Népújság, 1982. augusztus (33. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI A kongresszus kezdete előtt Nemzetközi haematológiai és vértranszfúziós továbbképzés A haematológia és vér- transzfúzió világhírű szak­értői tartanak szakmai to­vábbképző tanfolyamokat Budapesten a Nemzetközi Haematológiai Társaság 19. és a Nemzetközi Vértransz­fúziós Társaság 17. kong­resszusának megnyitása élőt. ti másfél napon. A szomba­ton kezdődött előadássoroza­tokon, konzultációkon, gya­korlattá bemutatókon ismer­tetik a világ 74 országából érkezett szakemberekkel a haematológiai betegségek felismerésének és gyógyke­zelésének klinikai tapaszta­latait legújabb gyógymód­jait, a vértranszfúziós szol­gáltatók automatizálásának lehetőségeit. A Budapest Sportcsar­nokban — a vasárnap dél­után kezdődő kongresszus színhelyén — a többi közt megvitatják a laboratóriumi vérvizsgálatok és vérkészít­mények előállításának állan­dósítását, amely elengedhe­tetlenül szükséges ahhoz, hogy az országok összes la­boratóriumaikban egységes eljárás szerint végezzék a vizsgálatokat, azok eredmé­nyei pontosak, megbízhatóak, minden országban haszno­síthatók legyenek. A külön­böző enzimhiányok megálla­pítására szolgáló szűrővizs­gálatokról is tanácskoznak a szakemberek. Elmondják, milyen új eszközökkel, mód­szerekkel kezelik a született enzimhiányok okozta vérsze­génységet. A rosszindulatú haematológiai betegségek fel­ismerésének és kezelésének módszereiről szólva hangsú­lyozták : a gyermekkori fe­hérvérűség a betegek 90 szá­zalékánál kedvezően befo­lyásolható, s egyre növek­szik — ma már 70 százalék — a valószínűleg gyó­gyítható betegek száma. Más rosszindulatú, rettegett daganatos betegségek — mint amilyenek például a csontdaganatok — kezelése terén is előreléptek. A vér­alvadás vizsgálatával fog­lalkozó előadók beszámolnak a többi közit azokról a mód­szerekről, amelyekkel vizs­gálhatják a vér fokozott al- vadékonyságát, korán felis­merhetik és gyógykezelhetik a rögösödést A műhelygyakorlatokon különösen nagy érdeklődést keltett az az előadás, amely ismertette az úgynevezett áramlásos cytokémiai auto­mata alkalmazásának ered­ményeit. Ez a számítógépes automata készülék ugyanis percenként 40 ezer sejtet számlál, s azokat nagyság cytokémiai reakció szerint osztályozza, pontos képet ad a vér összetételéről, amíg a napjainkban használatos fénymikroszkóppal percen­ként mindössze 100 sejt szá­molható meg. A sportcsarnokban meg­nyílt oktatóközpontban a haematológiai betegségek felismerését és elkülönítésé­nek módját szemléltetik a legkorszerűbb oktatási esz­közökkel. Bemutatják azt a 4 ezer haematológiai mik­roszkopikus felvételt — dia- máknofllmiet —, amelyet az amerikai egyesült államok­beli páratlan gyűjteményből hoztak erre a kongresszus­ra, s a kiállított felvételek másolatait úgyszintén a tan­folyamokon elhangzott elő­adások rövidített szövegét tartalmazó könyvet megvá­sárolhatják. A kongresszus tematikájáról, a 4. oldalon közlünk cikket. Névtelenek Szitokáradat zúdul egy levélből, valakire valaki tol­lából — N. N. aláírással Hogy kire akarják, szeret­nék ráhúzni a vizes lepe­dőt, az egy perc alatt ki­derült Ám, hogy ki fogal­mazta meg azokat a súlyos vádakat tartalmazó soro­kat sohasem fogom meg­tudni. Kár pedig mert ha a levél írójával négyszem­közt elbeszélgethettem vol­na, talán sikerrel operál­hattuk volna ki — az arra illetékes megyei vagy vál­lalati vezetők segítségével — a gyűlölködés, az ellen­ségeskedés mételyét, egyre rohamosabban terjedő rák­ját. Így viszont ennek a le­vélnek is az lett a sorsa, mint a többi hasonlónak: a papírkosárba került sok más, fölöslegesien teleírt fecnivel együtt. Ezeket az X. Y„ illetve N. N., vagy „Egy jóakaró!” aláírású levélben!, netán telefonos bejelentéseket a tapasztalatok szerint zö­mében amolyan jól időzí­tett, övön aluli ütésnek szánják a mai „névtele­nek”. Jól emlékszem még arra az egri panaszosra^ aiki — mint a vonal másik végéről mondta — közügy­ben fordul hozzám, „ön­nek, mint a közügyekben jártas újságírónak segíte­nie kell...!!” — erőskö­dött, miután vázolta, hogy a bérlakása átalakítását irányító építésvezető húsz­ezret kért és kapott tőle egy apró kényelmi módosí­tásért „Hát nem felhábo­rító ...?! — dohogott, ám abban a pillanatban felém is fordította a szidalom nyilait, amikor kértem, hogy mondja meg a nevét, címét Mi több: tanúk előtt adja elő a történteket. Pa­naszosunk ugyanis úgy akarta elintéztetni a számá­ra sérelmes ügyet, hogy ő csak ,4dbic” maradjon a nézőtéren. A kibienak semmi sem drága — tartja a mondó®, amelyet azért idéztem most, mert valahogy megszapo­rodott az újságíró címére érkező névtelen levelek száma. S ez az, amit nem ért az ember. Mert: ha el­jutottunk odáig, hogy a GELKA, az autószerviz dol­gozója, a taxi, az autóbusz vezetője — s lám, az új­ságíró is — naponta adja a nevét a munkájához, a vé­leményéhez, miért ne te­hetnék: meg ugyanígy má­sok isi A vállalati, üzemi döntőbizottságoknak ma már tekintélyük van, a né­pi ellenőrzés sem „adja ki” a köz érdekében szót eme­lő állampolgár nevét. S hasonlóképpen jár el egy sor érdekvédelmi szervezet ügyfelekkel, bejelentések- “ kel, panaszokkal foglalko­zó szakembergárdája isi s Hogy egy kissé hazabeszél­jek: a Népújság jogi ta­nácsadója, az olvasók gondját-baját türelmesen meghallgató, továbbító, in­téző munkatársa isi Tudom, aki a névtelen levelét nekem címezte, most leteszi az újságot, s talán le is mondja az előfizetést. Mert nem adtam és nem adok igazat neki a tudato­san odavetett kétbetűs mo­nogramja miatt. Még ha három keresztet rajzolt volna a mondandója alá, akkor is tudtam volna, hogy erre valami más kész­tette, nem az — analfabé­tizmus ... Szilvás István Nemzetközi fesztivál és önálló fellépések Franciaországba utazott a Vidróczki együttes A gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes fenntartá­sában néhány év óta a helyi áfész és a MÉSZÖV is részt vesz. Ezért minden évben szövetkezeti színeket is kép­visel mind az országos, mind pedig a külföldi fellé­pésein. Tagjai a SZÖVOSZ kulturális kapcsolatainak ke­retében az idén Franciaor­szágban, a pireneusi nem­zetközi néptáncfesztiválon a fogyasztású szövetkezeti mozgalom táncosaiként vesz­nek részit Szombaton délután dr. Su- mi Andrásnak, a MÉSZÖV általános titkárának vezeté­sévé! autóbusszal negyven­egy táncos, zenész és kísérő indult Jugoszlávián, Olasz­országon át a dél-franciaor­szági Orionbo, a fesztivál megnyitójára. A gyöngyösi együttes öt napon át több ország táncosaival együtt lép fel a városban. A központi rendezvény mellett Casseue- niil, Abos, These, Artiz és Montrejeau városokban is fellépnek.. Amint azt Zeltner Imrétől, az együttes művészeti irá­nyítójától megtudtuk: a gár­da komplett kétórás műsor­ral indult külföldi útjára, amelyet több hónapos félké­szülés és hazai bemutatko­zások előztek meg. Műso­rában a paJócvidék, DéL- Dunántúl táncai szerepelnek, de bemutatja a festztiválón a széki páros és legényes táncokat is. A gyöngyösiek műsorukat a nagy sikerű, or­szágos fesztiválon' nagydíjat kapott falusi lakodalmas tánccá1 zárják. „Savanyú" forintok „Uborkaszezonnal” kezdődött az év a pétervásár! Gárdonyi Géza Termelőszövetkezet erdőkővesdi sava­nyító üzemében. A szövetkezet nemcsak a saját ter­mését dolgozza fel, hanem a kistermelőktől is felvásá­rol. Az idén 37 vagon savanyúság készül a „házias” Ízesítésű uborkából, káposztából, paprikából, melyek csaknem 6 millió forint árbevételt hoznak a gazdaság pénztárába. Vajon decemberre elkészül-e az egri fiatalok garzon­háza? Nagy hajrá kellene hozzá A megyei kórház orvos-nővér­szállója ...lesz! Egerben újabb lakások — Átadás előtt Gyöngyös nagy iskolája Nagyobb igyekezetei várnak az építőktől Az idén is számos új létesítménnyel gyarapodik szűkebb hazánk. A folyamatban lévő munkákról, a soron következő műszaki átadásokról Semjén Pál, a Heves me­gyei Beruházási Vállalat igazgatója adott tájékoztatást. Mint a többi között elmon­dotta, jelenleg 260—270 beruházás lebonyolítói, zömében a tanácsoknak, nagyobb megbízóik közé számít az OTP, a különböző lakásépítő és lakásfenntartó szövetke­zetek és a vállalatok. Az egyik legnagyobb be­ruházásuk, amelyet talán a legnagyobb érdeklődés kí­sér, az egri kórház. Itt épí­tészetileg a ‘második ütem befejezésére a tervek sze­rint az év végén került vol­nál sor, hiszen januárban kí­vánták átadni a munkaterü­letet az orvosi műszereket beszerelő Medicornak. Saj­nos azonban, a kivitelező Heves megyei Állami Épí­tőipari Vállalat lemaradása olyan nagy mértékű, hogy szerződésmódosítást kérnek 1983. május 31-i átadási ha­táridővel. Ez pedig sem az üzemeltető kórház, sem a beruházó számára nem elfo­gadható, mármint ami ebből következik, hogy az új kór­ház valószínűleg így csak a jövő év szeptemberében— októberében fogadhat bete­geket Nem jobbak a kilátások a Széchenyi utcai orvos-nővér­szállóval kapcsolatban sem. Ennek a műszaki átadási határideje július 31-én járt le, a birtokbavételről viszont szó sem lehet, mint képünk is tanúsítja. A HÁÉV újabb szerződésmódosítási kérelme november 30-a. Egy hónap múlva itt az új tanév. Először népesül be kisdiákokkal — megyénk je­lenlegi legnagyobb ilyen in­tézménye — a gyöngyösi ok­tatási komplexum 24 tanter­mes általános iskolai része a Kálvária-parton. Ehhez ké­sőbb kollégium, szakmun­kásképző, konyha és tornate­rem kapcsolódik. Ugyancsak a mátraalji városban, a Mar­tinovics utcában hozzákez­denek egy 16 tantermes is­kola építéséhez. Kivitelezés alatt áll a hatvani Bajcsy- Zsüinszky utcai nyolctanter­mes 4. sz. iskola, ahol egy év múlva ülhetnek a padok­ba az általános iskolások Valalmivel később, de még 1983-ban a tornatermet is birtokba vehetik az ide járó gyerekek, a 600 adagos kony­ha pedig az ellátásukról gon­doskodik majd. Lakásépítés. Közeli jó hír a hevesi, gyöngyösi és a hat­vani várakozóknak, mindhá­rom településen egyaránt szeptember 30-án adnak át lakóépületeket A hevesi Bethlen úton 32, Gyöngyö­sön, a Vörös Hadsereg úton 124, a hatvani Horváth Mi­hály úton 56 család foglal­hatja el nemsokára az ott­honát A megyeszékhely fiataljai körében nagy az érdeklődés a Rákóczi úti garzonház iránt A módosított átadási határidő szerint 196 lakás­nak műszakilag december 10-ig kell megfelelnie Egerben, a Grónay-tömbben a 3X16 lakásos építkezések közül egy befejeződött, áta- aidásra került egynek folya­matban van a műszaki „vizs­gája”, a harmadiknak au­gusztusban tartják a szemlé­jét Az északi városrészben — az Állami Gazdaságok Boltja mögött — október 30- án remélik 80 lakás átadá­sát ehhez azonban szükséges a Ganz-MÁVAG liftszerelői­nek előzékenysége. Mint a fentiekből kitűnik, meglehetősen vegyesek a ta­pasztalatok és a kilátások.' Mi tagadás, az építőipar jó­val nagyobb igyekezetére lenne szükség ahhoz, hogy terveink kívánság szerint tel­jesüljenek. S ehhez a fele­lősségen jóval többeknek kellene osztoznia! Budavári Sándor AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 179. szám ARA: 1982. augusztus 1., vasárnap 1,40 FORINT

Next

/
Thumbnails
Contents