Népújság, 1976. november (27. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-02 / 259. szám

ÄÄAAAMAAAAAAAAAWVWAWVAMAMAAAAAAAM^AMA/SAAAAAWWVWW Hétfő esti külpolitikai kommentárunk: Berlini program A Német Demokratikus Köztársaság Népi Kama­rájának ülésén elhangzott Willi Stoph miniszterelnök beszéde. Aligha túlzás az az állítás, hogy a demokra­tikus német állam kormányfőjének szavait messze az ország határain túl is rendkívüli figyelemmel követ­ték. Az érdeklődés érthető. A Német Demokratikus Köztársaságban a közel múltban került sor a válasz­tásokra, annak nyomán pedig megalakultak az ál­lamhatalom új szervei. Stoph mostani beszéde volta­képpen nem más, mint az újonnan összeült nemzet- gyűlés, tehát a nép képviselőinek fóruma előtt el­hangzott kormányfői programbeszéd. Közismert hogy a másik Németországban, a Né­met Szövetségi Köztársaságban is a közeli múltban tartották a választásokat. Legalább annyira közis­mert, hogy a kampány alatt jócskán sor került disz- szonáns, hidegháborús hangokra is. Az NSZK sajátos közegéből következik, hogy e hangok jelentős része mindenekelőtt a demokratikus német államot támad­ta, nemegyszer minősíthetetlenül durva hangon. Bár e támadások zöme a jobboldali ellenzék köreiből, el­sősorban Franz-Josef Strausstól és elvbarátaitól származott, nemegyszer megesett — és megtörténik manapság is —, hogy a hatalmon levő koalíció nem. vagy nem eléggé utasítja vissza a megnyilatkozáso­kat. Ilyen körülmények között érthetően pozitív nemzet­közi visszhangra számíthat a Stoph-beszéd elvi szilárd­ságból fakadó, határozott, de higgadt hangja, amely újra hitet tesz az eddigi eredmények, az enyhülés széles országút ja mellett. Miután a miniszterelnök le­szögezte, hogy az enyhülésnek nincs alternatívája, az NSZK—NDK viszonyt érintve kijelentette: „a Né­met Demokratikus Köztársaság nem érdekelt a hely­zet semmiféle kiéleződésében. Minden olyan lépés az NSZK részéről, amely béketörekvést és az NDK iránti reálpolitikai magatartást fejez ki, pozitív j! visszhangra fog találni.” ^ Ez világos beszéd. Ami a belpolitikát illeti, az j expozé kijelenti, hogy a világ hetedik ipari hatalmá- < ban folytatni fogják „azt a bevált fő irányvonalat, \ amelynek lényege a gazdaságpolitika és a szociálpo­litika egysége”. Érdekes és plasztikus fogalmazás. És j az a sok-sok ezer magyar, aki személyesen ismer- 5 kedhetett meg az NDK viszpnyaival, szemtanúként is j meggyőződhetett arról, hogy a szocializmust építő í német államban a gazdaság- és a szociálpolitika egy- 2 sége az élet minden területére kiterjedő, hétköznapi ? valóság. ^^vVWWVWVWVVWVA-kAV^WVWWWWV WWVvWWWWvVWWW>' Jugoszláv visszhang Lázár György látogatásáról BELGRAD. A jugoszláv ráció- és tv-állomások szom­bat esti adásaikban, a la­pok vasárnapi számaikban tudósításokban számoltak be Lázár György miniszterel­nök jugoszláviai látogatásá­nak utolsó napjáról, eluta­zásáról és ismertették a kö­zös közleményt. Rendkívül nagy figyelmet szenteltek a látogatásnak a szerbiai és vajdasági rádió- és tv-adók, valamint lapok. A Borba, amely első olda­lán kívül a negyediken is, fényképpel illusztrálva, nagy teret szentel a látogatás­nak, közli Lázár György­nek az újvidéki rádió