Népújság, 1980. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-26 / 72. szám

\ Kedd esti külpolitikai kommentárunk: Szavunk a világban MINT VÁRHATÓ VOLT, a világsajtó nagy fi­gyelemmel követi a Magyar Szocialista Munkáspárt és az egész magyar nép életének kiemelkedő fontos­ságú eseményét, az MSZMP XII. kongresszusát. Valamennyi szovjet lap, televíziós- és rádióállo­más vezető helyen emlékezett meg a kongresszus megnyitásáról, Kádár János beszámolójáról, a küldöt­tek és a külföldi vendégek felszólalásairól. A Pravda első oldalán közli a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának a kongresszushoz intézett meleghangú üdvözletét és terjedelmes cikkben elemzi hazánk fejlődését a beszámolási időszakban. „A szocia­lista Magyarország nemzetközi tekintélye még soha­sem volt olyan nagy, mint napjainkban” — állapítja meg egyebek között az SZKP központi lapja. A nagy formátumú Izbesztyija másfél teljes oldalt szentel az MSZMP KB Kádár János által elmondott beszámoló­jának és megállapítja, hogy a magyar kommunisták kongresszusa alkotó légkörben, a párt és a nép meg­bonthatatlan egységének jegyében folyik. MIND A PRÁGAI RUDÉ PRÁVO, mind a pozso­nyi Pravda nagy figyelmet szentel a kongresszusnak. Hangoztatják, hogy az MSZMP és a magyar nép vi­szonyát a kölcsönös bizalom jellemzi. A lengyel köz­ponti pártlap, a Tribuna Ludu azt emeli ki, hogy „Egyhangú helyeslésre talál a magyar külpolitika stratégiai célja, amely kifejezi az ország érdekeit, biz­tosítja a fejlett szocialista társadalom építésének belső feltételeit, és amely a Szovjetunióval, a többi szocia­lista országgal való tántoríthatatlan szövetségre tá­maszkodik”. A Vietnami Kommunista Párt központi lapja, a Nhan Dán végigtekint hazánk fejlődésének fontosabb állomásain és ismerteti a VKP KB üzene­tét a kongresszusnak. A kubai televízió képekkel il­lusztrált beszámolót közölt a kongresszus kezdetéről és a Granrna, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának lapja cikkben elemzi a kongresszus körülményeit. 'Az olasz lapok beszámolnak az OKP-delegáeió érkezéséről és a La Republica című polgári lap címé­ben „A realista kongresszus” kifejezést Használja. A párizsi Figaro, amely közel áll a kormányhoz, Buda­pestre küldött tudósítója terjedelmes — teljes oldal­nyi! — riportját közli hazánk életéről. ÖT KONTINENS szinte valamennyi fontosabb politikai lapja foglalkozik azzal, ami most hazánkban — és elsősorban az építők székházában — történik. Hazánk a most kongresszusát tartó párt vezetésével a nemzetek közösségének tiszteletreméltó tagja, sza­vára odafigyelnek a világban. Harmat Endre HANOI Vietnam kedden újabb külügyminisztériumi jegy­zékben követelte Kínától, hogy vessen véget Vietnam területi szuverenitását sértő, a határtérség békéjét meg­bontó provokációinak. A jegyzék szerint a ■ múlt hét második felében kínai ka­tonai , egységek hatoltak be Ha Tuyen, Cao Bang és Quang Ngai tartományokba, és támadásaiknak nyolc vi­etnami határőr, illetve pol­gári személy esett áldozatul A jegyzék figyelmeztet rá, hogy a tárgyalások egyolda­lú megszakítása óta a kínai provokációk megszaparod- tak, súlyosabbak lettek. PÁRIZS A francia parlament kom­munista képviselői és sze-' nátorai Le Havre-ban rende­zett tanácskozásukon nyilat­kozatot fogadták el, amely­ben hangsúlyozzák: Fran­ciaországnak részt kell ven­nie az 'olimpiai játékokon. Ez egyaránt érdeke a sport­nak, az ifjúságnak és - a békét szolgálja. JERUZSÁLEM Egynapos általános sztrájk­ra szólították fel Ciszjordá- nia lakosait, a megszállt te­rület arab vezetői. Tanács­kozásukon élesen elítélték az izraeli kormány telepítéspo­litikai döntését, azt, hogy Hebron város központjában hamarosan zsidó iskolák építését kezdik meg. SANTIAGO Chile megszakította diplo­máciai kapcsolátait a