Népújság, 1982. december (33. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXIII. évfolyam, 282. szám ÁRA: 1982. december 1., szerda 1,40 FORINT AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ablakok Megyénk községeit, váro­sait járva a házakon figye­lem az ablakokat. A kapu­kat és a kerítéseket már „feldolgozták” az újságok és a televízió; hogy túlon­túl díszesek, s a beton-vas „költemények” hovatovább státusszimbólummá vál­tak. A lakások tulajdono­sainak mindenesetre kifeje­zik vagyoni helyzeteit. Nekem maradtak az ab­lakok. És ennek jobban is örülök, mert meggyőződé­sem szerint még inkább jellemzőek lehetnek egy- egy településre. A csalá­dokra, az emberekre, az életvitelre, a hovatartozás­ra. Hajdanán így büszkélke­dett egy magára valamit is adó gazdaember vagy ház- tulajdonos: „Nekem öt ab­lakom is nyílik a főutcára!” Így adta a világ tudomásá­ra, hogy neki bizony akko­ra épülete van, hogy a helybelieknek immár más­képp kell rá tekinteniük. Ezt a fajta úrhatnámságot az ablakokkal szimbolizál­ta. Egy tiszai faluban gyö­nyörű szép régi faragott ablakokat láttam. Nagyjá­ból mindegyikből kettő nyílt az utcára. A házikók szerény és mégis nemes díszeiként. Egyszerű füg­gönyök húzódtak meg mö­göttük. Igaz, hogy belátni úgy nem lehetett, mint mondjuk a holland házak­nál, ahol az utcáról még a kert végéig is eltekinthet az arrajáró, ám ez a ma­gyar falusi élet szemér­messége, kissé zárkózott magába húzódottsága volt és nem titkolózás vagy hi­deg cinizmus. És ki is sze­reti azt, ha a szomszédok „belátnak az ember szájá­ba”? Vannak aztán azok a ha­gyományos, két- vagy há- rofaszemes ablakok, me­lyeket hazánk bármely te­lepülésén megtalálhatunk a típusházaknál. Simák, jellegtelenek, még a színük sem igen változik. A váro­sok lakótelepeinek beton­tömbjeinél pedig már az ablakoknak csak a funkció­ja maradt. A nagy üveg­táblák a minél világosabb lakásokért vágattak. Ma nincsenek különö­sebb helyi építészeti jelleg, zetességek. Így kihalóban vannak a régi ablakkere­tek, a nem cicomázott, csu­pán díszes szárnyak is. Zsalugáterekkel sem igen találkozni. Mert a hivata­los elnevezéssel nyílászáró szerkezetek arra valók, hogy beengedjük lakásunk­ba a napfényt, de szigetel­jenek is kellőképpen. Újdonságokat is kezdtek gyártani. Fém és műanyag keretek közé szorítják az üvegeket. Ezek még prakti­kusabbak, s tán időtállób- bak is a fánál. Ügy tűnik azonban, hogy a hagyomá­nyos anyagokat, az egyé­ni ízléssel készített, fara- gott-festett ablakokat sem érdemes megvetni. Hisz ezeken keresztül is tekinthetünk otthonunkból a világra... Józsa Péter Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irány­elveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) Az építőipar nyert vele - Lakások előbb átadva - Fagyszabadság helyett - Faházak, védőruha, védőital - Megtakarítás 15-30 szá­zalék? „Téliesítésröl” - őszutón A rendkívül enyhe és száraz; ősz kedvezően segí­tette az építőipari tevéfány- séget és az energiagazdálko­dást. A gyakorlatban ez idáig csak kevés helyen kel­lett a munkafeltételek télie- sítését megvalósítani. A Heves megyei Állami Építőipari Vállalatnál re­ménykednek a teljes téli foglalkoztatásban. Egyelőre valóban nem úgy néz ki, hogy tartósan mínusz 10 fok alá süllyed a hőmérő hi­ganyszála, amikor kötelező lenne a fagyszabadság el­rendelése. A téliesítési ter­vük egyébként még szep­temberben elkészült, s ennek megvalósítására mintegy 3,5—4 millió forintot irá­nyoztak elő. Ezzel biztosítva látszik a decemberre, janu­árra, februárra tervezett 130—150 milliós termelési érték. Vannak máris végleges fűtéssel téliesített munka­helyeik : ilyen Egerben a garzonház, a Csuvas étte­rem és a kórház második ütemének építkezése. Hő- légfúvással oldják meg a fo­lyamatos termelést az épülő Széchenyi utcai orvos-nő­vérszállón. Fűtésre azonban novemberben csak ott ke­rül sor, ahol szakipari mun­kát végeztek. A