és tv számára adott interjúját is. Willi Stoph előterjesztette az NDK kormányának munkaprogramját BERLIN: Kocsis Tamás, az MTI tu­dósítója jelenti: Willi Stoph, az NDK Mi­nisztertanácsának pénteken megválasztott új elnöke, a Népi Kamara — a törvény- hozás — hétfői ülésén több mint egyórás beszédben ter­jesztette elő a kormány munkaprogramját. A kor­mányfő hangsúlyozta, hogy a Minisztertanács a Német Szocialista Egységpárt IX. kongresszusa határozatainak lehető leghatékonyabb meg­valósítására törekszik, mivel ezeknek a határozatoknak a végrehajtása az NDK egész népe érdekeit szolgálja. Willi Stoph rámutatott, hogy a fejlett szocialista tár­sadalom építése megkövete­li ' a népgazdasági munka intenzitásának fokozását minden területen. Ez az ítéletidő tombolt a hét végén Itáliában az Alpoktól egé­szen Szicíliáig. A hatalmas felhőszakadásokat orkán erejű szélviharok kisérték. A rendkívüli időjárás következtében ismét veszélybe kerültek Velence csodálatos műemlékei, templomai és palotái: a tenger szintje az öbölben 125 centiméterrel emelkedett meg, a víz betört a város utcái­ra; piszkos áradat borítja a világhírű Szent Márk teret. (Telefotó — AP—MTI—KS) A vas útfa /. Egy manőver tam Én a Dropától tanul- tolóhajózni! — Az kapitány? — Parancsnok volt. Hir­telenharagú, kötekedő, de a kisujjában volt a tolóhajó­zás.--r Már nyugdíjba ment? — Nem. Agyonverték. Valóban így történt? Nem tudom. Különös világ a ha­jósoké, a különös történetek világa is, amelyhez a kikötői verekedések meséje éppúgy hozzátartozik, mint nagy rit­kán egy-egy igazi vereke­dés. Kóstolgatom ezt a vi­lágot, ismerkedem a lakói­val, érzek már valamit ab­ból, hogy mit jelenthet az otthontól hosszú hetekre el­szakadni, egymást látni és csakis egymást, mindig ugyanazokat az arcokat na­pokon és éjszakákon át. Még most is a fülembe cseng, ahogy a csepeli ki­kötőben az első matróz fel­kiáltott: „Megyünk a forró Délre!” Hát most itt va­gyunk. És forróság nincs egy szikra sem, és nem va­gyunk délen, de valahogy mégis igaznak érzem, ezt az örömteli mondatot. A tenger sincs túlságosan közel, de az itt horgonyzó tengerjáró ha­jók igenis idehozták amesz- szeséget, s beszippantható a sós víz illata. Viliódznak, csillámlanak a fekete vízen a fények, a nagy hajókon lámpafűzérek, a daruerdő tövében, a par­ton reflektorok világítanak. Ez az indulás éjszakája, kút­ba esett a holnapi, Izmail- ba tervezett kirádulás, még ma éjjel össze kell gyűjteni a vasérccel megrakott uszá­lyokat, az egyik matróz ez­úttal is búcsúzni kényszer'"'' GMmm 1976. noveiuDer 2., kein Natasától. „A szentségit!”, fakadt ki néhány órával ez­előtt a Hagyma tér mögötti parkban, ahol a többiekkel együtt, megbontott pezsgős­üvegek társaságában próbál­ta ki a gyerekeknek vásá­rolt játékokat. „... Ha na­gyon berúgnék, öntsetek le egy vödör vízzel.. Ez az indulás éjszakája. Tizenöt hajós készül haza: a parancsnok, a helyettese, a hadnagy, a fedélzetmester, a három matróz, a kormá­nyosok, a gépháziak, a sza­kács, s bár többen közülük szívesen maradtak volna még, most kivétel nélkül mindenkit vonz az út. Az el­ső matróz lefogadta, hogy ma éjjel csak az uszályokat gyűjtjük össze, az indulás­sal várunk reggelig, mert mint