Népújság, 1982. július (33. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Magyarországra látogat a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Francois Mitter­rand, a Francia Köztársaság elnöke, július 7—9. között hivatalos látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. (MTI) Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Nyaralók— és maradók Ha az időjárás néha-néha tréfát űz is velünk, ilyen­tájt már mégis nyár van a javából. S július elején úgyszólván a legóvatosab- bak is nagy vakációjukra indulnak. Vízpartra, vagy a hegyek közé, családi, roko­ni, baráti időzésre falura, városba — pihenést, kikap­csolódást keresni. A mun­kahelyekről egyre többen vannak távol élvezni a fi­zetett szabadságot, s számos esetben a gyerekekkel, a bölcsiből, oviból, suliból végre hosszú napokra is kimaradható apróságokkal való együttlét pótolhatat­lan, régen várt örömét. Az utazások, a nyaralások ideje a mostani. Élmény már az előkészület, a cso­magolás is, jókedvű zsivaj hallik nap-nap után a ga­rázsok felől, a pályaudva­rokon, vonaton, buszon egyaránt. Megmozdul ezek­ben a hetekben szinte az egész ország! Kevés kivételtől eltekint­ve azonban most is rende­sen dolgoznak a gyárak, üzemek, mert korántsem tehetik meg mindenütt, hogy az egész kollektíva felpakol s rövidebb-hosz- szabb időre bezárja maga mögött a kaput. S nem szünetel a munka a hiva­talokban, közintézmények­ben sem, megjelennek az újságok, van tv- és rádió­adás. Üzletben, áruházban, pia­con és vásárcsarnokban iz­zadnak a kereskedők, nap­hosszat talpalnak a felszol­gálók, tízezrek' ügyelnek arra, hogy a közlekedés za­vartalan legyen. Leginkább pedig talán a földeken se­rénykednek, hiszen itt az aratás, sorra-rendre érik a zöldségféle, a gyümölcs: a termést be kell takarítani. A fejőházból, a szántó­földről, a gyümölcsösből talán éppen üdülőkhöz ke­rül a szállítmány, s lehet, hogy kirándulók, turisták kedvéért hajladoz, szalad­gál legtöbbet a boltos, a pincér fáradtan is moso­lyogva. Mert a pihenő, a szabadságos ember kedvét, közérzetét nem illik elron­tani. Szóval: zajlik tovább az élet, halad minden — ahogy mondani szokás — megszokott kerékvágásban. S csak a legnagyobb tiszte­lettel, igazán a legőszintébb elismeréssel lehet beszélni erről nyáridőben, a külön próbát jelentő kánikulában. Akkor, amikor annyian szabadulni, menekülni iparkodnak gondjaiktól, próbálnak a legkevesebbet gondolni a munkára, mű­szakra, hogy valóban fel­frissüljenek, erőt gyűjthes- senek a továbbiakra, fel­adataik végzésének folyta­tására a röpke egy-két he­tek alatt. Föltétlenül méltánylan­dó a napi helytállás, az * „otthon” maradók kitartó munkája — még akkor is, ha holnap esetleg ők váltják a mostani nyaralókát. Min­denképpen megérdemelnek egy-egy kedves elismerést jártunkban-keltünkben. S talán egy-egy üdvözlőlapot is, akár a legönfeledtebb nyaralásból. Gyóni Gyula Napirenden: a szakmák együttműködése Ülést tartott a Szakszervezetek Heves megyei Tanácsa A mezőgazdaság, az élel­miszeripa r és a kereskede­lem közös feladatainak ered­ményes megoldása az ágaza­tokban dolgozóknak és a megye lakosságának egyaránt fontos érdeke. Mindennek segítése érdekében a ME- DOSZ, az ÉDOSZ és a KPVDSZ megyebizottságai három évvel ezelőtt „aján­lás” formájában rögzítették a megyei és a területi szak- szervezeti szervek együttmű­ködésének kereteit. Ezen be­lül a helyi árualapok bőví­tése, á feldolgozás támogatá­sa, a termékek minőségének megőrzése, választékuk nö­velése, továbbá a vállalatok közötti összehangolt gazda­sági akciók kezdeményezése és támogatása szerepelt. A fentiekről, valamint az említett szakmai szervek együttműködésének tapasz­talatairól volt szó a Szak- szervezetek Heves megyei Tanácsának szerda délutáni ülésén. A három ágazati szakszervezeti megyebizott­ság együttes tevékenységé­nek hatékonyságát igazolják többek között a cukorrépa­termelés és -feldolgozás te­rén a hatvani Lenin Tsz és a Mátravidéki Cukorgyárak, a paprika, a borsó termelé­sében pedig szintén a hat­vani tsz és a helyi konzerv­gyár közötti együttműködés. Ugyancsak jók a gazdasági kapcsolatai a Füzesabonyi Állami Gazdaságnak a Heves megyei Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalattal és a nagyközségbeli áfésszel, a