Népújság, 1978. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

I VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 'NëpuitM AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 153. szám ARA: 80 FILLÉR 1978. július 1., szombat Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács meghallgatta és jóvá­hagyólag tudomásul vette Losonczi Pál tájékoztató je­lentését Samora Moïses Ma­ch el, a Mozambiki Felszaba- dítási Front és a Mozambiki Népi Köztársaság elnöke ve­zette mozambiki párt- és ál­lami küldöttség magyarorszá­gi hivatalos, baráti látogatá­sáról. Az Elnöki Tanács meg­elégedéssel állapította meg, hogy a látogatás és a lefoly­tatott tárgyalások tovább erősítették a két párt és ál­lam sokoldalú, eredményes együttműködését. Ezután Muammar al- Kadhafi, a Líbiai Arab Szo­cialista Népi Dzsamahirija Általános Népi Kongresszus főtitkárságának főtitkára magyarországi hivatalos, ba­ráti látogatásáról tájékoztat­ta az Elnöki Tanácsot Loson- czi Pál. Az Elnöki Tanács megállapította, hogy a líbiai államfő látogatása és a ma­gas szintű, őszinte, baráti légkörű eszmecserék új táv­latokat adtak a két állam sokoldalú együttműködésének továbbfejlesztéséhez, a poli­tikai, a gazdasági és a kultu­rális kapcsolatok szélesítésé­hez, megerősítették népeink antiimperialista szolidaritá­sát. Az Elnöki Tanács a be­számolót jóváhagyólag tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett •el, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. (MTI) Tanácselnöki értekezlet a Parlamentben Az üzemekben és a gyá­rakban az eddiginél fokozot­tabban ellenőrizzék a mun­kavédelmi előírások megtar­tását és szigorúbban járja­nak el a felelőtlen mulasz­tók ellen — hangsúlyozták a fővárosi, a megyei és a me­gyei városi tanácselnökök értekezletén, amelyet pénte­ken tartottak Papp Lajos ál­lamtitkárnak, a Miniszterta­nács Tanácsi Hivatala elnö­kének vezetésével a Parla­mentben. Az üzemi balese­tek és a munkavédelmi helyzet alakulásáról Főcze Lajos, a SZOT osztályveze­tője tájékoztatta a résztve­vőket. A beszámolóból kitűnt: az üzemi balesetek száma ugyan csökken, de emelkedő tendenciát mutat a halálosa­ké. Az ország üzemeiben és gyáraiban tavaly 117 835 bal­eset történt. Közülük 440 ha­lálos volt és 906-an szenved­tek csonkulásos sérülést. Megdöbbentő adat, hogy ez év első hat hónapjában — 1977 első félévéhez viszo­nyítva — 40 százalékkal több, szám szerint 200 halá­los baleset történt. A baleseteket elemző — elmúlt 12 esztendőre is vlsz- szatekintő — előterjesztés nyomatékkai hívja fel a fi­gyelmet, hogy üzemi baleset miatt az országban ötévente csaknem 30 ezren kénysze­rülnek rokkantsági nyugdíj­ba vonulni, illetve jogosultak a munkaképtelen családtag, hozzátartozó ellátására. Munkasikerek Visontán Túlteljesítette első fél­éves tervét Vison ta két ipa­ri óriása, A munkasiker je­lentőségét aláhúzza, hogy a Thorez Bányaüzem a hazai széntermelés mintegy 27 szá­zalékát adja, s annak fel- használásával a hazánkban előállított villamos energia csaknem egynegyedét fej­leszti a Gagarin Hőerőmű. A pénteken elkészült gyorsmérleg szerint a vison- tai bányászok hat hónap alatt 3 580 000 tonna szenet termeltek, 130 ezer tonnával többet a tervezettnél. Ez a teljesítmény országos szén­termelési rekordnak számit, ekkora mennyiségű szenet fél év alatt hazánkban még egyetlen bányában sem ter­meltek. A Gagarin Hőerőmű hat hónap alatt több mint két milliárd kilowattóra villa­mos energiát fejlesztett, 120 millió kilowatt órával töb­bet, mint az előző év hason­ló időszakában, A visontai bányászok többlettermelése azt is lehetővé tette, hogy az erőmű az első félévben 3000 tonna importból szár­mazó tüzelőolajat takarítson meg. (MTI) Az értekezleten megállapí­tották: miközben a dolgozók munkakörülményei összessé­gében javulnak, a munkások védelmét szolgáló tevékeny­ségben helytelen szemlélet és gyakorlat érvényesül. A balesetek 74 százaléka mulasztás, felelőtlenség, helytelen magatartás miatt fordul elő. S ami még ennél is elgondolkodtatóbb : a ve­zetők nagy része — tartva az erkölcsi, az anyagi, fele­lősségtől ‘— nem tárja fel a balesetben érintett beosztott vezetője mulasztását, így az esetek többségében megelő­zésre nem történik érdemi intézkedés. A tanácselnökök ezután — Schultheisz Emil egészség- ügyi miniszter beszámolója alapján — az egészségügyi ellátás helyzetét vitatták meg. Kádár János fogadta Le Thanh Nghit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára pénteken a Központi Bizottság székházában fo­gadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyet­test, a magyar—vietnami gaz­dasági, műszaki-tudományos együttműködési kormánybi­zottság VII. ülésszakán részt vevő vietnami küldöttség ve­zetőjét. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón jelen volt Nyerges András, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára. Ott volt Nguyen Phu Soai, a Vietnami Szocialista Köz­társaság budapesti nagyköve­te is. (MTI) Alkatrészről gondoskodni: kötelező KORUNKBAN BIZONYARA sok embernek nem is egy­szer eszébe jut, hogy a sokfajta modern háztartási mpel,' készülékkel, autóval- motorral a házhoz szállított k, 'em egyben gondokkal is jár. Időnként kénytelenek vagy un. lót és fáradságot nem sajnálva, a fél várost bejárni, netán a messzi városba utazni egy filléres alkatrészért, avagy a szer- vizt megkeresni, ahol gépünket megjavítják. (Hadd tegyük hozzá: nem valamiféle sajátos magyar betegség ez- szenved tőle kisebb-nagyobb mértékben minden iparosodott nép. Más kérdés, hogy e fölötti bánatunkban, még ha fohászkodunk is olykor ilyeténképpen, nem térünk vissza nagyapáink szoká­saihoz, nem mondunk le sem a hűtő-, sem a mosógépről- nem vágjuk sutba a magnót és a televíziót, és nem is cserél­jük föl kerékpárral az autót vagy a motort, már csak azért sem, mert talán nem is járnánk jobban- hiszen ahhoz is keil ilyen-olyan alkatrész. (Bár egészségi okokból néha nem is lenne oktalan a csere.) De a hosszadalmas utánajárásnál is idegesítőbb a gya­kori vita, amely kereskedő, javítóműhely, illetőleg a tájéko­zatlan fogyasztó közt támad: nem tudjuk, mi az- amit joggal megkövetelhetünk, s mi az, ami már túlmegy ezen. Nos, az a rendelkezés, amelyet most fogadott el a Minisztertanács­voltaképpen a napi gyakorlatba ülteti át a még ugyancsak friss belkereskedelmi törvény elvi előírását, miszerint ter­melőnek, importálónak és kereskedelemnek — kinek-kinek a maga helyén — folyamatosan gondoskodnia kell a nálunk beszerzett gépek, készülékek, közlekedési eszközök stb. al­katrész-utánpótlásáról és megjavítási lehetőségéről. Csakhogy meddig? Ez itt a kérdés. Időtlen időkig? Az új rendelkezés világos. Ötezer forint fogyasztói árnál kisebb értékű holmi esetében a vásárlástól számítva hat évig. ötezer forintnál drágább árunál legalább nyolc évig. Rendelkezik az előírás az érintett cikkek köréről, a kártérítési jogosult­ságról, valamint arról is. hogy az ezzel kapcsolatos tudniva­lókat — a rendelkezések életbe lépésétől, tehát 1979. január 1-től — fel kell tüntetni a jótállási nyomtatványon. Hogy az előírt hat- illetőleg nyolc év sok vagy kevés, azon bizonyára lehetne meditálni, hiszen például egy tízezer forintnál is drágább automata mosógépnek bizony sokáig kell szolgálnia, hogy kifizetődjék az igen nagy befektetés. Tény, hogy a szakemberek most figyelembe vették a hason­latos külföldi szabályozásokat s a hazai szokásokat, és gya­korlatokat. TEHÁT IGYEKSZÜNK ELŐRELÉPNI. Ha már van ház­tartási gépünk, televíziónk, új bútorunk, netán gépkocsink is. legven meg vele a kényelmünk, teljék benne örömünk. Ha pedig még nincs egyik vagy másik, a vételkor ne vásároljunk viszontagságokat is. így legyen. Balogh János Norton már .. Ülésezett a megyei mezőgazdasági szervezési bizottsá; Heves megye mezőgazdasá­gának első félévi eredmé­nyeiről, valamint a közelgő nyári aratás előkészületeiről tanácskozott pénteken dél­előtt Egerben, a megyei ta­nácson, a Heves megyei me­zőgazdasági szervezési bizott­ság. Ott volt Tóth Mihály, a megyei párt-vb tagja, a He­ves megyei TESZÖV elnöke, Luda Miklós, az MSZMP He­ves megyei Bizottságának munkatársa, Jár ai László, a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium csoport- vezetője és dr. Varga József, Heves megye Tanácsának el­nökhelyettese is. A városi, járási pártbizott­ságok, a tanácsok, az állami gazdaságok, a termelőszövet­kezetek és az élelmiszeripari vállalatok képviselőit Kocsis Gyula, a megyei tanács me­zőgazdasági osztályának he­lyettes vezetője köszöntötte. Ezután röviden értékelte He­ves megye mezőgazdaságá- nap elmúlt hathónapi ered­ményeit. Elmondta, hogy a közös gazdaságok 6600 hek­táron folytatnak zöldségter­melést, amelyet a kedvezőt­len időjárás nehezít. Az állattenyésztésben csak­nem 10 százalékkal növeke­dett a tejtermelés és év vé­géig várhatóan a tavalyihoz képest öt százalékkal emel­kedik majd a vágósertés, és szarvasmarha-értékesítés is. A kalászosokról szólva rá­mutatott, hogy a hűvös, csa­padékos időjárás miatt csak a jövő héten kezdik meg az őszi árpa aratását Heves me­gyében. Főleg a megye déli ré­szén, valamint Hatvan kör­nyékén indulnak először a kombájnok. A gazdaságok felkészültek a nagy nyári munkára, ezt bizonyítják a nemrég befejezett gépszem­lék. A kedvezőtlen időjárás hátráltatta a kukoricavetést. Ennek ellenére a vetésterület a tavalyihoz képest 6—7 szá­zalékkal nőtt és a háztájival eléri a 22 és fél ezer hek­tárt. Az értékelés után vita kö­vetkezett. Patkó József, a Heves megyei ZÖLDÉRT Vállalat igazgatója a zöld­ség-, gyümölcsfelvásárlás ne­hézségeire utalt. Csaknem egyhónapos késéssel érik be a melegigényes paprika, pa­radicsom és a dinnye. Joó Imre, a Heves me­gyei AGROKER Vállalat igazgatója elmondta, hogy 68 új kombájn lép munkába az idei aratásnál. Ebből 12 NDK gyártmányú, a többi szovjet. A vállalatnál július 2-től alkatrészügyeletet tar­tanak hétköznap és vasárnap. Nagy János, a Heves me­gyei Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Vállalat igazgatója bejelentette, hogy 140 ezer tonna kenyérgabonára szer­ződtek az üzemekkel, ami több mint a tavalyi volt. Gondot okoz a várhatóan nagy mennyiségű gabona el­helyezése, mivel a vállalat csak 92 ezer tonna tárolótér­rel rendelkezik, további 33 ezer tonna ideiglenes tárolók­ba kerül. Kérte a közös gaz­daságok vezetőit, legyenek a vállalat segítségére az el­helyezési gondok megoldásá­ban. Sramkó László, a Heves megyei TESZÖV titkára a tervszerű, jól szervezett ga­bonaaratásra hívta fel a fi­gyelmet. Az idén is száz kombájnt csoportosítanak át az alföldi, illetve a hegyvidé­ki gazdaságok egymás megse­gítésére, és 30—40 kombájnt várnak Csehszlovákiából is. Rákóczi Lajos, a Hatvani Konzervgyár főosztályvezető­je a borsószezon késői kez­detéről beszélt. Miután las­sabban ért be ez a fontos zöldségféle, így várhatóan nem tudják feldolgozni a ter­vezett mennyiséget, A tanácskozás Kocsis Gyu­la zárszavával ért véget. Lapzárta előtt, telefonon kaptuk a jelentést Kozsda Andrástól, a horti Kossuth Tsz elnökétől: pénteken a közös gazdaság tábláin — elsőként a megyében — hoz­zákezdtek az aratáshoz. Az aratási munkát a kom- polti korai őszi árpa vágá­sával indították. Háromszáz­nyolcvan hektárnyi területről kell betakarítaniuk az őszi árpát, s a tervezett termés hektáranként 42 mázsa. Mint az első nap eredményei mu­tatják, a táblák a tervezett felett adják a termést. Saj­nos, a szemek víztartalma igen magas (20—22 vízfok), ezért gondosan át kell szárí­taniuk az idei gabonát. Beérett a búzájuk is 1240 hektáron, amelyből hektáran­ként átlag 43 mázsás termést várnak — összesen 700 va­gonnyit. Az aratási munkákkal elő­reláthatóan 18—20 nap alatt végeznek. Nagy teljesítményű kombájnokat állítottak a táblákra: öt John Diere, Clas Dominátor és 3 SZK motor­jának zúgásától hangos a hor­ti határ. A gépek naponta 100—110 hektárról vágják le a gabonát. 4 Gyöngyös madártávlatból; a* Iparosodó város látképe 197a júniusában ■•’A.j. .iz

Next

/
Thumbnails
Contents