Népújság, 1978. szeptember (29. évfolyam, 206-231. szám)

1978-09-01 / 206. szám

AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA KXIX évfolyam. 206. szám ÄRA: 80 FILLÉR 1978. szeptember 1., péntek KLÂG PBOLETÄBJAI, EGYESÜLJETEK! I Hetipiacon Közéletünk hírei Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára csütörtökön fogadta Moha­med Dzsabir Badzsbudzst, az Arab Üjjászületés Szocia­lista Pártja (Baath) regio­nális vezetőségének főtitkár- helyettesét és Nabih Has- sount, a regionális vezetőség tagját, akik az MSZMP meg­hívására hazánkban töltik szabadságukat. í A szíriai vendégekkel folytatott baráti, szívélyes légkörű megbeszélésen részt vett Berecz János, a KB kül­ügyi osztályának vezetője. Jelen volt Saddik Saddikni, a Szíriai Arab Köztársaság : budapesti nagykövete. Cl ★ r Budapest kereskedelmi el­látásával ismerkedett csü- ! törtökön a Penti Poukkának, ! a helsinki tanács elnökének I vezetésével hazánkban tar- j tózkodó küldöttség. A finn ! vendégeket a városházán I Csehik Ferencné, a Főváro_ I 6i Tanács elnökhelyettese tá- ! jékoztatta az áruellátás i rendszeréről, a kereskedelmi ; hálózat szervezetéről, irá­nyításának módjáról, a fej­lesztés terveiről, teendőiről, továbbá az idegenforgalom L kérdéseiről. p Ezután a küldöttség láto- ; gatást tett a Tolbuchin kör- : úti nagyvásárcsarnokban, Budapest legnagyobb — 24 ezer négyzetméter alapterü­letű — élelmiszer-bevásárló­központjában, majd a Fehér­vári úti piacot kereste föl. A vendégek elismeréssel szól­tak az élelmiszer-választék­ról, a bőséges zöldség, és , gyümölcskínálatról. Ülést tartott az MSZMP Hoves megyei Bizottsága napirenden: a pártépítő munka és személyi kérdések Vaskó Mihálynak, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság tagjának, az MSZMP Heves megyei Bizottsága első titká­rának elnökletével tegnap ülést tartott a megyei párt- bizottság. Az ülésen részt vettek a , járási, és városi pártbizottságok első titkárai, a megyei pártbizottság osz­tályvezetői, és Molnár József, a Központi Bizottság mun­katársa is. A megyei párttestület meg­vitatta és egyhangúleg elfo­gadta a végrehajtó bizottság jelentését a megye párttag­ságának összetételéről és a tagfelvételi munka tapaszta­latairól. A jelentést Virág Károly, a megyei pártbizott­ság titkára terjesztette az ülés elé és fűzött szóbeli ki­egészítést hozzá. A megyei pártbizottság ezután személyi kérdéseket tárgyalt. Állást foglalt Józsa Györgynek, a munkásőrség megyei parancsnokának — aki más beosztásba kerül — felmentésében, és felmentet­te megyei pártbizottsági tag_ sága alól is; Veres ^Istvánt érdemei elismerése mellett nyugdíjba vonulása alkalmá_ ból felmentette a füzesabonyi járási pártbizottság első tit­kári funkciójából. Veres István érdemeit, több évtizedes példamutató párt­munkás tevékenységét Vaskó Mihály méltatta. Veres Ist­ván 27 éven keresztül külön­böző posztokon hűségesen szolgálta a párt politikáját. Feladatait mindenhol és min­denkor nagy odaadással, és szorgalommal látta el, és közben, hogy az egyre nö­vekvő követelményeknek is eleget tegyen tanult, képezte magát. Munkáját, magatartá­sát a párt ügyének odaadd szolgálata, a kommunista szerénység, és következetes­ség jellemezte, és jellemzi. Tevékenységéért többször ré­szesült elismerésben, magas kormánykitüntetésekben. Az utóbbi fél évben azonban egészsége megromlott — és bár jelenleg egészséges — a pártmunkával járó teljes embert kívánó követelmé­nyeknek egészsége újabb ve­szélyeztetése nélkül nem tud eleget tenni. Vaskó Mihály, a pártbi­zottság, és a megye kommu­nistái nevében megköszön­te Veres István áldozatkész, példamutató munkáját, jó egészséget, jó pihenést kívánt a kedvezményesen nyugdíjba vonuló kiváló pártmunkás­nak, és ígéretet tett” arra, hogy Veres István a jövőben is számíthat a megyei párt- bizottság támogatására. Hasznos volt a fiatalok: segítsége Államtitkári szemle a bélapátfalvi nagyberuházáson Csütörtökön került sor Bélapátfalván a nagyberuhá­zás országos operatív bizott­ságának 15. ülésére, amelyet dr. Szabó János építésügyi és városfejlesztési miniszté­riumi államtitkár — immár hagyományosan — szemlével kötött egybe. Az ËVM államtitkára — politikai vezetők, a beruhá­zásban érdekelt vállalatok képviselői társaságában — a helyszínen folyó építkezések, szerelések megtekintése al­kalmával előbb a bélkői bá­nya 550, majd 430 méteres szintjének, végül pedig az új cementgyár készülő létesít­mu Holland, német gépek a táblákon Szölömrédelmö bemutató Sgerben Az érdeklődő szakemberek a nyugatnémet