Népújság, 1978. december (29. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

STIL A G PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 'JVppuiuui AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 283. szám ARA: 80 FILLËR 1978. december !.. péntek Ülést tartott a Miniszter* tanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács csütörtökön ülést tar­tott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság el­nökének a bizottság leg­utóbbi üléséről szóló jelen­tését, amely fontos elhatáro­zásokat tartalmaz a kutató szervezetek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási­fejlesztési céltársulások ki­alakításának elősegítésére, a tudományos-műszaki ered­mények gyorsabb és hatéko­nyabb népgazdasági haszno­sítása érdekében. Az Országos Környezet­te Természetvédelmi Ta­nács javaslatára a balatoni környezetvédelmi kutatáso­kat koordináló tanács aján­lásokat dolgozott ki a Bala­ton környezetvédelmi intéz­kedéseire, a legfontosabb tudományos eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján. A kormány tudo- ■ másul vette az ajánlásokat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Losonczi Pál kíséretében Hafez Al-Asszad látogatása a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Hafez Al-Asszad, az Arab Üjjászületés Szocialista Párt­ja főtitkára, a Szíriái Arab Köztársaság elnöke és kísé­rete csütörtökön — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke és Púja Frigyes külügy­miniszter társaságában — el­látogatott a Zalka Máté Ka­tonai Műszaki Főiskolára. A vendégeket megérkezésük­kor Czinege Lajos hadsereg­tábornok, honvédelmi minisz­ter és a főiskola vezetői üd­vözölték. Hafez Al-Asszadot, aki hazája fegyveres erőinek Berlini tanácskozás A Varsói Szerződés Tag­államainak Honvédelmi Mi­niszteri Bizottsága december első felében tartja Berlinben soron következő ülését, amelyen a terv szerint meg­vitatják a Varsói Szerződés katonai szervei tevékenysé­gének időszerű kérdéseit Elutaztak küldötteink December 1-én és 2-án ke­rül sor Budapesten, az Or­szágház kongresszusi ter­mében a IX. magyar orszá­gos békekongresszusra, ame­lyen Heves megyét huszon­egyen képviselik. A megyei békemozgalmi küldöttség •— amelynek a tagjai között ott vannak a legkülönbözőbb rétegek képviselői — Páti Jenőnek, a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága tit­kárának vezetésével tegnap elutazott Egerből. A kül­dötteknek az indulás előtt Jenei János, a népfront me­gyei titkárhelyettese* kívánt eredményes tanácskozást, jó munkát a kongresszus két napjára. főparancsnoka is, a főiskola hallgatói katonai tisztelet- adással fogadták, amelynek során felcsendült a szíriai és a magyar Himnusz. Paál György mérnök-ezre­des, a főiskola parancsnoka tájékoztatta a vendégeket a katonai tanintézet történe­téről, szervezeti felépitésé- ről, a tisztképzésben be­töltött szerepéről, a tanul­mányi munkáról. A látoga­tás során — bemutató kere­tében — megtekintettek kü­lönféle, a Magyar Néphad­seregben jelenleg alkalma­zott technikai berendezése­ket, műszereket, kiképzési segédeszközöket, s felkeres­ték a tisztjelöltek szálláshe­lyét. Hafez Al-Asszad elisme­réssel nyilatkozott a látot­takról. • Hazánkba érkezik Mengisztu Hailé-Mariam Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghí­vására a közeli napokban hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezik Mengisztu Hailc Mariam alezredes, a szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormányzó tanácsá­nak elnöke, állam- és kor­mányfő. (MTI) Az egymillió 222 ezer négyzetkilométeren elterülő, 27 millió ' lakosú északkelet- afrikai Etiópiát Szudán, Ke­nya, Szomália, Dzsibuti és a Vörös-tenger határolja. Magyarország 1959-től kö. veti, majd 1964-től nagykö­veti szinten létesített diplo­máciai kapcsolatot Etiópiá­val, 1974-től kapcsola­tainkban minőségi változás következett be, és az együttműködés számos te­rületen kiugróan fejlődött. GTE-iubileum Egerben esztendeje három helyi ' gyár 92 dolgozójából alakult meg a Gépipari Tu­dományos Egyesület Egri Szervezete — amely ma már hét nagyüzem, vállalat több mint félezer műszakiját tö­möríti soraiba. Mozgalmas­sá, tartalmassá vált a szer­vezeti élet, évente mintegy 60 rendezvényre, előadásra kerül sor nagy érdeklődés mellett. Ilyenekre és hasonlókra emlékeztek csütörtökön dél­után a Technika Háza nagy­termében megtartott jubi­leumi taggyűlésen, amelyen dr. Szűcs László főiskolai főigazgató, az MTESZ Heves megyei társelnöke megnyitó­Harmincnégy éve szabad Eger Koszorúzás a népkerti emlékműnél ja után Kóeza Imre szerve­zeti elnök, a Finomszerel- vénygyár vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet Az ünnepi eseményen — ahol megjelent Füzessy Já­nos, a GTE főtitkárhelyet­tese, dr. Asztalos Miklós, a városi pártbizottság osztály- vezetője és Polgár Miklós, az SZMT osztályvezetője is, — kitüntetésekre, jutalma­zásokra is sor került. A GTE egyesületi érmét kap­ta Farkas József szervező titkár, Petró Zoltán, a He­ves megyei Műszaki Híradó szerkesztője. Körösi József, a finomszerelvénygyári szakosztály elnöke. Az MTESZ megyei emlékérmét adták át Barta Jánosnak, a karbantartó szakbizottság vezetőjének, több vállalati kiváló dolgozót avattak, s valamennyi résztvevő meg­kapta az egri szervezet ju­bileumi emlékérmét. Jog a békéhez K, ■ özét ezer küldött kezd! meg ma tanácskozását az Orj szágházban. Az egykori főrendiház üléstermében a magyar társadalom minden rétegének képviselői, az ország vala­mennyi megyéjéből érkező küldöttek foglalnak helyet. Köu zöttük ott vannak az állami vezetők, a társadalmi szerveze­tek aktivistái, a tudományos élet jelesei, főpapok, munká­sok, idősebbek és fiatalok, valamennyien a békemozgalorrj résztvevői. Jól bizonyítja ez a széles körű részvétel is a VIII- Magyar Békekongresszus jelentőségét. Az Országos Béketanács jelentést terjesztett a küldöttek elé. A dokumentum, amely kitér az elmúlt öt esztendő békemozgalmi tevékenységére rámutat: hazánkban a köz­vélemény egyre aktívabban kér részt a fontos politikái kér­dések megvitatásából, hallatja hangját korunk legfontosabb problémáiról. Az elmúlt öt esztendő meglehet, úgy vonul be századunk történetébe, mint a legbonyolultabb világpolitikai időszakok egyike, 1973 óta jelentős változások történtek! győzött, s egyesítette országát a vietnami nép, az afrikai portugál gyarmatbirodalom összeomlott, új független álla­mok színei jelentek meg a térképen; Dél-Európa három fasiszta diktatúrája megdőlt. A háború utáni évek kiemelkedő jelentőségű eseményé földrészünkön a helsinki találkozó — az európai béke és biztonság, a sokoldalú együttműködés okmányának aláírása; A történelmi főkönyv azonban nem csupán kedvező ered­ményekről ad számot, hiszen nem oldódott meg a kínzó közel-keleti válság. Latin-Amerika számos országában to­vábbra is fasiszta katonai diktátorok gyakorolják a hatal­mat, s Ciprus a kettészakított földközi-tengeri szigetország népe is új szenvedéseket élt át. A béketanács dokumentuma rámutat: „az alapvető cm4 béri jogok közül a legfontosabbak közé tartozik az élethez, a békéhez, a biztonsághoz való jog”. Ezt a jogot meg kell védeni, el kell hárítani az egész emberiség létét fenyegető veszélyeket. A Szovjetunió, a szocialista országok közössége óriási erőfeszítéseket tesz, a fegyverkezési verseny megféke­zésére, a nukleáris pusztító eszközök korlátozására, a teljes leszerelés érdekében, hogy a fegyverekre és hadseregekre fordított iszonyú összegeket ne az emberiség elpusztítására, de jobb, igazabb életének biztosítására fordítsák. Gyakran vetődik fel a kérdés: vajon nem hiábavaló-e a tiltakozó nyilatkozatok aláírása, a békegyűléseken való részvétel? Hiszen, mondják a szkeptikusok, az utca emberének szava nem hallatszik el odáig, ahol ezekről a dolgokról döntenek. Egy ember tiltakozó hangja valóban gyenge, de ha millióit szólalnak meg? Jól mutatja ezt a neutronbomba elleni til­takozás példája, az a 700 millió aláírás, amely bizonyítja: a népek nem kérnek az új nukleáris fegyverekből! Négy évvel ezelőtt Moszkvában a nemzetközi békemozgalom nagy meg­mozdulása volt a béke építőinek kongresszusa. A békemozgalom fontos feladatának tartja az Ázsiai Afrika, Latin-Amerika népeivel való szolidaritás erősítését. Népünk szolidaritása és cselekvő együttérzése a szabadsá­gáért, egységéért küzdő vietnami néppel, megnyilvánult a háború hosszú éveiben. Ma is töretlen szolidaritás övezi hazánkban a vietnami népet a kínai és kambodzsai provo­kációk elleni igazságos küzdelmében. Hosszasan lehetne sorolni a tevékenységeknek azt á széles köret, amelyet a magyar békemozgalom folytat. Ki­terjedt nemzetközi kapcsolatai, s rendkívül széles házai bázisa olyan társadalmi erővé teszik, amely méltán léphet fel közvéleményünk képviseletében. A kétnapos tanácskozá­son szót kapnak a mozgalom veteránjai és fiatal résztvevői, megválasztják a következő öt évre az Országos Béketanácsot. A z ezernyi küldött előtt felelősségteljes két nap áll. Munkájukhoz sok sikert kívánunk. MEBB-ülés Egerben Napirenden a gyógyvize Csütörtökön délután Eger­ben a megyei tanács vb-ter- mében ülést tartott a Mát­ra—Eger—Nyugat-bükki In­téző Bizottság elnöksége. A tanácskozást — amelyen többek között megjelent Fekete Győr Endre, a Heves megyei Tanács elnöke és Barta Alajos, az MSZMP Heves megyei Bizottságának titkára — dr. Papp Lajos ál­lamtitkár, a Mátra—Eger— Nyugat-bükki Intéző Bizott­ság elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként dr. Szabó Ferencnek, a He­ves megyei Tanács egészség- ügyi osztályvezetőjének elő­terjesztésében a Heves me­gyei gyógyfürdők és gyógy­vizek hasznosításának hely­zetét vitatták meg, majd a Bükki Területi Albizottság tevékenységéről számolt be Kovács Mihály, az albizott­ság vezetője. Műszaki hetek (Fotó: Szabó Sándor) Jobb bútor kell a vevőnek 1944. november 30-án, 34 esztendeje szabadult fel He­ves megye székhelye, Eger. Az évfordulón koszorúzási ünnepséget rendeztek a nép­kerti emlékműnél. A szobor talapzatánál az MSZMP nevében Schmidt Rezső, az egri városi pártbi­zottság első titkára, Szarvas Aladárné, a városi pártbi­zottság végrehajtó bizottsá­gának tagja, valamint Ko­vács János, a városi pártbi­zottság titkára helyezte el a hála és a kegyelet koszorúit A tanács nevében dr. Varga János, az egri városi tanács elnöke, Dér Béláné, a városi tanács elnökhelyettese és Vajmi Lajos, a városi ta­nács pártalapszervezetének titkára koszorúzott. Az ifjú­kommunisták koszorúját Fodor Istvánné, a városi KISZ-bizottság titkára, Ba­lázs József, a városi KISZ- bizottság tagja és Palcsó ‘ Péter, a KISZ-bizottság po­litikai munkatársa helyezte el. A Hazafias Népfront ne­vében dr. Kerekes Lajos, a városi népfrontbizottság el­nöke, Veres István, a városi népfrontbizottság titkára és Tóth Lászlóné, a Hazafias Népfront egri városi bizott­ságának elnökhelye Y:se, a fegyveres testületek nevében pedig Orosz Illés alezredes, az egri járási-városi rendőr- kapitányság vezetője, Virágh László ezredes, helyőrségi parancsnok és Kovács Lász­ló őrnagy, a munkásőrség városi parancsnoka koszorú­zott. Képünk a koszorúzási ünnepségről készült. , — „A jelenlegi szerkeszté­si, technikai, morális szín­vonalán a bútoripar képte­len olyan minőségű termé­ket kibocsátani, mely elérné a vezető bútoripari világcé­gek termékszínvonalát” — hangzott el tegnap Egerben, a fa_ és bútoripari napok megnyitóján. A műszaki he­tek keretében megrendezett ankéton az erdészetek, fa- feldolgozó üzemek, bútoripa­ri vállalatok vezető szakem­berei elemezték, hogy mi­ként fokozható a bútoripar exportja, hogyan lehet az eddiginél jóval több lakbe­rendezési tárgyat külföldön, főleg a tőkés országokban eladni. Az ankétot — melynek résztvevőit Somodi Lajos, a megyei pártbizottság osztály- vezetője köszöntötte. — Kormos Pál, a Faipari Tu­dományos Egyesület Heves megyei Szervezetének elnö­ke nyitotta meg, majd Szi­lágyi Béla, az ARTEX Kül­kereskedelmi Vállalat főosz­tályvezetője tartott előadást bútorexportunk jelenlegi helyzetéről, piaci lehetősér geiről. Elmondta, hogy bár az utóbbi években jelentős beruházásokkal próbálták javítani, illetve nemzetközi színvonalra emelni bútor­gyáraink munkáját, ezek a törekvések mégsem hozták meg a kívánt eredményeket. Tapasztalatok bizonyítják, hogy az állami bútorgyárak képtelenek lépést tartani a külföldi vásárlók igényeivel, hisz sem a választék, sem pedig a minőség nem felel meg a nyugati piac követel­ményeinek. Erre utal az is, hogy az ötvenegynéhány bú­torkészítéssel foglalkozó vál­lalat, szövetkezet közül az első 12 termeli meg a kül­kereskedelmi forgalom há­romnegyed részét, s elgon­dolkodtató, hogy közülük is a legnagyobb forgalmat a szinte kizárólag székeket ex­portáló Szék- és Kárpitos­ipari Vállalat bonyolítja le. Ugyanakkor a leginkább ke­resett komplett szobaberen­dezéseket egyetlen vállala­tunk sem képes gyártani, s bizony a kivitelre kerülő bútoraink minősége sem éri el a kívánt színvonalat. Alapvető szemleietbeii vál­tozásra van szükség —S hangsúlyozta az előadó — s követni kell a jövőben azt a gyakorlatot, mely szerint a hazai is kivitelre kerülő bú­toraink azonos minőségűek legyenek, s a név, a márka egyfajta garanciát is jelent­sen. Ez ugyanis a nemzet­közi színvonal legfőbb zálo­ga. Ugyanakkor az eddigiek­nél sokkal igényesebb, kor­szerűbb bútorokat kell ter­veznünk is, mert egyelőre e téren is igen hátul kullo­gunk a nemzetközi ranglis­tán. Délután a különböző bú­toripari vállalatok vezetői válaszoltak a vitára ingerlő, gondolatébresztő szavakra, a a bútoripar egyes részterü­leteinek tevékenységét vizs­gálták. Ma a kétnapos ankét résztvevői az Agria Bútor­gyárat és a BUBIV egri gyáregységét keresik fel, majd ismét a szakszerveze­ti székházban folytatódik a tanácskozás, melyen végeze­tül a bútorgyártás gazdasá­gosságát elemzik a részt»», vők.

Next

/
Thumbnails
Contents