkon. Min­denütt tegyünk erőfeszíté­seket elsősorban a főműn - kaidö becsületének, rang­jának elismerésére. A szer­vezésre. az anyaggal, az élő munkával való megfe­lelő takarékosságra. Ezek az alapok ugyanis, hogy most, a VII. ötéves terv első évében megalapozzuk a további kibontakozás le­hetőségeit. Így hozzájárul­hatunk nemzetközi megíté­lésünk további javításához is. Még néhány hét és itt a vakáció. Az általános és közép­iskolák tanulói, a felsőoktatási intézmények hallgatóinak többsége nem elégszik meg a nyári pihenéssel. Munkát vállal a szünidő alatt, hogy — legalábbis némi — pénzhez jusson. De vajon egyszerű dolguk van-e a diákoknak, mi­kor munkahely után néznek. Kapnak-e segítséget, vagy teljesen magukra maradnak ilyenkor. A választ a Heves Megyei, az Eger Városi Tanács, valamint a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola KlSZ-bizottságának illetékesei adják Mától vendégünk a kínai külügyminiszter meg. Lista az igényekről Lukács Ernő. a megyei ta­nács munkaügyi osztályának munkaerő-szolgálati főelő­adója : — Mi a Munkaügyi Mi­nisztérium 1974-es utasításá­nak szellemében, minden év­ben összeállítjuk azt a me­gyei listát, amelyben feltün­tetjük, hol, melyik vállalat fogad nyáron diákokat. Osz­tályunkra március 1-ig fut­nak be különböző munkál­tatói igények. Ebben közöl­niük kell a tevékenység jel­legét, a létszámot, a foglal­koztatás időtartamát és ter­mészetesen a kereseti lehe­tőséget is. A bejelentéssel kapcsolatos március 1-i ha­táridő persze elég korai. Gyakran megtörténik, hogy módosulnak az adatok, ilyen­kor ezt korrigálnunk kell újabb, mondhatni aktuáli­sabb munkák után nézünk, megvizsgáljuk az összes adó­dó variációt. Közvetítés, feltárás Zöldi Sándorné. az Egri Városi Tanács munkaerő- szolgálati irodájának veze­tője: — Miután a megyei ta­nácstól megkaptuk az össze­állítást, irodánk minden egyes megjelölt céget felkért, adjon még részletesebb és bővebb információt. Emellett külön feltáró tevékenységet is foly­tatunk, így később úgyneve­zett pótlólagos listát készí­tünk el. Június elején már elfogynak az ajánlatok. Ha ilyenkor jön be valaki hoz­zánk, külön, személyesen foglalkozunk vele. Egyedi le­hetőségeket keresünk, felhív­juk a gyárakat, vállalatokat, és kérjük segítségüket. Ta­pasztalataink szerint a diá­kok igénybe veszik és ked­velik is az iroda ezen szol­gáltatását. A fiatalok általá­ban nem sokat válogatnak — bár a pénz érdekli őket — nem riadnak vissza, nem félnek a munkától. Problé­mát jelent azonban, hogy csak kis létszámban foglal­koztatnak 14—15 éves tanu­lókat. Ezenkívül az. hogy jó néhány intézmény és üzem kizárólag saját dolgozóinak gyermekét hajlandó fogadni. S ezzel egyes helyek auto­matikusan kiesnek. — Meg kell említenem úgynevezett humán szolgál­tatásunkat. Aki korrepetálást, vagy nyelvtanítást kér. hoz­zánk fordulhat, mi rendel­kezünk adatbázissal — név. cím, telefonszám stb. —. ki­választjuk a megfelelő sze­mélyt, és „közvetítjük” azt a megrendelőnek. Vállaljuk az ezzel kapcsolatos propa­gandát is: plakátokat, szóró­lapokat küldünk az iskolák­ba. Hasznosan működünk együtt a Ho Si Minh Tanár­képző Főiskola KlSZ-bizott- ságával. Ezzel az állandó kapcsolattal is magyarázha­tó, hogy mintegy 120 főisko­lás szerepel adatbázisunk­ban. Ugyancsak jó viszo­nyunk van a Diákcentrum­mal. őket is tájékoztatjuk a különböző lehetőségekről, így a fiatalok ott is érdek­lődhetnek a nyári hónapok alatt. Segít a KISZ Somorai László, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola KlSZ-bizottságának titkára: — KISZ-bizottságunk a humán-szolgáltatásokon kí­vül más módon is támogat­ja hallgatóit. A hirdetőtáb­lán állandóan friss informá­ciókat olvashatnak diákja­ink. Az üzemeltetők az or­szág minden részéről felke­resnek bennünket, közük: hány emberre van szükség, mettől meddig és azt, meny­nyi pénzt tudnak fizetni. Nemcsak vállalatok, hanem — például a Balaton part­ján — hal- és lángossütök is sűrűn érdeklődnek ná­lunk. Hagyományosan jól bevált forma az építőtábor. Idén — főiskolásoknak — július 21-töl augusztus 1-ig szervezzük meg a tábort. Többek között a tibolddaró- ci tsz-be. ahol mezőgazdasá­gi munkát kell végezniük a fiataloknak. Ezen túl a mis­kolci. a gödöllői és a sze­ged; építőtáborok is fogad­nak nyáron vendégeket. Havas András Dr. Várkonyi Péter kül­ügyminiszter meghívására, ma hivatalos, baráti látoga­tásra hazánkba érkezik Vu Hszüe-csien államtanácsos, a Kínai Népköztársaság kül­ügyminisztere. ★ Szung Csien, az Államta­nács tagja, a Kínai Népköz­Gáspár Sándor, a SZOT elnöke szakszervezeti kül­döttség élén vasárnap Hel­sinkibe utazott, ahol részt vesz a Finn Szakszervezetek Központi Szövetsége (SAK) június 2-a és 6-a közötti Vasárnap hazaérkezett Mongóliából az MSZMP kül­döttsége, amely Szabó Ist­vánnal. a Politikai Bizottság tagjával, a Termelőszövetke­zetek Országos Tanácsa el­nökével az élén, részt vett a Mongol Népi Forradalmi Párt XIX. kongresszusán. A delegációnak tagja volt Var­ga Gyula, a Szabolcs-Szat­társaság Állami Tudományos és Műszaki Bizottsága elnö­ke Tétényi Pálnak, az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének meghí­vására hivatalos tárgyalások­ra tegnap Magyarországra kongresszusán. A SZOT-kül- döttség elutazásakor a Fe­rihegyi repülőtéren jelen volt Arto Mansala, a Finn Köztársaság budapesti nagy­követe is. már megyei pártbizottság el­ső tikára és Kádár László, hazánk ulánbátori nagyköve­te. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Delgerdalajn Zsamba- zsancan, a Mongol Népköz- társaság magyarországi nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője. érkezett. Gáspár Sándor Helsinkibe utazott Hazaérkezett Mongóliából az MSZMP küldöttsége Valóban ünneppé varázsolta látványos, színes bemutatójá­val az esőbe hajló szombat délutánt az ötezer résztvevő, az egri városi stadion zsúfolt nézőtere előtt. A hetekig tartó fel­készülést egy való­ban nagyszerű pará­dé, a mozgás ünne­pe koronázta meg. Hirdetve azt, hogy a mozgás maga az élet — és hogy a hétköznapok is szebbé tehetők álta­la. Mentusz Károly (Fotó: Kőhidi Imre)

Next

/
Thumbnails
Contents