szerkezet- építés és az alapozás viszont nem téliesíthető, ennek elle­nére szeretnék befejezni a Ráchegy úti 16 tantermes iskola oktatószámyának szerkezetépítését, a kórház Baktai úti mosodájának alapozását és szerkezetépí­tését. Dolgozóiknak biztosi-- tott a védőruha és védőitalf felkészültek az évszakváltás­ra. A gyöngyösi Mátravidéki Építő- és Szakipari Szövet­kezet munkásai zavartala­nul folytathatják az utolsó simításokat a helyi Dél- Kálvária-parti lakótelep K— 0 jelű 64 lakásos épületén, amely adottságainál fogva kedvezőtlenebb időben ne­hezen lett volna befejezhe­tő. így nemcsak az épület ez évi átadása, de a lakók karácsony előtti beköltözése is biztosítható. Ugyanez mondható el a Honvéd ut­cai 8 lakás és a mátrafüre- di IBUSZ-üdülő rekonstruk­ciós munkálatairól. Téliesí- tés nélkül lehet dolgozni — válaszfalazni, vakolni — a szakmunkásképző tornacsar­nokán és az Április 4-i la­kótelep egy 40 lakásos lakó­tömbjén. A száraz, fagy-' mentes idő jó alkalom az új indítású épületek föld­munkáinak, alapozásainak időbeli elvégzésére is. Tóth László főmérnök fontosnak tartotta megemlíteni: — Ipari üzemeink, szociá­lis épületeink és irodáink fűtésénél, valamint az épí­tőipari hőlégfúvásoknál az energiamegtakarítás pontos, számszerű adatai még nem állnak rendelkezésre, de megítélésünk szerint, a fűté­si idény eltelt másfél hónap­jában körülbelül 30 száza­lék fűtőolaj-megtakarítással lehet számolni. A Heves megyei Tanácsi Építőipart Vállalatnál eleve úgy szervezték az elkövet­kező hónapok munkáját, hogy átcsoportosítások révén minden emberükre számíta­nak, fagyszabadság helyett a téliesített építkezéseken. A kedvező időjárás előnyeit az­zal aknázzák ki, hogy . elő­rehoztak néhány átadási ha­táridőt, a majdani lakók bizonyára nagy örömére: Egerben például a Pacsirta utcai 35 lakásét, valamint a Beloiannisz és Csíky Sándor utcai saroktömb egyik 24 lakásos szárnyát. Az előbbi­nél fél-, az utóbbi esetben negyedévet rövidítve a terv­hez képest. Karácsonyra ké­szek lesznek vele! A vállalat három főépítés- vezetőségének munkaterü­letén (Eger, Gyöngyös, He­ves térsége) a „téliesítéshez” faházakat használnak. Hi­deg-meleg víz, ebédlő, kon­téneres mosdó, öltöző áll rendelkezésre. Teát már no­vember eleje óta főznek a kint dolgozó munkásoknak. A zordabb évszak viszon­tagságait az építési területe­ken hat gőzfejlesztő gép és 35 különböző teljesítményű hőlégfúvó teszi majd elvi­selhetővé. Fűtésre mintegy 65 ezer liter olaj felhaszná­lását tervezték, a PEVA alagútzsalus öntéshez pedig 186 tonna kokszot. Ha a tél rövid lenne, akkor a té­liesítéshez felhasználni kí­vánt energiának 15 százalé­kát megtakarítanánk. Ezt a gyorsszámítást persze az el­húzódó havas, fagyos évszak keresztülhúzhatja. Budavári Sándor Bakos Béla és Bálint Miklós vasbetonszerelő puszta kézzel állítják össze az acélszerke­zeteket: az idei ősz eddig kegyes volt a tanácsi építőkhöz a gyöngyösi Pacsirta-telepen is (Fotó: Kőhidi Imre) Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Csökkenőben a lakossági fehér Markovics Ferenc elnök vezetésével ülést tartott kedden Heves megye Taná­csának Végrehajtó Bizott­sága, amely ezúttal is szá­mos, szűkebb hazánk vala­mennyi lakóját közvetve, vagy közvetlenül érintő kér­dést vitatott meg. Ezek kö­zé tartozik például a la­kossági ipari szolgáltatások helyzete — erről Édes Jó­zsef, a megyei tanács ipari osztályának vezetője tájé­koztatta a vb-tagokat. Külön foglalkozott a téma kapcsán a kistermelés, a kisüzemi tevékenység új formáival — a gazdasági munkaközössé­gekkel —, amelyeknek a be­lépése máris érezhetően csökkentette a lakossági szolgáltatás fehér foltjait. (Ezzel a témával kapcsola­tos kommentárunk a lap 3. oldalán.) A tanácskozás további ré­szében Koós Viktor, a me­gyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályának vezetője tett jelentést a tes­szolgáltatás foltjai tület előtt a