hús- és almaszállításban. A jó közös munkát segí­tette az is, hogy a megye bi­zottságok titkárai évente rendszeresen konzultálnak az együttműködésről, ese­tenként pedig egy-egy prob­léma megoldásának lehető­ségét is megvitatják, illetve megteszik a szükséges intéz­kedést. Ez mind a gazdasági vezetők, mind pedig a szak- szervezeti tisztségviselők kö­rében elősegítette a három szakma egymásra utaltságá­nak tudatosítását, a közös felelősség jobb megértését, az érdekegyeztetés szüksé­gességének felismerését. A teljes kibontakozást azonban megnehezítették olyan té­nyezők, mint hogy a gazda­sági elkülönültségből adódó­an időnként igen eltérőek a vállalati érdekek, hozzájá­rulnak ehhez a szabályozók és az árak gyakori változá­sai, valamint néhol a veze­tők helytelen szemlélete. Az eredmények között az ülés résztvevői külön szóltak a bikavér- és húsprogram színvonalas végrehajtásáról, valamint a sütő- és édesipari, és a tejtermékekkel való jó ellátás érdekében kifejtett tevékenységről. Külön fel­adatot jelentett — és jól ol­dották meg — az ötnapos munkahét bevezetése nyo­mán a három szakma közötti kellő összhang megteremté­se. Végezetül megbeszélték e témakörben az elkövetkező időszak főbb fejlesztési fel­adatait: az eddigi főleg két­oldalú megállapodások mel­lett olyan együttes tevékeny­ség szorgalmazásáról, amely­ben mindhárom szakma képviselői részt vesznek; az export biztosítását segítő együttműködési formák fo­kozott támogatásáról; a szakszervezeti tisztségviselők még jobb felkészítéséről több módszertani ismerettel való ellátásáról. A Dorkó József vezető titkár elnöletével megtartott tanácskozáson a továbbiak­ban szó volt az SZMT és a megyei tanács VI. ötéves tervidőszakára szóló együtt- mű ködési megállapodásáról, valamint az SZMT két ülése között végzett elnökségi munkáról. Magyar— malaysiai tárgyalások Tan Sri Muhammad G ha­zait Bin Shafie, Malaysia külügyminisztere, aki Púja Frigyes kül ügymi niszter meghívására, hivatalos láto­gatáson tartózkodik hazánk­ban, szerdán megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékmű­vét. Ezt követően a Külügy­minisztériumban megkez­dődtek a hivatalos magyar— malaysiai tárgyalások. A két külügyminiszter áttekintet­te a kétoldalú kapcsolatok alakulását, valamint a köl­csönös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket. A vendéget délután hiva­talában fogadta Faluvégi Lajos, miniszterelnök-helyet­tes, az Országos Tervhivatal elnöke. A malaysiai diplo­mácia vezetője ezután talál­kozott Veress Péter külke­reskedelmi miniszterrel­A zambiai pártküldöttség elutazott Budapestről Losonczi Pál, aiz MSZMP Politikai- Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke, szerdán a Parlamentben fo­gadta Humprey Mulembát, a Zambiai Egyesült Nemzeti Függetlenségi Párt főtitká­rát, aki az MSZMP KB meghíváséra, küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozón véleményt cserél­tek néhány időszerű nem­zetközi kérdésről, különös figyelmet fordítva a dél-af­rikai térséggel összefüggő problémákra. Áttekintették az államközi kapcsolatokat, és kifejezték készségüket a két nép érdekeit szolgáló együttműködés bővítésére. A Zambiai Egyesült Nem­zeti Függetlenségi Párt kül­döttségnek látogatásáról közleményt adtak ki. A zambiai pártküldöttség szerdán elutazott Budapest­ről. A vendégeket a Feri­hegyi repülőtéren Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. (MTI) A WHO főtitkára Lázár Györgynél Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán a KB szék­házában fogadta Pjotr Gye­micsevet, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának póttag­ját, kulturális minisztert, aki a magyar—szovjet kor­mányközi kulturális együtt­működési "bizottság XVIII. ülésszaka alkalmából tartóz­kodik Budapesten. A szívé­lyes, baráti légkörű találko­zón véleménycserét folytat­tak a magyar—szovjet párt- és államközi kapcsolatok, a két ország közötti sokoldalú együttműködés időszerű kér­déseiről. Megnyílt a kiállítás Hevesen Rendezik a Hegedűs-hagyatékot Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt, a hevesi múzeum. Néhány hét óta az érdeklődők már megtekint­hetik azt a helytörténeti ki. állítást, amely a honfogla­lástól a II. világháború utá­ni időkig foglalja össze tö­mören a nagyközség