Népújság, 1986. március (37. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 51. szám 1986. március 1.. szombat ÁRA: 2,20 FORINT Kádár János és Mihail Gorbacsov találkozója Lázár György Uljanovszkba látogatott A jövőért érzett felelősség, építő szándékú, kritikus hangvétel jellemzi az SZKP XXVII. kongresszusának munkáját vette a szónoki emelvényen. Rámutatott hogy a szovjet fiatalok méltó módon kive­szik részüket az ország tár­sadalmi és gazdasági fej­lesztéséből, a vezető ipar­ágak fellendítéséből, a tech­nikai felújításból, de a Komszomol munkastílusán javítani kell. Emellett sok a nevelési gond, az ifjúság szabadidejének 1 ésszerű és hasznos eltöltésével kapcso­latos probléma. Az élesen bíráló hangvé­tel folytatódott a szovjet kulturális miniszter felszó­lalásában. Pjotr GyCmicsev, aki egyben póttagja az SZKP KB Politikai Bizott­ságának, kifakadt azok el­len a pénzügyi és tervező szervek ellen, amelyek a legutóbbi időkig a gazdaság­ra nehezedő nem jövedel­mező terhet láttak a kultu­rális építő munkában. Ma­gatartásuk következtében az elmúlt öt évben vissza, esett a kulturális beruházá­sok üteme. Gyemicsev mi­niszter elmondta, hogy a Szovjetunióban jelenleg 622 színház működik, ez keve­sebb a háború előtti szám­nál. A miniszter ugyanakkor jelezte, hogy az országban immár meglehetősen sok olyan művészeti alkotás születik, amelyek az úi tí­pusú kezdeményező széllé. Moszkvában, a Kreml Kongresszusi Palotájában pénteken folytatta tanács­kozását a Szovjetunió Kom­munista Pártjának XXVII. kongresszusa. Mint ismere­tes. a kongresszus első nap­ján úgy döntöttek, hogy az első három napirendi pont­ról (az SZKP KB beszámo­lója és a párt feladatai, az. SZKP programjának új sző. vegezése és az SZKP szer­vezeti szabályzatának mó­dosításai nem tartanak kü­lön előadói beszédeket, ha­nem azok lényegét belefog­lalják az SZKP Központi Bizottságának politikai be­számolójába. melyet a KB főtitkára, Mihail Gorbacsov február 25-én terjesztett elő. A pénteki napon az első felszólaló Viktor Csebrikov. az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Ál­lambiztonsági Bizottság el­nöke volt. A Szovjetunió Állambiztonsági Bizottsá­ga. amely 1954-ben alakult, a szovjet társadalmat hiva­tott megvédeni a külföldi hírszerző szolgálatok. kü­lönböző külföldi szovjetelle­nes központok és - egyéb ellenséges elemek akna­munkájával szemben. Mint emlékezetes, az SZKP KB politikai • beszá­molójában kemény bírálat hangzott el a közép-ázsiai Kirgizia pártvezetés címé­re. Abszamat Maszalijev, a Kirgiz KP KB első titkára péntek délelőtti felszólalá­sában teljesen jogosnak ismerte el a kritikát. Rá­mutatott, hogy a köztársa­sági párt kdaponti bizottsá­gának hibájából minimális, ra zsugorodott a helyi párt- szervek szerepe hibákat kö­vettek el a káder politiká­ban, megsértették a kollek­tív vezetés elveit. Az elkö­vetett hibákból levontuk a megfelelő tanulságokét — mondta Abszamat Maszali. jer. Az uráli Udmurtijában van az IZS márkájú gép­kocsikat gyártó hatalmas termelési egyesülés, amely­nek párttitkára. Jurij Lobov elsősorban új típusok gyár­tása szükségességének szentelte felszólalását. Az üzem rekonstrukciójával kapcsolatos huzavonát ugyanúgy bírálattal illette, mint az egyik új típus cél­jára kidolgozott motort, amely „nem tartozik a leg­jobbak közé”. Bírálta a kooperációs hibákat. ame­lyek lassítják az új típusok­ra való áttérést. Szibériának, ennek a zord éghajlatú, de természeti erő­forrásokban hallatlanul gaz­dag vidéknek a problémá­it tárta a kongresszus elé Szergej Manyakin, az omsz­ki területi pártbizottság el­ső titkára. Rámutatott a Szibéria „hasznosítása” és „élettel való megtöltése” közötti különbségre, arra, hogy az utóbbj feladatot kell, mégpedig nagyon ész­szerűen és körültekintően megoldani. Szibéria „meg­fiatalodásával” egyébként sajátos tennivalók is jelent­keznek. Omszk