Népújság, 1978. március (29. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-01 / 51. szám

r VILÁG proletárjai, egyesüljetek! / Utf] AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIX. évfolyam, 51. szám ÄRA: 80 FILLER 1978. március 1., szerda Folytatta munkáját a KB-titkárok budapesti tanácskozása Kedden folytatta munkáját a szocialista országok testvérpártjai központi bizottsági titkárainak budapesti tanácskozása. A szocialista országok testvérpártjai központi bizottsági titkárainak budapesti ta­nácskozásán részt vevő küldöttségek tiszteletére, kedden ünnepi estet rendeztek a Vár­színházban. A nagy tetszést aratott műsorban kiváló magyar ének- és táncegyüttesek lép­tek fel. (MTI) Genfi leszerelési világkonferencia Szabó Zoltán, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: A társadalmi szervezetek leszerelési világkonferenciá­ja kedden szakbizottságok­ban folytatta munkáját. A „leszerelési akciók és a köz­vélemény szerepe” témakör­rel foglalkozó, III. számú bi­zottságban felszólalt Péthő Tibor, az Országos Béketa­nács elnökhelyettese is és egyebek között rámutatott .•innak az érvnek a tarthatat­lanságára, amely szerint a tudományos-technikai forra­dalom haladása időben előt­te jár a leszerelési intézkedé­seknek, így — az érv hangoz­tató! szerint — nem lehet szó valóságos leszerelésről. A kérdés azonban elsősorban politikai, nem pedig techni­kai természetű — hangsú­lyozta a magyar küldött. Pe- thő Tibor azt javasolta, hogy a konferencia végén elfoga­dandó ajánlásokat juttassák el az interparlamentáris unió genfi titkárságához, hogy az IPU márciusban Lisszabon­ban megtartandó tanácsülé­se a dokumentum figyelem- bevételével foglalkozhassék a leszerelés kérdésével. Nagy jelentőséggel bírna — mon­dotta az OBT elnökhelyette­se —, ha az ENSZ-közgyűlés május 23-án kezdődő rend­kívüli ülésszakán a nem kor­mányközi szervezetek és az IPU — a széles nemzetközi közvélemény, illetve a parla­mentek képviseletében — együttesen lépnének fel a le­szerelés érdekében. A konferencia keddi mun­kanapján került sor Braun Gyulának, a DÍVSZ küldötté­nek felszólalására is. A KISZ KB külügyi osztályának ve­zetője beszámolt az európai ifjúság Budapesten megren­dezett leszerelési konferenci­ájának eredményeiről és a DÍVSZ nevében átnyújtotta a genfi konferencia elnöké­nek a budapesti találkozó zá­ródokumentumát. A „Nyilatkozat a leszere­lésről” témával foglalkozó bi­zottság ülésén dr. Straub F. Búmó akadémikus is felszó­(Folytatás a 2. oldalon.) Nehezebb helyzetben — Jobb külkereskedelmet Dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter sajtótájékoztatója Otszőzmilliárd forint volt az elmúlt évi külkereskedel­mi forgalmunk értéke, 16 szá­zalékkal nőtt a kivitelünk és behozatalunk a megelőző év­hez képest. Ezek a számok ör­vendetes fejlődést is jelezhet­nének, arányait tekintve azonban nem minden alakult a terveink szerint — ezzel a megállapítással kezdte a Parlamentben kedden rende­zett sajtótájékoztatóját dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter. A tájékoztató té­mája külkereskedelmünk el­múlt évi eredményeinek, idei feladatainak elemzése volt. A miniszter emellett részletesen szólt a gazdaság más ágaza­tainak tennivalóiról is: a ter­melés és kereskedelem egy­másrautaltságának a jövőben az anyagi érdekeltségekben is jobban ki kell fejeződnie, tervszerűbb jobb együttmű­ködéssel kell szolgálni a kö­zös érdeket: a népgazdaság érdekét. A szocialista országokkal való kereskedelmünk állam­közi megállapodások alap- ján kiegyensúlyozottan fejlő­dött, bővült a gyártásszako­sítás és a kooperáció Behoza­talunk némileg elmaradt a tervezettől, ezért a jövő fon­tos feladata, hogy tovább szé­lesítsük a szocialista orszá­gokból importálható termé­kek körét. Megállapodásaink szerint az exportunk 11, im­portunk pedig 14 százalékkal nő az idén. Az értékesítés lehetőségei a tőkés piacokon tavaly is to­vább romlottak A gazdaság' növekedés üteme nem gyor­sult ezekben az országokban s a kereskedelmet import- korlátozások is nehezítik. A bevitelt korlátozó kereskede­lempolitika már ott is előre­tört, ahol eddig általában be­tartották a szabad kereske­delem szabályait. Magyaror­szág elhatárolja magát a diszkriminatív intézkedések­től, ezért is kíséri nagy ér­deklődés az Általános Vámta­rifa és Kereskedelmi Egyez­mény (GATT) idén befejező­dő tárgyalássorozatát, amely a kölcsönös kereskedelem akadályait hívatott elhárítani. Tőkés exportunk az elmúlt évben 15 millió dollárral ma­radt el a tervezettől, behoza- tunkban ugyanakkor 250 mil­lió dollár a túlteljesítés. Nép­gazdaságunk egyensúlyi hely­zetének javításához tehát a behozatal mérséklése mellett mindenképpen szükséges a tőkés export fokozása. Nehe­zebb körülmények között kell jobban kereskedni, s ez csak a termelő és a külkeres­kedelmi vállalatok eddiginél jobb együttműködésével le­hetséges. Változtatni kell a kereskede­lem anyagi érdekeltségein