fejlődé­sét. Írásos dokumentumok­kal, régészeti és néprajzi le­letekkel, fegyverekkel, ru­hákkal, használati tárgyak­kal, fényképekkel mutatja be Heves és környékének történetét. A tárlat anyagát, a het­venes évek közepén Hege­dűs Béla; helyi gyűjtőitől vá­sárolta meg a múzeum, s most kiegészíthették abból a hatalmas méretű hagyaték­ból, melyet az idős ember végrendeletileg a nagyközsé­gi tanácsnak adományozott. Azzal a feltétellel, hogy az anyag nem kerülhet el He­vesből. Hegedűs Béla bácsi, kosárfonó volt. Két eszten­deje halt meg, s hagyatéká­val akart tisztelegni annak a településnek, ahová kilenc­évesen került, mint árva gyerek. Szinte már gyer­mekkorában elkapta a „láz”, s a tárgyakhoz, amiket be­szerzett autodidakta módon hozzátanulta a történelmet, a néprajzot, vagy a művé­szettörténetet. Hátrahagyott gyűjteménye a maga nemében egyedül­álló hazánkban, értéke szin­te felbecsülhetetlen. Leg­alábbis milliókat tenne ki, hiszen találhatók itt szép ré­gi bútorok, festmények, pén­zek, érmék, kerámiák, fegy. verek, értékes könyvek, s még ezer meg ezer más minden; használati tárgyak, fényképek, ritka dokumen­tumok. Az egri Dobó István Vár­múzeum munkatársai — a Népújság sürgetésére és jó­kora késéssel — az idén ta­vasszal kezdtek a Hegedűs^ hagyaték felméréséhez, lel­tározásához, rendezéséhez. A nagy munkában odáig ju­tottak el, hogy mára szám­szerűleg összeírták a gyűj­teményit s külön-külön he­lyezték el a néprajzi, a helytörténeti, az iparművé­szeti, a régészeti, és a kép­zőművészeti anyagokat. A rendezkedés folyamán ter­mészetesen válogattak is, s ha valamit muzeális szem­pontból nem találtak érté­kesnek, azt — legnagyobb bánatára azoknak a hazai és külföldi magángyűjtők­nek, akik kapcsolatban áll­tak Hegedűs Bélával — ki­selejtezték, kidobták! Há­nyán örültek — s fizettek! — volna ezekért a „kido­bott” tárgyakért. Erre azon­ban sem a helyi tanács, sem a múzeum nem gon­dolt. Pedig a befolyt összeg­ből sok mindenre futotta volna. Például nem lenne továbbra is gond, a múzeum takarítása és fűtése sem. Idén májustól Vörös De­zső lett a hevesi múzeum megbízott vezetője. Eddig a könyvtárban dolgozott, igaz, a fizetését most is onnan kapja. Valószínűleg, hogy a jövő év januárjától már lesz saját költségvetésünk, s ak­kor a múzeum „önálló” le­het. Egyelőre két „gazdánk” van, az egri vármúzeum és a hevesi tanács. Én már azt is fejlődésnek tartom egyébként, hogy a Hegedűs- hagyaték sorsa idáig eljutott. Jelenleg csupán egymagám foglalkozom a gyűjtemény­nyel, elsősorban a könyvé­szeti Válogatást, rendezést végzem. Végső megoldás ter­mészetesen az lesz, hogy amikor elkészül Hevesen az új tanácsháza, s a múzeum átköltözhet a volt hivatali épületbe, akkor majd gya­korlatilag teljes egészében látható lesz az egyedülálló gyűjtemény. Erre előrelátha­tóan két esztendő múlva ke­rül sor. De addig isi még van bőven munkánk. Józsa Péter Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke szerdán a Parlamentben fogadta dr. H. Mahlert, az ENSZ egészség- ügyi szervezetének főtitká­rát, aki dr. Schultheisz Emil egészségügyi miniszter meg­hívására tartózkodik hazánk­ban. A szívélyes légkörű esz­mecserén jelen volt dr. Schultheisz Emil. Markovics Ferenc, a me­gyei párt-végrehajtóbizott­ság tagja szerdán a füzes­abonyi járásba látogatott; Füzesabonyban a járási pártbizottság székházában Antal Lajos, a pártbizottság első titkára adott tájékozta­tót számára aktuális gazda­sági és politikai kérdések­ről. A munkalátogatás, ame­lyen részt vett dr. Bocsi Jó­zsef, a járási hivatal veze­tője is, ezután a káli ter­melőszövetkezetben folyta­tódott, ahol a mezőgazda- sági munkák helyzete sze­repelt a megbeszéléseken, majd a Ganz Kapcsoló- és Készülékek Gyára káli egy­ségébe vezetett az út, ahol termelési problémákat be­széltek meg a vállalat veze­tőivel. Markovics Ferenc délután a füzesabonyi járási párb bizottság végrehajtó sági ülésén vett részt. LAKÁSÉPÍTÉS HEVESEN. Még az idén beköltözhetnek a lakók abba a 32 új lakásba, amelyet a Dél-Heves megyei Építő Szövetkezet dolgozói építenek a hevesi Bethlen Gábor 'cában. Az OTP beruházásában háromszobás lakások létesülnek az épületben (Fotó: Kőhidij Markovics Ferenc látogatása a füzesabonyi járásban

Next

/
Thumbnails
Contents