mondta: „Az öreg óva­tosabb annál, semhogy sö­tétben manőverezzen ...” És most éppen ő, az első mat­róz győzte meg a hajó pa­rancsnokát, hogy a „lefordí­tással” se várjunk reggelig, mert éjszaka, még ha sötét van is, könnyebben manő­verezhetünk, hiszen kisebb a forgalom és több a hely. • „örülsz, László?”, hajol a parancsnok a mikrofon fö­lé, mert valóban a lefordítás következik. Az uszályok messze vannak tőlünk, az első matróz robusztus alak­ját alig lehet kivenni a sö­tétben, a hangját viszont ki­tűnően hallani: „Miért, pa­rancsnok úr?", az URH- „makogó”, mintha Laci vi- gyorát is közvetítené. „Hogy most igazad volt!” „Most is, parancsnok úr!’’ A parancs­nok d'erül. Nemcsak eltűri, hanem elvárja beosztottaitól a frappáns válaszokat, kü- 'önösképpen Lacitól várja el, kit nagyra becsül. Innen, a kormányállásból >m is igen lehet látni. ■<iy a matrózok mit csinál­nak az uszályokon. Messze vagyunk tőlük, segíteni nem tudunk, csak a reflektorunk fénye ér el hozzájuk. Már megkezdődött a ma­nőver. Ez a művelet — a lefordítás — egyszerűen bá­mulatos. Odaát az uszályo­kon az a három parányi ember kizárólag a folyam erejének segítségével hegy- nyi tömeget mozgat, irányít a megfelelő helyre. A két, sodronykötelekkel egymáshoz kapcsolt, orral felfelé álló uszály egyikét meg kell for­dítani, a farát kell a másik farához illeszteni. A matró­zok felhúzzák a parttól tá­volabb eső bárka horgonyát, elöl eloldják a köteleket, ■ várják, hogy dolgozzon a víz. „Nyílik?”, „Nem nyílik, parancsnok úr!” „Jövök!”. Oldalról egészen lassan a belső uszály elejéhez köze­lítünk. „Adj ki egy kötelet!”, „Éppen azt akartam, pa­rancsnok úr!”. A parancsnok elfojt egy mosolyt. „Jól van Mihály. Csak gyorsan!” A fedélzetmester látnivalóan igyekszik. Régi hajós, tudja a dolgát, de rutinból dolgo­zik, márpedig a parancsnok szerint a tolóhajón ennyi nem elegendő: nem véletlen, hogy az első matróz irányít­ja a lefordítást, Laci átlátja, hogy mit miért csinál. A tolóhajó éppen hogy megmoccantja a belső bár­kát, a fedélzetmester már­is húzza vissza a kötelet. Gyorsan távolodunk az uszá­lyoktól. Ha nem sietnénk, a forduló bárka tömege va­lósággal elgázolna minket. A két monstrumot most csak a hátsó bakokra tekert kötél kapcsolja egymáshoz, s a matrózoknak úgy kell ezen a kötélen feszíteni, vagy la­zítani, hogy az uszályok hát­só csücske a fordulás teljes időtartama alatt szinte ösz- szeérjen. Egyetlen hibás mozdulat, s a drótkötél el­pattan, elszakad, mint egy cérnaszál. Rettenetes ereje van a Dunának! A belső bárka — rajta százhatvan vagonnyi vasérc — egyre gyorsuló tempóban vágódik a folyam közepe felé, mintha papírból lenne, úgy perdíti a víz, egyenest a másik uszály mögé, s mielőtt a két hajó­test fara összeérne, ismét a víz jut szerephez, most las­sítja a fordulást, a víztömeg ereje állítja meg a mozgást. A matrózok összecsörlőzik az uszályokat — ez is ke­mény munka —, lassan el­készül a két bárkából álló, százhatvan méter hosszú ge­rinc. Most már „csak” a többi négy uszályt kell eh­hez a szilárd gerinchez erő­síteni. Egyenként. Még oda állunk a stéghez. „Z drasztvujtye!”, „Szer­vusz!”, elintézzük a forma­ságokat, aztán: „Doszvida- nyijal”, indulhatunk. A tolatmánynak ezerhat- száz lóerő feszül, a rako­mány a szokásos. Ezúttal is vasérccel megrakott uszá­lyokkal indulunk a Dunán felfelé, „hegymenetben”, a távoli Magyarországra. Há­tunk mögött a Duna-delta, mellettünk a kivilágított tengerjáró hajók lassan ma­radnak el — köztük a „He- rend” is; Olaszországba vi-j szí az általunk hozott acél- j lemezt —, elhagyjuk Rénit, | ahol a főteret jellegzetes kupolájú templomáról a magyar hajósok hosszú évek óta Hagyma térnek isme­rik, s János pincének a tér­ről nyíló borharapót — a pirozski ég a literje-egy-ru- bel-krími-vörös lelőhelyét —, elhagyjuk Rénit, ahol a tengerészklub kultúrosai és a minden kikötőben megta­lálható hajósváró lányok anyanyelvükön kívül leg­inkább a magyart beszélik, ahol a magyar uszályok ne­gyedszázada szokásos rako­mánya a Krivoj Rogban bá­nyászott vasérc. Megyünk haza. Már „gang”-ban vagyunk, percenként száz métert ha­ladunk, méterenként győz­zük le a folyót, előttünk Dunaújvárosig még másfél millió méter az út. Aczél Gábor (Folytatása következik.) alapja a szociálpolitikai ter­vek maradéktalan végrehaj­tásának is. Külpolitikai vo­natkozásban a Német De­mokratikus Köztársaság to­vább erősíti majd testvéri szövetségét és együttműkö­dését a Szovjetunióval, a szocialista közösség többi államával, és a békés egy­más mellett élés jegyében kíván együttműködni a más társadalmi rendszerű orszá­gokkal, beleértve a Német Szövetségi Köztársaságot is. Willi Stoph bejelentette, hogy a kormány az 1976— 80-as évekre szóló ötéves népgazdasági tervjavaslatot már a közeljövőben a Népi Kamara elé terjeszti. Az NDK miniszterelnöke a Népi Kamara ülésén — amelyen jelen volt Erich Ho- necker, az NSZEP KB főtit­kára, az NDK államtanácsá­nak elnöke is — az alkot­mány előírásainak megfele­lően bemutatta kormányá­nak tagjai. Az NDK új kor­mányának összetétele lénye­gében egyezik az eddigi kormányéval. Az NDK Mi­nisztertanácsának első el­nökhelyettesei: Werner Kro- likowski és ■ Alfred Neu­mann, az NSZEP Politikai Bizottságának tagjai. Mi­niszterelnök-helyettesek : Manfred Flegel, Hans- Joachim Heusinger, Günt­her Kleiber, Wolfgang Rauchfuss, dr. Hans Rei­chert, Gerhard Schürer, Ru­dolph Schulze, dr. Gerhard Weiss, dr. Herbert Weiz. Az NDK külügyminisztere to­vábbra is Oskar Fischer, külkereskedelmi miniszter Horst Solle, nemzetvédelmi miniszter pedig Heinz Hoff­mann hadseregtábornok. Günter Mittag, az NSZEP Politikai Bizottságának tag­ja, aki eddig a kormány el­ső elnökhelyettese volt, az NSZEP Központi Bizottsá­gának titkára lett. Werner Krolikowskit — mivel a kormány első elnökhelyette­se lett — felmentették KB- titkári megbízatása alól. Gyorslista i ítéletidő Olaszországban az 1976. november 1-én megtartott lottó-jutalomsor­solásról, melyen a 40. heti lottószelvények vettek részt, részt. A nyertes szelvényeket 1976. november 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-íiókok, vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatósághoz (1875 Budapest, V., Münnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. 8 191 216 vásárlási utalv. 8 201 459 televízió 8 204 057 utalv. 