Mercedes—Uni. mog növényvédő gépet tanulmányozzák. (Fotó: Szabó Sándor) À kellemetlen, hűvös esőre hajló időjárás sem szegte kedvét azoknak az érdeklődő szakembereknek, akik a sző- lővédelem újabb kérdései és az alkalmazott gépek iránt érdeklődtek csütörtökön dél­előtt Egerben. A történelmi borvidék központjában, a városi déli részén, a Szőlé­szeti és Borászati Kutatóin­tézet állomásán gyülekeztek, azoknak a gazdaságoknak a képviselői, akik az Eger— Mátra .vidéki Borgazdasági Kombinát szőlőtermelési szaktanácsadásában részt- vesznek. öt megyéből — Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár és Hajdú-Biharból — több mint hatvanan jöttek el az érde­kes tapasztalatcserére. A vendégeket Molnár János, a kutatóállomás igazgatója kö­szöntötte, majd Pázmándy Imre, az Eger—Mátra vidéki Borgazdasági Kombinát fő­osztályvezetője tartott beve­zetőt. Elmondta, hogy a sző­lőtelepítési program megva­lósításához és a minőségi borexport fokozásához kor­szerű erő- és munkagépekre van szükség. Gépgyártásunk igyekszik lépést tartani ezek­kel az igényekkel, de még nem olyan jó az ellátás, mint ahogyan azt a termelő gaz­daságok elvárnák. A szőlő­termeléstechnológiájának egyik fontos eleme a nö- vényvédelm. Termést fokozó hatása ugyan nincs, de a termés megvédésében a leg­fontosabb szerepe van. A kombinát a Mezőgazda- sági Gépkísérleti Intézettel együttműködve azokat a nagy teljesítményű mintagép típusokat állította össze, me­lyeket a 80-as években so­rozatban gyártanak és ter­jesztenek majd el az egri és a mátraalji borvidéken is. Ezután Varga Józsefné, a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet tudományos munka­társa tartott előadást a sző­lővédelem gépesítésének helyzetéről, és a fejlesztési lehetőségekről. Az előadást követően Ruttkay Péter, a gépkísérleti intézet tudomá­nyos munkatársa bemutatta az úi típusú ho'lland és nyu­gatnémet növényvédő gépe­ket. amelvek továbbfotlesztve hazai sorozatgyártással a hol­nap szőlőtermelését segítik elő. (mentusz) ményeinek inunkéiról' tájé­kozódott. Majd ezután a tes­tület értekezleten ismertette legfrissebb benyomásait, ta­pasztalatait. Özem: 1979. december Bejelentette a megjelen­teknek, hogy a nagyberuhá­zás módosított programjának, az Állami Tervbizottság ál­tal augusztusban tárgyalt és előterjesztett javaslatát a kormány elfogadta. E sze­rint az 1976-os határozathoz képest a határidő egy és egy­negyed évvel hosszabbodik, a termelés első technológiai „vonalának” üzembe helye­zését 1979 decemberére, a másodikét pedig 1980 már­ciusára tervezik. A program teljes befejezését követően elemzik majd a megvalósí­tást, s a tapasztalatokat fel­használják más nagyberuhá­zásnál is. Szemléjéről nyilatkozva az 'államtitkár — egyebek mel­lett elmondotta, hogy a fél esztendővel ezelőtti, hasonló látogatásakor meghatározott feladatukat az érdekelt vál­lalatok láthatóan komolyan vették. Szembetűnő a javulás, a legkritikusabbnak tartott helyeken — az időközben kialakított hálótervek sze­rint — eloszlatták a koráb­bi gondokat. Ez azonban ko­rántsem jelenti még, hogy a nagyberuházás probléma- (Folytatás a 2■ oldalon) „Szíta, szita, pénteki.. .*’ — szél a régi. kedves gyermekdal talán valahol, miközben éppen pénteken sziták között válo­gat a vevő. Seprűt, vagy kosarat...? Sátrak között hullámzik a leselkedők. érdeklődők, vásárlók tömege. (Szabó Sándor képriportja) Megyei ünnepségek a hét végén f Eszak-Magyarország bányászait köszöntötték Miskolcon Csütörtökön délután Bor­sod, Heves és Nógrád megye bányaüzemeinek, vállalatai­nak küldöttei együtt ünne­pelték Miskolcon az idei bá­nyásznapot. Az ünnepségen a vendégek között ott voltak a megyék, városok vezetői, je­len volt Vaskó Mihály, az MSZMg Heves .megyei EU zottságának első titkára is. Monos János, a Borsodi Szénbányák Vállalat igazga­tója köszöntötte a vendege­ket, majd dr. Juhász Ádám, a Nehézipari Minisztériun államtitkára mondott ünnepi beszédet. A legjobb dolgo­zóknak itt adták át a kor- mánykitüntetéseket is. Megyénkben a bányaüze­mek többsége szombaton ün­nepli a bányásznapot. l\la az Országos Érc- és Ásványbá­nyák egri kutató ás termelő nűveinél valamint a Naqyal- töldi Kőolaj- és Földgázter­melő Vállalat egri üzemében köszöntik a bányászokat. I À megyei ' üzlethálózat szüntelen fejlődése ellenére sem szűnt meg a hetipiac városainkban. Hangulata, varázsa van ma is a kirakodásnak, sokan esküsznek rá, hogy ezt, vagy azt csali itt lehet kapni. így vélekednek a gyöngyösiek és környék­beliek is, akiket lencsevégre kaptunk:

Next

/
Thumbnails
Contents