Népújság, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

VILÁG PBOtETÄBJÄI. EGYESÜLJETEK! . Mffijiiiirnn AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 77. szám ÁRA: 80 FILLÉR 1978. április L, szombat Napirenden az építésügy időszerű kérdései Tanácselnökök értekezlete a Parlamentben Ahhoz, hogy a lakásépítési programjaink megvalósulja­nak, meg kell teremteni a re­ális építési igények és a ki­elégítésüket szolgáló kapaci­tások összhangját — hangsú­lyozta Ábraham Kálmán épí­tésügyi és városfejlesztési miniszter azon a pénteki ta­nácskozáson, amelyet Papp Lajos államtitkárnak, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­tala elnökének vezetésével a Parlamentben tartottak a fő­városi, a megyei és a megyei városi tanácselnökök. Az építőipar eredményei­ről, az építésügy időszerű kérdéseiről szólva a minisz­ter elmondta: Az V ötéves terv első két évében állami és magánerőből az előirány­zottnál 10 százalékkal több, összesen 187 ezer lakás épült az országban. Említésre mél­tó, hogy a célcsoportos taná­csi lakásépítés keretében a tervezettnél mintegy négy­ezerrel több Új otthont adtak át rendeltetésének. Az elmúlt esztencjőben különösen jó eredményt ért el Baranya, iSsblixok, Veszprém, Fejér és Zala megye, valamint Pécs megyei város. Budapesten 1976-ban és 1977-ben össze­sen 34 200 lakást vettek bir­tokba tulajdonosaik, többet a tervezettnél. Kedvezőtlen jelenség viszont, hogy a ta­nácsi célcsoportos lakásoknál lemaradás volt. Ábrahám Kálmán bejelen­tette: már dolgoznak a máso­dik 15 éves lakásépítési prog­ramon, az 1990-ig szóló ter­vek szerint elsősorban a ta­nácsok által elosztható bérla­kások és a telepszerű több­szintes magánerős lakások számát kívánják növelni. Az új otthonok építése mellett fokozott gondot kell fordítani a régi lakóházak és lakások korszerűsítésére, a felúiítási elmaradások felszámolására is. Ilyen célokra az V. ötéves terv végéig mintegy 30 milli­árd forint fordítható. Az országban az idén ösz- szesen 90 ezer lakás készül. A részvevők hangsúlyozták : Az új lakások építésénél és a régi hazak felújításánál a környezet megfelelő kialaki' fására is törekedni kell. Nem szabad megfeledkezni a ját­szóterek és a parkok építésé­ről, a kikapcsolódást, a pihe­nést szolgáló létesítmények megteremtéséről. Szakali József államtitkár, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke a tanácsok és a népi ellenőrzési bizottsá­gok együttműködésének idő­szerű feladatairól tájékoztat­ta az ülés részvevőit Korom Mihály igazság­ügyminiszter az alkoholisták kötelező intézeti gyógykeze­léséről tájékoztatott. Végső búcsú Orlutay Gyulától Családtagjai, barátai, mun­katársai, a magyar tudomá­nyos élet képviselői kísérték utolsó útjára pénteken Ortu- tay Gyula akadémikust, or­szággyűlési képviselőt, a Népköztársaság Elnöki Taná­Sürqető az ésszerűbb takarmányozás Tanácskozás a tömegtakarmány termeléséről Hosszú éveken át kezelték nálunk mostohagyerekként a rét- és legelőgazdálkodást. A gyepterületek elhanyagolása, a drága abraktakarmány, je­lentősen megnövelte az ál­lattartás költségeit. A közel­múltban viszont, amikor, a gazdaságosság a mezőgazda - sági üzemek gazdálkodásának alapjává vált, a hagyomá­nyos, de jól bevált módsze­reket ismét alkalmazni kezd­ték. A szemlélet viszont még sokáig útját állta és állja ma is a gyorsabb ütemű válto­zásoknak. Ezen kívánt segíteni a teg­nap Egerben, a Technika Há­zában tartott takarmányozá­si és gyepgazdálkodási ta­nácskozás is, melyen a ven­déglátó megye mellett Pest, Nógrád és Borsod mezőgaz­dasági szakemberei számol­tak be a rét- és legelőgaz­dálkodás ma még igen nagy­számú gondjairól, a termelés változó feltételeiről, s az egyes gazdaságok tapasztala­tairól. Az egynapos ankét részt­vevőit — köztük dr. Csomos Zoltánt, a MÉM főosztályve­zető-helyettesét, Somodi La­jost, a megyei pártbizottság osztályvezetőjét és a részt vevő négy megye tanácsának mezőgazdasági osztályveze­tőit — dr. Varga József, a megyei tanács elnökhelyette­se köszöntötte, majd dr. Cso­mós Zoltán tartotta meg vi­taindító előadását. Elmondta, hogy miközben a kultúrnö­vények terméshozama az utóbbi 15 évben megduplá­zódott. addig a gyepgazdál­kodás eredményei majdhogy­nem csökkentek. Még a ter­melési rendszerek sem tud- k Iák megközelíteni a kívánt hozamokat Jelenleg mintegy 12 millió hektárra tehető a gyepterületek nagysága az országban, s bár 64 óta csak­nem másfél milliárd forintot költött az állam a tömegta­karmány termelésének fej­lesztésére, még mindig csak a fenti terület tizenöt száza­léka áll intenzív művelés alatt A hozzászólók is kifogá­solták, hogy a mezőgazdasá­gi melléktermékeket szinte alig használják fel a gazda­ságok, pedig ezekből csak­nem annyi tápanyagot nyer­hetnének, mint amennyit drága tápokkal, import fe­hérjével, abrakkal kapnak az állatok. A termelési módszerekről és a jövedelmezőségről szólt Kaszab Balázs, a péter vásá­ri Gárdonyi Termelőszövet­kezet elnökhelyettese, a sza­vaihoz kellő bizonyítékul szolgált, hogy a szövetkezet kedvezőtlen adottságai elle­nére, tízmillió forintos nye­reséggel zarta az elmúlt évet, jórészt az állattenyésztés ré­vén. A tanácskozáson több al­kalommal is szó esett a ter­melés személyi feltételeiről. — A tartalékok adottak, csakúgy, mint a feltáráshoz szükséges módszerek. Most már a szemlélet változásán a sor — mondta az egyik fel­szólaló. Hogy mennyire így van. ez abból is kitűnik, hogy a Heves megyei szövetkeze­teknek — nem tudni miért — alig néhány képviselője vett részt az ankéton, pedig, mint bejelentették, a megyét jelölték ki többek közt a gyepgazdálkodás egyik min­taterületének. _ _____. c sának tagját, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak alelnökét, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat el­nökét, az MTA néprajzi ku­tatócsoportjának igazgatóját A Mező Imre úti temetőben párt- és állami életünk, a Magyar Tudományos Akadé­mia vezetői, tudományos éle­tünk jeles, képviselői álltak díszőrséget. Több diplomáciai képviselet vezetője is lerótta kegyeletét. Az Elnöki Tanács, az Or­szággyűlés és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa nevében Bognár József aka­démikus búcsúzott az el­hunyttól. A Magyar Tudományos Akadémia nevében Márta Ferenc akadémikus, az MTA főtitkára mondott búcsúbe­szédet. A barátok, a családtagok, az egykori munkatársak ne­vében Baróti Dezső, iro­dalomtudós idézte Ortutay Gyula emlékét. Ortutay Gyulát a sírkert tudósparcellájában helyez­ték örök nyugalomra. (MTI) Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Kegyelettel megemlékezett elhunyt tag­járól, Ortutay Gyuláról. Törvényerejű rendeletet al­kotott a Polgári Törvény­könyvnek a külgazdasági kapcsolatokra történő alkal­mazásáról. Figyelemmel a külgazdasági kapcsolatok sa­játos szempontjaira, a jog­szabály kiegészíti a Polgári Törvénykönyv egyes rendel­kezéseit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Szabá­lyoz egyes, a külgazdasági kapcsolatokban rendszeresen jelentkező szerződéstípuso­kat, így a kereskedelmi kép­viseletet és a szervizszolgá­latot. Az Elnöki Tanács határo­zatot hozott a felszabadulá­sunk 33 évfordulója alkal­mából adományozott kitün­tetésekről. Végül bírákat mentett fel és választott meg. (MTI) Újságírók kitüntetése Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke pénteken kitüntetéseket nyújtott át a. Parlamentben. A képen a Rózsa Ferenc díjasok egyike, Haj­dú János, a Népszabadság munkatársa. (MTI fotó — Szebellédy Géza felv. — Népújság telefoto—KS) Pénteken a Parlamentben Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke ki­tüntetéseket adott át újság­íróknak. Az ünnepi esemé­nyen jelen volt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Grósz Károly, a Központi Bizott­ság osztályvezetője és Fodor László a Központi Bizottság osztályvezető-helyettese. Rózsa Ferenc-díjat kapott Hajdú János, a Népszabad­ság munkatársa ; Koncz István, a Népszabadság ro­vatvezető-helyettese, Köves Tibor, az MTI külpolitikai szerkesztőségének főszer­kesztője; Paizs Gábor, az Es­ti Hírlap főszerkesztő-helyet­tese; Rajk András, a Nép­szava. főmunkatársa; Rav csányi László a Magyar Rá­dió főmunkatársa; Várkonyi Margit, a Hétfői Hírek fő­szerkesztő-helyettese és Vr* govszki Ferenc, az MTI-fotó főmunkatársa. Harminchár­mán részesültek kormány ki­tüntetésben, 16-an vették áü a Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt. (MTI) Tábornoki kinevezések, kitüntetések, előléptetések Hazánk felszabadulásának 33. évfordulója alkalmából pénteken kitüntetési ünnep­séget tartott a Honvédelmi Minisztérium. Az ünnepsé­gen megjelent Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára, ott voltak a társ fegyveres testületek ma­gas beosztású képviselői, és a Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsának tagjai. Jelen volt Jurij Naumenko vezérezredes, a varsói szerző­dés egyesített f egy vés erői főparancsnokának magyar- országi képviselője. Az ünnepségen Czinege Lajos vezérezredes, honvé­delmi miniszter tábornoki ki­nevezéseket, kitüntetéseket adott át. A kitüntetetteket és az előléptetésben részesülteket Biszku Béla köszöntötte. Ugyancsak ünnepséget ren­deztek hazánk felszabadulá­sának 33. évfordulója alkal­mából a Belügyminisztérium­ban. A Belügyminisztérium­ban végzett eredményes munkájuk elismeréseként a Magyar Népköztársaság PJL nöki Tanácsa vezérőrnaggyá nevezte ki Bogye János rend­őr ezredest és Rédei Miklós rendőr ezredest. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyolc belügyi dolgo­zónak a Vörös Csillag Ér­demrendet, 36-nak pedig a Kiváló Szolgálatért Érdem rend kitüntetést adományoz­ta. A belügyminiszter 11 al­ezredest ezredessé léptetett elő. Főtiszteket, tiszteket, tiszthelyetteseket a Haza Szolgálatért Érdemérem, a Közbiztonsági Érem és a Tűzbiztonsági Erem aranyi ezüst fokozatával tüntette ki; A kitüntetéseket, előlépte té-4 seket Benkei András belügyi miniszter adta át Az ünnepségen részt veti Huszár István, 'az MSZMP Politikai Bizottságának tagjaj a Minisztertanács elnökhe­lyettese is. Vetik a cukorrépát A hevesi Rákóczi Termelőszövetkezetben .száz.hektáron kezdtek hozzá a cukorrépa veté­séhez, (Éptó: Szántó György) Egií iskola — egy üzem Tarnaszentmildósi együttműködés Több éves közös munkál eredményeként tegnap át­adták az „Egy iskola — így üzem’’ kitüntető oklevelei és zászlót Tarnaszentmiklóson a METALLOGLOBUS Vállalat dolgozóinak és a helyi is­kola tanulóinak. A vállalat több alkalommal szervezett a diákok részére üzemlátoga­tást, pályaválasztási bemuta­tót, a KlSZ-szervezet pedig a különböző iskolai szakkö­röket vette gondjaiba. E ta­nulócsoportok munkájához nemcsak szakmai segítséget, hanem különböző ismeretter­jesztő anyagokat, a technikai jellegű szakkörökhöz pedig munkaanyagot és szerszámo­kat adtak. Rendeztek társa­dalmi munkaakciókat ts az üzem és az iskola környékén. Erről tanúskodik az a test­edző park is, amit a tmk- brigád tagjai építettek és fej­lesztenek tovább, évről évre. Az úttörők bekapcsolódtak az üzem társadalmi, politikai, és szocialista ünnepeinek megrendezésébe, a vállalat ifjúsági vezetői viszont ván­dortáborozásra és helyi tú­rákra. kirándulásokra vitték! el a gyerekeket. Az április 4-e alkalmából tegnap megtartott ünnepsé­gen Mlinkó László, a KISZ Heves megyei Bizottságának titkára adta át az oklevelet és a zászlót, majd az általá­nos iskola irodalmi színpa­da a vállalat KlSZ-szerveze- tével közösen adott irodalmi műsort,

Next

/
Thumbnails
Contents