8 215 027 hűtőgép II. 8 217 425 konyhafelsz. ut. 8 236 692 vásárlási ut. 8 240 734 vásárlási ut. 8 245 262 vásárlási ut. 8 248 107 konyhafelsz. ut. 8 267 539 tetőtől-talpig ut. 8 272 139 konyhafelsz. ut. 8 280 826 tetőtől-talpig ut. 8 293 100 tetőtől-talpig ut. 8 304 912 50 000 Ft ötlet ut. 8 308 274 konyhafelsz. ut. 8 309 072 hűtőgép II. 8 317 348 utalv. 8 332 597 utalv. 8 332 674 zenesarok ut. 8 338 168 konyhafelsz. ut. 8 342 434 zenesarok ut. 8 350 163 televízió L 8 356 284 konyhafelsz. ut. 8 366 577 ki mit vál. ut. 8 377 289 utalv. 8 390 276 utalv. 8 400 089 hűtőgép I. 8 414 550 konyhafelsz. ut. 8 431 557 utalv. 8 436 533 ki mit váL ut ' 8 449 322 utalv. 8 474 716 konyhafelsz. ut. 8 476 479 vásárlási ut. 8 480123 textil ut 8 480 678 utalv. 8 505 059 vásárlási ut. 8 514 501 hűtőgép I. 8 535 845 háztartási félsz. 8 548 747 konyhafelsz. ut. 8 560 094 textil ut 8 573 667 textil ut. 8 594 197 televízió I. 8 617 349 konyhafelsz. ut. 8 631 618 vásárlási ut. 8 638 228 konyhafelsz. ut. 8 645 979 színes tv 8 651 736 színes tv 8 667 509 ki mit vál. 8 678 706 vásárlási ut. 8 692 969 konyhafelsz. ut. 8 696 365 tetőtőLtalpfg ut. 8 706 797 tetőtől-talpig ut. 8 707 963 konyhafelsz. ut. 8 711 651 háztartási félsz: 8 713 058 konyhafelsz. 8 713 928 televízió II. 8 717 681 50 000 Ft ötlet ut. 8 721 214 50 000 Ft ötlet ut. 8 742 289 modern gépek 8 743 617 vásárlási ut. 8 745 472 modern gépek 8 790 622 otthon lakbér, ut. 8 826 153 ut. 8 829 006 hűtőgép I. 8 847 236 konyhafelsz. ut. 8 850 743 ki mit vál. 8 876 971 konyhafelsz. ut 8 879 850 50 000 Ft ötlet ut 8 885 452 ut 8 895155 ut. . „ 8 895 576 ut 8 928 701 vásárlási ut. 8 931 131 konyhafelsz. ut 8 933 664 tetőtőltalpig ut. 8 978 216 utalv. 8 980 426 utalv. 8 987 034 utalv. 8 992 317 vásárlási ut. 8 992 741 zenesarok ut. 61 001 268 hűtőgép II. 61 006 328 konyhafelsz. 61 008 692 textil ut. 61 016 831 hűtőgép l. 61 023 116 ki mit vál. ut. . 61 026 493 utalv. 61 031131 konyhafelsz. ut . 61 035 269 textil ut. 61 054 049 vásárlási ut. 61 068 533 „tetőtől-talpig” ut 61 074 982 „tetőtől-talpig” ut 61100 951 „tetőtől-talpig” ut 61 103 916 ki mit vál ut 61 137 204 utalv. 61 138 389 vásárlási ut 61167 783 utalv. 1 169 268 „tetőtől-talpig” ut 16 186 943 vásárlási ut 61 194 338 „tetőtől-talpig" ut 61 195 865 utalv. 61 239 623 modern gépek 61244 751 50 000 Ft-os ötlet, ut. 61 244 983 konyhafelsz. ut 61 247 472 zenesarok utalv. 61 258 570 „ki mit vál.” ut. 61 261 945 vásárlási ut. 61 263 565 „ki mit vál.” ut 61267 065 utalv. 61269 745 50 000 Ft-os ötlet - ut. 61 275 021 zenesarok ut. 61 286 621. „tetőtől-talpig” ut. 61 303 667 „otthon-lakbér.” ut. 61316 061 utalv. 61 316 495 „tetőtől-talpig” ut 61 316 495 „tetőtől-talpig” ut 61 324 952 konyhafélsz, ut 61 334 698 „konyhafelsz.” ut. 61339 657 „ki mit vál.” ut 61 342 451 vásárlási ut. ' 61 368 605 „ki mit vál.” ut 61 361 767 vásárlási ut. 61 384 300 utalv. 61 409 299 „konyhafelsz.” 61 409 579 vásárlási ut. 61 440 213 vásárlási ut. 61 443 386 utalv. 61 447 146 „ki mit vál.” ut. 61 452 829 „konyhafelsz.” ut Hl 479 228 vásárlási ut 61 479 973 vásárlási ut. 61 495 092 konyhafelsz. ut. 61 502 582 vásárlási ut 61 526 793 textil ut. 81 526 843 konyhafelsz. ut. 61 535 056 vásárlási ut. 61 537 637 konyhafelsz. ut 61 457 395 sztereorádió

Next

/
Thumbnails
Contents