termelőszövet­kezetek differenciálódásáról, s az alacsonyabb jövedelmű közös gazdaságok fejlődésé­nek lehetőségeiről. Ezt kö­vetően a verpeléti nagyköz­ségi közös tanács végrehajtó bizottságának beszámolóját terjesztették a résztvevők elé: szó volt a lakosság kommunális, kulturális, szo­ciális és egészségügyi ellátá­sáról. Megyénk parlamentjének végrehajtó testületé a továb­biakban egyéb ügyeket tár­gyalt, s tájékozódott az en­gedély nélküli építkezések pillanatnyi helyzetéről, va­lamint ezzel kapcsolatban az építésrendészeti munka ta­pasztalatairól. Szó esett a tegnapi ülésen arról is, hogy milyen megyénkben a ver­senysport utánpótlása, a fia­tal sportolókkal való törő­dés eredményessége. A megyei tanács végre­hajtó bizottsága személyi kérdések megvitatásával fe­jezte be ülését. Iskolaavatás Egerben Komoróczki Sándorné átadja az új intézményt (Fotó: Kőhidi Imre) Tegnap délután ünnepé­lyes külsőségek között avat­ták^ fel Egerben a Kisegítő (Foglalkoztató) Iskolát és Nevelőotthont, a mostani öt­éves terv egyik legnagyobb megyei oktatási beruházá­sát. Az ünnepségen elsőként Búzás Lajos, a megyei ta­nács osztályvezetője üdvö­zölte a vendégeket, pedagó­gusokat és tanulókat, majd Komoróczki Sándorné mon­dott -avatóbeszédet a mi­nisztérium képviseletében. Beszédében rámutatott: az 1972-es oktatási párthatáro­zat óta lendületesen fejlő­dött a kisegítő iskolák ügye is. Heves megyében olyan fejlesztés következett be, amelynek eredményeként a lehetőségek már nincsenek ellentétben a szükségletek­kel. A négy önálló intéz­mény — Heves, Eger, Hat- —l_________________________________________ van, Gyöngyös — 52 tanuló- csoportja mellett az új komplexumban már 200 bentlakó diák talált otthon­ra. Nemcsak a tárgyi felté­telek javultak: a tíz évvel ezelőtti 20 százalékról az or­szágos átlagnak megfelelőre emelkedett a szakképzett pedagógusok aránya. Sike­rült megteremteni a szak- rendszerű és a tantárgy­csoportos oktatás feltételeit is, és Heves megye pedagó­gusai részt vettek az új ok­tatási módszerek kipróbálá­sában is. Az élethez közelítő tanítást jelzi az üzemi gya­korlatok növekvő aránya, és a szakmai vetélkedők megmozgatják a sérült gye­rekeket is. Az ünnepi beszéd után a most átadott komplex intéz­mény igazgatója, Szabó Já- nosné mutatta be az épüle­tet az egybegyűlteknek. A TOT elnökségének napirendjén Egységes folyamat — egységes színvonalon! Mintegy 10 milliárd a szőlő- és gyümölcstermelés megtermelt értéke A termelőszövetkezetekben a szőlő, és gyümölcstermelé­si ágazatok évente mintegy tízmilliárd forint értéket ál­lítanak elő. A közös gazda­ságok az országos termelőterü­letnek mintegy kétharmadát művelik, feldolgozó üzemeik teljesítménye azonban az or­szágos kapacitásnak csak ne­gyedét teszi ki és az összes tárolótérnek mindössze 13 százalékát adja, — állapítot­ta meg a TOT elnöksége keddi, budapesti ülésén, ame­lyen Szabó István elnökleté­vel a termelőszövetkezetek szőlő- és gyümölcstermelés helyzetét és a fejlesztés lehe­tőségeit vitatták meg. A tanácskozáson felvetet­ték, hogy a rendelkezések egyelőre még külön választ­ják a szőlő- és gyümölcste­lepítést, továbbá a tárolást és a feldolgozást, a borászko. dást, holott végül is egységes folyamatról van szó. Ahhoz, hogy a feldolgozás viszony­lagos elmaradottságát felszá­molhassák, a jövőben mint­egy százezer hektoliter tel­jesítményű borászati üzemet és tárolót kell létesíteni a sző­lőtermelő vidékeken. (A sző­lőszüret idei, megyei eredmé­nyeit lapunk 3. oldalán Men- tusz Károly értékeli.) Az elnökség megvitatta a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek anyagi érdekelt­ségének új vonásairól szóló előterjesztést. Egyetértett a munkadíjazás szabályozásá­nak továbbfejlesztésével, és azzal, hogy a tagok és a szö­vetkezet közötti vagyoni kapcsolatrendszert a továb­biakban még inkább elmé­lyítsék. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents