Népújság, 1986. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-02 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXVII. évfolyam, 1. szám ÁRA: 1986. január 2., csütörtök 1,89 FORINT Három vendégzenekar, négy kismalac az egri nagyszállókban — Avar-koktél a Mátrában — Elszánt sízők és szánkózók — A kórhá­zakban sem unatkoztak . . . r így búcsúzott az óév s érkezett az új Kovács Gyula és barátai a Vörös Rák Étterem főnyereményével, egy kismalaccal a hajnali utcán ... (Fotó: Szántó György) Képek a falon Ödön ház szobazugában, ahová alig jut el az ablak, a lámpa fénye — képek szunnyadoznak szégyenlő- sen a falon. Mert rég’ nem divat már kiaggatni az ilye­neket, manapság más a módi. Mindenféle vacak kaoat dísze lehet a lakás­nak, csak a családi fotók­nak kell visszahúzódniuk, elrejtőzködniük a homály­ban, ahol egyedül az őrző­jük látja. S ki vigyázza e régi em­lékeket, ereklyéket? A visszamaradt öreg szü­lék, a nagymamák, nagy­apák egyike-másika. Ma, holnap ők az egyedüliek, akik a sárguló, barnuló pa­pírokról, megpattant üve­geikről naponta letörlik a port, elhessentik a feledést. Percekig, negyedórákig vagy talán órákig is időz­nek a fotográfiák előtt a tovatűnt időt élesztgetvén. Alighanem csupán nekik jelent- még valamit a gyűj- J ternény, nekik mond töb­bet is egy-egy darab a puszta képnél. Csak az ő kezeik között, az ő szemük világánál telnek meg újra meg újra élettel a megko­pott tekintetek, s mozdul­nak ki merevségükből a konzervált pillanatok. A múltidézés: védekezés a magány ellen. Benépesül vele nemcsak a szoba, ha­nem az egész lakás is, ele­venséggel telik meg mind­untalan az udvar, a kert. Vissza-visszajönnek vele az elszállt esztendők, s meg- ifjodik az idős ember. Apró kis örömök, olcsó „szórakozások” ezek az ár­tatlan „kirándulások”, so­kaknak talán az egyedüli­ek. Megnyugtatóak, pihen- tetőek, olykor igazi álom­ba ringatóak is. El-elfeled- tetik a kort, a betegséget, az elesettséget, s megszépí­tik a jelent. Mi lesz, ha az őrzők is elmennek egyszer? Ha csu­pán a képük marad a fa­lon, a szobában, házban? Leszedik, előbb vagy utóbb biztosan leszedik, s eltüntetik ezeket is. Jobb esetben bekerülnek az al­bumokba. Ám amelyek nem férnek beléjük — könyör­telenül az enyészeté lesz­nek. Előbb kikerülnek a kamrába, fészerbe, vagy fel a padlásra, aztán pedig — kimondani is borzongató, fájó — bizony: a szemétbe. Egy rézmozsárra, rozsdás vasalóra, megrokkant rok­kára is jobb jövő vár, mint ezekre a képekre — ha egykor még oly kedvesek voltak is. A mozsár, a va­saló, a rokka a legelegán­sabb otthonnak is fő dísze lehet napjainkban, de a fényképeknek már nem jut hely. Megszokjuk, lassan-laSsan természetes lesz, mint any- nyi más, ami voltaképpen természetellenes, furcsa és különös. S észre sem vesszük, hogy egy világ búcsúzik velük, ha kimondjuk, ha nem: .megint szegényebbek leszünk valamivel. Meg­fosztjuk magunkat attól, ami valójában gazdagíta­na. Amiről így, ilyen egy­szerűen lemondani lehet, hogy megbocsáthatatlan könnyelműség, vétek... Gyóűi Gyula Közismert gondjainkat — általában — félre téve, de­rűs, vidám hangulatban bú­csúztatták Heves megyében is az óévet. Szűkebb ha­zánk számos helyén rendez­tek szilveszteri mulatságot étteremben, művelődési ház­ban — és természetesen odahaza, családi, baráti kör­ben. A mostani alkalommal is főleg Eger és Gyöngyös, il­letve a hegyvidék szórako­zóhelyein volt nagy vendég- járás. Egész sor üzlettől ér­tesültünk „telt ház”-ról. Külföldiekkel vigadtak együtt szép számmal példá­ul a megyeszékhely Unicor­nis szállójában, s a Hotel Eger, illetve Park asztalai­nál. Ez utóbbiaknál a görö­gök, olaszok, arabok, néme­tek, osztrákok mellett még Hawaiból érkezett mulato- zók is voltak! Az összegyűlt mintegy 800 vendégnek — az állandó együttesek mel­lett -— három vendégzene­kart is kellett fogadni. S természetesen egy helyett 4 élő malacot kisorsolni az el­maradhatatlan tombolán. A csúcsot azonban — többen esküdtek erre — nem a sze­rencsétlen sorsra jutó sze­rencseállatkák megnyerése, hanem az ételköltemények között felszolgált fogasfiié jelentette, normandiai már­tással. Ha vglaki nem foglalt elő­re helyet, Gyöngyösön is aligha jutott tisztáihoz szil­veszterkor az éttermekben és a bárokban. A Kékes vendéglő csakúgy telt ház­zal indult az új évnek, mint társai. Az enni- és innivaló miatt sem kellett törnie a fejét senkinek: a menükben még a feketekávé is szere­pelt. Az új évre való kocin- tás után aztán itt is a tom­bola teremtett további jó hangulatot. A főnyereményt jelentő élő, eleven malacot az Avar Szállóban a szeren­csés vendég kívánságára ro­pogósra meg is sütötték. A mátrafüredi szállóban egyébként összesen mintegy ötszázan töltötték a szilvesz­tert. Jó részük az étterem­ben várta az éjfélt, ahol tánczenekar szolgáltatta a talpalávalót. Tizenkettő után forró virslit, majd korhely- levest szolgáltak fel. A bisztróban ugyanekkor ci­gányzene hangjai mellett mulattak majdnem százan. A bárban szintén ilyen lét­számban búcsúztatták el az óesztendőt a vendégek. Nyolcféle ételből összeállí­tott hidegtálat kaptak a be­vezető Avar-koktél után. Éjfél után nyolcvan nyere­mény várta a szerencsés nyerteseket. Aki „jó kézzel” nyúlt a számokihoz, az a márkás italok közül hozzá­juthatott a kedvencéhez is. A Mátra Szálló éttermé­ben szintén a helyi vendé­gek szilvesztereztek, akár­csak az Avarban. A lengyel csoport kedvéért Szoljankát szolgáltak fel éjfélkor, ami nagyon hasonlít ugyan a konhelyleveshez, de ebben úgynevezett „nemes” húsok vannak. A cigányzenét min­denki szívesen hallgatta az étteremben. A bárban disz­kóra táncoltak, mulattak, ami nem csak a fiatal kor­osztályhoz tartozókat von­zotta már. A sörözőt zárt körű ren­dezvényen egy baráti társa­ság foglalta le, hogy itt kö­szöntsék az új évet. A gyön­gyösi szállodában összesen háromszáz vendég töltötte a szilvesztert vidám muzsika mellett, kellemesen szóra­kozva az óév utolsó, és az új év első éjszakáján. Minden bizonnyal feled­hetetlen órákat jelentett az ünnek az üdülőkben szil- veszterezőknek is, akik szá­mára ez alkalommal a tél talán leghangulatosabb kü­lön „díszlettel” kedveske­dett. Nagysága miatt ismét a SZOT galyatetői nagy­szállójában gyűltek össze a legtöbben — négyszáztízen —, miután a turistarészen szintén alkalmi vacsorához terítettek. A hangulatemelő hóesés­ből azonban — mint Kékes­tetőn is kiderült — sajnos inkább csak egy szép lát­ványra futotta. A meglehe­tősen vékonykává sikeredett porihó valójában sem a sí­zésre, sem a szánkózásra nem lett alkalmas, noha többen is felkíváncsiskodtak érte a sportolás szándéká­val. S akik nem szórakoztak, vigadoztak? iNos, azok számára is elég mozgalmasan búcsúzott 1985, s köszöntött 1986. Hiszen például a kórházainkban is történt néhány örömteli és kevésbé örvendetes ese­mény. A szülészeti osztályo­kon Gyöngyösön kedden es­te, Hatvanban szerdán haj­nalban egy-egy kisleány, Egerben pedig tegnap kora reggel egy kisfiú látta meg a napvilágot. Míg a sebésze­ten ügyeletet teljesítő orvo­sok — részint háztartási, másrészt az időjárás hirte­len változása miatti balese­tekkel beszállított — bete­gek egész sorával foglalkoz­tak most is. Gyöngyösön huszonöt, Hatvanban hat szerencsétlenül járt ember kapott segítséget. A megye­székhelyen is munkát adott négy személy, közöttük aki történetesen kocsmai, italo­zó társait akarta két vállra fektetni az óéven kívül, de végül is maga maradt alul... Ejféli pezsgőbontás az egri Cherry-ben Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! Éjfélkor nemcsak egy évet búcsúztattunk és egy újat kö­szöntöttünk. 1985-tel egy ötéves időszak is lezárult és a mostani újévi jókívánságot is szeretném értelmezni öt bol­dogabb esztendőre. A mögöttünk hagyott VI. ötéves népgazdasági terv idő­szakában tovább gyarapodott az ország, javult egyensúlyi helyzete, megőriztük alapvető társadalmi vívmányainkat. Életünk azonban nehezebb lett, mindenekelőtt a számí­tottnál is szigorúbb nemzetközi gazdasági körülmények, de a saját fogyatékosságaink miatt is. Kiviláglott, hogy nép­gazdaságunk a szükségesnél lassabban képes alkalmazkod­ni a megváltozott világpiaci követelményekhez. A termelés szerkezetének és a gazdálkodás hatékonysá­gának javulási üteme nem volt elég ahhoz, hogy a több mint egy évtizede tartó cserearányromlást megállítsuk. A nemzeti jövedelem nem nőtt a tervezett mértékben. Ezért főleg a belső felhasználás visszafogásával tudtuk csak meg­teremteni a gazdaság külső és belső egyensúlyát. 1985-ben népgazdaságunk teljesítménye több területen el­maradt'az előirányzattól, és ez nem írható csak a zord tél számlájára. A tervezettnél lassúbb fejlődés ellenére bizonyossá vált, hogy a vállalatok megnövekedett önállósága, vállalkozási szabadsága megsokszorozhatja a hatékonyabb gazdálkodás lehetőségeit. A kisvállalatok és a kisszervezetek pedig egye­bek közt olyan jelentős területeken oldották a feszültsége­ket, mint a választék javítása és a különböző lakossági szolgáltatások. Eredményeink közé sorolhatjuk a szocialista demokrá­cia erősödését is. Ezt nemcsak olyan országos jelentőségű események tükrözték, mint a XIII. pártkongresszus, az or­szággyűlési és tanácsválasztások, a szakszervezetek, illetve a Hazafias Népfront választásai, hanem a jog- és hatás­körök decentralizálása, s nem utolsósorban a vállalati ta­nácsok megválasztásának előkészítése, lebonyolítása is. A jelen tanulságai egybevágnak sok évszázados történel­mi tapasztalatainkkal: népünkben megvan a tehetség, a szorgalom és a felelősségtudat, azaz megvannak azok a ké­pességek, amelyekkel a legnehezebb időkön is úrrá tudtunk lenni. Szeretném ezt az alkalmat is felhasználni, hogy a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és a magam ne­vében is köszönetét mondjak mindazoknak, akik fizikai vagy szellemi munkásságukkal, alkotó tevékenységükkel, nemritkán személyes példájukkal hozzájárultak nehéz hely­zetünk jobbításához. Tisztelt honfitársaim! A Magyar Népköztársaság területénél és lélekszámánál nagyobb mértékben igyekezett hozzájárulni a nemzetközi feszültségek oldásához, az enyhülés és a bizalom légköré­nek visszatéréséhez. Mi a legnehezebb időkben is azon vol­tunk, hogy szükség van a párbeszédre, a vitás kérdések tárgyalások útján való rendezésére. Ezért is tartjuk nagy jelentőségűnek a genfi Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozót, amely elősegítette egymás álláspontjainak jobb megérté­sét, hozzájárulhat a két nagyhatalom közötti viszony nor­malizálásához. A csúcstalálkozó lehetőséget teremtett a nem­zetközi légkör javításához, ahhoz, hogy egy árnyalattal jobb körülmények között folytathassuk belső építőmunkánkat. Örömünkre szolgál az is, hogy a Magyar Népköztársasá­got, mint szocialista országot, a szocialista közösség szilárd tagját megbízható, korrekt partnernek ismerik el világszer­te, amelyre politikai és gazdasági kapcsolatainkban egy­aránt számítani lehet. Tapasztalataink szerint velünk őszin­te törekvéssel erősítik az együttműködés szálait a Szovjet­unió, a szocialista közösség országai, éppen úgy, mint a harmadik világ és a fejlett tőkés államok. Becsülik szán­dékainkat, kiszámíthatóságunkat, készek a kapcsolatok to­vábbépítésére az élet minden területén. További elismerést szerzett hazánknak az európai kul­turális fórum megrendezése. Általános az a vélemény, hogy Magyarország jó házigazdának bizonyult. Biztosítot­ta és elősegítette a legeltérőbb vélemények megvitatását, egymás álláspontjának jobb megértését, ezáltal pedig hoz­zájárult az európai biztonsági és együttműködési folyamat erősödéséhez is. Az idei esztendőről és a most induló VII. ötéves tervről szólva el kell mondanom: politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális programunk pártunk XIII. kongresszusának elvi döntéseire épül. Figyelemmel van azokra a nemzetkö­zi tényezőkre és folyamatokra, amelyek visszahatnak szo­cializmust építő munkánkra. Élsősorban azt veszi számítás­ba, hogy nemcsak hazánk, hanem szocialista közösségünk valamennyi országa a megújulás időszakát éli, a fejlődés hozta újabb és bonyolultabb feladatokkal találja szemben magát. Építve a nemzetközi együttműködésre, belső gondjainkat azonban magunknak kell megoldanunk. Életünk alakulása, nemzetközi megbecsülésünk, döntően a hazai építőmunka sikereitől függ. A VII. ötéves tervben nem kisebb feladatokat fogalmaz­tunk meg, mint a gazdaságirányítás további fejlesztését, meghirdetett társadalmi-gazdasági programjaink megvalósí­tását, a gazdálkodás hatékonyságának fokozását, illetve ezek által a gazdasági növekedés ütemének növelését, a külgazdasági egyensúly további javítását és a gazdasági teljesítményekkel összhangban életkörülményeink jobbítá­sát. Ezek a keretek minden vállalat és intézmény, minden közösség és minden egyén számára lehetővé teszik az alko­tóbb szellemű, önállóbb, eredményesebb munkát. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok az új év első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében is minden hazánkfiának, Magyaror­szág valamennyi barátjának boldog, etedményes és békés új esztendőt. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents