Népújság, 1978. október (29. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Szobahárs, víz pálrria, tuja ___________AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 233. szám ÁRA: 1,— FORINT 1978. október 1., vasárnap Múltunk a jelenben Ç zemrehányást kap. *— tam a fiamtól, ami­ért nincs birtokom, még amolyan hobbikertem se, így a Winettou őrsnek nem kis gondot okoz a hétvégi kirándulás megszervezése. Amikor sarokba szorítottak a gyerekes érvek, felaján­lottam: lesz kirándulás, mégpedig rendhagyó, sé­tánk az elmúlt századokba vezet majd, elődeink életé­vel ismerkedünk, dicső har­cok színterét vesszük szem­ügyre, mesés gazdagságú „birtokra", a várba, a mú­zeumba megyünk. Ma kezdődik október és j ezzel a múzeumi hónap. • Hagyomány már, hogy eb- ; ben az őszi hónapban a mú- J zeumok és a műemlékek j felé fordul az ország figyel- J ; ne. Szűkebb hazánk, Heves ; megye múzeumai miként a korábbi években, most is ; felkészülten, gazdag prog- ; rammal várják az érdeklő- ; dókét. Mindazokat, akik él- ; ményt keresve járják a ; történelmi falakat, a tárla- ; tokát, a bemutatótermeket, ; akik megtekintik a műem- ; lékek szépségeit, hajdani ; kézművesek mestermunká- ; it, munkásmozgalmi ha- ; gyományaink féltve őrzött ; dokumentumait. Bár az évről évre vissza- térő múzeumi hónapnak ! mindig van valamilyen sa- ! játos vonása — a ma kéz- ! dődő egyik érdekessége pél- ' dául a Heves, valamint Hajdú-Bihar megyei szak- ! emberek együttműködése — ! most mégis az állandóra, az I egész évben jelen levő ér- ' tékeink jobb kihasználásá- < nak lehetőségére irányítjuk ; az érdeklődés reflektorfé- < nyét. Elsősorban arra, hogy a ; nélkülözhetetlen látványos­ságok mellett és mögött ! méginkább főszerepet kap­jon a tartalmi munka. Az ! a sokoldalú közművelődési < tevékenység, amely mégis- ! merteti az érdeklődőket ! históriánk fejezeteivel, ! nagyjaink tetteivel, de be- ! mutatja azt is, hogy miként ' Ht e tájon az elmúlt évszáza- dókban a nép, miként ala­kította életét, vagy miként J alkotott szépet, művészit. ! Ily módon nevelnek nem- 3 ' zeti önismeretre a múzeu- ! -nők. Divat ma azt mondani: komplex, helyette mégis ezt írom a múzeumi tevé- , kenységröl: szerteágazó. I Valóban, hiszen az élmény 1 ! körbejár. Gondoljunk csak í arra. hogy közvetve, vagy ; ! közvetlenül arra is ösztö- ; nöznek a kiállítások, egyéb [ bemutatók, avagy a mú- [ zeumi séták, hogy felkelt- ; sék az érdeklődést, a tanu- ; lási kedvet, az olvasási > igényt. Nem beszélve arról, 5 hogy ma már a múzeumok I i is kilépnek önnön bástyáik c mögül és az üzemekhez, a l szocialista brigádokhoz, az ! c iskolákhoz szinte házhoz 3 > szállítják az élményt, a tu- ; l dományos műhelyek leg- 3 > frissebb eredményeit, l S a múltból táplálkozó ! £ élmények mindig a jelenbe ; > kalauzolják a nézőt, a Iá- i togatót, s a munkának, a > küzdelemnek a tiszteletére ! £ is nevelnek. > Márkusz László IMMMWWWMMMVVWVVVVVWMM Közel-Kelet Harcok Bejrútban Bejrutban és elővárosaiban — egynapos viszonylagos nyugalom után — ismét sú­lyos fegyveres összecsapások voltak az arabközi békefenn­tartó erők szíriai alakulatai és libanoni jobboldaliak kö­zött. A pénteki és szombat reg­geli katonai akcióról egyelőre csak libanoni jobboldali for­rások jelentései állnak ren­delkezésre. Ezek azt állítják, hogy Hadat térségében he- helyenként 12 másodpercen­ként csapódott be egy-egy WASHINGTON A washingtoni kormány újabb bizonyítékát adta an­nak, hogy szilárdan kiáll a Somoza-diktatúra mellett. Carter elnök nem fogadta a nicaraguai ellenzéki széles front képviselőit, akik azért Véget ért Varsóban az a pártközi-tudományos konfe­rencia. amelyen a testvér­pártok központi bizottságai­nak* küldöttei a demokrácia fejlődésének és az emberi jogok megvalósításának kér­déseivel foglalkoztak. A kül­döttek három munkabizott­ságban tevékenykedtek, majd beszámolójukat a plénum elé terjesztették. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésé­nek kérdéseivel foglalkozott, a második — az emberi jo­goknak a szocializmusban való érvényesülésével, a har­madik pedig az embernek a akna. A víz- és áramellátás megszűnt, fogytán van a la­kosság élelmiszerkészlete, s hogy mintegy 4000 szíriai ka­tona körülzárta az elővárost. ★ Kórházba szállították a fá­radtságra panaszkodó Mena- hem Begin izraeli miniszter- elnököt. Nyugati hírügynök­ségek emlékeztetnek rá, hogy az izraeli kormányfőnek az elmúlt 18 hónapban két szív­rohama volt. utaztak Washingtonba, hogy valósághű beszámolót adja­nak a nicaraguai terror ke­gyetlenkedéseiről és meg­vitassák a válság rendezésé­nek lehetőségeit. békében éléshez való jogával. A konferencián Andrzej Werblan professzor, a LEMP KB titkára, a KB Marxiz­mus—Leninizmus Intézeté­nek igazgatója tartott záróbe­szédet. Méltatta a szovjet párt- és a szovjet állam óriási tapasztalatainak jelen­tőségét és rámutatott arra, hogy értékesen járulnak hoz­zá a szocialista demokrácia fejlődésének kibontakozásá­hoz a testvéri országok nem­zeti hagyományai és a szo­cialista demokrácia megvaló­sító társadalmi-politikai rendszerei. (MTI) Brezsnyev távirata a Vatikánba MOSZKVA Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke a következő szövegű táviratot küldte Jean Villot bíboros­nak, vatikáni államtitkárnak: ,,Fogadja őszinte részvé­temet I. János-Pál elhunyta alkalmából”. (TASZSZ) Gromiko—Carter találkozó Andrej Gromiko, a Szov­jetunió Kommunista Pártja KB Poltikai Bizottságának tagja, külügyminiszter, pén­tektől Washingtonban tartóz­kodik, s folytatja tárgyalá­sait amerikai kollégájával, Cyrus Vance-szal. Fogadja őt James Carter amerikai el­nök is. Szovjet űrhajósok újabb világcsúcsa Csak szombattól vált hi­vatalossá Vlagyimir Koval- jonok és Alekszandr Ivan- csenkov új világcsúcsa: A Szaljut 6. űrállomás máso­dik személyzete ezen a na­pon lépte túl (tíz százalék­kal) az első állandó kettős, Jurij Romanyenko és'Geor- gij Grecsko világűrben töl­tött idejét. A 107. munkana­pon a két újdonsült hivata­los világcsúcstartó folytatta a munkát a másik „jubi­láns” a világűrben immár második évet töltő űrállo­más, a Szaljut 6. fedélzetén. A világrekorder kettős folytatja megfigyeléseit az űrállomáson. Szombaton a sportgyakorlatokon kívül folytatták a föld és az at­moszféra jelenségeinek meg­figyelését, az egyes égitestek vizsgálatát. Nicaragua Carter kiáll Somoza mellett (TASZSZ) Á demokrácia fejlődése és az emberi jogok Véget ért a varsói ideológiai értekezlet Wladyslaw Klimczak, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának pót­tagja — a Béke és Szocializmus szerkesztésében a lengyel testvérpárt képviselője — Grósz Károlynak, a Központi Bizottság osztályvezetőjének kíséretében tegnap megyénk­be látogatott. Egerben a megyei pártbizottság székházában dr. Sipos István, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte vendégeinket és tájékoztatta őket megyénk politikai, gazdasági, kulturális helyzetéről, pártszervezeteink életéről, tevékenységéről. A téjékoztató után Kiss Sándornak, a megyei pártbizottság osztályvezetőjének ka­lauzolásával a megyeszékhellyel ismerkedtek vendégeink, majd Szilvásváradra utaztak, ahol megtekintették az országos fogathajtó derbyt és a Szalajka-völgy szépségeit. Ma a vár nevezetességeivel való ismerkedés szerepel vendégeink programjában, akik a délutá­ni órákban utaznak vissza a fővárosba. (Szántó György felvétele.) Az arborétum őszi új ^<?ai Az ősz csodálatos színpompával ajándékozza meg az er­dőtelki arborétum látogatóit. A fa- és virágkülönlegességek között sétáló érdeklődők azonban az üvegházban is találnak ritka látnivalót, igazi botanikai „csemegét”, ugyanis ebben az évszakban virágzik a ritkaságszámba menő szobahárs. Különlegesen szép virága, még az üvegházban dolgozó asz- szonyoknak is újdonság. A növény gondozója Papp Kálmánné Található .azonban itt még különleges vízipálma, tuja és borostyán is. Ezekről Papp Zsigmondné gondoskodik nagy Zárás előtt az őszi BNV Zárásra készülődik az őszi Budapesti Nemzetközi Vá­sár. Vasárnap 10 órátój utol­jára fogadja a nagyközönséget az őszi Budapesti Nemzetkö. zi Vásár, amelynek kapuit este 7 órakor zárják. A vásárnak az ellátásban betöltött szerepéről nyilat­kozott Juhár Zoltán belke­reskedelmi államtitkár az MTI munkatársának. Hangsúlyozta, hogy az ötödik szakosított őszi vásár teljesítette alapvető célját. Nemzetközi jellegénél fogva jól szolgálta a kereskedel- politikánkat és import­politikánkat egyaránt, sok­féle összehasonlításra adott lehetőséget, megfelelő alka­lom volt a termelés és az el­látás színvonalának felmé­résére, a közönség tájékoz­tatására, , 1 múzeumi és műemléki hónap országos megnyitója Múzeumaink mindinkább a teljességre törekednek az ember és a természet, az ember, a termelés és a tár­sadalomtörténet bemutatá­sában. Nyitott múzeumokat akarnak, amelyek nem csu­pán tárolók, hanem élő. ele­ven intézmények. Attól élők, ha beleszólnak a mai em­ber életébe, ha minden tör­ténelemhamisítást és hamis párhuzamot elkerülve vála­szolnak a mai ember kérdé­seire! — hangsúlyozta Pozs- gay Imre kulturális minisz­ter, az országos múzeumi és műemléki hónap idei ren­dezvénysorozatának szomba­ti, szekszárdi megnyitóján. Ezután a miniszter kitün­tetéseket adott át.

Next

/
Thumbnails
Contents