lakosságának átlagéletkora jelenleg 31 év. Név szerinti bírálatot ka­pott a péntek délelőtti ülé­sen ,a !közlekedésügyi mi­niszter első helyettese. „Mi­lyen felelősség ez az önre bízott ügyért. Bevzenko elvtárs?” — kérdezte a vi­tában felszólaló Alekszandr Szuharav. az egyik moszk­vai metróépítő brigád ve­zetője, felidézve, hogy mi­közben az új ötéves terv. időszakban 40 százalékkal több munkát kell elvégezni­ük a szovjet főváros met- róépítőinek a programok egyharmadához még mindig hiányzanak a tervek és a költségvetések. Szovjet Örményország vi­rágzásáról. a köztársaságok közötti együttműködés üd­vös hatásáról beszélt fel­szólalásában Karen Gye. mircsjan. az örmény KP Központi Bizottságának el­ső titkára, öt Viktor Misin. a Komszomol Központi Bi­zottságának első titkára kö­,\z SZKP XXVII. kongresszusának tiszteletére díszkivilágítást kaptak a moszkvai utcák. A képen: a Kalinyin sugárút fényárban (Népújság-telefotó: — MTI — Balogh P. László felvétele — KS) Kádár János megtekinti Moszkvában a Kongresszusi Palota csarnokában rendezett kiállítást (Népújság-telefotó — TASZSZ — MTÍ — KS) met mutatják be, segítik a? előrehaladást fékező ténye­zők felszámolását. Szem jón Grosszu, a Moldo­vai KP KB első titkára a köztársaság ötéves tervé­nek teljesítését elemezve szóvá tette, hogy a részle­ges elmaradás egyes párt- szervezetek formális mun­kastílusára, a döntési bá­torság hiányára vezethető vissza, ami különösen az intenzív gazdálkodásra való áttérésben okoz következet­lenséget. Egy Üzbegisztán i bentla­kásos iskola igazgatónője, Marjam Jakubova szólalt fel ezután. Ez a hatgyer­mekes idős asszony, aki há­rom és fél évtizede dolgo­zik a pedagógus pályán, visszatért a politikai beszá­molónak arra a részére, amelyben a pártszervezetek szerepének és felelősségének fokozásáról volt szó egy olyan fontos területen, mint a jó erkölcsi-hangula­ti légkör fenntartása a csa­ládban, az iskolában, a munkahelyen, Jakubova asszony bírálta a tankönyv. kiadást és az iskolák ellá­tását. A délelőtti ülés utolsó szovjet felszólalója a vol- gográdi területi pártbizottság első titkára volt. Vlagyimir Kalasnyikov ipari sikerek­ről számolt be. Közölte, hogy elkezdődött egy új traktortípus, a „Volgar" gyártása, s e gép teljesít­ménye kétszer akkora, mint elődjéé. Kalasnyikov bíráló hangnemben szólt a területi építőipar szervezési gyengeségeiről. A péntek délelőtti ülésen üdvözölte a kongresszust Mengisztu Hailé Mariam, az Etióp Dolgozók Pártja Köz­ponti Bizottságának főtit­kára. a Szocialista Etiópia Ideiglenes Katonai Kor­mányzó Tanácsának elnö­ke, Gaston Phssonier. a Francia KP Politikai Bi­zottságának tagja, a KB titkára és Babrak Karmai az Afganisztáni Népj De­mokratikus Párt KB főtit­kára. az Afgán Demokrati­kus Köztársaság Forradal­mi Tanácsának elnöke. (Folytatás a 2. oldalon) Az Elnöki Tanacs ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsú pénteken ülést tartott. Az Alkotmány 22. paragrafusának (2.) bek. aiap.jan március 20-an. csütörtökön 10 órára összehívta az Országgyűlést. A Minis/.ertanacs indítványozta, hogy az Or szaggyűlés (űzze az ülésszak napirendjére az ille­tékekről, továbbá a sajtóról szóló törvényjavasla­tokat. valamint a beszámolót az "építő- és építő anyagipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kormány előterjesztése alapiam módosította a társadalombiztosításról szó ló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogszabály szigorítja az üzemi baleset megállapításának fel­tételeit. Nem tekinthető a jövőben üzeminek a/, olyan baleset, amely a sérült ittassága folytan, vagy a munkahelyi feladathoz nem tartozó, enge­dély nélkül végzett munka során következik be. A testület a szabálysértést felelősségre vonás gyorsítása és hatékonyabba tétele céljából módit sitolta a szabálysértésekről szóló törvény eljárási szabályait, s felemelte