is. Mint dr. Bíró József hangsú­lyozta: a külkereskedelmi vállalatokon belül a termelés­hez közvetlenül kapcsolódó, önálló elszámolási egységek létrehozására van szükség, de emellett más formákat is ke­resni kell a rugalmasabb kö­zös munkára. Ugyanakkor vi­szont szigorúbban és gyor­sabban kell végrehajtani a termékszerkezet átalakítását.: gazdaságtalan termékek ne kaphassanak támogatást se a külföldi, se a hazai piacokon való értékesítéshez. Vállala­taink érzik a változásokat, a szükséges tennivalókat de a korszerűsödés folyamata las­sú. Munkatársunknak arra a kérdéséré. hogy milyen lehe­tőségük van a vállalatoknak önálló exportjog megszerzésé­re, a miniszter a következő­ket válaszolta: „Célszerű a jelenleginél szélesebb körben exportjogot adni azoknak a vállalatoknak, társulásoknak, amelyek nagy arányban nö­velik tőkés exportjukat. Az elmúlt évben nem volt olyan újabb gazdasági egység, amely ezt a jogot megszerez­hette volna, ez azonban nem jelenti azt, hogy korlátozó in­tézkedéseket alkalmaznának. Viszont szigorú feltételeknek kell megfelelni, s a jövőben ott, ahol a gazdaságtalan, csak állami támogatás mel­lett nyereséges termékek ki­vitele a jellemző, sor kerül­het az exportjog megvonásá­ra is.’’ (hekeli) Gratu­lálunk A MEGYÉNK KOMMU­NISTÁINAK, lakosságának üdvözletét vivő távirat — amelyet az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára és Heves megye Ta­nácsának elnöke irt alá — azóta már megérkezett Cse- bokszáriba. A meleg, szívből jövő szavak ahhoz a kima­gasló munkasikerhez gratu­lálnak, amellyel a Csuvas Autonom Szovjet Szocialista Köztársaság kiérdemelte a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak és a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának vörös ván­dorzászlaját. Akik jártak már — sze­rencsére egyre többen va­gyunk — Csuvasiában, azok számára aligha okozhat kü­lönösebb meglepetést a na­pokban átadott magas kitün­tetés. A köztársaság szorgos népe ugyanis évről évre ki­emelkedő munkasikerekkel járul hozzá a Szovjetunió gazdasági és politikai célki­tűzésének megvalósításához. A lelkes munka eredménye­ként ezrével épülnek az új lakások a köztársaságban, Csebokszári traktorgyárában gyártják a világ legerősebb lánctalpas traktorait, textil­gyárának termékeit is világ­szerte ismerik s keresik. Nekünk, Heves megyeiek­nek kétszeresen is öröm Csuvasia kitüntetése. Öröm, mert ahogyan szerte a Szov­jetunióban, úgy e köztársa­ságban is — mint a magas kitüntetés is bizonyítja — újat, többet, szebbet terem­tő munkával valósítják meg a szovjet kommunisták XXV. kongresszusának határoza­tait. Külön öröm pedig azért, mert a testvéri kapcso­latokon belül a köztársaság és Heves megye kommunis­táit, dolgozóit évek óta mindkét nép számára hasz­nos és gyümölcsöző baráti szálak kötik össze. ÖRÖMÜKBEN OSZTOZ­VA szívből gratulálunk a si­ker valamennyi résztvevőjé­nek. s újabb eredményeket kívánunk barátságunk to­vábbfejlesztéséhez, elkövet­kezendő feladataik maradék­talan teljesítéséhez. Megyei tanácsülés — márciusban •• Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap, február 28-án, Egerben tartotta meg a Heves megyei tanács végrehajtó bizottsága soron következő ülé­sét Fekete Győr Endrének a tanács elnökének elnökletével. A testület Fékét*. Győr Endre, dr. Pápay Gyula vb-titkár és Szalay István, általános elnökhelyettes előterjesztései alap­ján, azokat a napirendeket vitatta meg és hagyta jóvá, me­lyeknek megtárgyalását a végrehajtó hizottság javasolja majd a megyei tanács márciust ülése napirendjére. A március havi tanácsülés előkészítése után, a végre­hajtó bizottság egyéb ügyeket tárgyalt. Borbély Senior a munkásőriknél Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­ga titkára kedden részt vett a Munkásőrség területi pa­rancsnokainak értekezletén. A tanácskozáson — amelyen részt vettek az országos pa­rancsnokság vezetői is — Borbély Sándor tájékoztatót tartott időszerű belpolitikai kérdésekről, tolmácsolta a Központi Bizottság jókíván­ságait a munkásőröknek. L Az élen: az Eötvös brigád A hatvani konzervgyár egyik legjobb közössége az 19CÍ7 ban alakult, műszerészekből álló, ötszörös aranykoszotús Eötvös szocialista brigád. Feladatuk sokrétű: az üzemi mű­szerek és automatikák karbantartása illetve javítása. Az eH múlt év folyamán, több mint 1500 többlet munkaórával "â- rultak hozzá a paradicsomfeldolgozás zökkenőmentes lebo­nyolításához. A gyáron belül elfogadott négy újításuk mint például az 5/1-es, súly szerinti töltőgép megszerkesztése ie-' lentős devizamegtakarítást eredményezett. A közeljövőben megtartandó kiértékelés szerint, a kiváló cím várományosai. Kristyán István brigádvezető a napi feladatot ismerted I Ez már a komoly munka! Sáfrány János, a pneumatikus mfi^ szerek vizsgálata közben. Kovács Tamás és Farkas József műszerészek a paradicsom^ lé-szelep nagyjavítását végzik. . ' ’ (Szabó Sándor képriportjai *

Next

/
Thumbnails
Contents