Fiilöp- szigetekkel. Ezt hétfőn jelen-. tétté be Augusto Pinochet chilei elnök, azt követően, hogy vasárnap a Fülöp-szi- getek kormánya a szakszer­vezetek nyomására közölte: „Marcos elnök sürgős vidé­ki elfoglaltsága” miatt nem fogadhatja a chilei diktátort. BOGOTA A Dominikai Köztársaság bogotai nagykövetségét meg­szálló és 32 főt túszként fogva tartó kolumbiai gerillák és a kormány között tartott tárgyalások után a kormány bejelentette, hogy a két. fél álláspontja közelebb került és valószínűleg szerdán újabb tárgyalásokra kerül sor. A magyar kultúra napjai Gálaest háromszázharmincegy szereplővel Április 2-án, moszkvai idő szerint este 7 órai kezdettel, hazánk felszabadulásának 35. évfordulója alkalmából nagyszabású gálaest lesz a Kreml Kongresszusi Palotá­jában. Az est egyúttal nyi­tánya a magyar kultúra nap­jai a Szovjetunióban ese­ménysorozatának, amely ‘áp­rilis 11-ig tart. A gálaesten —, amelyet Kerényi Imre, a szolnoki Szigligeti Színház Igazgató főrendezője állított színpadra, háiomszázhar- mincegyen lépnek színre, s a többi között Erkel Ferenc, Bartók Béla, Ady Endre és József Attila műveinek tol­mácsolásával mutatják be hazánk kultúráját, művésze­tének értékeit. Az est köszöntőjét — ter­mészetesen orosz nyelven — Darvas Iván mondja, s ugyancsak oroszul beszélnek a konferansziék. Sunyovszky Szilvia és Ferencz Éva, va­lamint a versek előadói: Halász Judit, Juhász Jácint és Kertész Péter. A gálát egyenes adásban —. illetőleg egy adáskéslel­tető berendezés segítségével, az időeltolódásokat figye­lembe véve — valamennyi köztársaságban fő műsor­időben közvetíti a szovjet televízió, és természetesen a magyar nézők is láthatják. A magyar kultúra napjai­ra a Szovjetunióba utazik a Vígszínház és a Magyar Ál­lami Operaház társulata. Mvmutna JálSO. március 26., szerda A Vígszínház. —, amely 1975-ben már nagy sikerrel vendégszerepeit a Szovjet­unióban a Macskajátékkal — Moszkvában a Majakovszkij Színházban lép fel. Április 4- én a „Harmincéves' va­gyok” című dolAimentum- összeállitást adják elő, majd 6—7-én Shakespeare „Min­den jó, ha a vége jó” című vígjátékát mutatják be. Ezt követően TaUinnba az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság fővárosába utaznak, ahol 10-én és ll-én a Harmincéves vagyok-at játsszák. A Magyar Állami Opera­ház Leningrádban kezdi ven­dégszereplését. A Néva-parti metropolisban eddig csak operaházunk balettegyütte­se lépett fel. Április 4-én, a Kirov Opera- és Balettszín­házban Erkel Hunyadi Lász­ló című operáját adják elő, 5- én pedig Verdi Lombar- dokját. Moszkvában a Nagy Színház lesz vendégszerep­lésük színhelye, ahol 8-án a Hunyadi Lászlót, 9-én Belli­ni Normáját, 10-én pedig a Lombardokat adják. Április 3—10. között ma­gyar filmhetet rendeznek a szovjet fővárosban, bemu­tatják az Októberi vasárnap (Kovács András), az Angi Vera (Gábor Pál). Az égig­érő fű (Palásthy György), A veri az ördög a feleségét (András Ferenc) és a Kinek a törvénye? (Mihályfi Imre) című filmeket. . Képzőművészetünket két tárlat ‘reprezentálja a moszkvai Puskin Múzeum­ban. Az egyiken Dési Huber István es Derkovits Gyula, a másikon Kerényi Jenő szob­rász műveit láthatják az ér­deklődők. Kiállítás lesz ezen­kívül a mai magyar.iparmű­vészet alkotásaiból, a ma­gyar, könyvművészet pro­duktumaiból, továbbá fotó­tárlat és hanglemezkiállítás is várja a moszkvaiakat. Az eseménysorozatban nem feledkeznek meg József Attila születésének 75. év­fordulójáról sem, a költő életét és munkásságig szem­léltető kiállítást a moszkvai Csehov-emlékházban mu­tatják be. (Megnyüik április 10-én.) Szovjet turnéra indul a Magyar Néphadsereg Mű­vészegyüttese. Táncosainak egy része szerepel a gálaes­ten, majd április 5—8. kö­zött Novoszibirszkben, Ka- merovóban és Irkutszkban lépnek fel. A Budapesti Ka­marazenekar április 6-án Moszkvában, a Zeneszerzők Szövetségének székházában ad koncertet, kilenc magyar előadóművész pedig tizen­négy szovjet városban lép föl. Az eseménysorozat áp­rilis ll-én, a Budapesti Fil­harmóniai Társaság koncert­jével zárul, amelyet a Moszkvai Állami Konzerva­tórium nagytermében Kóto- dy András vezényel. . A , magyar kultúra napjai a Szovjetunióban program­járól április elsején Tóth Dezső, kulturális miniszter­helyettes tájékoztatja Moszk­vában a sajtó képviselőit, a Szovjetunió Kulturális Mi­nisztériuma kollégiumi ter­mében. Murray István Carter bírálói . „Hüliémvasút-politika” WASHINGTON Egyetemi tanárok, katonai főiskolák professzorai bírál­ták Washingtonban, egy sze­nátusi meghallgatáson a Carter-kormányzatnak az af­ganisztáni fordulat után a Szovjetunió ellen elrendelt gazdasági-kereskedelmi „bün­tetőintézkedéseit”. Vélemé­nyüket egy mondatban úgy lehetne összegezni, hegy az embargókkal az Egyesült Államok inkább saját magát büntette, semmint a Szov­jetuniót. Donald Losman, a carlislei (Pennsylvania) katonai főis­kola professzora „rossz poli­tikának, helytelen gazdasá­gi intézkedéseknek, gyatra diplomáciának” minősítette a szovjetellenes szankciókat. Gary Bertsch, a georgiai egyetem professzora a Szov­jetunióval folytatott keres­kedelemben mutatkozó ame­rikai következetlenségeket MOSZKVA Ismét Mihail Jasznovot választották az OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnökévé. A jelölést az SZKP Központi Bizottsá­ga megbízásából Konsztan- tyin Csernyenko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára terjesztette elő. A kedden megnyílt ülés­szak délelőtti ülésén a kép­viselők megválasztották a TEHERÁN Irán-szerte tüntetéseket hívtak össze keddre, tiltako­zásul a volt sah Egyiptomba való befogadása ellen. A val­lási vezetők tömeges meg­mozdulásra szólították fel a lakosságot Teheránban és Qumban is. Abol Hasszán Baniszadr iráni elnök az AFP hírügy­MOSZKVA Kiállta a legnehezebb vizsgákat az új típusú szovjet űrhajó. A Szojuz—T„ amely jelenleg önálló pályán kering a föld körül és különböző manővereket hajt végre a megadott program szerint, fennállásának immár száz napja alatt kifogástalanul működött. Üj. egységes haj­tóműrendszere segítségével nemcsak jól hajtotta végre a Szaljut—6. űrállomás meg­SAN SALVADOR Kedden virradóra belehalt sérüléseibe Oscar Arnúlfo Romero.' San Salvador érse­ke, akit hétfőn délután isme­retlen fegyveresek egy cso­portja* halálosan megsebesí­tett. A merénylet körülmé­nyeiről ellentmondóak a hír- ügynökségi jelentések. Egyes jelehtések szerint az érsekre akkor lőttek rá, amikor ép­pen szokásos napi miséiét celebrálta San Salvador egyik templomában. Mások szerint a fegyveresek gépko­csijában lőtték agyon, amint éppen távozott a miséről. „hullámvasút-politikának” nevezte, amely már kárt okozott az Egyesült Álla­moktól stabilitást elváró szö­vetségesekkel fenntartott kapcsolatoknak is. Két professzor — Robert Campbell, az Indiana egye­tem tanára, valamint Mar­shall Goldmann, a Massachu­setts állambeli Cambridge Wellesley főiskolájának ta­nára — elvileg helyesnek tar­totta ugyan Washington kereskedelmi tiltó intézke­déseit, de elismerte, hogy ezek minden bizonnyal ha­tástalanok lesznek. A meghallgatáson jelenle­vő Adlai Stevenson illinoisi demokrata párti szenátor, a •szenátus nemzetközi pénz­ügyi albizottságának- elnöke a professzorok észrevételeit a kővetkező szavakkal kö­szönte meg: „Köszönöm, hogy önök most elmondták mindazt, amit Washington nem akar hallani... ” köztársaság Legfelsőbb Ta­nácsának 39 tagú elnöksé­gét, valamint — Nyikolaj Gribacsov író, a „Szovjet­unió” című folyóirat főszer­kesztője személyében — a LegfeKöbb Tanács elnökét és helyetteseit is. Az OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsa kedden ismét Mi­hail Szolomencevet nevezte ki a köztársaság miniszter- tanácsának elnökévé, . s egy­ben megbízta az új minisz­tertanács megalakításával. nökségnek adott nyilatkoza­tában élesen elítélte az Egyesült Államok kormá­nyát, mert közreműködött abban, hogy a volt iráni uralkodó eltávozzék Pana­mából,' ugyanakkor támadta a teheráni amerikai nagykö­vetséget megszálló diákokat közelitését és az összekap­csolás, majd a szétkapcsolás- manőverét, hanem a hosszú együttes repülés alatt több ízben is módosították segít­ségével az űrkomplexum pá­lyáját. A Pravda részletesen be­számol kedden az új űrhajó elektronikus agyának, az új típusú fedélzeti számító­gépnek a működéséről. A számítógép gyakorlatilag tel­jesen átveheti a földi köz­ponttól az űrhajó irányításét. Romero . érsek halálával kapcsolatban megfigyelők emlékeztetnek arra: az érsek vasárnap felszólította a had­sereg tagjait, hogy ne en­gedelmeskedjenek parancs­nokaiknak, akik a nép ellen küldik harcba őket. Rome­ro nemegyszer élesen tá­madta a polgári-katonai rendszert, ellenezte a jobb­oldali csoportok terrorját. Az utóbbi időben nemegyr, szer kíséreltek meg merény­letet ellene. Az emberi jor gok védelmében kifejtett te­vékenységéért 1979-ben a Béke Nobel-díjra jelölték. f MAI műsorok: ‘ m KOSSUTH 8.27 Tudomány és gyakor- ’ lat. 8.57 Beszélni nehéz. 9.09 Operaáriák. 9.44 Kis magyar néprajz. 9.49 Tarka mese, kis mese. 10.05 Lite- ra-tura. 10.35 Válaszolunk hallgatóinknak. 10.50 Zene­kari muzsika. 12.00 Hang- képek, tudósítások az MSZMP XII. kongresszusá­ról. 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Házunk tája, 13.00 Opera- i slágerek. 13.30 Örökzöld dzsesszmelódiák. 14.21 Amatőr zenei együttesek felvételeiből. 14.32 Járdá­nyi Pál műveiből. 15.10 Kóruspódium. 15.30 MR 10-14 — különkiadás. 16.09 Suppé Operettjeibői. 17.07 Megújulás előtt. 17.32 Kri­tikusok fóruma. 17.42 Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak. 18.15 Hol volt, hol nem volt.,. 18.30 Esti magazin. 20.30 Magyar előadóművé­szek. 21.06 Ábel és Eszter. 22.00 összefoglaló az MSZMP XII. kongresszusá­ról. 23.47 Madrigálok, PETŐFI 8.33 Idősebbek hullámhosz- szán. 9.28 Indulók, láncok fúvószenekarra. 10.00 Ze- nedélelőtt. 11.30 A Szabó család. 12.00 Nppi zene. 12.33 Tánczenei koktél. 13.20 Egy kis figyelmet ké­rek! • 13.30 Színes szőttes. 14.00 Kettőtől négyig... 16.00 Mindenki iskolája. 16.37 ötödik sebesség. 17.15 Közvetítés a Magyarország —Lengyelország válogatott labdarúgó-mérkőzésről. 19.05 Nóták. 19.45 A beat kedvelőinek. 20.33 Ope­rettfinálék. 21.00 Volt egy- 'szer egy dal... 21.50 Nép­dalok. 22.20 Kellemes pi­henést! SZOLNOK 17.00-től 18.30-ig. MISKOLC 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Gyári belépő. Versenyben a világpiacon a TVK ter­mékeivel. Szerkesztő: Tol­nai Attila — Máté Péter énekel. 17,30 Tíz perc me­zőgazdaság. Tavaszi mun­kák a dél-borsodi szövet­kezetekben. Szerkesztő: Borsodi Gyula — Régi Sha- dows-slágerek — Sport — 18.00 Észak-magyarországi krónika — 18.25 Lap- és műsorelőzetes... 5.00 Tévétorna. 8.05 Isko­latévé. 10.00 Tanácskozik az MSZMP XII. kongresz- szusa. 11.00 Delta. 11,20 Na­póleon és a szerelem (An­gol tévéfilmsorozat). 12-15 Lehet egy kérdéssel több? 15.15 Iskolatévé (Ism.) 16.40 Kuckó. 17.10 Magyar- ország—Lengyelország vá­logatott labdarúgó-mérkő­zés. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Kínai kancsó (Tévé­film). 20.50 Tanácskozik az MSZMP XII. kongrersszu- sa. 21.50 Mi, tizenketten... 22.20 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20*01 Beszélgetés Ortutay Gyulával. 21.10 Tv-híradó 2. 21.35 A pikk dáma (Csehszlovák film). flz OSZSZSZK Legfelsőbb Tanácsának ülésszaka Tüntetések Iránban a sah szöktetése miatt is,/ UI tspusu szovjet ürhajc Megölték Salvador érsekét

Next

/
Thumbnails
Contents