néhány — a társadalomra fokozottan veszélyes — szabálysértés esetén ki szabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a továbbiakban személy i kér­désben határozott, bírákat mentett fel és vá­lasztott meg. Az Országgyűlés tisztségviselőinek megbeszélése Pénteken az Országházban tanácskoztak az Országgyű­lés tisztségviselői, a parla­menti bizottságok elnökei, a fővárosi és a megyei képvi­selőcsoportok vezetői. Sarlós István, az Ország- gyűlés elnöke ismertette a tavaszi ülésszak előkészítésé­vel kapcsolatos teendőket. Hetényi István pénzügymi niszter az illetékekről. Pét rik Ferenc igazságügyminisz" ter-helyettes a sajtóról szó­ló törvényjavaslat főbb elve­it vázolta fel. Somogyi Lász ló építésügyi és városfejlesz tési miniszter az építő- és épitőanyagipar helyzetéről adott tájékoztatást. Napirenden: megyénk ipara Sós Gyula miniszterhelyettes Egerben Vezető munkatársainak élén Sós Gyula ipari minisz­terhelyettes találkozott pén­teken szűkebb hazánk kép­viselőivel — közöttük Schmidt Rezsővel, a megyei pártbizottság titkárával, Bá- gyi Imrével, a megyei tanács elnökhelyettesével és Fábry- né Dobai Ilonával, az SZMT titkárával — akikkel aktuá­lis kérdésekről folytatott esz­mecserét. A tárca és megyénk veze­tői között már hagyományos megbeszélés előtt a látoga­tók a „házigazdák" társasá­gában felkeresték a Csepel Autó. ■ illetve a Vilati gyá­rait, utána pedig az Egri Vasöntödét, ahol a termelő­egységek igazgatói, párttit­kárai tájékoztatták, kalau­zolták üzemnézésen a ven­dégeket. A megyeházán történt tár­gyaláson dr. Kaszás Mária, a tanács osztályvezetője adott ismertetést a terület leg­utóbbi időszakban elért ered­ményeiről, majd a VII. öt­éves terv célkitűzéseiről. A tanácskozáson megkü­lönböztetett hangsúllyal ke­rült szóba megyénk északi részének, konkrétan Péter- vására nagyközségnek az ipa­ri fejlesztése, amelynél me­gyénk vezetői a jelenleginél lényegesen magasabb jöve­delemteremtő termelés meg­valósítását szorgalmazták. A környezetvédelmi feladatokat érintve javasolták, hogy a visontai Gagarin Hőerőmű rekonstrukciójával egyidejű­leg' feltétlenül kerüljön na­pirendre a mátrai táj foko­zottabb óvása, s nem mond­tak le arról, hogy a por- és pernyeesökkentés mellett a kén-dioxid-szennyezés is mérséklődjék, megszűnjék a jövőben. Fontosnak ítélték, hogy a gyöngyösoroszi érc­bányászat tervezett szünetel­tetésének idején a meglevő kapacitás hasznosítására vég zett más tevékenység se ve­szélyeztesse az egészséget, a vidék természeti értékeit Nem utolsósorban pedig fel­vetették a Hatvani Cukor - és Konzervgyár környezetkí­mélőbb energiafelhasználásra való átállításának szükséges­ségét. Az energiaellátás kapcsán egyébként úgy ítélték a meg­beszélés résztvevői, hogy a jövőben elsősorban Heves város, továbbá Kál, Hort, Csány és Füzesabony föld- gázvezetékre való bekapcso­lását tartják indokoltnak. Ugyanakkor még számos más kérdésről is szó esett tegnap. Részletesebben is be­széltek az ipari fejlesztések­ről s a velük összefüggő gon­dokról, így például a szövet­kezetek nagyfokú anyagi le­terheltségéből fakadó prob­lémákról, a bedolgozói háló­zat erősítésének, szélesítésé­nek akadályairól, az általá­nosságban tapasztalható anyag- és alkatrészellátási nehézségekről — közösen ke­resvén a helyzet javításának lehetőségeit. Az együttműködésre terel­vén a szót, megállapították, hogy javuló a kapcsolat a tárca és a megye vezetői kö­zött, amit a területi ipari bizottság, illetve a miniszté­riumban nemrég alakult te­rületi koordinációs önálló osztály a továbbiakban még jobbá tehet. örvendetes: mindkét rész­ről azon vannak, hogy fo­lyamatosabbá tegyék a kö­zös munkát, rendszeresebbé váljanak az egymással való találkozások. Mi több: már a tegnapi megbeszélésen mindjárt az eredményesebb munkamódszerek kialakítá­sához is hozzáláttak.

Next

/
Thumbnails
Contents